Memurlar dikkat! Son 8 yılda cezanız yoksa hakkınız var

Memurlar dikkat! Son 8 yılda cezanız yoksa hakkınız var

Memurlar dikkat! Son 8 yılda cezanız yoksa bir hakkınız var

Tarih :
Memurlar dikkat! Son 8 yılda cezanız yoksa hakkınız var

Son 8 yılda disiplin cezası almamış olanlar, 1 kademenizi aldınız mı?

657 sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince, 2011 yılından bu yana hiç disiplin cezası almamış olanlara bir kademe verilmesi gerekmektedir.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesi şu şekildedir:

"Kademe ve kademe ilerlemesi:

Madde 64 -Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir."

Bu maddenin geçiş hükümleri 657'nin geçici 36. maddesinde yer almakta olup, madde 25/2/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Geçici 36. maddede yer alan geçiş hükümleri geçen yıl son kez uygulanmıştır. Dolaysıyla bu yıl itibariyle sadece 2011 yılından bu yana hiç disiplin cezası almamış olması öngören, 64. maddenin ilgili fıkrası uygulanacaktır.

25/02/2011- 25/02/2012- 1 yıl
25/02/2012- 25/02/2013- 2 yıl
25/02/2013- 25/02/2014- 3 yıl
25/02/2014- 25/02/2015- 4 yıl
25/02/2015- 25/02/2016- 5 yıl
25/02/2016- 25/02/2017- 6 yıl
25/02/2017- 25/02/2018- 7 yıl
25/02/2018- 25/02/2019- 8 yıl

DEĞERLENDİRME

Geçiş süresi bittiği için, 2011 yılından bu yana hiç disiplin cezası almamış olanlar için 8 yıllık süre 25/02/2019 tarihinde sona ermiştir. Dolaysıyla hizmet cetvelinde bu durumdaki memurların bir kademelerinin yer alması gerekmektedir. geçiş sürecine dair geçen yılki yazı için tıklayınız.

Diğer taraftan, eğer disiplin cezası alınmış ise, 8 yıllık süre disiplin cezası alındıktan sonra bir daha başlayacaktır. Bir başka deyişle, 8 yıllık disiplin cezası almamış olmak şeklindeki belirleme "kesintisiz" olmalıdır.

Bir diğer husus da şudur: Aylıksız izin süreleri, 8 yıllık sürede dikkate alınmamaktadır. DPB'nin görüşü bağlamında sadece fiili hizmet süreleri dikkate alınmaktadır. Ancak, DPB görüşünde "sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken Devlet memurlarının fiilen hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler kadar sekiz yıllık süreye ilave yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir." denildiği için, aylık izin süreleri 8 yıllık süreye ilave edilmelidir. Yani 6 ay aylıksız izne ayrılan bir memur kademeyi 8,5 yılda alacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler