Kamuda sürekli işçi olarak çalışanlar dikkat!

Kamuda sürekli işçi olarak çalışanlar dikkat!

Kamuda sürekli işçi olarak çalışanlar dikkat!

Tarih :
Kamuda sürekli işçi olarak çalışanlar dikkat!

Sürekli işçi olarak çalışanlar dikkat! Çalıştığınız kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmeniz mümkün mü?

SORU: Halen Ankara'da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında büro memuru unvanı ile sürekli kamu işçisi olarak görev yapmaktayım. Lisans mezunu olmam sebebiyle görevde yükselme sınavına katılarak yükselme hakkından yararlanma imkanım var mı?

MEVZUAT

5/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde? "Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmüne, değişik 2'nci maddesinde? bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında görev yapan kamu işçilerinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" kapsamında bulunmaması nedeniyle, görevde yükselme sınavlarına katılmaları mümkün değil .

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler