Anasayfa » Mevzuat » Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Yönetmeliği

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Yönetmeliği

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Yönetmeliği

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

Tarih :
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Yönetmeliği

10 Mayıs 2019 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30770

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği)'ndan:

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslanna Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinde gösterilen hizmet birimlerini,

ç) Genel Sekreter: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini,

d) Genel Sekreterlik: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini,

e) Görev gruplan: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

f) Görevde yükselme: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplanndan yapılacak atamalan,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacaklann belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Sınav Kurulu: Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarını yürütmek için teşkil edilen sınav kurullarını,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Müdür.

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) 2. Hukuk Müşaviri.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu:

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

d) Yardımcı hizmetler grubu:

1) Hizmetli, aşçı, garson, berber, kaloriferci, bahçıvan.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, kütüphaneci, teknisyen, hemşire, programcı, desinatör.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle

atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az iki yıl Genel Sekreterlikte çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef unvanlı kadroda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) 2. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasının bildiğini belgelemek,

4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibariyle verilen ders müfredatında en az bir bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak,

e) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

g) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlan taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlan taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başanlı olmak, gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlan itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

e) Desinatör kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak, gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi ve adedi yazılı sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına da yer verilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personel de görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri, birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir ve gerekli şartlan taşıyıp taşımadıklan Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek Genel Sekreterliğin intranet sitesinde ilan edilir. Tespit edilen şartlan haiz olmamalan sebebiyle Genel Sekreterlik intranet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde, görev yaptıklan birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar adı geçen Başkanlıkça on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere görev yaptıkları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Genel Sekreterlikte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(5) Aday memur statüsünde bulunanlar ve Genel Sekreterlik personeli olmayanlar başvuru yapamaz.

Sınav Kurulu

MADDE 11- (1) Sınav Kurulu; Genel Sekreterin görevlendireceği bir başkan ve en az biri Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi olmak üzere toplam beş üyeden oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde Genel Sekreterlik dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Gerek duyulması halinde aynı usulle birden fazla kurul oluşturulabilir.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında görev alamazlar. Bu durumdaki asil üyelerin yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(6) Farklı kadro ve unvanlar için aynı usulle birden fazla Sınav Kurulu oluşturulabilir.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme yazılı sınavlarını yapmak veya yazılı sınavların yapılmasını sağlamak.

b) Sözlü sınavları yapmak.

c) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak, ç) Yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınav bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Sekreterlik tarafından belirlenecek konularda yapılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı Genel Sekreterlik tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kuramlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kuramlarından birine yaptırılır.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı olmuş sayılır.

(5) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartlan taşımadığı sonradan tespit edilenlerin smavlan geçersiz sayılarak, atamalan yapılmaz ve atamaları yapılmış olanlann atama onayları iptal edilir. Aynca, bu kişiler hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

(6) Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler hakkında kanimi işlem yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 14-(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katma kadar aday sözlü sınava alınır.

(2) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her kural üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenir.

(3) Başarı puanı, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Genel Sekreterliğin intranet sitesinde ilan edilir.

(4) Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir.

(5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmasına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Sekreterlikçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(6) Sınavı kazanan adaylardan herhangi bir şekilde tercih alınmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16- (1) Genel Sekreterlik tarafından yapılan sınavın sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçlan, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.

(2) Yazılı sınavın, Genel Sekreterlik dışında 13 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralannda yer alan kuramlardan birine yaptmlması durumunda, itirazlara ilişkin hususlara bu kuramla yapılacak protokolde yer verilir.

(3) Yapılan yazılı sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soralann yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 17- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) İlan edilen kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınav sonucunun geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içerisinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kurama naklen atanma,

gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile sınavda başarısız olanlar veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18- (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; yargıya intikal etmiş olanların ise yargı süreci sonuçlanana kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen görev gruplan arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personel ile aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Sekreterlikte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadro için aranan öğrenim ve hizmet süresi şartlan ile hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olunması kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.

c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmalan ve atanacakları kadro için aranan öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olmaları kaydıyla, şef ve 2. Hukuk Müşaviri kadroları ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen görevlere, görevde yükselme sınavına; öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara da, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın atanabilirler.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 20- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile görevinden herhangi bir nedenle ayrılmış bulunan personelin, bu Yönetmelik kapsamındaki aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt düzeydeki unvanlara, atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olmalan kaydıyla, genel hükümlere göre atamalan yapılabilir.

(2) Diğer personel kanunlanna tabi olanlann 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalannda ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın mevcut olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalan Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış haklan saklıdır.

Engellilerin sınavları

MADDE 23- (1) Genel Sekreterlik, engelliler için yapılacak açıktan atama ve görevde yükselme sınavlan ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ile 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25-(1) 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldınlmıştır.

Öğrenim düzeyinin istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibanyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Futbolda 2019-2020 sezonu ligleri tescil edildi
Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Tüm dünya bu kavunun peşinde
Erzincan Vali Yardımcısı'nın 'Covid-19' testi pozitif çıktı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Martı ölümlerinin sebebi ortaya çıktı
Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesinin' iptalinin sinyalini verdi
Denzili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sözleşmeli teknik eleman alacak
Ordu Unbel Geçici 32 İşçi Alacak
Pandemide kıdem tazminatını yakmadan işten nasıl ayrılabilirsiniz?
Altın fiyatlarında kritik süreç
Nakit döviz çekimine komisyon geldi!
Dünya, Kovid-19 aşısı içinen az 100 milyar dolar harcamalı
Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü
'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu
16 gün sonra evleneceklerdi feci kazada can verdiler
Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti... İşte perde arkası
Sahte hacamata dikkat, Bakanlık uyardı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları rekor kırdı
Eski AK Parti'li vekile yeni görev Resmi Gazete'de!
Vakaların arttığı ilçede 600 kişi karantinada
ABB Başkanı Yavaş, yavaş yavaş haktan uzaklaşıyor!
Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında
Marmara Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Bakan Koca'dan okullar için velilere uyarı
Altın yönünü ne tarafa kıracak? Uzmanlar açık açık uyardı
Trafikte kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı
6 bin 743 sosyal medya kullanıcısına terörden işlem yapıldı
Komşularını uyarmak için bu yazıyı astı
16 üniversiteye Rektör atandı
Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi
Doktor'a 'güvensiz algı oluşturuyor' iddiası: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de yeni tarife için karar verildi
Kamuda bir virüs vakası daha: Müdürlük kapatıldı
Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak
2. el otoda ten çok satan 10 marka belli oldu
Rus enerji devi dev zarar açıkladı!
Çavuşoğlu: Yunanistan'ın da aklı selim davranması lazım
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Ünlü ekonomistten Babacan, Davutoğlu ve İnce yorumu
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Futbolda koronavirüs patlaması!
Aydın Kuşadası Belediyesi 1 İşçi Alacak
DSÖ'den korona virüs açıklaması: En az 100 milyar dolar lazım
KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİN!
Mevduat yükseldi kredi hacmi arttı
Koronavirüs felç de ediyor
Apartman kapısını açık bırakana beddua yazdı!
Bakan Koca'dan yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı
Kırmızı et tüketenler dikkat! Bu hatayı yaparsanız...

Benzer Haberler