İki Kamu Kurumunda, 'Sözleşmeli Personel' alımında yönetmelik değişikliği

İki Kamu Kurumunda, 'Sözleşmeli Personel' alımında yönetmelik değişikliği

02/07/2018 tarihli 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerle, teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bu yönde yetki bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi imkanı getirilmiş, bu kapsamda istihdam edileceklere dair hususların kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği belirtilmişti..

Tarih :
İki Kamu Kurumunda, 'Sözleşmeli Personel' alımında yönetmelik değişikliği
02/07/2018 tarihli 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerle, teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bu yönde yetki bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi imkanı getirilmiş, bu kapsamda istihdam edileceklere dair hususların Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmişti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü buna ilişkin yönetmeliklerini bugünkü Resmi Gazetede yayımladı.

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA

GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin işe alınmaları ve sınavları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 133/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Genel Müdür: Devlet Tiyatroları Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı sınav, sözlü sınav, uygulama sınavının bir veya birkaçını,

ç) Kanun: 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunu,

d) Kısmi zamanlı personel: Yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri çalışan personeli,

e) Kurul: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Sanat ve Yönetim Kurulunu,

f) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müdür: Devlet Tiyatrosu İl Müdürünü,

ğ) Müdürlük: Devlet Tiyatroları İl Müdürlüklerini,

h) Proje personeli: Eser veya temsille sınırlı olarak ya da temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında istihdam edilenleri,

ı) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında; tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılan sanatçı (oyuncu), rejisör, dekoratör, kostüm kreatörü, müzisyen, dansçı, koreograf ve diğer unvanlı sanatçılar, figüranlar, sanat ve sahne uygulatıcıları ile sanatsal yardımcı personeli,

i) Tam zamanlı personel: Aylıklı ücretli olarak istihdam edilenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Alımı

Personelde aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan pozisyonlarda tam zamanlı personel olarak istihdam edileceklerin, bu maddenin birinci fıkrasındaki şartlara ek olarak, ek cetvelde yer alan pozisyonların karşılığında gösterilen koşulları da taşıması gerekir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin Türk vatandaşı olma şartı hariç bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları taşıması gerekir.

(4) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli için bu maddenin birinci fıkrasındaki şartlara ek olarak aranacak şartlar ve mesleki kıstas Genel Müdürlükçe belirlenir.

Personel seçimi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde pozisyonları belirtilen ve Yönetmelik kapsamında tam zamanlı olarak istihdam edilecek personel, Kurul tarafından yapılacak giriş sınavı ile işe alınır.

(2) Bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde yer alan ve Yönetmelik kapsamında tam zamanlı olarak istihdam edilecek sanatsal yardımcı personel pozisyon unvanlı personelin giriş sınavı, merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(3) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli, giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edilebilir.

Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Tam zamanlı personel alımı, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

(2) İlanda;

a) Adaylarda aranacak şartlar,

b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,

c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,

ç) Sınav usulü, konuları, tarihi ve yeri,

d) Merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,

e) İstenecek belgeler,

yer alır.

(3) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az 15 günlük başvuru süresi tanınır.

(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(5) Sanatsal yardımcı personel için yapılacak giriş sınavına çağrılacak aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(6) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(7) Kısmi zamanlı personel ve proje personeliyle ilana çıkılmadan sözleşme yapılabilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 7 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan Sınav Komisyonu sorumludur.

(2) Sınav Komisyonu, Kurul üyelerinden oluşur. Lüzum görülmesi halinde, Genel Müdürlükçe görevin niteliğine göre ilgili meslek grubundan da Komisyon üyesi görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Giriş sınavı

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı Genel Müdürlüğün görev alanı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Uygulamalı sınav, Genel Müdürlüğün görev alanına uygun konularda ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen usul ve şekilde gerçekleştirilir.

(5) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur.

(6) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü/uygulamalı sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(7) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(8) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(9) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükte istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Genel Müdürlük tarafından istenen belge,

c) T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu personel için pasaport örneği,

ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, yabancı uyruklu personel için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

(2) İstihdam edilecekler, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(3) İstenilen belgeler, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için beş işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(4) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asil olarak yer alanlar ve giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edilecekler ile sözleşme imzalanır. Personel ile sözleşme imzalamaya Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bakan bu yetkisini uygun gördüğü makama devredebilir.

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri feshedilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir.

Deneme süresi

MADDE 10 – (1) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli hariç giriş sınavı veya giriş sınavına tabi tutulmaksızın ilk defa işe alınanlarla, üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde personelin davranışları, verilen emir ve görevlerin ifası sırasındaki gayreti, disipline riayeti, görevini etkin yürütüp yürütmediği, girişimciliği ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, her ayın sonu itibariyle personel değerlendirme formunda belirtilir. İlgili birim amiri tarafından gerekçeli olarak doldurulan değerlendirme formları nihai karar verilmek üzere Kurula gönderilir.

(3) Kurul tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.

(4) Kısmi zamanlı personel, yabancı uyruklu personel ve projeyle sınırlı/temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında çalıştırılan personel, deneme süresine tabi olmaksızın sözleşme imzalanarak işe başlatılır.

Göreve başlama süresi

MADDE 11 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.

(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve başlamak ile mükelleftir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların sözleşmeleri Genel Müdürlük tarafından feshedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar

Sadakat

MADDE 12 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.

Devlete bağlılık ve tarafsızlık

MADDE 13 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 14 – (1) Personel; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar

MADDE 15 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri

MADDE 16 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde Genel Müdürlüğü temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.

Mal bildirimi

MADDE 17 – (1) Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Devir ve teslim zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Sözleşmesi sona eren personel Genel Müdürlük tarafından verilen personel kimliği ile birlikte zimmetinde bulunan her türlü demirbaş ve malzemeyi eksiksiz devreder.

Basına bilgi veya demeç verme

MADDE 19 – (1) Genel Müdürlüğün yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel, Genel Müdürlüğü ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.

(2) Personel, Genel Müdürlüğün iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.

(3) Personel, internet ortamında içerik veya bağlantı dahil suç unsuru barındıran paylaşım ve açıklamalar ile idareyi ve yöneticilerini sosyal medya aracılığıyla veya sair şekillerde başkalarına karşı tahrik edecek, küçük düşürecek söz ve eylemlerde bulunamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı

MADDE 20 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı

MADDE 21 – (1) Personelin, Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme

MADDE 22 – (1) Tam zamanlı personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışındadır:

a) Faaliyet konusu Genel Müdürlüğün görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması,

b) Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla, sahne ve sanata yönelik çalışmalar.

(3) Tam zamanlı personel dışındakiler için bu yasağın kapsamı sözleşmelerinde belirtilir.

Toplu eylemde bulunma yasağı

MADDE 23 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Sosyal güvenlik hakkı

MADDE 24 – (1) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma

MADDE 25 – (1) Tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri

MADDE 26 – (1) Tam zamanlı sanatsal yardımcı personelin haftalık çalışma süresi kırkbeş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Diğer tam zamanlı personel görevinde ve hizmetin yürütülmesinde 5441 sayılı Kanuna tabi görev yapan personel için uygulanan mesai saatlerine ve çalışma programına uymakla yükümlüdür.

Fazla çalışma

MADDE 27 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her dokuz saat için bir gün hesabıyla izin verilir.

İzinler

MADDE 28 – (1) Tam zamanlı personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır. Ancak bu Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde sanatsal yardımcı personel hariç diğer pozisyonda bulunanların yıllık izinleri konusunda Kanun kapsamında görev yapan personele verilen izinler esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Haklar

Sözleşme süresi

MADDE 29 – (1) Sözleşme süreleri tam zamanlı personel için mali yıl ile sınırlıdır. Diğer personelin sözleşme süresi ise ihtiyaca ve hizmetin niteliğine göre Genel Müdürlükçe belirlenir.

Sözleşme ücreti

MADDE 30 – (1) Personele, sözleşme ücretinin dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(2) Personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir.

(3) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı ödenir.

(4) Tam zamanlı çalışan personelin görevine gelmediği her gün için aylık sözleşme ücretinin 1/30’u, devam etmediği her saati için aylık sözleşme ücretinin 1/270’i kadar eksik ödeme yapılır.

(5) Kısmi zamanlı veya temsil başına ücret karşılığı çalışan personelin görevine gelmediği hallerde herhangi bir ödeme yapılmaz. Devam etmediği her saat için ise saatlik sözleşme ücreti kadar eksik ödeme yapılır.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 31 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol gideri, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi kapsamında Genel Müdürlükte görevli sanatçılara ve diğer görevlilere ödenen gündelik tutarları kadardır. Kısmi zamanlı, projeyle sınırlı/temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında çalışanlar da bu hükümden yararlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sona erme halleri

MADDE 32 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Sözleşmenin feshi,

b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması,

c) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi,

ç) Ölüm,

d) Sözleşmenin yenilenmemesi.

Personel tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 33 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Genel Müdürlük tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 34 – (1) Genel Müdürlük, tam zamanlı personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,

ç) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,

d) Bir proje kapsamında göreve alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

e) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

f) Görev yaptığı süre zarfında (e) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı fesheder. Ayrıca, bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde belirtilen sanatsal yardımcı personel hariç diğer pozisyonda bulunanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disipline aykırı fiil veya hallerden başka, Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personele uygulanan disiplin cezalarına konu fiil veya halleri işlemeleri halinde de yukarıdaki (f) bendi hükmü uygulanır.

(2) Kısmi zamanlı personelin sözleşmesi yukarıda belirtilen hallerde feshedilebileceği gibi mazeretsiz olarak bir gün görevine gelmemesi halinde de feshedilir.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 35 – (1) Sözleşmesi feshedilen tam zamanlı personelin yeniden hizmete alınmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Tam zamanlı personel dışındakilerin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete alınmaya ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 36 – (1) Genel Müdürlük, tam zamanlı personeli sözleşme dönemi içerisinde de sanatsal ve mesleki yeterlilik değerlendirmesine tabi tutabilir. Artistik yetenekleri ile mesleki ve sanatsal çalışmaları sözleşme dönemi içerisinde yeterli görülmeyen personelin sözleşmesi yenilenmez.

(2) Personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında çalıştırılma, sözleşme bitiminde Genel Müdürlükte herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

İş sonu tazminatı

MADDE 37 – (1) Tam zamanlı çalışan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

(2) İş sonu tazminatı ödenmesine esas hizmet sürelerinin hesabında aylıksız ve ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere Genel Müdürlükte daha önce sözleşmeli olarak çalışılan süreler de dikkate alınır.

(3) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.

(4) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Pozisyonlar

MADDE 38 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

MADDE 39 – (1) İhtiyaç halinde personel, Genel Müdürlük tarafından sözleşmesinde belirtilen görev yeri dışında da çalıştırılabilir.

(2) Göreve başladığı yer dışında Genel Müdürlük tarafından hizmet gereklerine istinaden başka bir ilde görevlendirilen personelin bu görevi kabul etmemesi halinde sözleşmesi ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir.

Sözleşmenin askıya alınması

MADDE 40 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen personelin sözleşmesi ihtiyati tedbir olarak askıya alınabilir.

(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri

MADDE 41 – (1) Tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı sözleşme tip örnekleri Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylanır.

(2) Sanat ve sahne uygulatıcıları, sanatsal yardımcı personel, dekoratör, kostüm kreatörü ve üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu sanatçıların, tam zamanlı olarak çalıştırılması esastır. Ancak, ihtiyaca göre anılan personel kısmi zamanlı da çalıştırılabilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelin görev tanımları, unvanları ile diğer özellik ve yükümlülükleri sözleşmelerinde belirtilir.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 42 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler personelce tebellüğ edilmiş sayılır.

Bildirim

MADDE 43 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine göre vizelenen pozisyonlarda Genel Müdürlükte görev yapan personel ile, Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları halinde, herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus bu Yönetmelik hükümlerine göre sözleşme yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü yürütür.

 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı Müdürlüklerde, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin; işe alımları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, sözleşmenin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı Müdürlüklerde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında görev yapan yerli ve yabancı personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 332/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Değerlendirme sınavı: Dinleti, mülakat, uygulamanın bir veya birkaçından oluşan sınavı,

b) Genel Müdür: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı sınav, sözlü sınav, değerlendirme sınavının bir veya birkaçını,

d) Kısmi zamanlı personel: Yılın, ayın veya haftanın bazı günleri, temsil veya prova başına puantaj usulü ile istihdam edilenleri,

e) Kurum: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü veya bağlı Müdürlükleri,

f) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müdür: Devlet Opera ve Balesi Müdürünü,

ğ) Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünü,

h) Proje personeli: Eser veya temsille sınırlı olarak ya da temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında istihdam edilenleri,

ı) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında; tam zamanlı, kısmi zamanlı ve proje kapsamında istihdam edilen yerli ve yabancı sözleşmeli personeli,

i) Tam zamanlı personel: Aylıklı ücretli olarak istihdam edilenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Alımı

Personelde aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek yerli personelin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentleri ile hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulması halinde (8) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

(2) İlanda belirtilmek üzere bu Yönetmeliğin eki cetvellerde belirtilen pozisyonlar için birinci fıkradaki şartlara ilave olarak hizmetin gereğine mahsus eğitim durumu ve mesleğe ait özel şartlar belirlenebilir.

(3) Yabancı uyruklu personel için aranacak koşullar pozisyon ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit edilir.

(4) Kısmi zamanlı ve proje personeli için aranacak mesleki kıstas ve şartlar, Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Personel seçimi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonları hariç diğer personel giriş sınavı ile alınır.

(2) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonları ile (IV) sayılı cetvelde belirtilen Sanat Teknik Personel Pozisyonları için giriş sınavı; değerlendirme sınavıdır.

(3) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen tam zamanlı personel için giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(4) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli ile değerlendirme sınavına tabi tutulmadan sözleşme imzalanabilir.

Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Tam zamanlı personel alımı, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumun resmi internet sayfalarında sınav, değerlendirme, dinleti, uygulama ve/veya mülakat tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

(2) İlanda;

a) Adaylarda aranacak şartlar,

b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,

c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,

ç) Sınav usulü, tarihi ve yeri,

d) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetveldeki pozisyonlar için merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,

e) Gerekmesi halinde istenecek diğer belgeler,

yer alır.

(3) Başvurular için personel alım ilanını müteakip en az 10 iş günü başvuru süresi tanınır.

(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(5) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine ve Kurumun internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(6) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonların giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü/uygulamalı sınav yapılması hâlinde aday sayısı her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(7) Proje personeli için ilan yapılmadan sözleşme yapılabilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 8 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçların ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu işlemleri Sınav Komisyonunca yürütülür.

(2) Sınav Komisyonu; Genel Müdürlükte Genel Müdürün veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, Müdürlüklerde Müdürün veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve opera, orkestra, bale veya sanat teknik müdürlüğünden mesleğiyle ilgili üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile Kurumdan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından uygun görülen personel Komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile meslek dersleri öğreticiliği vermiş oldukları kişilerin katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.

(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri personelden sorumlu birim tarafından yürütülür.

Giriş sınavı

MADDE 9 – (1) Giriş sınavı, Kurumun görev alanı dikkate alınarak yazılı, sözlü, değerlendirme sınavlarının her biri için ayrı ayrı belirlenen ve sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Değerlendirme sınavı, Kurumun görev alanına giren konularda, dinleti, mülakat, uygulamanın bir veya birkaçından oluşacak ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen usul ve şekilde gerçekleştirilir. Değerlendirme sınavının dinleti, mülakat, uygulamanın birkaçından oluşması halinde değerlendirme puanı bunların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(5) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonlarından opera, bale, orkestra sanatçısı ve piyanist unvanları için değerlendirme sınavı ekli (V) sayılı cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Bu unvanda bulunanlar, sınav ilanında belirtilmek koşuluyla ayrıca mesleki bilgi konusunda da değerlendirme sınavına tabi tutulabilir.

(6) Giriş sınavında başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur.

(7) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Kurumun resmi internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, değerlendirme sınav puanı, bunların eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(8) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(9) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(10) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 10 – (1) Kurumda istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Kurum tarafından istenen belge.

c) T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu personel için pasaport örneği.

ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan.

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyan.

e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

f) Başvuru formu.

g) Mal bildirim beyannamesi.

ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan.

h) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

ı) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Tam zamanlı çalışacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması personel göreve başlatıldıktan sonra yapılabilir. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen personelin sözleşmesi kurumca derhal feshedilir ve Kurum ile ilişiği kesilir. Altı aydan az süre ile sözleşme yapılacak personele sabıka kaydı gösterir belge ile işlem yapılabilir.).

(2) İstihdam edilecekler, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(3) İstenilen belgeler, personelden sorumlu birimde görev yapan personel tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on iş günü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(4) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asil olarak yer alanlar ve giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edilecekler ile sözleşme imzalanır. Personel ile sözleşme imzalamaya Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bakan bu yetkisini uygun gördüğü makama devredebilir.

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar ise iptal edilir.

(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Deneme süresi

MADDE 11 – (1) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli hariç giriş sınavı veya giriş sınavına tabi tutulmaksızın ilk defa işe alınanlarla, üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, üretkenliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin kişisel nitelikleri personelin bağlı olduğu birim sorumluları tarafından raporlanır. Değerlendirme üçüncü ayın sonunda yapılır. Yapılan değerlendirme personelden sorumlu birim amirinin teklifi ile sözleşme imzalamaya yetkili amirin onayına sunulur. 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız, 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.

(4) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli, deneme süresine tabi olmaksızın sözleşme imzalanarak işe başlatılır.

Göreve başlama süresi

MADDE 12 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.

(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel, sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve başlamak ile mükelleftir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların sözleşmeleri Kurum tarafından feshedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar

Sadakat

MADDE 13 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.

Devlete bağlılık ve tarafsızlık

MADDE 14 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 15 – (1) Personel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar

MADDE 16 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri

MADDE 17 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde Kurumu temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır. Aykırı davrananlar hakkında disipline ilişkin hükümler uygulanır.

Mal bildirimi

MADDE 18 – (1) Tam zamanlı personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunsuz emir

MADDE 19 – (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri verene aittir.

(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren personel sorumluluktan kurtulamaz.

Devir ve teslim zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen mülkiyeti Kuruma ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kullanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

Basına bilgi veya demeç verme

MADDE 21 – (1) Yetkili makamın iznini almayan hiçbir personel, Kurumu ilgilendiren konular hakkında basına ve diğer iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.

(2) Personel, Kurumun iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.

(3) Personel, internet ortamında içerik veya bağlantı dahil suç unsuru barındıran paylaşım ve açıklamalarda bulunamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı

MADDE 22 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı

MADDE 23 – (1) Personelin, Kurumun hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme

MADDE 24 – (1) Personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu asli görevlerini aksatmamak kaydıyla yetkili makamdan izin alarak özel veya resmi kurumların sanatsal etkinliklerinde görev alabilir.

Toplu eylemde bulunma yasağı

MADDE 25 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Sosyal güvenlik hakkı

MADDE 26 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma

MADDE 27 – (1) Tam zamanlı personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri

MADDE 28 – (1) Tam zamanlı personelin haftalık çalışma süresi kırk beş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Kurumca belirlenir.

(2) Kısmi zamanlı personelin ayda en fazla kaç gün çalıştırılacağı sözleşmesinde belirtilir.

(3) Personel görevinde ve hizmetin yürütülmesinde, mesai saatlerine ve çalışma programına uyumda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanuna tabi personel için öngörülen kanun, yönetmelik, genelge ve diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Fazla çalışma

MADDE 29 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında ve varsa toplu sözleşmelerde öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her dokuz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

İzinler

MADDE 30 – (1) İdari ve Sanatsal Yardımcı personel pozisyonlarında görev yapan (III Sayılı Cetvel) tam zamanlı personelden hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olanlara yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

(2) Diğer tam zamanlı personele ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı Müdürlüklerde 1309 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personele verilen sezon izinleri esas alınarak, ücretli izin verilir.

(3) Tam zamanlı personelin, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenen ücretli izinler hariç diğer izinleri konusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Süre, Ücret, Gündelik ve Yolluklar

Sözleşme süresi

MADDE 31 – (1) Tam zamanlı personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

(2) Kısmi zamanlı personelin sözleşmesinde sözleşmenin başlayış ve sona erme tarihleri belirtilir.

(3) Proje personelinin sözleşmesinde sözleşmenin başlayış ve sona erme tarihleri belirtilir.

Sözleşme ücreti

MADDE 32 – (1) Personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.

(2) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı ödenir. Tam zamanlı personelin görevli olduğu halde görevine gelmediği her gün için aylık sözleşme ücretinin 1/30’u kadar eksik ödeme yapılır. Kısmi zamanlı personelin görevine gelmediği takdirde sözleşmesinde belirtilen gündelik tutarı kadar eksik ödeme yapılır.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 33 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol giderinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sanatçılara ödenen gündelik tutarlar esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşmenin sona erme halleri

MADDE 34 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Sözleşmenin feshi.

b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması.

c) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi.

ç) Ölüm.

d) Sözleşmenin yenilenmemesi.

Personel tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 35 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Kurum tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 36 – (1) Kurum, personelin;

a) Göreve alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan kaybetmesi,

b) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

c) Görev yaptığı süre zarfında (b) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,

ç) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,

d) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,

e) Bir proje kapsamında göreve alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı fesheder.

Sözleşmenin diğer sona erme halleri

MADDE 37 – (1) Taraflar sözleşmenin feshine karar verdiklerinde bu kararlarını 1 ay önceden yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

(2) Tam zamanlı personel olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(3) Bir proje kapsamında işe alınan personelin sözleşmesi, istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 38 – (1) Sözleşmesi fesih olan tam zamanlı personelin yeniden hizmete alınmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Tam zamanlı personel dışındakilerin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete alınma usulü uygulanır.

Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 39 – (1) Kurum, personelin hizmetine ihtiyaç duymaması veya personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının bulunmaması hallerinde sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunmak şartıyla personel ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında çalıştırılma, kendisi ile sözleşme yapılan yerli ve yabancı personelin sözleşme bitiminde Genel Müdürlükte veya bağlı Müdürlüklerde herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışması açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

İş sonu tazminatı

MADDE 40 – (1) Tam zamanlı personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.

(3) Kısmi zamanlı personel için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

(4) İş sonu ödenmesine esas hizmet sürelerinin hesabında aylıksız ve ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ve bağlı Müdürlüklerinde daha önce sözleşmeli olarak çalışılan süreler de dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Pozisyonlar

MADDE 41 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin askıya alınması

MADDE 42 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen personelin sözleşmesi ihtiyati bir tedbir olarak askıya alınabilir.

(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı sözleşme tip örnekleri Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylanır.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 44 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler personelce tebellüğ edilmiş sayılır.

Bildirim

MADDE 45 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine göre vize edilen pozisyonlarda Genel Müdürlükte görev yapan personel ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları halinde, sınav, uygulama ve/veya mülakata tabi tutulmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre sözleşme yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız


Kaynak : SGK Rehberi
Kamuda yeni dönem! Takip sistemi kurulacak...
Hava Harp Okulu darbe davasında istenen cezalar belli oldu
Şemdinli'de patlamada 1 kişi öldü
İşçiler dikkat! Buraya başvurabilirsiniz....
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte yeni dönem...
Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem
İlber Ortaylı’dan Belediye Başkanı’na 30 Ağustos tepkisi!
İŞKUR’dan istihdama dev katkı! 150 bin kişi daha...
Memur zammında ilk sinyaller geldi! Yüksek zam beklemeyin..
O belediye de TİS imzalandı!
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız
SGK 18 personel alacak! İlkokul mezunu olmak yeterli...
Antalya SGK Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emekliler dikkat!İşte bayram ikramiyesinin yatacağı tarih....
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak.
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kamuda yeni dönem! Kalkınma planında 10 maddelik düzenleme...
ÖTV’nin kalkması devlete yarayacak
TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TMSF o şirketi yeniden satışa çıkardı
Düğünde dehşet anları!Damadı öldürdüler...
Türk-İş kamu işçisine zam talebinde ısrarlı
2. Abdülhamid döneminde hazırlanan Filyos Liman Projesi’nde sona gelindi!
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi
O taşeron işçiler işlerini geri istiyor!
Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
Emniyet, 2019 rütbe terfilerini açıkladı
Tazminat alıp almayacağınız iş akdinize göre değişir
Çift maaş alan belediye Başkanı'ndan geri adım
PKK'ya skaldal destek!
Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal'dan ilginç Davutoğlu paylaşımı!
Babacan ve Davutoğlu'nun partisi ne kadar oy alır?
Bingöl'ün Yedisu kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kışanak ve Tuncel yeniden yargılanacak
Carrefour ve Casino birleşiyor mu?
MTV ödemeleri ne zaman son?
Vefat eden eşinin maaşını alan kadın, yetim maaşı da alabilecek
Müteahhidi boş arsada 'çay demleyerek' protesto ediyor
Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı!
İsmail Küçükkaya FOX TV'den kovuldu mu?
Damat dehşet saçtı: 3 ölü
AK Partili vekillere tatil yok
Bakan açıkladı: Bir çok ilde, 100 yer altı barajı inşa edilecek
MHP’de Bahçeli’ye rakip çıktı
THY Yönetim Kurulu Başkanı'ndan öğrencilere tavsiye
Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
Soylu'dan önemli açıklamalar!!O kurum için KPSS puanı düşebilir...
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı
Emekli en az 1675 lira!
Samsun SGK Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yemekhaneyi kapattı, memura sodexo kartı verdi. Sayıştay kamu zararı var dedi
Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı!
İşte S-400 filosunun arması! Türkiye için tasarlandı
TÜBİTAK 5 personel alacak
MGM'de cıva sızıntısı...11 kişi tedavi altında
Bankada parası olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor...
Çekilişten, 'mail'den siber saldırı çıkıyor
Öğretmenler için tamamlayıcı sağlık sigortası iş birliği
Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı
S-400 için filo kuruldu
O kamu personelinin ek ödemesi yükseldi!
İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti
CHP'li Başkandan yeni skandal
Gençlik Bakanlığı'ndan 25 bin TL ödüllü Hackathon yarışması
Binali Yıldırım: S-400 alırken izin mi alacacağız?
Meral Akşener'den dikkat çeken Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
Araç sahiplerine güzel haber! 13 kuruş indirim yolda...
Başı ve kolları olmayan ceset bulundu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Önemli Açıklamalar
Emniyet'in 1 numarası böyle veda etti
23 Temmuz 2019'dan önemli gündem başlıkları
75 doğumluya 2021 yılında emeklilik!
Yeni kanunla iş dünyasının borçları yapılandırılacak
Bir belediye de daha TİS imzaladı! Çalışanların yüzleri güldü...
Akşener'den, CHP ile ittifak devam edecek mi sorusuna cevap
AK Parti'de İhraç ve istifalar çıkarıldı, kurucular listesi güncellendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
9 günlük bayram tatiline bir itiraz da o kurumdan geldi!
Bursa SGK Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
AK Parti’li vekilden partisine büyük tepki! Saygısızlık yapıldı...
İnternetten yasa dışı bahse 22 gözaltı
Çocuk oyuncudan şaşırtan hareket!Dava açtı..
Belediye Başkanı çift maaş iddiasını yalanlamadı
Emeklilikte eksik prime formül
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Naklen Avukat Alım İlanı
İşte kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşları! Tıkla öğren...
Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Yaşlı diye salıverilen mahkum, çıkar çıkmaz cinayet işledi
Gençlik Bakanlığı, 3 bin 243 kişilik personel alım sonuçlarını açıkladı
Cezaevinde kazanıp okuduğu ikinci üniversitesinden mezun oldu
İŞKUR'da en çok alım hangi mesleklerde?
ABD heyetiyle 3 saatlik Suriye görüşmesi!
Yerli sosyal medya platformu 'Yazbee' hazır
İmzalar atıldı! 2020 yılından itibaren...
NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar...
Akıllı telefonlarda yeni dönem!
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar bölgesinde patlama!
Hastanelerde 7/24 hizmet verecek İnme merkezleri kuruluyor
Meral Akşener'den erken seçim iddiası!
Bunu yapan faiziyle geri öder!
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Genel Kurul'da elektronik oylama ve yoklama sistemi değiştirilecek
Çiflik Bank davasında Mehmet Aydın'ın eşi ifade verdi
KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
ASO'dan 'Bayram tatili uzatılsın' önerisine itiraz: Tatile değil üretime ihtiyaç var
Dev firma işçileri eylemde!
Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
Küresel ısınma iş hayatını zorluyor
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hiç yakışmadı sayın Ahmet Bey... Hiç!
Emekliye 355 lira intibak yolda...
Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevrildi
Bu kez ajan krizi! Gözaltına aldılar
Kamuda çalışan özel güvenlikler de tek tip kıyafete geçiliyor
Kadro alan taşeronda bir ilk! TİS'e madde eklendi...
Bakan Pakdemirli açıkladı: 1.9 milyar lira yolda!
Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti
Manisa Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ehliyet almak ateş pahası
Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
O taşeron işçiler işten çıkarıldı!
Dar gelirlilere 280 bin konut
Cebinde servet ile yakalandı
YKS tercihleri yarın başlıyor
Son dakika: Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda mesajı!
Gül ve Davutoğlu bakın nerede bir araya geldi!
112 gün sonra belde halkı yeniden sandık başına gitti!
İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti
Milletvekilinden EYT isyanı!
ABD'den Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesiyle ilgili açıklama

Benzer Haberler