Kadrolu öğretmenler dikkat! Sınavsız atanabilirsiniz

Kadrolu öğretmenler dikkat! Sınavsız atanabilirsiniz

Kadrolu öğretmenler dikkat! Sınavsız atanabilirsiniz

Tarih :
Kadrolu öğretmenler dikkat! Sınavsız atanabilirsiniz

Öğretmen kadrosunda bulunanlar, eğitmen kadrosuna görevde yükselme sınavına girmeden atanabilir mi?

SORU: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında "öğretmen"kadrosunda görev yapmaktayım. Bir belediyeye "bilgisayar işletmeni" kadrosuna naklen atamam yapıldı. Görevde yükselme sınavına girmeksizin "eğitmen" kadrosuna atanmam mümkün mü?

MEVZUAT

18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci? maddesinde? bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin 1 inci fıkrasında? d) İdari hizmetler grubu? 1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen, 2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför." hükmüne yer verilmiş, "Görevde yükselme sınavı sonucunda atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinde ise anılan görevlere atanabilmek için gerekli olan şartlar belirtilmiş olup, "h) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için?

1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak," hükmü düzenlenmiştir.

SONUÇ

Bu itibarla,yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce "öğretmen" kadrosunda görev yapmış personelin mevzuatla aranan öğrenim, sertifika, hizmet süresi gibi diğer şartları da taşıması kaydıyla "eğitmen" unvanlı kadroya atanmasının mümkün bulunmaktadır.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler