Anasayfa » Medya Haberleri » 3600 ek göstergede kritik soru! Kadro mu tahsil mi?

3600 ek göstergede kritik soru! Kadro mu tahsil mi?

3600 ek göstergede kritik soru! Kadro mu tahsil mi?

3600 ek göstergede tahsil durumu mu kadro ünvanı mı?

Tarih :
3600 ek göstergede kritik soru! Kadro mu tahsil mi?

O bölüm mezunları, mühendislerin ek göstergesinden yararlanabilir mi?

Memurun parasal haklarını düzenleyen kuralların, yorum yoluyla kapsamlarının genişletilmesi veya boşluklarının doldurulması mümkün değildir.

Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teknik Hizmetler Sınıfında peyzaj mimarı unvanlı kadroda görev yapanlar, mühendislerin yararlandığı ek gösterge, ek ödeme ve özel hizmet tazminat oranlarından yararlanması mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde? "B)Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları? hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır…" hükmü yer almaktadır.

EK GÖSTERGE CETVELİNDEKİ TEKNİK HİZMETLER

Anılan Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendinde; "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar," hükmü, (b) bendinde; "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları," hükmü, (c) bendinde ise? "Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar," hükmü yer almaktadır.

EK GÖSTERGE KADROYA BAĞLI

Bu hükümler ile ek göstergenin memurun yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece ödeneceği ifade edilmiş olup, ek göstergenin kadroya bağlı olduğu belirtilmiştir. Zira 657 sayılı Kanun kapsamında kadro memurun çalıştığı belli bir görev yerini ifade etmekte olup, yapacağı işle bağlantısının da kurucu unsurudur. Aynı zamanda kadro personelin sayısının, niteliğinin, görev yerinin, unvanının, sınıf ve derecesinin, yükselmesinin, parasal ve özlük haklarının da genel olarak belirleyicisidir.

Nitekim, benzer bir konuya ilişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 7/12/2007 tarihli ve E:2005/2, K:2007/1 sayılı kararında? "İçtihadın birleştirilmesi istemine konu olan kararlarda uyuşmazlığı, kimya mühendisi unvanına sahip olmakla beraber, teknik hizmetler sınıfında oluşturmaktadır…. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43'üncü maddesinde, ek göstergelerin bir takım görevlerin önem ve niteliklerinden ötürü kabul edildiğini, memura yapılacak aylık ödemenin gösterge tablosundaki rakama bu ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağını belirten hükümler, bunların kesinlikle göreve bağlı, sunulan hizmetin ve yapılan görevin karşılığı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ek gösterge, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki ve sorumluluğunun karşılığıdır. Yetki ve sorumluluk ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılır. Anılan Kanunun 33'üncü maddesinde ise, kadrosuz memur çalıştırılamayacağının hükme bağlandığı, ek göstergeden yararlanabilmek için cetvellerde karşılığı gösterilen kadroların birine atanmış ve bu görevi fiilen ifa ediyor olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği, ayrıca 147'nci maddesinde de aylığın hizmetlerin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı ifade ettiği belirtilmiştir.

EK GÖSTERGEDE TAHSİL DURUMU MU KADRO ÜNVANI MI?

Bu itibarla anılan hükümler dikkate alınmaksızın 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetveli tek dayanak alınmak suretiyle ek göstergenin unvana göre uygulanması gerektiği sonucuna varmak mümkün değildir. Kadro kimyager kadrosunda görev yapanların ek göstergelerinin tespitinde tahsil durumunun mu, yoksa kadro unvanının mı esas alınacağı, buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na? 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesi ile eklenen (I) Sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (a) bendinde öngörülen (3600) ek gösterge rakamından mı, yoksa (b) bendinde öngörülen (3000) ek gösterge rakamından mı yararlandırılacağı hususu Kadro ve bunun karşılığı ödenen parayı ifade eden aylığın ve bunun bir parçasını oluşturan ek göstergenin, başka bir anlatımla memurun parasal haklarını düzenleyen kuralların, yorum yoluyla kapsamlarının genişletilmesi veya boşluklarının doldurulması mümkün değildir.

657 SAYILI KANUN

657 sayılı Kanunun 43'üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin yanında 43'üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevdekadroda? bulunma koşulunun da) göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır." ifadelerine yer verilerek kimyager kadrosunda bulunmakta iken, kimya mühendisliğini bitirenlerin, mühendis kadrosuna atanmaksızın, mühendis kadrosu için öngörülen ek göstergeden yararlanmalarının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, peyzaj mimarı unvanlı kadroda görev yapan memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (c) bendinde yer alan ek gösterge rakamlarından yararlanabileceği değerlendirilmektedir Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında? "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, … mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmüne yer verilerek, Devlet memurlarına kadro ve görev unvanları esas alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen oranlarda ek ödeme yapılacağı ifade edilmiştir.

Anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Ek Ödeme Oranları cetvelinin "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" grubunun (a) ve (b) bentlerinde kadro unvanları sayılan personelin yararlanacağı ek ödeme oranlarına yer verilmiş olup, anılan grubun (c) bendinde ise ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, teknik hizmetler sınıfında yer alan ve kadro unvanları (a) ve (b) bentlerinde sayılmayan personelin yararlanabileceği ek ödeme oranlarına yer verilmiştir. Söz konusu grubun (a) ve (b) bentlerinde peyzaj mimarı unvanlı kadroya yer verilmemiştir. Bu çerçevede, belediyenizde peyzaj mimarı unvanlı kadroda görev yapan ilgilinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelin "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" grubunun (c) bendinde yer alan ek ödeme oranlarından yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 1 inci maddesinde? "(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152 nci maddesine göre …? b) Ödenecek "Özel Hizmet Tazminatı", bu Karara ekli II sayılı Cetvelde, … gösterilmiştir." hükmüne yer verilerek memurlara 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenecek tazminatların (II) sayılı cetvelde yer aldığı belirtilmiştir.

Mezkur Karara ekli (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" cetvelinin "E-Teknik Hizmetler" bölümünün 1/b sırasında 1-4 dereceli yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı unvanlı kadrolarda görev yapanların %160 oranında özel hizmet tazminatından, 1/c sırasında 1-4 dereceden aylık alan jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi ile 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanını alanların %130 oranında özel hizmet tazminatı oranından, 1/d sırasında unvanları (a), (b) ve (c) sıralarında sayılmayan ve diğer mesleki teknik yükseköğrenim? görenlerden 1-4 dereceden aylık alanların ise %100 oranında özel hizmet tazminatı oranından faydalanabileceği düzenlenmiştir.

SONUÇ

Bu çerçevede, peyzaj mimarı unvanlı kadroda görev yapan memurun 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" cetvelinin "E-Teknik Hizmetler" bölümünün 1-d sırasında yer alan özel hizmet tazminat oranlarından yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak : Sabah
Erdoğan: Patriot konusu masadan kalkmış değil
İşyerinden ayrılırsam tazminat öder miyim?
İnternette yeni dönem! Erişim engeli 'içeriğe' getirilecek..
'Konut almanın tam zamanı'
MHP'li Aycan: Süresiz nafaka mağdurlarını görmezden gelemeyiz
İstanbul Esenler Belediyesi Geçici 72 İşçi Alacak
Taşeronda kadro ve maaş korkusu!
Dolarda 'ZK hareketi'
Türkiye’nin en büyük şehir gazetesi kapanıyor!
MSB'den 'ekim, kasım ve aralık celp dönemi' açıklaması
Memura ikinci iş imkanı
Akıncı'ya Erdoğan imzası
Ticaret Bakanlığına Genel Müdür atandı
İşte af teklifinin ayrıntıları!
Ankara Büyükşehir Belediyesi 65 işçiyi işten çıkardı
Kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti
TEKULAŞ Genel Müdürü görevden alındı
Evlenen çiftlere büyük destek veriliyor!
Bolu Özel İl İdaresi 10 İşçi Alacak
AK Parti'de bir istifa daha geldi
Neslican'ın vasiyeti yürekleri dağladı!
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Köpeksavar' kıyafetle okula gittiği iddiasınaaçıklama
İki ilimize kar geliyor!
İşte madde madde AK Parti’nin yargı paketi
O bölgeye mevsimin ilk karı yağdı
Şakası yok, yüksek makamlar hasta ediyor!Ahmet ÜNLÜ yazdı.

Benzer Haberler