İşte memurlarda komisyon raporunun tam metni!

İşte memurlarda komisyon raporunun tam metni!

Milyonlarca memuru ilgilendiren komisyon raporu ortaya çıktı!

Tarih :
İşte memurlarda komisyon raporunun tam metni!

Memurlarda komisyon raporunun tamamı ortaya çıktı!

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve hakem heyetine gidilmişti. Dün Ali Yalçın eğitim iş kolu ile ilgili raporu yayınlamış fakat tüm memurlara ilişkin süreçte neler konuşulduğuna ilişkin açıklama olmamıştı.

MİLYONLARCA MEMURU İLGİLENDİREN RAPOR

Komisyonda 3600 ek gösterge, tazminatlardan memura ikramiyeye, sözleşmeli personelden YHS sınıfı personeline tüm detayların görüşüldüğü raporu yayınlıyoruz.

KOMİSYON RAPORU

07-08 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen komisyon çalışmaları sonucunda;

A kategorisi, geçen toplu görüşmede kabul edilen ve aynen devam edecek olanlar,

B kategorisi, geçen toplu görüşmede olup rakamları revize edilenler,

C kategorisinde yer alan ise "yeni teklifleri" içeriyor."

UZLAŞI SAĞLANAMAYANLAR

(D) bölümünde yer alan tekliflerin ise (hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarının (D) bölümleri de değerlendirilmek ve bu bölümlerin hizmet kolu toplu sözleşme görüşmesinde ele alınmamak kaydıyla) toplu sözleşme kapsamında görüşülüp görüşülemeyeceği konusunda uzlaşı sağlanamamıştır.

BAYRAM SONRASI ZAM TEKLİF EDİLMİŞTİ

Ali Yalçın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" diye 21 Ağustos'da açıklama yapmıştı.

D) TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINDA GÖRÜŞÜLMESİ KONUSUNDA UZLAŞILAMAYAN TEKLİFLER için Tıklayınız

İşte milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren komisyon raporu;

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONUNUN KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE İLİŞKİN TALEPLER

I- GİRİŞ
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği 1 Ağustos
2019 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde, Kamu İşveren Heyeti Başkanı
ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı tarafından belirlenen toplu sözleşme
gündeminin “Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali Ve Sosyal Haklarla İlgili
Müzakerelerin Yürütülmesi” bölümüne ilişkin komisyon oluşturulması ve bu komisyonun
hazırlayacağı Raporun toplu sözleşme görüşme sürecinde heyetler arasında yapılacak
görüşmelerde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
II- ÇALIŞMA KONULARI
4688 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığına verilmiş olan Memur-Sen’in toplu sözleşme teklifi, ilgili kurumların
katılımıyla oluşturulan Komisyonumuz tarafından anılan Kanunun 28 inci ve 31 inci maddeleri
ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve teklifler aşağıdaki şekilde
tasnif edilmiştir.
III- KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE İLİŞKİN MALİ VE SOSYAL
HAKLAR KAPSAMINDA GÖRÜŞÜLEBİLECEK TEKLİFLER

A) 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALAN VE 5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE AYNEN KORUNMASI ÖNERİLEN TEKLİFLER

Sözleşmeli personele yiyecek yardımı

Madde 1- (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar
çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.
Emekli olanlara ödenen tazminat
Madde 2- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.
Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi
Madde 3- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte
olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu
ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir.
Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı
Madde 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kımıltı Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I)
sayılı Cetvelin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 37 nci sırasında öngörülen mali
sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından
yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır
kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de
uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro
ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak
3
görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk
zammı ayrıca ödenmez.

Seyyar görev tazminatı

Madde 5- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge
sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.
Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi
Madde 6- (1) Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik
zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, termik santral, maden
sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve
istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3
üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan
Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

KİT’lerde kıdem ücreti

Madde 7- (l) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kıdem ücretini düzenleyen 28
inci maddesinde yer alan “6” ibaresi “60 ayı tamamlama”, “11” ibaresi “120 ayı tamam- lama”,
“16” ibaresi “180 ayı tamamlama”, “21” ibaresi “240 ayı tamamlama” şeklinde uygulanır.

İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

Madde 8- (1) 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvellerde yardımcı hizmetler
(YH) sınıfında yer alan “İtfaiyeci” unvanlı kadroların hizmet sınıfı “GİH” olarak uygulanır.
(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı
personelin sosyal güvenlik işlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür.
Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması
Madde 9- (1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu
sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.
375 sayılı KHK’ya ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi
Madde 10- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı
Cetvellerde yer alan ücret göstergeleri “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.

Avukatlık vekalet ücreti

Madde 11- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı, “20.000” olarak uygulanır.
Servis hizmeti
Madde 12- (1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev
yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.
Bazı personelin giyecek yardımı
Madde 13- (1) 657 sayılı Kanun veya diğer personel kanunlarına göre giyecek
yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında
personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin
gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar
için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci
maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir.
KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı
4
Madde 14- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre
KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri
itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.
Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı
Madde 15- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara eldi (II) sayılı Cetvele göre sivil
savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat
oranlarına 5 puan ilave edilir.
KİT’lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi
Madde 16- (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev
yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, baş
mimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner pozisyonlarında bulunan sözleşmeli
personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta
oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı
Madde 17- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan
personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta
oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilir.
Cuma namazı izni
Madde 18- (l) Kamu görevlilerince cuma namazı saatlerinde izin verilmesine ilişkin
2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına devam edilir.
Hac izni
Madde 19- (1) Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak
kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz
izinli sayılırlar.
İtfaiye personeli
Madde 20- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın
söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malûl olan veya
engelli hâle gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.
Hizmet tahsisli konutlar
Madde 21- (l) Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri, yararlanılan konutun yeri
ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine esas puanlamada
dikkate alınmayabilir.
Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma
Madde 22- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana
gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile
yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine
taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlana- bileceği
tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.
Fazla çalışma ücreti ödemeleri
5
Madde 23- (1) Bu Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde
yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen fazla
çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Tabiplere ek ödeme
Madde 24- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri
ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadrolarında bulunanların, aynı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme
oranına 12 puan ilave edilir.
Engelli çocuk aile yardımı
Madde 25- (l) İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için
verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik/Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı
olarak ödenir.
Misafirhanelerden yararlanma
Madde 26- (1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile
bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafirhanelerden imkanlar nispetinde
yararlandırılırlar.
(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim gömmekteyken
sınav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet mahalli dışına gidenler,
sınava gireceklerini veya öğrenim stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla kamu
kurumlarınca işletilen misafirhanelerden imkanlar dahilinde kurum personeli tarifesi üzerinde
faydalandırılırlar.
Biyologlara ek özel hizmet tazminatı
Madde 27- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik
Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından
biyolog kadrolarında bulunanlardan anıl açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlen aynı
esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.
Helal gıda
Madde 28- (1) Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü
olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmet sunulmasında bu ürünlerin kullanımına
ihtimam gösterilir.
KİT’lerde konut kira bedeli
Madde 29- (1) Kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen
personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i
tahsil edilir.

B) KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE İLİŞKİN OLARAK YETKİLİ KONFEDERASYONCA REVİZE EDİLEN VE DOĞRUDAN SUNULAN TEKLİFLER

Kamu görevlilerinin mali haklarındaki artışlar
Madde 1- (1) Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve
31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanmakta olan aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı, taban aylık
katsayısı/tutarı ile ek ödeme ve diğer maaş kalemlerinde aşağıda belirtilen oranlarda/ tutarlarda
artış yapılır.
31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanan aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları;
a) 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %8
b) 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %7,
c) 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %6,
d) 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %6
olmak üzere artırılır.
(2) Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı; 399 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen ve 31.12.2019 itibariyle uygulanmakta olan sözleşmeli personelin ücret tavanı,
birinci fıkrada belirtilen artış oranları (katsayı artışları ile ek ödeme ve taban aylık tutarlarındaki
ilave artışlar) yansıtılmak suretiyle aynı oranda artırılır.

Refah payı

Madde 2- (1) Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve
31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanmakta olan aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarına;
a) 01.01.2020tarihindengeçerli olmak ve 11 inci madde kapsamında belirtilen oranlardan
sonra yansıtılmak üzere %3,
b) 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak ve 11 inci madde kapsamında belirtilen
oranlardan sonra yansıtılmak üzere %2 oranında refah payı artışı yansıtılır.
Taban aylığa zam
Madde 3- (1) Kamu görevlilerinin 31.12.2019 tarihi itibariyle yararlanmakta oldukları
taban aylık tutarı 200 TL artırılır.
(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan
ücret göstergeleri “1.445” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.
Yan ödeme puanları
Madde 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I)
sayılı Cetvelde öngörülen zam puanlarından yararlanmakta olan Devlet memurlarının ilave, ek
ve ayrıca ödenmekte olanlar hariç olmak üzere iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali
sorumluluk zammı puanları, 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %50 1.1.2021 tarihinden
geçerli olmak üzere ise %100 artırımlı olarak uygulanır.
7
Aylık, taban aylık, yan ödeme katsayısı ve sözleşmeli personelin ücret tavanı ile ilgili
ortak hüküm
Madde 5- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı
Tüketici Fiyatları Endeksinin;
a) 2020 yılı Haziran ayı endeksinin 2019 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim
oranının, 2020 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %8 oranını,
b) 2020 yılı Aralık ayı endeksinin 2020 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim
oranının, 2020 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %7 oranını,
c) 2021 yılı Haziran ayı endeksinin 2020 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim
oranının, 2021 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını,
d) 2021 yılı Aralık ayı endeksinin 2021 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim
oranının, 2021 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını aşması halinde, 11 inci
maddede yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret
toplamı üst sınırı; söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın
1 inden geçerli olmak üzere aşan oran kadar puan ilave edilmek suretiyle artırılır.
Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve
sosyologların zam ve tazminatları
Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik
Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve
temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik
Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek
tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor
araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet
memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde
belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları

Madde 7- (l) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B)
Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları
dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Cetvelin
“(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (c) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim
durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik
hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları
için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan
zam ve tazminatlar ödenmez.
Avukatlara yol tazminatı verilmesi
Madde 8- (1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip
Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri
kaydıyla;
a) 657 sayılı Kanuna tabi Avukat, Müşavir Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile
Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına
sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olanlara,
8
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 2 sayılı Cetvelde yer alan avukat
pozisyonlarında bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde
temsil yetkisini haiz olanlara,
c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre
vize edilmiş Avukat unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,
d) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına
ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara, anılan maddede hazine avukatları
için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir.
Kıdem aylığı gösterge rakamı
Madde 9- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) fıkrası
uyarınca kıdem aylığının hesabına esas alınan ve halen “20” ve “500” olarak uygulanmakta olan
gösterge rakamları; 1.1.2020 tarihinden itibaren sırasıyla “30” ve “900” olarak, 1.1.2021
tarihinden itibaren ise “40” ve “1400”olarak uygulanır.
Derece yükselmesindeki sınırlamanın kaldırılması, bütün kamu görevlilerinin
öğrenim durumuna göre derece yükselmesinden yararlanması
Madde 10- (1) Kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerinden
daha yukarıda olan kamu görevlilerinin kadroları, kazanılmış hak aylığı derecelerine eşit aynı
unvanlı kadrolarla değiştirilir.
(2) Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye
yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar uygulanmaz. Kadro cetvellerinde, 657 sayılı Kanunun
ilgili hükümlerinde belirtilen giriş derece ve kademeleri ile yükselebilecekleri derece ve
kademeye ilişkin hükümlere aykırı kadro cetveli düzenlenmez.
Ek göstergeler
Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunu eki (I) sayılı Cetvelin;
a) I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (g) bendinin ek
göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900,
1750, 1550”
b) I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (h) bendinin unvanlar
bölümüne “araştırmacı, şube müdürü, sivil savunma uzmanı” eklenerek, ek göstergeleri gösteren
bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”
c) I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (ı) bendinin ek
göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1100, 800, 700,
600, 500”
ç) II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI başlıklı bölümünün (a) bendi unvanlar itibariyle
“Yük- sek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı,
Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi,
Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını
almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, Arkeolog, Sosyolog, Folklor
Araştırmacısı, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Müze Araştırmacısı, Sanat Tarihçisi, Restoratör,
Teknik Uzman, Teknik Ressam” şeklinde, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler
sırasıyla “4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900, 1750, 1550”
d) II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendi hükmü “Kadroları bu
sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker
9
ve Tekniker unvanını almış olanlar” şeklinde, ek göstergeleri gösteren bölümünde- ki ek
göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100, 900, 800”
e) III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (a) bendinin ek göstergeleri
gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900, 1750,
1550”
f) III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendinin ek göstergeleri
gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”
g) III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (c) bendi, alt bent olmaksızın
“Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar” şeklinde ve ek
göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100,
900, 800”
ğ) IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendi, ek
göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150,
950, 850”
h) V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, ek göstergeleri gösteren
bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”
ı) VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, (a) bendi başlığı “Yükseköğretim
Mezunları”, (b) bendi başlığı “Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalanlar” şeklinde ve başkaca bir
bent olmaksızın, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000,
2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850” ve “3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100, 900, 800”
i) VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, (c), (d) ve (e) bentleri “Bu
Sınıfa Dahil Olup Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalanlar” başlığıyla (c) bendi şeklinde ve
başkaca bir bent olmaksızın, bu bendin ek göstergeleri düzenleyen bölümünün 1 ila 8 dereceler
karşılığı ek göstergeler sırasıyla “3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850”
j) (1) “VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere
“VIII- YARDIMCI HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümü eklenmek ve diğer başlıklar buna
göre teselsül ettirilmek kaydıyla 1 ila 8 dereceler karşılığı olacak şekilde ek göstergeler sırasıyla
“2200, 1600, 1100,800, 700, 600, 500, 450” olarak uygulanır.
(2) 657 sayılı Kanunu ek (II) sayılı Cetvelin kapsamında bulunan kamu görevlilerinin ek
göstergeleri 4200 olarak uygulanır.
Toplu sözleşme ikramiyesi
Madde 12- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer
alan “kırk beş Türk Lirası” ibaresi “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’nde temsilcisi bulunan
sendikalara üye olanlar için 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1500 gösterge rakamının,
1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ise 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla
çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır.
Tazminat yansıtma oranları
Madde 13- (1) Mülga 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek
70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şeklinde
uygulanır.
Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 270’ine
Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 230’una
Ek göstergesi 6400 (dahil) -7600 (hariç) arasında olanlarda % 205’ine
Ek göstergesi 4800 (dahil) -6400 (hariç) arasında olanlarda % 185’ine
Ek göstergesi 4200 (dahil)- 4800 (hariç) arasında olanlarda % 175’ine
Ek göstergesi 3600 (dahil) -4200 (hariç) arasında olanlarda % 165’ine
10
Ek göstergesi 2200 (dahil) -3600 (hariç) arasında olanlarda % 110’una
Diğerlerinde % 85’ine
Aile ( eş-çocuk) yardımı ödeneği
Madde 14- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde belirlenmiş
olan aile yardımı göstergeleri; eş için “4.000”, çocuk için ( yaş ayrımı yapılmaksızın) “1.000”
olarak uygulanır.
(2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 5 inci maddesi
kapsamında sigortalı olan eşler ile ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı olan eşler için de elde
ettikleri aylık gelir tutarına bakılmaksızın aile yardımı ödeneği ödenir.
(3) Kamu görevlileri emeklileri ile kurumların yurtdışı teşkilatına ait pozisyonlarda 657
sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personel,
kamu görevlileri için belirlenen usul ve esaslara bağlı olarak aile (eş-çocuk) yardımından
yararlandırılır.
Doğum yardımı ödeneği
Madde 15- (1) Kamu görevlilerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4
üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarına ek olarak; 10.000
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda doğum yardımı
verilir. Bu yardım, çocukla ilgili aile yardımına ilişkin beyannamenin verilmesini izleyen ay
içerisinde ödenir.
(2) Kamu görevlileri emeklileri de birinci fıkrada belirtilen şekilde doğum yardımı
ödeneğinden yararlandırılır.
Ölüm yardımı ödeneği
Madde 16- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci ve 926 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 177 nci maddesinde öngörülen ölüm yardımı ödenekleri,
bir kat fazlasıyla ödenir.
Evlenme yardımı ödeneği
Madde 17- (1) Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın ek 2 nci maddesi kapsamında
yapılan ödeme hariç olmak üzere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 5 katı
tutarında evlenme yardımı ödeneği verilir.
(2) Bu ödenek, bir defa verilir ve aynı kişi için birden fazla ödeme yapılamaz. Evlenme
yardımı ödeneği, evliliğin ilgili kanun hükümlerine göre gerçekleştiği tarihten sonraki üç aylık
süre içerisinde kamu görevlilerinin idarelerine bildirimde bulunmaları halinde verilir ve bildirimi izleyen bir ay içerisinde ödenir. Evliliğin iki kamu görevlisi arasında gerçekleşmesi
halinde, evlenme yardımı ödeneği her iki kamu görevlisine de ödenir.
(3) Evlenme yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.
Yemek servisi ve yemek yardımı ödeneği
Madde 18- (1) Kamu görevlilerinden 31.07.2019 tarihi itibarıyla alınmakta olan yemek
bedeli tutarlarında artış yapılmaz.
(2) Yemek yardımı ödeneğine esas personel sayısı hesabında; ilgili kurum, kuruluşun
merkez ve taşra teşkilatı ayrımı yapılmaksızın yemek hizmetinin sunulduğu birimlerin bütün
personeli dikkate alınır.
(3) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki
11
hükümlerinden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de aynı usul ve
esaslar çerçevesinde yararlanır.
(4) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek
hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılır. Yemek hizmetine ilişkin
ihalelerin şartnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda sertifikasına sahip
ürünler olması şartına yer verilir.
(5) Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşları ile yemek hizmeti sunulan
kuruluşlarda yemek hizmetinin sunulmadığı öğün saatlerinde görev yapan kamu görevlilerine,
görev başında geçirdikleri her öğün için 10 TL olmak üzere takip eden aydaki maaşlarıyla
birlikte yemek yardımı ödeneği ödenir.
(6) Çölyak hastalarına kamu kurum ve kuruluşlarında çıkarılan yemek bedelinin kamu
tarafından karşılanan kısmı nakden ödenir.
Giyecek yardımı ödeneği
Madde 19- (1) Kamu görevlilerine,
a) 2020 yılı için 450 TL,
b) 2021 yılı için 600 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. Bu ödenek, her iki
yılın da Şubat ayı aylıklarıyla birlikte ödenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ödeneğin verilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
veya diğer personel kanunlarına göre verilmesi gereken giyecek yardımları ile kurumların özel
mevzuatları ve dahil oldukları hizmet kolu toplu sözleşmesi gereğince verilmesi gereken giyecek
yardımlarından yararlanmaya engel teşkil etmez.
(3) Giyecek yardımından ilgili mevzuatı kapsamında ayni olarak yararlandırılmasına
karar verilen personel için ödenecek giyim yardımı ödeneği; bu yardımdan yılda bir kez
yararlanması gerekenler için 1600 TL’den, yazlık-kışlık şeklinde yılda iki kez yararlanması
gerekenler için 2500 TL’den fazla olamaz ve bu şekilde ayni olarak giyecek yardımından
yararlanacaklar için ilgili Bakanlıkça/kurumca ayrıca birim fiyat tespiti yapılmaz. Bu fıkra- da
belirtilen tutarlar, 2021 yılı için %20 artırımlı uygulanır. (görev gereği giyilmesi gereken
üniforma, iş elbisesi ve benzeri zorunlu kıyafetlerin ayni olarak yapılması esas olup bu maddenin
kapsamında değildir.)
Kreş hizmeti ve ödeneği
Madde 20- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan
kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik ücretsiz kreş hizmeti
sunulması esastır.
(2) Kamu kurum ve kuruşları bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri, kurum ve
kuruluşa ait eğitim kurumu kapsamında değerlendirilir ve giderleri kurum/kuruluş bütçesinden
karşılanır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen hizmetin sunulamadığı işyerlerinde görev yapan kamu
görevlilerine; zorunlu eğitim çağına girmemiş her çocuk için 5.450 gösterge rakamının aylık
katsayısı ile çarpımı tutarında kreş yardımı ödeneği aylıklarıyla birlikte ödenir.
(4) Kreş yardımı ödeneği ödenen çocuk için aile yardımı ödeneği ödenmez. Kreş
yardımını ödeneğine ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olmaması
kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aile yardımı ödeneğinin ödenmesine ilişkin
usul ve esaslar uygulanır.
12
Dini bayram ikramiyesi
Madde 21- (1) Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi
ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 2 katı
tutarında dini bayram ikramiyesi ödenir. Her ikisi de kamu görevlisi olan eşlere, bu tutarın %75’i
ayrı ayrı ödenir.
Maaş kaybı tazmini
Madde 22- (1) Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına
esas oranın %15’i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin
ücret veya aylık ile birlikte tazminat olarak ayrıca ödenir.
Ek ödeme oranlarında artış
Madde 23- (1) Bu Toplu Sözleşmenin diğer hükümlerinde yer alan unvan, kadro, görev,
görev yeri ve kurum esas alınarak hüküm altına alınan ilave artışlar saklı kalmak kaydıyla, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan ek ödeme oranları, 10
puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
(2) Biyolog unvanlı personelin 375 sayılı KHK kapsamındaki ek ödemelerinde, aynı
kurumda emsali mühendis unvanlı kadroda görev yapanlar için öngörülen personelin ek ödeme
oranı esas alınır.
(3) 375 sayılı KHK ile ilgili mevzuatta belirtilen ek ödeme oranları, yüksek lisans yapmış
olan personel için 10 puan, doktora yapmış personel için 20 puan artırımlı uygulanır.
(4) 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT’lerde ve bağlı ortaklıklarında Programcı ve
Çözümleyici unvanlı personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele
göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranı, 52 puan artırılır.
Zam ve tazminatlara ilişkin hükümler
Madde 24- (1) 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
ikinci ve üçüncü paragrafında ek gösterge konusunda yapılmış olan düzenlemeler, özel hizmet
tazminatı veya özel hizmet tazminatı yerine ödenen tazminatlar için de uygulanır.
(2) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I), (II) ve (III) sayılı Cetvelde belirtilen zam
ve tazminatların ödenmesinde, aynı Kararın 8 inci maddesinde yer verilen “bir tak- vim yılı
içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet
eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir” hükmü uygulanmaz.
(3) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde belirtilen zamlar; bu toplu
sözleşmenin diğer hükümlerinde yapılan artışlar saklı kalmak kaydıyla kalkınmada öncelikle
yörelerde görev yapan kamu görevlilerinin tamamına % 100 fazlasıyla ödenir.
(4) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre İcra Memuru
kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 30
puan ilave edilir.
(5) Bir üst teknik öğrenim bitiren teknisyen ve tekniker unvanlı personele; seyyar görev,
ek özel hizmet (arazi) tazminatı ödemelerinde maaşa esas unvanlarına göre ödeme yapılır.
(6) “Seyyar Görev Yolluğu”, “Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı” ve “Büyük Proje
Tazminatı” kapsamında yapılan ödemeler; hizmet sınıfı ve unvan ayrımı yapılmaksızın tüm
personele ödenir.
13
(7) Ek özel hizmet tazminatı uygulamasından göreve hazır (emre amade) personel de
yararlandırılır.
(8) Arkeolog unvanlı kadrolarda görev yapanlar; kurum ve kuruluş ayrımı olmaksızın
müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan personelin yararlandığı ek özel hizmet
tazminatından aynı usul ve esaslarla yararlanır.
Müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şeflerin özel hizmet tazminatı
Madde 25- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar
Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt
bentle- rinde kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat oranları; aynı hizmet
sınıfı, aynı veya benzer kadro unvanı ve aynı dereceler esas alınmak suretiyle, anılan
Kararnameye ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare
Hizmetleri” bölümünde belirtilen müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şef ve unvanlı kadrolarda
bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer
bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.
Bazı kadro unvanlarında bulunan personelin özel hizmet tazminatı
Madde 26- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar
Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt
bentleri ile aynı bölümün 3 üncü sırasında kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen
tazminat oranları; aynı hizmet sınıfı, aynı veya benzer kadro unvanı ve aynı dereceler esas
alınmak suretiyle, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A)
Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünde belirtilen müdür, müdür yardımcısı, uzman
ve şef unvanlı kadrolarda bulunanlar ile (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “(G)”
bölümünde kadro unvanları yer alan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan
Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.
Vardiya tazminatı
Madde 27- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi
zamanlı çalışanlar, parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler, maktu fazla çalışma
ücreti ödenenler, nöbet ücreti, tayin bedeli ödenenler hariç olmak üzere vardiya usulü ile görev
yapan kamu görevlilerine; her ay aylıklarıyla birlikte 1.000 gösterge rakamının memur aylık
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda vardiya tazminatı ödenir.
Fazla çalışma ücretleri
Madde 28- (1) Kamu görevlilerine saat başı fazla çalışma ücretine ilişkin 2019 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli Cetvelin “III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ”
başlıklı bölümündeki tasnif esas alınmak kaydıyla, aşağıdaki gösterge rakamlarının aylık
katsayısı ile çarpılmak suretiyle belirlenecek tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununda daha yüksek tutar belirlenmesi durumunda, yüksek tutar esas alınır.
14
III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:
Madde Bent Gösterge
1 40
2 a, b,c, ç, e 40
d,f,g 80
3 200
(2) 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli Cetvelin “III. FAZLA
ÇALIŞMA ÜCRETİ” başlıklı bölümünün “(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı
kısmının 1 inci fıkrasındaki düzenleme esas alınmak kaydıyla, anılan fıkrada belirtilen kamu
görevlilerine aşağıdaki tabloda belirtilen gösterge rakamları ile aylık katsayısının çarpımıyla
bulunacak tutarda maktu fazla çalışma ücreti ödenir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda daha
yüksek tutar belirlenmesi durumunda, yüksek tutar esas alınır.
(3) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda
(iktisadi işletmeler hariç), özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan devlet memuru statüsündeki
personel, ikinci fıkrada belirtilen maktu fazla ücretinden ve maktu fazla çalışma ücreti
tutarlarından, durumuna uygun olarak tespit edilecek üst sınıra göre belirleme yapılmak suretiyle
yararlandırılır.
(4) 399 sayılı KHK kapsamında KİT’lerde görev yapan personel, bu maddenin 2 nci ve 3
üncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücretinden yararlandırılır. İkinci
fıkradaki maktu çalışma ücretlerine esas nüfusun belirlenmesinde, ilgili KİT personelinin görev
yaptığı kurumun bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu dikkate alınır.
Harcırah kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları
Madde 29- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki yurtiçi
gündeliklerinin ve tazminatların miktarı aşağıdaki cetvelde belirtilen tutarlara göre hesaplanır ve
ödenir.
I-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde 33)*
GÜNDELİK MİKTARI
(gösterge*aylık katsayısı)
B-Memur ve hizmetlilerden; Gösterge sayısı
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
(6245sayılı Harcırah Kanununun
33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin
hesabındabu
tutar esas alınır.)
600
Gösterge
a) 3050
b) 3200
c) 3500
d) 4000
e) 4600
f) 5200
g) 6000
15
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda
bulunanlar
500
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda
bulunanlar
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 470
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
*6245 sayılıHarcırahKanununun 33 üncümaddesinin (b) ve (d)fıkralarına göre yatacak yer
te- mini içinödenecek
ücretlerinhesabında,buradabelirlenmişolangündeliklerin%50artırımlımiktarıesasalınır.
II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar
(Madde50)
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan
personelden;
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar
180 b) Kadro derecesi 5-15 olanlar
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981
sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline
yukarıda yazılımiktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)Buçalışmalarıdolayısıylaarazide,şantiyedeveyagemilerdegeceleyenlerebusuretle
bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
(2) Kamu görevlilerine yurt içi seyahatlerde, uçakla ulaşıma ilişkin kilometre sınırlaması
uygulanmaz.
(3) Kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi gereken gündelikler ve tazminat tutarları ile 5510 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sağlık
Uygulama Tebliği kapsamında ödenmesi gereken gündelik ve yol masrafları, aşağıdaki tabloda
belirtilen tutarlar esas alınarak ödenir.
2020 2021
6245 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDENECEK GÜNDELİKLER
100 TL
(Kadro, Unvan, Ek Gösterge
ayı- rımı yapılmaksızın bütün
kamu görevlileri için)
6 aylık dilimler halinde
uygulanacak maaş zamları
oranında arttırılır.
ARAZİ TAZMİNATI 75 TL
Arazi Üzerinde Çalışanlara
6245 sayılı Kanunun 50 nci
maddesi kapsamında ödenen tazminat

SUT KAPSAMINDAKİ GÜNDELİK 100 TL YOL GİDERİ

Belge ibraz etmek kaydıyla gerçek tutar
Belge ibraz etmek kaydıyla
gerçek tutar
16
Harcırah, gündelik ve bu kapsamdaki diğer hususlar
Madde 30- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin
ödenmesinde 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.
(2) Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen
geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici
görevlendirmelerde gündelik, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.
(3) Kamu görevlilerine, istihdam türüne bakılmaksızın ilk atamalarında sürekli görev
yolluğu ödenir. Sözleşmeli personel statüsünde görev yapan kamu görevlilerine naklen
atanmaları durumunda sürekli görev yolluğu ödenir.
(4) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı
yerine il sınırı esas alınarak ödenecek seyyar görev tazminatı; istihdam türü, gün ve yararlanacak
personel sayısı yönüyle ayrım ve sınırlaması yapılmaksızın, fiilen gezici olarak görev yapan
kamu görevlilerine ödenir.
(5) Bölge/İl müdürlüğü bünyesinde görev yapan kamu görevlilerine, bölge/il
müdürlüğünün bulunduğu yerleşim yeri dışına çıktıklarında gündelik ve yol masrafı ödenir.
(6) Bu madde kapsamında belirtilmeyen diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere
aykırı olmaması kaydıyla ilgisine göre 6245 ve 5510 sayılı Kanun ile diğer kanunların hükümleri
ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan yönetsel düzenleme hükümleri uygulanır.
(7) Kamu İşverenince yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerine, yurt dışında
bulundukları süre zarfında; Toplu Sözleşmenin harcırahla ilgili hükümlerine göre yurt dışı geçici
görev yolluğu ile gidiş-dönüş masrafları ile yılda bir defa olmak üzere “sıla bileti” tutarı ödenir.
Sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesi
Madde 31- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta
olanların, pozisyon unvanları dikkate alınmak suretiyle kurumlarında memur kadrolarına
geçirilebilmeleri konusundaki çalışma, 30.03.2020 tarihine kadar tamamlanır. Söz konusu
çalışmanın belirtilen tarihe kadar tamamlanamaması durumunda sözleşmeli personel statüsünde
görev yapanlar; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı yönüyle ayrım olmaksızın ve isteklerine bağlı
olarak başkaca bir şart aranmaksızın pozisyon unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmış
sayılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında memur kadrolarına atanmış sayılan personelin sözleşmeli
statüde geçirdikleri hizmet süreleri memur kadrolarında geçmiş sayılır.
(3) Birinci fıkranın uygulanmasında 657 sayılı Kanunun geçici 37 inci ve 41 inci
maddeleri ile bu maddelere bağlı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında ilgili kurum ve
kuruluşların tebliğ ve görüşleri dikkate alınır. Söz konusu geçici maddelerdeki kapsam kurum,
istihdama esas mevzuat ve teşkilat niteliği boyutuyla dikkate alınmaz.
(4) 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenler bu
maddenin kapsamı; dışındadır.
Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin ek ödemesi
Madde 32- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu
maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında
geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne
istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilip, 3/1/2012 tarihli ve
2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları
Cetvelindeki %20 oranı üzerinden ek ödeme almaya başlayanlardan; pozisyon unvanı “anketör”
ve “idari büro görevlisi” olanlara anılan Kararnamede “büro görevlisi” için, pozisyon unvanı
17
“idari destek görevlisi” olanlara ise “destek personeli” için, söz konusu pozisyonlarda bulunan
personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “destek
personeli” için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre söz konusu Kararnamede belirlenen
ek ödeme oranları üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde ek ödemeden yararlananlara, pozisyon
unvanları için öngörülen ek ödeme yapılmaz.
Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin sözleşme ücreti
Madde 33- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu
maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında
geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne
istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerden; pozisyon unvanı
“anketör” ve “idari büro görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde “büro
görevlisi” pozisyon unvanı için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanların sözleşme
ücretlerinin belirlenmesinde ise “destek personeli” pozisyon unvanı için, söz konusu
pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro
görevlisi” ve “destek personeli” pozisyon unvanları için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına
göre belirlenmiş sözleşme ücretleri esas alınır.
Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret
Madde 34- (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II)
sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı
ödenmesi ön- görülen yerlerde fiilen çalışanlardan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog,
hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi,
teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının
%4.5,
b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara %2.5,
c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara %2,
oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir.
İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri
dikkate alınarak, üçer aylık dönemler iti- barıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler
görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık
dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %90’ı, (b)
bendinde belirtilenler için %50’yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise %40’ı geçemez.
(2) Yukarıdaki artışlar aynı kapsamda görev yapan sözleşmeli personel için de uygulanır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden aynı usul ve esaslarla PTT A.Ş. personeli de
faydalanır.
Teknik personelin arazi tazminatı
Madde 35- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet
Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında yer alan “3,0”, “2,0”, ve
“1,2” oranları sırasıyla “4.5”, “3,0” ve “1,8” olarak, “60”, “40” ve “24” oranları ise sırasıyla
“90”, “60” ve “36” olarak uygulanır.
18
Sosyal yardımların kapsamı
Madde 36- (1) Silahaltına alınma, doğum, evlat edinme, hastalık ve hasta yakınına
refakat mazeretleri ile görev süresine dayalı aylıksız izinde bulunan kamu görevlilerine, ilgili
mevzuatındaki şartlar dâhilinde olmak kaydıyla aile (eş ve çocuk) yardımı, kreş yardımı ve bu
toplu sözleşme kapsamındaki diğer sosyal yardım ödeneklerinin verilmesine devam edilir.
Engelli kamu görevlileri
Madde 37- (1) Engellilere mahsus kontenjan üzerinden kamu görevlisi kadro ve
pozisyonlarına ataması yapılan personelin ek ödemeleri 20 puan artırımlı ödenir.
Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma
Madde 38- (1) 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarından unvan değişikliği suretiyle
başka kadrolara naklen atananlar, talep etmeleri halinde, anılan Kanunun 167 nci maddesi
dikkate alınmaksızın, yeni kadrolarında göreve başladıkları tarihten itibaren bu kadroya ilişkin
aylık ve diğer mali haklardan yararlandırılır.
399 sayılı KHK’ya tabi kamu görevlilerinin ücretlerine ve diğer haklarına ilişkin
hükümler
Madde 39- (1) Gruplar itibariyle 01.01.2020 tarihi itibariyle uygulanacak tavan ve taban
ücretleri % 10 oranında arttırılır.
(2) 399 sayılı KHK kapsamındaki kuruluşlarda (II) sayılı Cetvel kapsamındaki personelin
unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en
yüksek ücretler dâhilinde olmak üzere temel ücretleri; hizmet kolundaki yetkili sendika ve ilgili
kuruluş yönetim kurulu tarafından birlikte belirlenir. Bu belirleme en geç 15 Mart itibariyle
gerçekleştirilir. Uzlaşmaya varılamaması halinde mevcut temel ücretler %10 u kadar artırımlı
uygulanır.
(3) Ücret Grupları için belirlen taban ve tavan temel ücretler ile aynı grup içerisindeki
unvanlar için belirlenen sözleşme ücretlerinin en düşüğü ve en yükseği arasında %10’dan fazla
fark olamaz.
(4) 399 sayılı KHK’nın eki (I) ve (II) sayılı Cetvele tabi personelden, daha üst unvan ve
pozisyondaki görevlere vekâlet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde
bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri
kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal haklar ödenir.
(5) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli personel
ücretlerine, bu personelin sözleşmeli statülerde bulunduğu sürelere ait bu maddedeki ücret
artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.
(6) Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere istihdam fazlası personel olarak kamu personel
mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını
yürütmekle sorumlu birime bildirilen bu madde kapsamındaki personelin, 4046 sayılı Kanunun
22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatının belirlenmesine esas ücreti; istihdam
fazlası personel olarak belirlendiği yılı 15 Temmuz itibarıyla kendisine veya emsali personele
ödenen/ödenecek ücretine 15 Temmuz itibarıyla ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı ile aynı
yılın ocak ayı ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı arasındaki farkın eklenmesiyle bulunur.
(7) Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı
ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen ve kamu personel mevzuatına
19
dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle
sorumlu birimce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri tamamlanan ve atama onayları
kendilerine ve görev yaptıkları birimlere tebliğ edilenlerin ilişikleri, tebliğ tarihinden itibaren 30
gün içerisinde kesilir. Hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle ilişikleri kesilmeyen personelin
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatına esas ücreti, bu
maddenin altıncı fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla ilişiklerinin fiilen kesildiği tarih
itibarıyla aldıkları en son ücret üzerinden belirlenir.
(8) Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı
ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenmeyen bu madde kapsamındaki
personel, yazılı istekte bulunması kaydıyla istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerin
yararlandığı haklardan faydalanabilir.
(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 399 sayılı KHK eki (II)
sayılı Cetvele tabi personel, istekleri bulunması ve görev yaptıkları kurum/kuruluş tarafından
muvafakat verilmesi kaydıyla diğer personel kanunlarına tabi kurum ve kuruluşlara naklen
atanabilir.
(10) Özelleştirme uygulamaları kapsamında nakle tabi personel uygulamasında süre sınırı
uygulamasının kaldırılarak ilgililerin istekleri halinde süre sınırı olmaksızın, kuruluşu devralan
özel sektör işvereni tarafından iş akitlerinin feshi halinde ise fesih tarihinden itibaren en geç 60
gün içinde başvurma kaydıyla kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş
oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birim tarafından
istekleri doğrultusunda ve durumlarına uygun kadrolara 30 gün içerisinde atamaları yapılır.
(11) Bu madde kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi,
görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan
sözleşmeli personelin ücretleri; unvan, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları
bakımından emsali olan personelle eşit olacak şekilde tespit edilir. Emsali personelin tespitinde
hizmet kolundaki yetkili sendikanın onayı aranır. Kuruluş yönetim kurulu ile hizmet kolunda
yetkili olan sendika, emsal personelin tespitine yönelik usul ve esasları ve emsal personel
cetvelini birlikte hazırlar.
(12) Bu madde kapsamındaki sözleşmeli personelin ücretlerine, Devlet memurlarına yılı
içerisinde uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.
(13) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve
programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvele
dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31inci
maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin
dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla,
görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi,
görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile
kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak yapılacak ayarlamada, temel ücret
ve toplam sözleşme ücret maliyet tutarı üzerinden oran veya miktar odaklı bir sınırlama dikkate
alınmaz.
(14) KİT’ler arasında unvan, pozisyonlar bakımından eşitliğin sağlanabilmesi için temel
ücret gruplarında temel ücretin artırılmasına müteakip skala ayarlaması yapılması için yönetim
kurullarına yetki verilir. KİT’lerdeki koordinasyonu sağlama görevinin kamu personel
mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını
yürütmekle sorumlu birimce yapılması ve sendika temsilcisinin de iştirak etmesi sağlanır.
(15) KİT bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin maaş ve ücretlerine eklenen
sicil başarı ücretine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılır ve bu hükmün kapsamında bulunan
personelin 31/12/2019 tarihindeki ücretlerinde, (bu sözleşmenin diğer hükümleri ile diğer yasal
20
mevzuat hükümleriyle yapılan artışlar hariç olmak üzere) 399 sayılı KHK’nın 27 nci maddesinde
belirtilen en üst başarı ücreti oranı kadar (%8 oranında) artış yapılır
(16) KİT’lere özelleştirme kapsamına alınma kararından sonra ataması yapılan kamu
görevlileri, nakle tabi personel kapsamında değerlendirilir ve aynı haklardan yararlandırılır.
Hizmet teşvik primi
Madde 40- (1) İstihdam türleri ve tabi oldukları personel mevzuatı yönüyle ayrım
yapılmaksızın, farklı istihdam türlerinde ve personel kanunlarına tabi olarak geçirdikleri hizmet
süreleri birlikte değerlendirilmek suretiyle kamu görevlilerine; hizmet süresi göz önüne alınarak
en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarı üzerinden aşağıdaki tabloda
belirtilen oranlarda hizmet teşvik primi ödenir.

HİZMET SÜRESİ HİZMET TEŞVİK PRİMİ ORANI

5 YIL %100
10 YIL %200
15 YIL %300
20 YIL %400
25 YIL %500
30 YIL %600
35 YIL %700
(2) Birinci fıkra kapsamında hesaplanarak ödenecek hizmet teşvik primi tutarları;
a) Kadın kamu görevlilerine %25,
b) Engelli kamu görevlilerine, engellilik oranları yönüyle ayırım yapılmaksızın %40
artırımlı ödenir.
(3) Hizmet teşvik primi, teşvik primi ödenmesi için gereken hizmet yılı süresinin
tamamlandığı tarihi takip eden ayda, damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılmaksızın
maaşla birlikte ödenir.
Büyük proje tazminatı
Madde 41- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı”
başlıklı (II) sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde ön görülen İlave
Özel Hizmet Tazminatı Oranlarından (Büyük Proje Tazminatından) yararlanmada, personel
sayısına ilişkin sınırlama uygulanmaz. Hizmet kolunda görev yapan veteriner hekim unvanlı
personel de aynı usullerle faydalanır.
(2) Büyük Proje Tazminatından, veteriner hekim, biyolog, tekniker ve teknisyen
kadrosunda bulunan kamu görevlileri de yararlandırılır.
(3) Büyük Proje Tazminatının ödenmesinde esas alınan dereceler dikkate alınmaz kamu
görevlileri birinci fıkrada belirtilen beşinci maddenin ilgili bölümünde yer alan en üst derece
dikkate alınarak tazminattan yararlanır.

İsçilerin memuriyete geçirilmesi

Madde 42- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi
gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer
ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanlar, istekleri olmak kaydıyla KİT’lerde sözleşmeli personel
pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilir.
Kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilmemiş süreler
Madde 43- (1) Kamu görevlilerinden, yurt içinde veya yurt dışında serbest (işçi) ve kendi
nam ve hesabına tabi olarak veya özel kurumlarda çalışılmış olan süreler ile kamu kurum ve
kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna ya da teşkilat kanunlarına dayalı olarak sözleşmeli pozisyonda
görev yapılan sürelerin tamamı veya bir kısmı tabi oldukları personel kanunlarına göre
kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde değerlendirilmemiş olanların söz konusu çalışma
süreleri; her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için de bir derece yükselmesi verilmek
suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri derece
ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son
kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve
normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve
kademeyi de geçemez.
KİT bünyesinde görev yapan iç denetçiler
Madde 44- (1) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen iç
denetçiler; bakanlıklarda istihdam edilen ve aynı dereceli iç denetçi kadrolarında görev yapan
emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklar ile harcırah konusundaki hükümlerden aynı esas
ve usullere göre yararlanır.
Bazı unvanlara ve kadrolara ilişkin haklar
Madde 45- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü unvanıyla görev yapanlar,
1000 makam tazminatı ile 4000 görev tazminatı göstergesinden yararlandırılır.
(2) Şeflerin ek ödemeleri; 1. ve 2. derecede aylık alanlara 150, 3. ve 4. derecede aylık
alanlara 140 ve diğer derecelerde olanlara 130 olarak uygulanır.
(3) 657 sayılı Kanun (I) sayılı ek gösterge Cetvelde diğer uzmanlıkların sayıldığı (g)
bendi ile 152 nci maddesi kapsamındaki (II) sayılı Tazminatlar kısmının A. Özel Hizmet
Tazminatı bölümünün (ğ) bendi, “Mali Hizmetler Uzmanları” ifadesi eklenmek suretiyle
uygulanır.
Gassal kadrosunda olanlardan dini eğitim görmüş olanların mali haklarının iyileştirilmesi

Madde 46- (1) “Gassal” unvanlı kadrolarda bulunanlardan, “Müezzin-Kayyım” unvanlı
kadrolara atanmak için aranmakta olan eğitim şartlarını haiz olanlar, Diyanet İşleri
Başkanlığında “Müezzin-Kayyım” unvanlı kadrolarda görev yapıp da imam hatip lisesi mezunu
olan ve aynı kazanılmış hak aylığı derecesinde bulunanların yararlandığı mali haklardan aynen
yararlanır.
Kamu konutlarından yararlanma hakkı ve kamu konutları ücreti
Madde 47- (1) Kamu kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin Kamu
Konutları Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutları, (hizmet tahsisli
konutlar dikkate alınmaksızın) %85’ini sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilir. Hizmet
tahsisli konutların oranı, toplamda, kuruluş, kurum ve birim itibariyle %10’u aşamaz.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra teşkilatı birimleri; Kamu Konutları
Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutlarının %3’ünü, sadece 657 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesi (diğer personel kanunlarına tabi kurumlar için tabi oldukları kanunda engelli personel istihdamına ilişkin hüküm) kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin sıra
tahsisli olarak başvuru yapabileceği şekilde engelli personel için ayırırlar. Engelleri göreve
başladıktan sonra oluşan kamu görevlileri de bu haktan faydalanır. Engelli kamu görevlilerinin
bu fıkra kapsamındaki haktan yararlanması diğer kapsamdaki sıra tahsisli konutlar için başvuru
yapmasına engel teşkil etmez.
(3) İlgili mevzuatında kamu konutları için belirlenen oturma süreleri; engelli-özürlü kamu
görevlilerinden birinci derece engelli-özürlü olanlar için 36 ay, ikinci derecede engelli olanlar
için 24 ay, üçüncü derece engelli olanlar için 18 ay arttırılmak suretiyle uygulanır.
(4) Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik
santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve ile- tim
merkezleri ile gar ve istasyon gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları
Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve
anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

Araştırmacı kadrolarındaki personelin haklarının eşitlenmesi

Madde 48- (1) Özelleştirme kapsamındaki uygulamalar ile 657 sayılı Kanunun 91 inci
maddesi gereğince istihdam fazlası personel olarak belirlenmelerinin sonucunda araştırmacı
unvanlı kadrolarla ilişkilendirilen kamu görevlileri; araştırmacı kadrosuyla istihdam fazlası
personel sıfatına bağlı olmaksızın ilişkilendirilen kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük
haklarından aynen yararlanır, maaş ve ücretleri ile diğer parasal hakları bu kapsamdaki
araştırmacı unvanlı personelle eşitlenir. Bu madde, 70 inci maddenin 3 üncü fıkrası hükmünün
uygulanmasına engel teşkil etmez.
Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin mali haklarının yeniden belirlenmesi
Madde 49- (1) 657 sayılı Kanuna tabi olarak; “Avukat, Müşavir Avukat, Hazine Avukatı,
Müşavir Hazine Avukatı” unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk
Müşaviri kadro unvanlarında bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı
mercile- rinde temsil yetkisine haiz olanlara, aşağıdaki bentlerde belirtilen gösterge veya oranlar
itibarıyla ilgili mevzuatında daha yüksek belirleme yapılmış olanların hakları saklı kalmak üzere;
a) Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları kaydıyla 2.000 gösterge üzerinden makam
tazminatı ödenir.
b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme
verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile ikinci derece için %170, üçüncü
derece ila dördüncü derece %160, diğer dereceler için %150 oranı uygulanır.
c) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre özel hizmet tazminatı
verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile dördüncü için
%175, diğer dereceler için %160 oranı uygulanır.

Bazı personele ilave haklar

Madde 50- (1) Özel/Koruma Güvenlik Görevlilerine Silah Tazminatı; İstihdam türü ve
görev yapılan kurum yönüyle ayrım yapılmaksızın bekçi ve koruma güvenlik görevlisi
pozisyonlarında bulunanlara yürüttükleri görevleri gereği silah taşımaları kaydıyla 375 sayılı
KHK eki II sayılı Cetvel kapsamında ek ödemeleri 10 puan artırılır.
(2) Özel/Koruma Güvenlik Görevlilerine Silah Tazminatı; İstihdam türü ve görev yapılan
kurum yönüyle ayrım yapılmaksızın bekçi ve koruma güvenlik görevlisi pozisyonlarında
bulunanlara yürüttükleri görevleri gereği silah taşımaları kaydıyla 375 sayılı KHK eki II sayılı
Cetvel kapsamında ek ödemeleri 10 puan artırılır.
23
(3) Görevlerini Araç Kullanarak Yerine Getiren Personel; Kamu görevlilerinden
uhdelerindeki görevleri araç kullanarak yerine getirenlere; kurum, istihdam türü, unvan, kadro,
görev yeri, pozisyon ayrımı yapılmaksızın her ay aylıklarıyla birlikte ödenmek üzere 1500
gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpılarak bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. İlgili
personelin dahil olduğu hizmet kolunda aynı konuda hüküm varsa lehe olan hüküm uygulanır.
(4) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile personelini konu edinen hükümler, aleyhe sonuç
doğurmaması kaydıyla ve unvan yönüyle uygulanabilir olması haliyle sınırlı olmak üzere PTT
A.Ş ve personelini de kapsar.
(5) Yurt dışı Sözleşmeli Personelin Aile Yardımı; Kurumların yurt dışı teşkilatına ait
pozisyonlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk
uyruklu personel, aile yardımı ödeneğinden Dışişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatında görevli
sözleşmeli personelin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.
PTT, TRT ve KİT’ler ile özel bütçeli diğer kuruluşlarda sosyal denge sözleşmesi
Madde 51- (1) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile özel bütçeli kuruluşlarda görev yapan
kamu görevlilerine, ilgili kamu iktisadi Teşebbüsleri veya özel bütçeli kuruluşlar ile bu
idarelerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında sözleşme yapılması halinde,
aylık tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ünü geçmemek üzere
sosyal denge tazminatı ödenebilir. İlgili Kamu İktisadi Teşebbüsleri veya özel bütçeli
kuruluşlarda bu sözleşmenin yapılmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine anılan
idarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları Bakan karar verebilir ve süresi bu toplu sözleşme
süresiyle sınırlı olmak üzere yapılabilecek olan söz konusu sözleşmeyi anılan idarelerde en çok
üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek
bir temsilcisi ile Bakan imzalar. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak
sayılmaz.
(2) Sosyal denge tazminatının aylık tutarı, istihdam biçimi, görev yapılan birim ve iş
hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı
ile derecesi gibi kriterlere göre anılan sözleşmelerde farklı miktarlarda belirlenebilir.
PTT ve TRT’de bazı personele ilave ödeme
Madde 52- (1) PTT ve TRT’de görev yapan başmüdür, müdür ve müdür yardımcılarına
en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), %20 si oranında aylıklarıyla birlikte
ilave ödeme yapılır.
Sosyal faaliyetlerde yardımcı olma, yazlık ve kışlık sosyal tesislerden yararlanma
Madde 53- (1) Kamu İşvereni, Konfederasyon veya sendikaların sendikalı memurlar için
yapacakları sosyal faaliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin
alınmış olması kaydıyla yardımcı olur, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak yararlandırır.
(2) Memurların bedenen ve ruhen gelişmesini sağlamak amacıyla imkân nispetinde
sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri için işveren yer ve malzeme temin eder. Kamu işveren vekili kurumlarda bulundurulmak üzere, çalışan personelin mesleki becerilerini geliştirmek için o
hizmet koluyla ilgili ulusal dergi ve benzeri yayınlardan temin eder.
(3) İşverene ait sosyal tesislerden ve misafirhanelerden ayrım yapılmaksızın tüm kamu
görevlilerinin yararlanmaları esastır.
24

C) BİRDEN FAZLA HİZMET KOLUNU İLGİLENDİRMESİ NEDENİYLE KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE İLİŞKİN BÖLÜMDE MÜZAKERE EDİLMESİ KONUSUNDA UZLAŞILAN TEKLİFLER

Bazı unvanların tazminat oranları

Madde 1- (1) 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli; (II)
sayılı Cetvelin; “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 10, 12, 13, 14, 15, 16
ve 17 nci gruplarında belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ile “E.Teknik Hizmetler”
bölümünün 1 ila 4 üncü gruplarda belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ile (III) sayılı
Cetvelin G. Bölümünde belirlenen tazminat oranları, 20 puan artırılır. Bu artış; yüksek lisans
mezunları için %25, doktora programlarından mezun olanlara ise %50 artırımlı uygulanır.
Giyim ve koruyucu giyim yardımı
Madde 2- (1) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği eki (I) ve (II) sayılı
Cetvellerde yer alan kadrolara görevlendirilenlere giyim yardımı nakden ödenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen haktan, ambar memuru, ayniyat memuru, bilgisayar
işletmeni, VHKİ, memur, şef, şube müdürü, müdür, il müdür yardımcısı unvanlarında görev
yapan personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.
(3) Kurum ve kuruluşların atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev
yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim
malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar
süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin
usul ve esaslar kurumlar ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Bazı unvanların zam ve tazminatları
Madde 3- (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunmaktayken şef
kadrolarına atananlar yönünden 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı Cetvelde öngörülen
İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı puanları, daktilograf veya
memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar yönünden de uygulanır.
(2) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında
bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 50 puan ilave
edilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı,
Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele,
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler
Bölümü’nün 1/c maddesinde öngörülen oranlarda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında
belirtilen usul ve esaslar dâhilinde özel hizmet tazminatı ödenir.
(4) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 sayılı cetvelinin Özel Hizmet
Tazminatı Başlıklı Bölümünün Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Alt Başlığıyla
düzenlenen 16. grubun tazminat oranı 90 olarak uygulanır. Aynı sınıfın diğer kadrolarında görev
yapan kadroların özel hizmet tazminatı puanlarına 20 puan ilave edilir.
(5) 5018 sayılı kanun çerçevesinde ödeme emri belgesinde imzası bulunan harcama
yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin
Karar” ve eki cetvellerin (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk
Zammı Cetvelinin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü” nün 36.nci sıra (a) bendinde belirlenen
mali sorumluluk zammından aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.
25
Bazı unvanların ek ödemesi
Madde 4- (1) Şube müdürü kadrosunda bulunanlar ile yükseköğretim kurumlarında 657
sayılı Kanuna ekli II sayılı Cetvelin (2) ve (5) başlıklı bölümlerinde sayılan kadrolarda
bulunanlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülmüş ek ödeme oranları 15 puan
artırımlı uygulanır.
(2) 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karara ekli
Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelinin “18. Anketör, İdari Büro Görevlisi, İdari
Destek Görevlisi” sırasında “20” olan oran “70” olarak uygulanır.
(3) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı ve
İlçe Müftülerine 375 sayılı KHK’nin eki (I) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 30
puan ilave yapılır.
(4) Havacılık Güvenliği Uzmanı/Koordinatörü pozisyonundaki personelin, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme
oranına 20 puan ilave edilir.
(5) 399 Sayılı KHK’ya tabi KİT Kurumlarında; 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelin “399
sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen
sözleşmeli personelin; unvanlar itibarıyla yararlanacakları ek ödeme oranları aşağıdaki şekilde
uygulanır.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31
inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);
Ek Ödeme
Oranı
* …Teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup
başmühendisi, başmühendis, baş mimar, mühendis, mimar,
veteriner hekim, muhasebeci ve ajans amiri pozisyonlarında
bulunanlar 130
1- ….. şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi,
başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör,
kontrolör, diş tabibi, tabip, uzman tabip,….. pozisyonlarında
bulunanlar 130
2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma
güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, …. pozisyonlarında
bulunanlar 120
3- Tekniker, Teknisyen, Sağlık teknisyen yardımcısı
pozisyonlarında bulunanlar 105
4- Diyetisyen pozisyonlarında bulunanlar 95
5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, ….makinist, ….
Başteknisyen ile diğer pozisyonlarında bulunanlar 95
(6) 399 sayılı KHK’nin I sayılı cetvele tabi kamu görevlilerinin ek ödemesi, 50 puan
artırımlı ödenir.
(7) Denetmen unvanlı personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı
Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.
(8) TCDD ve Bağlı ortaklıklarında çalışan Makinist ve YHT Makinisti pozisyonlarındaki
personele Şef Makinist pozisyonu verilir. Ek ödemeleri % 67 olarak ödenir.
26
(9) Memur, daktilograf, VHKİ, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, sekreter, şoför ve
yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel ile diğer eşdeğer unvanlardaki memurların ek
ödeme puanları 25 puan artırılmıştır.
Yurtdışında geçici görevlendirilen kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları
Madde 5- (1) Yurtdışında geçici görevlendirilen kamu görevlilerine, 657 sayılı Kanun ile
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli
görevle atanan personel için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen usul ve esaslara
göre kira bedeli ödenir.
Uzmanların ücretleri
Madde 6- (1) Mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların ücret ve tazminatları, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 10 uncu maddesindeki usul ve esaslara göre ve eki
(III) sayılı Cetvelin (3) ve (4) sıra nolu bölümündeki ücret ve tazminat gösterge rakamları
üzerinden ödenir.
(2) 375 sayılık Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelde yer alan
göstergeler, on yılını dolduran uzmanlara %20, yirmi yıl üzerinde hizmeti olanlara ise %30
oranında artış yapılarak uygulanır.
Gemi adamlarının fazla çalışma ücreti
Madde 7- (1) Gemi adamı unvanlı personelin haftalık 40 saati aşan çalışmalarının her
saati için, Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı
tutarında ücret ödenir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yöneticilik
yapanlara ek ders ücreti
Madde 8- (1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlardan
öğretmen kadrosunda bulunan personeline ek ders ücreti ödenmesi öngörülen kuruluş
yöneticilerinin haftada 30 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma
karşılığında ek ders ücreti olarak ödenir.
İş sonu tazminatı
Madde 9- (1) 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre açıktan istihdam edilen
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari teşkilatı sözleşmeli personeline, 6107 Sayılı İlbank A.Ş
Kanunu kapsamında istihdam edilen personele ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu’nda görev yapan personele iş sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi
durumunda; görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa
göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı
ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını
geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı
aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir.
Makam tazminatı
Madde 10- (1) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyelerine 2000 gösterge üzerinden
makam tazminatı verilir.
(2) Şube müdürü, müdür ve il müdür yardımcısı kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesindeki usul ve esaslara göre 2000 gösterge
rakamı üzerinden makam tazminatı ödenir.
27
Kur’an kursu öğreticilerinin öğretmen haklarından faydalanması
Madde 11- (1) Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlı personel, öğretmen kadrosunun
yararlandığı mali ve sosyal haklardan faydalanır.
Murakıpların statüsü
Madde 12- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplar, şube müdürlerinin
mali ve sosyal haklarından yararlandırılır.
Vekillikte geçen sürenin değerlendirilmesi
Madde 13- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin
kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun’un geçici 11inci maddesi
uyarınca kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır.
Büyükşehir teftiş kurullarının hakları
Madde 14- (1) Büyükşehir Belediyesi ile bağlı genel müdürlük teftiş kurulu başkanı
kadrosuna atananlar, bakanlık genel müdürlük teftiş kurulu başkanı, Büyükşehir ile bağlı genel
müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık genel
müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı için 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve ekli cetvellerinde kadro dereceleri esas alınarak belirlenen ücret ve tazminatlar ile
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ek göstergeden aynen yararlanırlar.
Araştırmacı maaşları
Madde 15- (1) 638 sayılı KHK'nin geçici 13 üncü maddesi ile 6360 sayılı Kanun
kapsamında araştırmacı kadrosuna atananlar 375 sayılı KHK nin geçici 11 inci maddesinin son
fıkrası hükmünden yararlanır.
Üretimi teşvik primi
Madde 16- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Üretimi Teşvik Priminden yararlanan
personele ödenen Üretimi Teşvik Primi tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9 uncu
maddesi kapsamındaki ek ödeme gibi değerlendirilir.
(2) Enerji Sanayi ve Madencilik hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda
görev yapan personele, en yüksek devlet memuru aylığı tutarında olmak ve Ocak-Temmuz
maaşlarıyla birlikte ödenmek üzere yılda 2 defa teşvik primi ödenir.
Büyük proje tazminatı ödenmesi
Madde 17- (1) TMO, ESK, TİGEM, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP), Konya
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı (DOKAP) kadro ve pozisyonlarında görev yapan kamu görevlilerine 2006/10344
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin Teknik hizmetler (E) Teknik hizmetler
bölümünde düzenlenmiş Büyük Proje Tazminatı ödenir.
Eksperlerin mali hakları
Madde 18- (1) Eksper unvanlı kadrolarda görev yapan personelden teknik öğrenim
bölümü mezunları, öğrenimleriyle ihraz etmiş oldukları unvana karşılık gelen mali haklar ödenir.
Şeker dairesi başkanlığı fark tazminatı
Madde 19- (1) 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı
KHK ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ana hizmet biri olarak düzenlenen Şeker Dairesi
28
Başkanlığı’na, Mülga Şeker Kurumu’ndan devredilen personelin, devredilme sürecinden önce
kendisine ödenmekte olan özlük ve mali haklar “Fark Tazminatı” olarak ödenmeye devam edilir.
AFAD tazminatı
Madde 20- (1) Kadro ve pozisyonları diğer kurumlarda olup Başkanlık bünyesinde geçici
olarak görev yapanlar dahil, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele,
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru
aylığını tutarında her ay AFAD tazminatı ödenir.
Fiili hizmet zammı
Madde 21- (1) Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı vb. tehlike arz eden ürünler kullanarak
üretim yapan ve radyasyon, yüksek gerilim, kömür, gaz, radyoaktif ve kimyasal ortamlarda
çalışan kamu görevlilerine yıl içinde çalışma süreleri gözetilmeksizin her yıl için 90 gün fiili
hizmet zammı uygulanır.
KİT’lerde görevlendirme ve vekalet farkı ücreti
Madde 22- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan
personele unvanı dışında başka bir göreve görevlendirme veya vekalet yoluyla atanması
durumunda, mevcut unvanı ile görevlendirildiği/vekaleten atandığı unvanı arasındaki net ücret
farkının %75’i maaşına ek olarak ödenir.
Mali sorumluluk zammı
Madde 23- (1) Kurum ve kuruluşların muhasebe, ticaret, satın alma, tahakkuk
birimlerinde çalışan ve ayrıca SGK işlemlerini yürüten personel ile bu birimlerin bağlı olduğu
amirlerden;(I) sayılı cetvele tabi personele, en yüksek Devlet Memuru aylığının %30’u oranında,
(II) sayılı cetvele tabi personele sözleşme ücretinin %5’i oranında mali sorumluluk zammı
ödenir.
Bazı personele ilave ödeme
Madde 24- (1) Koruma ve güvenlik personeline fiilen silah kullandıkları her gün için 25
TL ilave ödeme yapılır.
(2) Kamu görevlilerine sevk idaresini yaptıkları araçların sürücülük görevini üstlenerek
verilen görevi yerine getirdikleri her gün için 25 TL ilave ücret ödenir.
Fazla çalışma ücreti
Madde 25- (1) Kamu görevlilerinin haftalık 40 saati aşan ve normal mesai günlerindeki
çalışmalar için Merkezi Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 3 katının 1 saate
tekabül eden tutarı kadar fazla mesai ücreti her saat için ödenir.
Kar payı ödemesi
Madde 26- (1) PTT A.Ş. tüm personele eşit miktarda olmak üzere her yıl ilan ettiği karın
% 10’ unu personele kar payı olarak dağıtır. Kar payı ödemesi, Ocak ayı sonunda gerçekleştirilir.
Eğitim destek ödeneği
Madde 27- (1) Kamu görevlilerine, okula giden her bir çocuk için 9800 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımıyla bulunacak tutarda eğitim destek ödeneği verilir. Bu ödenek, her yıl Eylül ayı maaşıyla birlikte ödenir.
29
Vekâlet aylığı verilmesi
Madde 28- (1) Kendi unvanına göre üst unvana vekâlet eden 399 sayılı KHK
kapsamındaki kamu görevlilerine; vekâlet ettiği unvanın, aylık, ücret, ek ödeme, zam ve
tazminatları gibi tüm mali ve sosyal hakları vekâlet görevi devam ettiği sürece ödenir.
Tekniker unvanına sahip teknisyenlerin ücretleri
Madde 29- (1) “Teknisyen” kadro unvanında görev yapmakta olan kamu görevlilerinden
“Tekniker” unvanına atanmak için aranan şartları taşıyanlar; istihdamlarına esas yasal
düzenlemeler ile personel mevzuatında “Tekniker” unvanı için öngörülen mali ve sosyal
haklardan yararlanır.
TRT İstanbul il müdürlüğü personeline ilave tazminat
Madde 30- (1) İstanbul TRT il müdürlüğünde görev yapan personele, TRT Diyarbakır ve
Erzurum İl Müdürlüklerinde görev yapan personele ödenen doğu tazminatı tutarında tazminat
ödenir.
Servis hizmetinden faydalanamayan personel
Madde 31- (1) Servis hizmetinden faydalanamayan kamu görevlilerine belediye sınırları
içerisinde faydalanmak şartıyla belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile Özel Halk
Otobüsü ve Metrolardan ücretsiz yararlanmaları için ilgili Bakanlık veya Genel Müdürlük
tarafından fotoğraflı birer kart verilir.
Arazi tazminatı düzenlenmesi
Madde 32- (1) İlgili mevzuatında münhasıran arazi tazminatı ödenmesi öngörülenler
hariç olmak üzere KİT’lerde görev yapan ve araziye giden her personele araziye gidilen her gün
başına 20 gösterge rakamının Memur Taban Aylık katsayısıyla çarpımı tutarında arazi tazminatı
ödenir. Bu ödeme aylık olarak yapılır. Yapılacak ödemenin aylık üst sınır 1000 TL’dir.
Sanatçıların ek göstergesi
Madde 33- (1) Sanat kurumlarında (Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera
ve Bale Genel Müdürlükleri) görev yapan sanatçıların ek göstergeleri 6100 olarak uygulanır.
Personele ödenen ikramiye
Madde 34- (1) Sanat kurumlarında görev yapan (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Opera Bale Genel Müdürlüğü) sanatçılar ile sanatkâr
memurlara yıl içerisinde ödenen 6 adet ikramiyeleri (teşvik ikramiyeleri dâhil) 12 aya bölünerek
ve maaşlarıyla birleştirilerek her ay ödenir.
Usta öğreticilerin mali hakları
Madde 35- (1) 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na ait bölümünde yer alan kadrolu usta öğreticiler, “Eğitim Uzmanı” kadrosu
için öngörülen mali haklarından yararlandırılır.
Mali sorumluluk zammı
Madde 36- (1) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine ödenen mali sorumluluk zammı 5
kat artırımlı ödenir.

İhale komisyonlarında görev alan personele ilave ödeme
Madde 37- (1) İhale komisyonlarında görevlendirilen personele, katıldıkları her ihale
komisyonu toplantısı için 300 TL ilave ödeme yapılır.
30
Kamu görevlilerine yönelik şiddetin engellenmesi ve şiddet mağdurlarının hakları
Madde 38- (1) Kamu görevlilerinin görev esnasında şiddet, tehdit, yaralama ve
öldürülmeye maruz kalmasına iş yerlerinde ve görev sahalarında önleyici, engelleyici ve
caydırıcı tedbirler alınır. Bu tedbirlerin yetersiz kalması halinde kamu görevlilerinin ölümü,
kalıcı bir hasar olacak şekilde yaralanması, süreli veya süresiz iş göremezlik raporu verilecek
şekilde yaralanması, hırsızlık sonucu psikolojik sorunlar yaşaması halinde aşağıdaki oranlarda
tazminat ödenir;
(a) Personelin ölümü halinde Genel Müdür brüt maaşının 10 katı,
(b) Kalıcı bir hasar olacak şekilde yaralanması halinde Genel Müdür brüt maaşının 7 katı,
(c) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması kaydıyla süreli veya süresiz iş
göremezlik raporu verilecek şekilde yaralanması halinde Genel Müdür brüt maaşının 5 katı,
(d) Hırsızlık sonucu oluşacak psikolojik travmanın, tam teşekküllü devlet hastanesinden
rapor edilmesi halinde Genel Müdür brüt maaşının 3 katı oranında tazminat ödenir.
Fazla çalışma ücretlerinde artış
Madde 39- (1) 657 sayılı Kanuna tabi olarak yükseköğretim kurumlarında görev yapan
personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında
ayda 100 saati geçmemek üzere Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin III/A-1 maddesinde
öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
Sosyal alanlar
Madde 40- (1) Uluslararası çalışma örgütü standartları da göz önünde bulundurularak,
mevcut ve yeni açılacak sağlık tesislerinde çalışanlar için giyinme odası, dinlenme odası,
gardırop, ibadethane gibi sosyal alan ve imkanlar oluşturulması sağlanır.
(2) Sağlık kurumlarında Çalışan(İş) Sağlığı ve Güvenliğine yönelik yapılan iş ve işlemleri
düzenli bir şekilde izlemek ve değerlendirmek üzere spesifik standartların belirlenmesi, gerekli
saha değerlendirmelerinin yürütülmesi suretiyle iyileştirme faaliyetlerinin yapılması için yetkili
sendika ile ilgili Bakanlıklar arasında ortak bir çalışma yapılır.
Yemek yardımı
Madde 41- (1) Yiyecek Yardım Yönetmeliği kamu görevlilerine her çalışma günü için
bir öğün yemek verecek şekilde düzenlenmelidir. Yemekhane olmaması veya görevleri sebebiyle
(sahada, arazide) yemekhanede yemek verilmeyenler için günlük 3000 kaloriye denk gelecek
şekilde nakdi olarak ödeme yapılır.
(2) Diyabet, fenilketanüri, çölyak gibi hastalıkları olan çalışanlara verilen yemek
hizmetleri, özel gereksinimleri olan diyet programı dikkate alınarak verilir.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanları
Madde 42- (1) TCDD, TCDD Bağlı Ortaklıkları ve DHMİ’de Tehlikeli Madde
Danışmanı olma niteliğine haiz personel gerekli belgeye sahip olma şartıyla asli görevlerinin
yanında, belirlenen çalışma sürelerine riayet ederek çalışmakta olduğu Kurumda veya ilgili
personelin muvafakati ve atamaya yetkili Makamın Onayı ile diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında görevlendirilecek personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)
sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 40 puan ilave edilir.
Lisans tamamlama
Madde 43- (1) Bu hizmet kolunda çalışan 4688 sayılı kanuna bağlı kamu görevlileri
arasında Teknik bölümlerden ön lisans diploması alanlardan Yükseköğretim Kurulunun
belirleyeceği teknik alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim
31
Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hizmet
kolundaki ilgili Bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve
esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
(2) Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan ve üniversitelerin gıda, ziraat, hayvancılık
ve ormancılıkla alakalı branşlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından Ön Lisans
düzeyinde mezun durumda olanlara; Üniversitelerin Lisans eğitimi veren; Ziraat, Tarım ve Doğa
Bilimleri Fakültelerinde, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinde, Su Ürünleri Fakültelerinde,
Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerinde ve Fen Edebiyat Fakültelerinin
Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde, Veteriner Fakülteleri ve Orman
Fakültelerinde lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulu’nun
belirleyeceği alanlarda uzaktan ve/veya örgün öğretim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama
eğitimleri için ilgisine göre Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği
yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir.
Mütercim-tercümanların ek ödemeleri
Madde 44- (1) Mütercim-tercüman kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek
ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

D) TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINDA GÖRÜŞÜLMESİ KONUSUNDA UZLAŞILAMAYAN TEKLİFLER

Ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis, tedavi ile protez giderleri
Madde 1- (1) Kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan
diş hekimlerine yaptırdıkları, ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu
kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.
Emeklilik hakları, ikramiye ve maaşı
Madde 2- (1) 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi
kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen
hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara da; 5534 sayılı
Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi geçen çalışmalarının
karşılığı, emekli ikramiyesi ödenir.
(2) Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı; emekliye ayrılma- dan
önceki son maaşının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına (Ek ödemenin %75’i
oranına) ilgili Kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlanır.
(3) Emeklilik ikramiyesi ödenmesinde en az çalışma süresi şeklinde alt süre sınırı
uygulanmaz.
(4) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine
göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için; bir tam
fiili hizmet yılına tekabül eden emekli ikramiyesi tutarının 365 günlük süreye karşılık olduğu
kabul edilmek ve tam fiili hizmet yılından eksik kalan sürenin kaç gün olduğu dikkate alınmak
suretiyle yapılacak kıyaslamaya göre hesaplanacak tutarda emekli ikramiyesi ödenir.
(5) 5510 sayılı Kanuna tabi olarak yapılan uygulamanın lehe olma durumu hariç kamu
görevlilerine bağlanacak emekli maaşı ve ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 5434
sayılı Kanun hükümleri esas alınır.
32
Muayene/tedavi/ilaç katılım payı
Madde 3- (1) Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere kamu
görevlileri ve emeklilerinden, muayene, tedavi, reçete ve ilaç (ortez - protez dahil) katılım-katkı
payı ve başka bir ad altında ücret alınmaz.
Kamu görevlisi emeklileri
Madde 4- (1) Emekli kamu görevlileri ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı
bağlanmasına müstahak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve
dinlenme tesislerinden, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesi üzerinden %50
indirimli yararlanır.
(2) Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı
emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave
ödeme gerçekleştirilir.
(3) Emekli olan kamu görevlileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik
ilişkisini sürdürebilir. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli
kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki
sendikalara üye olabilir.
(4) Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz
yararlandırılır.
(5) Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya
yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında
sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış
olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde genel
sağlık sigortasından yararlandırılır.
Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin emeklilik sınırlaması
Madde 5- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu
maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında
geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne
istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenler hakkında Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 9 uncu maddesinin 15 inci fıkrasındaki; “Bu
madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri
uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.” hükmü uygulanmaz.
Ara rejim dönemi mağdurlarının kayıplarının tazmini
Madde 6- (1) 28 Şubat kararı çerçevesindeki uygulama, iş, işlem, düzenleme ve kararlara
bağlı olarak; istifa etmek zorunda kalan, göreve başla(ya)mayan, görevine son verilen kamu
görevlilerinin;
a) Durumu belgelendirmesi ve/veya tereddütte yer vermeyecek biçimde kanıtlaması
halinde yeniden Devlet memurluğuna atanmaları sağlanır. Bu kişilerin açıkta geçen süreleri mali,
sosyal ve özlük hakları başka bir işleme gerek kalmaksızın iade edilir ve haklarının iade
edilmesinde göreve dönme şartı aranmaz. Bu kişilerin aynı döneme ilişkin kendileri tarafından
ödenmiş sosyal güvenlik primleri; mükerrer kabul edilir, ödemenin gerçekleştireceği tarihteki
güncel tutarlar esas alınarak kendilerine iade edilir.
b) Açıkta geçen sürelerde, diğer istihdam türlerinde ve/veya kendi nam ve hesabına
çalışmak suretiyle emeklilik hakkı elde edenler; emekli maaşı ve diğer bakımlardan aleyhlerine
bir durum oluşmaması ve istekte bulunmaları kaydıyla durumlarına uygun kadro ve görevlerle
33
ilişkilendirilmek suretiyle kamu görevlisi emeklisi olarak kabul edilir ve buna dair intibakları
yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ve tazmin edilmesi düzenlenen haklar dışında oluşan
mağduriyet, kayıp ve benzeri durumların tespitine, tespit edilen mağduriyetlerin ve kayıpların
tazminine yönelik çalışma yapılması ve buna ilişkin yasal ve idari düzenlemeye ihtiyaç duyulan
hususların belirlenerek gerekli mercilere iletilmesi konularını yürütmek üzere yetkili
konfederasyon ve sendikalardan birer temsilciyle birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında
mağdur olanların kurduğu/üye olduğu dernekler arasından kamu görevlileri sendikaları heyet
başkanınca belirlenen en fazla üçünden birer temsilcinin ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanlığından” birer temsilcinin katılımı ile oluşturulacak Mağduriyetleri Tespit ve
Tazmin Komisyonu en geç 28.02.2020 tarihine kadar çalışmalarını raporlaştırır. Bu rapor 2020
Mart ayında yapılacak KPDK toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Hizmet sınıfı değişiklileri

Madde 7- (1) Yardım Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfında değerlendirilir.
(2) Matbaacı, teknisyen yardımcısı, aşçı, itfaiyeci, şoför, arşiv memuru, enformasyon
memuru, fotoğrafçı, kameraman ve kaptan unvanında çalışan personel, güvenlikçi, kaloriferci,
laborant yardımcısı, kuaför, berber ve mesleki teknik öğrenim gören diğer yardımcı hizmetler
sınıfı personeli teknik hizmetler sınıfına değerlendirilir.

Pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanacak haklar

Madde 8- (1) Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri;

a) Gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen engelli bakım
ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.
b) Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli
bulunması kaydıyla, istekleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev
yapmama hakkından yararlandırılır.
c) Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli
bulunması kaydıyla, her yıl için 90 gün fiili hizmet zammından (yıpranma payından)
yararlandırılır.
(2) Şehit/gazi yakını kapsamında ve gazilik unvanına bağlı olarak istihdam edilen kamu
görevlilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, kısıtlayıcı hükümler uygulanmaksızın
yerine getirilir.
(3) Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde, (tek konut
için) faizsiz kredi kullandırılır.
(4) Engelli kamu görevlilerinin derece artışı, 2 yılda bir gerçekleştirilir. Buna ilave olarak
her 5 yılda bir ilave bir derece verilir.
(5) Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine
bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir.
25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu
görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın % 85’inden az olamaz.
(6) Engelli kamu görevlileri, (emeklilikleri de dahil olmak üzere) derece ve kademelerine
bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılır.
(7) Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile
mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan
Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alır.
34
(8) Engelli kamu görevlilerine, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alımları KDV’den
muaf tutulur.
(9) Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere, yer değiştirme
suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaz.
(10) Engelli kamu görevlisinin çalıştığı kurumun il dışında yapacağı eğitim, seminer vb.
faaliyetlerde refakatçi götürmesine imkân verilerek masrafları kurumca karşılanır.
(11) Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler
kapsamında Hac farizası ve Umre için % 3 kontenjanı uygulanır. Engelliler ve refakatçileri, hac
ve umre ziyaretlerinden % 50 indirimli yararlanır.
(12) Ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan
engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ
veya memur kadrolarına atanır.
(13) Bu madde kapsamındaki engelli kamu görevlisi ifadesi; engellilere mahsus
kontenjana mahsus olarak kamu görevlisi olarak atanan engelliler ile göreve başladıktan sonra
engelli kamu görevlisi olarak atanmayı gerektirecek düzeyde engeli olan kamu görevlilerini
kapsar.
Bakım yükümlülüğü kapsamında sağlanacak haklar
Madde 9- (1) Kamu görevlileri, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü
oldukları anne, baba ve birinci dereceden yakınları için, gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın
ilgili mevzuatında belirtilen yaşlı bakım ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte
ödenir.
(2) Eşi vefat eden veya boşanan kamu görevlilerinin, her çocuğu için bir kez olmak üzere
çocuğunun öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanına yer
değiştirme suretiyle atamaları yapılır.
Kadın kamu görevlilerine yönelik pozitif ayrımcılık hükümleri
Madde 10- (1) Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin
süresi, 24 hafta olarak uygulanır.
(2) Kadın kamu görevlilerinin emekliliğe ilişkin yaş ve hizmet süresi, her çocuk için bir
yıl eksik uygulanır.
(3) Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde düzenlenen süt izninin analık izninin bitimini müteakip ikinci altı aylık dönem için
belirlenen süre de üç saat olarak uygulanır.
(4) Kadın kamu görevlilerine yönelik “mobbing” fiillerinin tespiti için “mobbing
birimleri” kurulur. Kadın kamu görevlilerine yönelik “mobbing” fiilleriyle ilgili olarak
haklarında disiplin soruşturması ya da adli kovuşturma açılan kamu görevlileri hakkında,
başkaca şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen usul ve süre kayıtlarına uyularak
görevden uzaklaştırma işlemi uygulanır. Kadın kamu görevlilerine yönelik “mobbing/psikolojik
taciz” fiilini işlediği kesinleşenler hakkında; ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar bir kat
artırımlı uygulanır.
Sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı
Madde 11- (1) Sözleşmeli personele, sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle ilgili
mevzuatı uyarınca verilecek iş sonu tazminatı; gelir vergisinden müstesna tutulmasına yönelik
düzenleme yapılmadığı sürece, söz konusu mevzuat uyarınca hesaplanacak tutarlar %10
artırılmak suretiyle ödenir.
35
Bazı unvanlara ve kadrolara ilişkin haklar
Madde 12- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36 ncı maddesinin (A) bendinin
dördüncü fıkrasında belirtilen haktan, “ekonomist” unvanlı kadrolarda istihdam edilen kamu
görevlileri de yararlandırılır.
(2) 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında öğrenime gönderilen ve mecburi
hizmetlerini yapmak üze- re kamu kurumlarına farklı unvanlarda atamaları yapılan personel,
kurumlarında bulunan öğrenimlerine uygun kariyer uzmanı kadrolarına sınavsız atanma
hakkından yararlandırılır.
Kalkınmada öncelikli yörelerde geçen çalışma süreleri ile disiplin cezası almaksızın
geçirilen süreler için ilave bir kademe verilmesi
Madde 13- (1) 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir
kademe verilmesi hakkından, “mecburi olarak sürekli görevle atanma” şartı aranmaksızın madde
içeriğindeki diğer şartları taşıyan bütün kamu görevlileri yararlanır.
(2) 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe
verilmesinde aranan iki yıl görev yapma şartı, engelli kamu görevlileri bakımından bir yıl olarak
uygulanır.
(3) Kamu görevlilerine disiplin cezası almaksızın geçirdikleri her dört yıl için ilave bir
kademe verilir. Dört yıllık sürenin hesaplanmasında aylıksız izinde geçirilen süreler ile adaylık
süresi de dikkate alınır.
(4) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev
unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya
hak kazanan ve son dört yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış
hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.
Geçici görevlendirmede isteğe bağlılık
Madde 14- (1) 375 sayılı KHK’nın ek 25 inci maddesi kapsamında yapılacak geçici
görevlendirmelerde kamu görevlisinin isteğinin bulunması ve/veya kamu kurum ve kuruluşunun
muvafakatinin olması şartı aranır.
(2) Birinci fıkra hükmü, 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe konulan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamındaki geçici
görevlendirmelerde de uygulanır.
Ödüllendirme esasları ve ödül tutarı
Madde 15- (1) Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile
emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf
sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının
önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında
veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere
dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde
valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarılarının niteliğine göre “başarı belgesi” ya da
“üstün başarı belgesi” verilir. Kamu görevlilerine, bu fıkranın birinci cümlesinde belirtilen
durum ve hallerin var olması ve aynı durum ve halleri için düzenlenmemesi kaydıyla birden
fazla başarı veya üstün başarı belgesi verilebilir.
(2) Başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda
maaşıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tutarında başarı
ödülü verilir.
36
(3) Üstün başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden
ayda maaşıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) dört katı tutarında
üstün başarı ödülü verilir.
(4) Başarı ve üstün başarılı ödülünden, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.
(5) Kamu görevlilerine, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi- ne
esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmek üzere; her üç başarı belgesi ile her
üstün başarı belgesi için ilave kademe ayrıca verilir.
(6) Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı; hizmet sınıfı, görev
yapılan kurum ve diğer hususlar gözetilerek sınırlanamaz.
(7) Bu madde hükümleri, istihdamlarına esas mevzuat hükümleri yönüyle ayırım
yapılmaksızın geçici personel ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu
görevlileri hakkında da uygulanır.
(8) Ödüllendirme esas ve tutarına ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümleri
aykırı olmaması kaydıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
İstihdam fazlası olarak belirlenen personel ile kadrosu kaldırılan kamu
görevlilerinin durumlarına uygun kadrolara ve diğer kurumlara nakilleri
Madde 16- (1) 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında kadroları kaldırılan
Devlet memurları ile özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan Kamu İktisadi
Teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen kamu
görevlilerinden isimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere kamu personel
mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını
yürütmekle sorumlu birime bildirilenlerin nakilleri, öğrenimleri ve unvanları itibarıyla
atanabilecekleri hizmet sınıfına dâhil kadro ve unvanlara yapılır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki haktan,
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetveldeki kadrolarda
istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personel,
b) 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda müdür ve daha üst unvanlı
kadrolarda bulunanlar ve danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda bulunanlar da yararlandırılır.
(3) Kadrolarının kaldırılmasına veya istihdam fazlası personel olarak belirlenerek
nakilleri bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında diğer kurumlara yapılan personelin
yararlanacağı zam ve tazminatlar ile mali ve sosyal haklarının ödenmesinde, nakledildikleri
kadro ve unvana ait mali ve sosyal haklarının parasal karşılığının nakil öncesi yürüttükleri
görevlerden daha yüksek olması hali hariç olmak üzere nakledildikleri tarihten önce
yararlandıkları en yüksek oran, gösterge rakamı ve tutar dikkate alınır. Bu kapsamdaki personel,
emsali kamu görevlilerinin yararlandığı artışlardan yararlandırılır.
Dinlenme hakkı ve izinler
Madde 17- (1) Kamu görevlileri, yıllık ve mazeret izinlerini iş günü esasıyla kullanır.
(2) Yıllık izinlerde kullanılan izin süresinin beş günden az olmaması kaydıyla gidiş ve
dönüş için birer gün yol izni kullandırılır.
(3) Yıllık izinler kamu görevlisinin isteği doğrultusunda kullandırılır. Yıllık izin
kapsamında kullanılacak sürenin en az 3 gün olması esastır. Bundan daha kısa süre izin iş yerinin
tak- dirindedir.
(4) Sözleşmeli personel dâhil kamu görevlileri, yılı içerisinde kullanamadıkları izin
sürelerini ertesi yıl kullanabilirler.
37
(5) Kullandırılmayan izin sürelerinin her günü için en yüksek devlet memuru aylığının
yarısı tutarında izin tazminatı ödenir.
(6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur statüsünde istihdam edilen
kamu görevlilerinin yararlandığı yıllık, aylıksız, mazeret, refakat, süt, ölüm, doğum ve benzeri
izin haklarından sözleşmeli statüde görev yapanlar dâhil statü farklılığı olmaksızın bütün kamu
görevlileri faydalandırılır.
(7) Engelli kamu görevlileri, yıllık izin haklarından %25, mazeret izninden %50, süt ve
doğum izinlerinden %100 artırımlı yararlandırılır.
(8) Sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlileri hakkında yukarıdaki fıkrada yer
verilenlere ilave olarak dinlenme ve izin hakkı kapsamında aşağıdaki hükümler de uygulanır.
Söz konusu hükümler kadrolu statüde görev yapan personelin ilgili mevzuatında
düzenlenenden daha geniş haklar içermesi halinde kadrolu statüde görev yapan personel
hakkında da uygulanır.
(a) Hastalık, doğum, -evlat edinme dahil- analık, babalık, süt izni ile mazeret ve doğum
sonrası dönemdeki yarı zamanlı çalışma haklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/A kapsamındaki kamu görevlilerinin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.
(b) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz
kalması durumunda ilgili mevzuatı kapsamındaki ücretli sağlık izninden yararlandırılır.
(c) En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli
olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalan- ması
hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması
kaydıyla bir takvim yılı içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli mazeret izni
kullanabilir.
(d) Evli olmayan çocuğunun (evli olmakla birlikte eşi en az yüzde 70 oranında engelli
olan çocuklar ile evli olmakla birlikte eşi doğum yapmış olup doğumun üzerinden sekiz haftalık
süre geçmemiş olan çocuklar dâhil), eşinin, birlikte ikamet ettiği ana veya babasının yatarak
tedavi görmesi durumunda, refakat edilmemesi halinde hayati tehlike meydana gelebileceği
yönünde sağlık raporu düzenlenmiş olması ve sadece sözleşmeli personel adına refakatçi kaydı
çıkarılmış olması şartıyla, yatarak tedavi sırasındaki refakat süresini geçmemek ve her halükarda
bir takvim yılı içinde üç aydan fazla olmamak üzere toptan veya bölümler hâlinde ücretli izin
kullanabilir.
(9) İlgili mevzuatı kapsamında yarı zamanlı çalışması durumunda, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılanların, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarım zamanlı
çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımlarının yarım olarak
ödendiği döneme ilişkin prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Bu fıkra kapsamına
girenlerin yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primleri, normal zamanlı
çalışılması hâlinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç tutarının yarısı üzerinden
ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde
herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, sigorta primine esas aylık kazanç tutarının tamamı
üzerinden ödenmeye devam olunur. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle
mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen sözleşmeli personelin eksik çalışılan süreleri,
kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 41
inci maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten
itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.
38
Statü, atama, yer değiştirme, derece yükselmesi, görevde yükselme ve diğer hususlar
Madde 18- (1) Taşra Uzmanlarına İlave Bir Derece; 657 sayılı Kanunu 152 nci
maddesinin “II- Tazminatlar” başlıklı bölümünün “A) Özel Hizmet Tazminatı” fıkrasının (h) ve
(i) bentlerinde sayılan uzman ve müfettiş unvanlı kadrolara atanmış olanlardan aynı Kanunun 36
ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında
derece yükselmesinden yararlanmamış olanlar hakkında 15/1/2020 tarihi itibarıyla bir derece
yükselmesi uygulanır.
(2) Emekliye Ayrılanlara Görev Silahının Tevdi Edilmesi ve Harçtan Muafiyet; Orman
muhafaza memurları ile Gümrük muhafaza memurları dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı gereği
silah taşıma ve kullanma yetkisine haiz kamu görevlileri; fiilen görev yaptıkları dönemde
kurumlarınca kendilerine tahsis edilen zat’ı /şahsi silahlarını, emekli olduklarında herhangi bir
harç, vergi ve ücret ödemeksizin edinebilirler. Bu kapsamdaki personelden emekli oldukları
dönemde de, fiilen görev yaptıkları dönemde ya da emekli oldukları tarihten sonra edindikleri
ayrımı yapılmaksızın sahip oldukları silaha ilişkin vergi, harç ve ücret alınmaz.
(3) Araçlara Kasko Yapılması; Kamu kurum ve kuruluşlara ait motorlu taşıtlara, kullanım
amaçlarına ilişkin ayrım yapılmaksızın kasko sigortası yaptırılır. Buna ilişkin giderler ilgili
kuruluşun bütçesinden karşılanır.
(4) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları; Kamu kurum ve kuruluşları her
yıl en az bir defa boş kadroya ilişkin sayı sınırı olmaksızın görevde yükselme ve unvan
değişikliği sınavı yapar. Bu sınavların sonuçları, müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir.
Sınav sonuçlarının belli olmasından sonra boşalan ve ihtiyaç duyulan kadrolara öncelikle bu
sınav kapsamında başarılı olanların atanması esastır. Unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı
uygulaması yapılmaz. Atama yapılacak kadro sayısının sınava katılacak aday sayısından fazla
olması halinde unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın ilgililer unvanlarına uygun kadrolarla
ilişkilendirilir.
Koruma güvenlik memurlarının çalışma hakkı ve diğer hususlar
Madde 19- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanlardan 45 yaşını
dolduranlar, talepleri halinde, yönetici kadroları ile unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolar
dışındaki kadrolara, sınav haricindeki koşulları taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına
tabi tutulmaksızın durumlarına ve idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek diğer kadro
veya pozisyonlara atanabilirler.
(2) Koruma güvenlik görevlileri unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarına diğer
personel gibi katılır.
(3) Sağlık sorunları nedeniyle güvenlik görevinden ayrılan personel genel idari hizmetler
sınıfında kendi unvan (güvenlik görevlisi şef, amir, memur) veya pozisyonuna uygun göreve
atanırlar.
Kamu görevlilerinin anayasal haklarını kullanması ve teminat altına alınması
Madde 20- (1) Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;
a) Düşünce ve kanaat hürriyeti,
b) Düşünceyi açıklama hürriyeti,
c) Din ve vicdan hürriyeti,
d) İbadet hürriyeti,
e) Siyaset (Seçme-Seçilme) hakkı,
f) Çalışma Hakkı,
g) Sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı,
h) Toplantı ve gösteri yürüyüşü
39
konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bu hakların
kullanımını imkânsızlaştıran veya zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde ilgililer
hakkında disiplin cezası verilmesini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaz.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada sayılan haklardan işyerlerinde
kullanılabilecek olanların kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri alır ve kuralları hayata geçirir.
(3) Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel
hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı hükümlerine tabi olmak- sızın
özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkın
kullanılmasında, bağlı bulunan bakanlık, yargı organları ve benzeri çerçevede görev yapılan
kurum dâhil olmak üzere unvan, kadro, mesleğin niteliği ve benzere sebeplere dayalı ayrım ve
sınırlama yapılamaz.
(4) Kamu görevlileri dahil olmak üzere herkes, evrensel hukukta ve uluslararası
anlaşmalarda belirtilen çerçeve içerisinde sendikal örgütlenme hakkından faydalanır. Bütün
kamu görevlilerinin, sendika kurma ve kurulu sendikalara üye olma hakkına sahip olması esastır.
4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer verilen sendikal örgütlenmeye ilişkin sınırlamalar
ve yasaklar uygulanmaz.
(5) Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel
hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı hükümlerine tabi olmak- sızın
özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkın
kullanılmasında, bağlı bulunan bakanlık, yargı organları ve benzeri çerçevede görev yapılan
kurum dâhil olmak üzere unvan, kadro, mesleğin niteliği ve benzere sebeplere dayalı ayrım ve
sınırlama yapılamaz.
Ağır hastalık hallerinde avans
Madde 21- (1) Kamu görevlilerine, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile
fertlerinin (eş, çocuk, anne, baba ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının), ağır hastalıklarının
tedavisinde, organ ve doku nakilleri ile maliyeti yüksek tıp uygulamasını gerektiren teşhis ve
tedavi hizmeti gerektiren durumlarda talepleri halinde, faiz işletilmemek ve 48 ayda geri
ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilir.
Komisyonlarda sendika temsilcisinin bulundurulması
Madde 22- (1) İlgili mevzuatında sendika temsilcisi bulundurulmasının zorunlu olduğu
kurul ve komisyonlar haricinde, kamu kurumlarında oluşturulan lojman, ihale, görevde yükselme
ve unvan değişikliği sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda hizmet kolunda yetkili kamu
görevlileri sendikasının temsilcileri yer alır.
Toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı
Madde 23- (1) Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile
herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin
geneline yönelik bölümünden doğrudan yararlanırlar.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki kamu görevlilerinden yetkili sendika üyesi olmayanlar,
hizmet kolu toplu sözleşmesinden yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle
yararlanabilir. Dayanışma aidatı; yetkili sendika dışındaki sendikalara üye kamu görevlileri için
emsali yetkili sendika üyesinin ödediği sendika aidatı kadar; (sendika üyesi olma hakkı olmakla
birlikte) herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri için ise üyelik aidatının iki katıdır.
40
Üniversite kamu konutlarının (lojman) dağıtımı
Madde 24- (1) Yükseköğretim kurumlarının uhdelerinde bulunan kamu konutlarının
(hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) %80’i, sıra tahsisli konut kapsamında tahsis
edilir. Konutların personele tahsisinde, tabi olunan personel mevzuatına dayalı ayırımcı
uygulamalar yapılmaz.
Sözleşmeli statüden kadroya geçen personel
Madde 25- (1) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli statüden
kadroya geçen ve döner sermaye bünyesinde istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları ile
parasal karşılığı bulunan ödemeleri, genel bütçeden ödenir.
Sağlık personelinin emekli aylıklarına ilave ödeme
Madde 26- (1) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarından 5434
sayılı Emekli Sandığı Kanunun ek 84 üncü maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere; emekli,
adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, lisans mezunu olanlar için (4500)
gösterge rakamının, ön lisans mezunları için (3500) gösterge rakamının, ortaöğretim mezunları
için (2500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her
ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmalıdır.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği
Madde 27- (1) Bu sözleşme döneminde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları
en az bir kez yapılır.
Uzman kadrolarına atama ve hizmet sınıfı değişikliği
Madde 28- (1) Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalışan adli tıp uzmanlığı dışındaki teknik
konularda bilirkişilik yapan, teknik raporları düzenleyen lisans mezunu (fizik, kimya, biyoloji
adli bilişim, trafik ihtisas ve gözlem daireleri ) çalışanlara kariyer uzmanlık kadrosu verilmesi
hususunda çalışma yapılır.
(2) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri
Uzmanı, APK Uzmanı kadrolarında görev yapanların tamamı 633 sayılı Kanun’un 11. Maddesi
kapsamında Diyanet İşleri uzmanı kadrosuna atanırlar
(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli,
Vakıflar Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki
şartlar aranmaksızın, kurum içi özel vakıf uzmanlığı sınavına katılma hakkından yararlanır.
(4) Adalet Bakanlığı teşkilatında zabıt katibi kadrosunda bulunanlar için kariyer
basamağı oluşturmak amacıyla uzman katip unvanı oluşturulur, görev süresi 10 yılını
tamamlayan zabıt katipleri uzman katip olarak atanır. Uzman katiplerin mali ve sosyal hakları
kurumda şef kadrosunda bulunanlarla eşit olarak belirlenir.
(5) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi
itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin
cezası almayan ve aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları
hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Bakanlık
tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak
sınavda başarılı olanlar, aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı kadrolarına atanırlar.
(6) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek
44 üncü maddesine tabi sosyal sigorta uzman yardımcısı ve sosyal sigorta uzmanı kadroları
oluşturulur. Kurum kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev
yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan ve sosyal
sigorta uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları
taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Başkanlık tarafından belirlenerek bu maddenin
41
yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, sosyal
sigorta uzmanı kadrolarına atanırlar.
(7) İş ve meslek danışmanı kadro unvanı iş ve meslek edindirme uzmanı olarak
değiştirilir.
(8) Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44
üncü maddesine tabi gümrük uzman yardımcısı ve gümrük uzmanı kadroları oluşturulur. Kurum
kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç
son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan ve gümrük uzmanı için yaş ve öğrenim
alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları
mezkur Bakanlık tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde
iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, gümrük uzmanı kadrolarına atanırlar.
(9) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında istatistikçi, matematikçi, ekonomist gibi
lisans düzeyinde öğrenim mezunu olan, kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin
cezası almayan, TUİK uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen
diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Başkanlık tarafından belirlenerek bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar,
TUİK uzmanı kadrolarına atanırlar.
(10) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan personelden
diğer şartları taşımaları kaydıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar açılacak kurum içi
Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavına başvurabilir.
(11) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde “ yerel
yönetim uzmanı” ve “yerel yönetim uzman yardımcısı” unvanda personel istihdam edilmesine,
söz konusu personelin kariyer uzman kapsamına alınmasına yönelik çalışma yapılır.
(12) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda; Kurumun Uzman Personel
ihtiyacının karşılanması amacı ile yapılacak alımlarda, her alım döneminde vizelenmiş boş norm
kadro sayısının %20 sine kadar olan kısmı, kurumda görev yapan ve şartları taşıyan Destek
Personeli arasından ve yapılacak olan kurum içi sınavla alınır.
(13) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla
en az beş yıl görev yapan, Mülkiyet uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç
mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde
üç defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Mülkiyet Uzmanı kadrolarına atanırlar.
(14) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışan personelin kurum
içinde yapılacak sınav ile çevre ve şehircilik uzmanı kadrolarına atanabilmeleri için gerekli
çalışma yapılacaktır.
(15) Bir defaya mahsus olmak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev
yapan personelden;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olan,
b) Son üç yıllık süre içerisinde disiplin cezası almamış olan,
c) Tezli yüksek lisans veya doktora yapan veya hazırlayacakları tezleri Kurumca kabul
edilenler, öğrenim alanına göre teknik veya idarî uzman kadrosuna sınavsız olarak atanır.
(16) DHMİ’de Havacılık Bilgi Uzmanı pozisyonu ihdas edilir. AIM Memuru
pozisyonunda görev yapan personel bu pozisyona geçirilir.
(17) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kariyer uzman ve
uzman yardımcısı olarak görev yapan personel hizmet ihtiyacı çerçevesinde taşrada
görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler merkezde çalışan kariyer uzmanlarıyla aynı
mali haklardan yararlandırılır.
(18) Kültür ve Turizm Bakanlığında sözleşmeli (THS) Arşiv Uzmanı olarak görev
yapmakta iken 6495 sayılı kanun ile kadroya alınırken GİH Uzmanı olarak atananlarının kadro
unvanı THS Arşiv Uzmanı olarak değiştirilmiştir.
42
(19) İçişleri Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında Arşivci ve Arşiv Uzmanı kadrosu
ihdas edilmesi için çalışma yapılacaktır.
(20) Teknik okul mezunu olup (meslek lisesi, meslek yüksek okulu, mimarlık,
mühendislik, şehir plancısı, müze araştırmacısı, arkeolog v.b.) öğrenim durumları itibarı ile
kadrosunda olmayanlara bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavı olmaksızın kadro verilir.
(21) Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında değerlendirilir.
(22) Matbaacı unvanında çalışan personel, Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilir.
(23) Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nda çeşitli
unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495
sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH Sınıfında Uzman unvanına
atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dâhil edilir.
(24) Çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632
sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH
Sınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dâhil edilir.
(25) Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde her türlü denetim faaliyetlerinde çalışan personele
‘Ulaştırma Denetmeni’ Unvanı verilir.
(26) ARFF Memurları, tekniker unvanı kullanabilir.
(27) Hava Trafik Kontrolörleri, Uzman (A Grubu) unvanı kullanır.
İkramiye
Madde 29- (1) 15/01/2012 tarihinden sonra mimar, mühendis, avukat, müze araştırmacısı
ve şehir plancısı kadrolarında göreve başlayanlar ile görevde yükselme sınavı ile müdür ve
şube müdürü olarak atananlara Haziran ve Aralık ayında olmak üzere iki maaş ikramiye verilir.
İdari kadrolara sivil personel atanması
Madde 30- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ve
pozisyonlarında görev yapan sivil personel; idari, bütçe, ikmal, inşaat, emlak, lojistik, sosyal
tesisler ile benzeri nitelikteki birimlerde amir ve yönetici görevleri/kadroları ile bunların
yardımcılıklarına atanabilir. Bu mahiyetteki işlemlerin uygulanmasına engel nitelikteki hükümler
uygulamada dikkate alınmaz.
Yemek yardımında mali sorumlulukların tazmini ve terkini
Madde 31- (1) Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, büyükşehir belediyeleri ve bağlı
kuruluşları, belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde kamu görevlilerine
01/01/2019 tarihinden önce ödenen yemek paralarıyla ilgili olarak personel hakkında idari veya
mali yargılama ve takibat yapılamaz, yapılan takibat sonucunda tahakkuk edilen tutarlar terkin,
ilgililerden tahsil edilen tutarlar ise ilgili kurumlarca kendisinden tahsilat yapılan personele iade
edilir.
Re’sen atananlar hakkındaki terkin ve iade işlemleri
Madde 32- (1) 01/01/2019 tarihine kadar il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları
tarafından unvan değişikliği öngörülen kadrolara re’sen ataması yapılan personelden haklarında
ilgili denetim birimleri ya da mali denetim yapmakla görevli kuruluşlar tarafından getirilen idari
ya da mali teklife bağlı olarak bulundukları kadrolarla ilişiği kesilerek görev yaptıkları maaş ve
ücret farklarının kişi borcu şeklinde tahsiline karar verilenler hakkında; kadrolarıyla ilişiği
kesilenler görevlerine iade edilir, haklarında tahakkuk ettirilen borç tutarları terkin, tahsil
edilenler ise iade edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki personelden haklarında herhangi bir işlem tesis
edilmeyenler için bulundukları kadro müktesep hak kabul edilir.
43
Hac ibadeti için görevlendirme
Madde 33- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Hac
Organizasyonlarında, Ülkemiz hacı adayları tarafından kesilecek kurbanlıkların denetim ve
kontrolüne dair işlemleri yapmak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatlarında görev yapan Veteriner Hekimler görevlendirilirler.
Hususi damgalı pasaport verilmesi
Madde 34- (1) Engelli kamu görevlileri, kadro dereceleri 5 ve daha üzeri derecede olan
kamu görevlileri, 2547 sayılı Kanunun 33/a ve 50/d maddeleri kapsamında istihdam edilen
araştırma görevlileri ile İlbank AŞ. Kanununa tabii banka personeli hususi damgalı pasaport
hakkından yararlandırılır.
Kurum içi yükselme sınavı
Madde 35- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi
itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin
cezası almayan ve Sosyal Güvenlik Denetmeni olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları
hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl
içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına
atanırlar.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görev yapan icra memurları öğrenim
durumlarına göre yükselebilecekleri derecedeki kadrolara atanır. Kurumda yükseköğrenim
mezunu olan personel için her yıl sınav açılarak bu sınavda başarılı olanların icra memuru
kadrolarına atanması sağlanır.
Kurum içi denetmenlik sınavı
Madde 36- (1) Ticaret Bakanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç
yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan,
Ticaret Denetmeni olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen
diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenerek bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar,
Ticaret Denetmeni kadrolarına atanırlar.
Silah ruhsatı ve görev silahlarını edinme
Madde 37- (1) Emniyet Teşkilatında görev yapan ve çalışırken silah taşıma ruhsatı
harcından muaf tutulan sivil memurlar ile Orman muhafaza memurları ve ilgili mevzuatına
dayanarak görevin yerine getirilmesi kapsamında silah taşımaya yetkisine haiz diğer kamu
görevlileri, bu hakları emeklilikte de harçsız olarak devam ettirilir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki personel, görevleri gereği edindikleri resmi silahları
bedelsiz satın alabilirler.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı
Madde 38- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Personel İhtiyacının
karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı
Madde 39- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel birimlerinin Personel
İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.
44
İşçilikte geçen sürenin sayılması
Madde 40- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde geçici işçi (büro personeli)
olarak çalışırken, 5620 sayılı kanun ile 657 sayılı kanuna tabi kadrolara atanan personelin
(özelleştirme nedeniyle kapatılan kurumlardan TKGM’ye devredilen personel dahil) aynı görevi
yürütmeleri nedeniyle geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin kadro/derecelerine sayılmasına
karar verilmiştir.
Araçlara kasko yapılması
Madde 41- (1) Teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli araçlar ile arama, kurtarma ve
yardım faaliyetlerine katılan araçlar dahil olmak üzere kamuya ait araçların kasko sigortası ilgili
kamu kurumunca yaptırılır. Motorlu taşıtların zarar görmesi halinde, açık kastı ya da bilinçli
taksiri olmadıkça, aracı kullanan kamu görevlisine rücu edilemez.
Mesleki mali sorumluluk sigortası
Madde 42- (1) Bu hizmet kolu kapsamında tehlike arz eden yanıcı, patlayıcı, parlayıcı,
gazlı, tozlu, kömür, gaz, radyasyonlu, radyoaktif ve yüksek gerilimli ağır ve riskli ortamlar ile
fabrika, atölye, baraj, gölet ve su kanalları, tünel inşaatları, açık ve kapalı maden ocakları ve
enerji nakil hatlarında çalışan ve her türlü İSG tedbirine rağmen istenmeyen bir kaza yaşanma
ihtimali olan kamu görevlilerine mesleki mali sorumluluk sigortası yapılır.
TKİ dinlenme kampları
Madde 43- (1) Dinlenme kamplarına katılacak kamu görevlisine gidiş-geliş yol
masrafları olarak bu toplu sözleşmenin yürürlük tarihleri arasında 10 TL ödeyecektir. Kamplara
katılan kamu görevlilerinden (işçi personelde olduğu gibi) yatak ücreti alınmaz.
Tren hazırlama teknik kontrolörü pozisyonu
Madde 44- (1) Vagon Servis Şefi, Vagon Teknisyeni, Revizör Şefi ve Revizör
pozisyonunda görev yapan kamu görevlileri Kontrolör (Tren Hazırlama Teknik) unvanını
kullanır.

Derece verilmesi

Madde 45- (1) 644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına aktarılan müze araştırmacısı,
kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arşivci ve kitap patoloğu kadrolarındaki personel dereceleri
bir derece yükseltilir.

Zehirli gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personelin izni
Madde 46- (1) Kamu görevlilerinden kadro ve unvanları kapsamında yürütttükleri
hizmetlerin gereği olarak, zehirli, gazlı ve tozlu ortamlarda çalışanlar, kimyasallar ile radyasyona
maruz kalan personel, söz konusu görevleri filen yürüttükleri sürece yıllık izinlerine ilaveten
ayrıca her yıl bir ay sağlık izni verilir.
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri yürüten personelin mali hakları
Madde 47- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürüten personele, ilgili mevzuatında bu hizmetin yürütülmesi için gereken belgeye sahip olanlar
için öngörülen ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.
Boş kadroya vekâlet ücreti
Madde 48- (1) Kamu görevlileri, vekâlet ettikleri kadro ve görevin unvanı yönüyle ayrım
yapılmaksızın vekâlet ettikleri boş kadronun haklarından faydalandırılırlar.
45
Kamu görevlilerine yönelik şiddetin engellenmesi ve şiddet mağdurlarının hakları
Madde 49- (1) Kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak
üzere; kamu hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı kamu görevlilerine karşı;
cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi, kasten yaralama
suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması, işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku
kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça
hukukî yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda çalışma
yapılacaktır.
(2) Kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı olaylar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet
eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülen kamu görevlileri,
ölümleri halinde hak sahipleri 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun kapsamında değerlendirilirler.
(3) 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesinin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne
ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekilde somutlaştırılması konusunda çalışma
yapılacaktır.
Rehberlik öğretmenlerinin nöbet görevi
Madde 50- (1) İlgili mevzuatında öğretmenler yönünden öngörülen nöbet görevi,
rehberlik öğretmenleri yönünden isteklerine bağlı olarak verilebilir.
Öğretmenlerin askerlik hizmeti ve süreleri
Madde 51- (1) Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına ve sözleşmeli öğretmenlik
pozisyonlarına atananlar, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında
askerlik yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak atandıkları yerde
yerine getirirler.
(2) Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmalarını müteakip
askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlerin askerlikte geçen süreleri, sözleşmeli öğretmenlik
süresinin hesabında dikkate alınır.
Zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atananların hizmet puanları
Madde 52- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi
istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası
hükmü çerçevesinde hesaplanır.
Araştırma görevlilerinin atama işlemleri
Madde 53- (1) Halen söz konusu kadrolara atanalar da dâhil olmak üzere 2547 sayılı
Kanun’un 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atananlara,
atama süresi sınırı uygulanmaz; kendi istekleri, disiplin ve 657 sayılı Kanun’un 98 inci maddesi
hükümleri hariç olmak üzere görevleri kendiliğinden sona ermez.
(2) 2547 sayılı Kanun’un 50 nci maddesinin (d) bendi kapsamında araştırma görevlisi
kadrolarına atananlardan lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlar, yazılı başvuruları üzerine 2547
sayılı Kanun’un 33 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına
atanırlar.
Yükseköğretim kurumlarında görevlendirmeler
Madde 54- (1) Yükseköğretim kurumlarında çalışan personel hakkında 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) no.lu bendi ile 52 inci maddesinin (f) bendi
kapsamındaki, personelin isteğine bağlı olanlar haricindeki görevlendirmeler, sebep, süre,
maksat yönünden geçerli fiili ve hukuki gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilebilir.
46
İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği
Madde 55- (1) Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan
personel, muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında Devlet Memurlarının
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 14/A maddelerine
dayalı olarak Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde; aynı sınıftaki memurlar ise
karşılıklı olarak, yer değişikliği talebinde bulunabilirler.
Yükseköğretim kurumları merkezi yazılı sınavları
Madde 56- (1) Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen yazılı sınav,
yükseköğretim kurumları yönünden ayrı ayrı gerçekleştirilmez; yazılı sınav Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yapılır ya da Başkanlıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığına veya Anadolu Üniversitesine merkezi olarak yaptırılır.
Kurumlar arası yer değişikliği
Madde 57- (1) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık
uygulama ve araştırma merkezleri arasında eş durumu ve sağlık mazeretine bağlı olarak
yapılacak naklen atamalar 10/7/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama
sınırlamasına tabi tutulmaz.
(2) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve
araştırma merkezlerinden eş durumuna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’na ve üniversite hastaneleri
arasında yapılacak naklen atamalar, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.
Sendikal haklar
Madde 58- (1) Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalışma
koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlarda yetkili sendika temsilcisi bulunur.
(2) Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda yetkili sendikalara işyeri sendika
temsilciliği odası tahsis edilir, işyeri sendika temsilci odalarının masa, sandalye, bilgisayar,
yazıcı vb. donanımı kurumca karşılanır.
Vekil görevlilerin izin hakları
Madde 59- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur’an
Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret
izinleri kadrolu personel gibi uygulanır.
Vekil ve ek ders ücreti karşılığı görev yapan personelin kadroya alınması
Madde 60- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı yasanın 4/B kapsamında
sözleşmeli statüde çalışan tüm personel kazanılmış hakları korunarak 4/A kapsamında kadrolu
statüye alınır.
(2) Kur’an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında ek ders ücreti karşılığı
görev yapan veya vekil statüde görev yapan 4/A kapsamında personel kadrolu statüye alınır.
(3) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev
yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun’un 80/j maddesi
kıyasen uygulanarak ödenir.
Mahalli idarelerde sözleşme feshi
Madde 61- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli
personelin istihdamına ve bu kapsamdaki personelin sözleşmelerinin feshine ilişkin hususları
düzenleyen hükümlere yönelik çalışma yapılacaktır.
663 sayılı KHK madde 45/A kapsamı
Madde 62- (1) 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin B fıkrası uyarınca çalışanlar 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesi kapsamına geçirilir. 663 sayılı KHK 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen
sözleşmeli personele sağlık mazereti, eş durumu, can güvenliğinin tehlikeye düşmesi nedeniyle
tayin hakkı verilir.
(2) 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’nda çalışan vekil ebe ve hemşireler 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamına geçirilir.
Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi
Madde 63- (1) 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlileri, 2914 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilirler.
Kadro ihdası ve derece verilmesi
Madde 64- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde, Havacılık
Güvenliği Uzmanı/Koordinatörü kadrosu ihdas edilir. Sivil Havacılık ihtisas alanlarında hizmet
veren birimlerde görev yapmış ve 5118 sayılı kanuna tabi, an az 5 yıl süre ile havacılık güvenliği
alanında tecrübe ile Ulusal Güvenlik Denetçisi, EADB Üyesi, SHT 17.2 kapsamında yetkili
eğitmen sertifikasına sahip Koruma ve Güvenlik personeline Havacılık Güvenliği
Uzmanı/Koordinatörü kadrosu verilir.
Müze araştırmacısı kadrosuna bir derece verilmesi
Madde 65- (1) Kurumlarda Müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan ve“arkeolog” unvanına haiz olan personelin Teknik Hizmetler Sınıfı olması nedeniyle verilmeyen bir derece verilir.
Helal Akreditasyon Kurumu
Madde 66- (1) 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre kurulan Helal
Akreditasyon Kurumu’nun Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliklerine Tarım ve
Ormancılık Hizmet Kolu’nun Yetkili Sendikası adına birer üye atanır.
BTK’da görevde yükselme sınavı açılması
Madde 67- (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personel için,
ilgili mevzuat kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılır.

BTK’ da çalışan geçici görevli personele kadro verilmesi

Madde 68- (1) Kadroları diğer kurumlarda olup, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunda görev yapan kamu görevlilerinin kadrolarının kuruma nakli sağlanır.

RTÜK bünyesinde görev yapan tüm uzmanlara sarı basın kartı verilmesi

Madde 69- (1) 14/12/2018 tarihli 30625 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Cumhurbaşkanlığı İletişim Kurumu Basın Kartı Yönetmeliği’nin 13.maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi “I.Hukuk Müşavirine, Daire Başkanlarına, Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğine, Başkanlık Müşavirlerine, Daire Başkan Yardımcılarına, Bölge Temsilcilerine,
Üst Kurul Uzmanlarına ve Üst Kurul Uzman Yardımcılarına sarı basın kartı verilir.” şeklinde
uygulanır.

PTT A.Ş.’de görev yapan İHS’li personelin rapor ücretlerinin ödenmesi

Madde 70- (1) 5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS li personel yılda
3 defa 2 güne kadar olan geçici iş göremezlik raporları kurum tarafından ödenirken ayı yıl
içerisinde 4. ve üzeri 2 günü aşmayan raporlarda iş görmemezlik raporları ödenmemektedir. Bu 2
günü aşamayan raporlarda iş görmemezlik raporları sayı sınırı olmadan ödenir.
(2) 5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS li personel 6 ayı aşan ücretsiz
izin aldığında sigorta hizmetlerden faydalanamamaktadır. Bu personelinde diğer kamu
görevlileri gibi ücretsiz izin süresi boyunca sağlık sigortası hizmetinden faydalandırılması
sağlanır.
(3) 5510 sayılı kanunun 4.mad.- a ve c fıkralarına tabii 6475 sayılı kanuna göre görev
yapan İHS li personelin raporlu oldukları sürece ödenmeyen ikramiyelerinin kurum tarafından
ödenir.
Sağlık durumu bozulan personel
Madde 71- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı
ortaklıklarında ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde sağlık durumu
bozulduğundan veya psikoteknik testleri geçemediğinden pozisyonunu kaybeden personel,
mevcut mali ve özlük haklarını koruyacağı eşdeğer pozisyonda istihdam edilir.
DHMİ’de çalışan elektrik personeline ATSEP Lisansı
Madde 72- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüne bağlı
Havalimanlarında çalışan elektrik personeline Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
ATSEP Lisansı verilir.
Müdür yardımcısı pozisyonunda görev yapan personel
Madde 73- (1) TCDD, TCDD Bağlı Ortaklıkları ve DHMİ’de Şube Müdür
Yardımcısı/Havalimanı Müdür Yardımcısı ve dengi tüm pozisyonlarda çalışan personel 399/I
sayılı cetvele geçirilir.
Başrepartitör ve repartitör pozisyonları
Madde 74- (1) TCDD ve TCDD Bağlı Ortaklıklarında Repartitör pozisyonunda çalışan
personel; çalıştığı birimle ilgili Şef pozisyonunda, Başrepartitör pozisyonunda çalışan personel
ise çalıştığı birimle ilgili Kontrolör pozisyonunda istihdam edilir.
(2) Başrepartitör ve Repartitör pozisyonları iptal edilir.

IV- SONUÇ

07-08 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen komisyon çalışmaları sonucunda;

(A), (B) ve (C) bölümlerinde yer alan konfederasyon tekliflerinin toplu sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünde görüşülebileceği konusunda uzlaşmaya varılmış,

(D) bölümünde yer alan tekliflerin ise (hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarının (D) bölümleri de değerlendirilmek ve bu bölümlerin hizmet kolu toplu sözleşme görüşmesinde ele alınmamak kaydıyla) toplu sözleşme kapsamında görüşülüp görüşülemeyeceği konusunda uzlaşı sağlanamamıştır.

Kaynak : SGK Rehberi
Corona virüs İstanbul’daki Çin restoranlarını da vurdu
TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı
Yerli oto bataryasına lityum tesisi geliyor
Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
İnfazda kapsam genişleyebilir!
Günlük ne kadar süre internet kullanıyoruz?
Komisyonunda kabul edilen metne göre kimler çift maaş alabilecek?
Tarih dersi seçmeli olacak
İran'da koronavirüs salgını Meclis'e sıçradı
600 bin liralık vurgun yapan şüpheli hakim karşısına çıktı
Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
KİPTAŞ, 54 dükkanı açık artırmayla satacak
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Erkek hemşire, hasta yakınları tarafından darp edildi
THY İran uçuşlarını durdurdu, Tahran seferlerini azalttı
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emeklilikle ilgili sık karşılaşılan 22 kritik sorunun cevabı
Altın yedi yılın zirvesinde, petrol düştü
DKK Gölcük Bakım Onarım Engelli İşçi Alım İlanı
Libya şehitleriyle ilgili Abdullah Ağar’dan kritik uyarı!
AK Parti'de revizyon kapıda! 'Eskiler gelsin...'
İran sınırında korkutan deprem
Ünlü iş insanının kızı yaşam savaşı veriyor
Afyonkarahisar Sultandağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Araç sahiplerine güzel haber! Artık daha kolay
SGK emekli maaşı ve ikramiyede kesinti yapcak iddiası
İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek
Bursa Toplu Ulaşım 1 İşçi Alacak
Pegasus koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu
Siyasi parti lideri, Erdoğan ile Beştepe'de ne görüştü?
Müşterisi bilgi vermeyince dehşeti yaşadı!
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Zonguldak Kdz Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
28 Şubat’ta tankları yürüten Hikmet Köksal öldü
Erdoğan: Gözlem kulelerini kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor
İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kamu kurumlarına dikkat çeken yazı!
MEB'den okullara 'koronavirüs' uyarısı
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ünlü oyuncu Jackie Chan'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi
THY'den ikinci Koronavirüs önlemi: 10 Mart'a kadar Tahran hariç İran'a seferler iptal
Ünlü Profesör: Türkiye ardı ardına depremlerle sarsılacak
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Elektronik sigara yasağı Resmi Gazete’de yayımlandı!
Altın fiyatları neden artıyor? En kapsamlı analiz!
Emekli ikramiyeleri kesilecek mi? Erdoğan açıkladı...
Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
Yumurtada kayıp 160 milyon dolar
OYAK, Demirören'in enerji şirketlerini devralıyor
Yargıtay'dan 'sürekli iş görmezlik' raporlarına ilişkin emsal karar!
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 79 İşçi Alacak
Yurttaşın zam tepkisine İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt!
Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Atilla Yeşilada Merkez Bankası’nı uyardı!
Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Kamuda staj dönemi...
İŞKUR meslekle iş arayanı eşleştiriyor
Altında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı...
Torba yasada yeni müjde! 10 yılda emeklilik
HDP Kongresindeki slayta soruşturma: 15 gözaltı
Kılıçdaroğlu: Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı Suriye'den daha değerlidir
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
O kamu personeli için 'erken emeklilik' istendi! İşte ayrıntılar...
CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi
Mahir Ünal: HSK'ya 'alçak' demek, en büyük alçaklıktır
Dolarda tarihi zirve: 6.15 TL
Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi
CHP’li Salıcı’dan CNN Türk muhabirinin sorusuna yanıt: Erdoğan’a sorabiliyor musun?
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
Koca: İran'dan, numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı
Torba teklifin 22 maddesi daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 3 maddesi kabul edildi
İdlib için en kritik on gün
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Mısır eski lideri Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti
Afyonkarahisar Kocaöz Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
'Utancımdan artık köyüme gidemiyorum'
SGK'dan 'emekli maaşlarında kesinti' haberlerine açıklama!

Benzer Haberler