Anasayfa » Medya Haberleri » Yargıtay'dan işçi ücretleri ile ilgili emsal karar! İspat yükü işverene düşer..

Yargıtay'dan işçi ücretleri ile ilgili emsal karar! İspat yükü işverene düşer..

Yargıtay'dan işçi ücretleri ile ilgili emsal karar! İspat yükü işverene düşer..

İşçi ve işveren arasındaki en büyük tartışmazlıklardan birisi de ücret alacağıdır. Yargıtay bu konuda emsal teşkil edecek bir karar verdi. Örnek davadan yola çıkan Yargıtay, ücret alacağının ödendiğinin ispatının işverene ait olduğunu hüküm altına aldı. Yargıtay 9. Dairesi'nin örnek kararı şöyle:

Tarih :
Yargıtay'dan işçi ücretleri ile ilgili emsal karar! İspat yükü işverene düşer..

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/28866
Karar : 2019/2294
Tarih : 24.01.2019
ÜCRET

(4857 s. İş K m. 32)
ÖZET
Ücret alacağının ödendiğini ispat yükü işverene düşer. Somut uyuşmazlıkta, ücret alacağı bakımından, davalı vekili bankaya tüm ücretlerin yatırıldığını savunmuştur. Davalı vekilinin hangi banka olduğu hakkında beyanı bulunmamakla birlikte dava dilekçesinde banka adı, şubesi bildirilmiştir. Mahkeme tarafından yapılacak iş taraf vekillerinden banka adı, şubesi, hesap numarası bilgilerini temin ederek davacının işçilik alacaklarının yatırıldığı hesap ekstreleri celbedilerek ücret alacağının ödenip ödenmediğini tespit ederek sonuca gitmektir.
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, davacının davalı şirkete ait işyerinde 01.03.2004 - 22.03.2013 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini, en son net 950,00 TL maaş ve ayrıca 170,00 TL yol ücreti ve yemek yardımı aldığını, işyerinde haftanın iki gününde 08.00 - 20.00 arasında, diğer iki günde 20.00 08.00 arasında çakıştığını, Mart ayı maaşının ve sair bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai ücreti alacaklarını istemiştir.

B)Davalı cevabının özeti:

Davalı vekili, davacının davalı şirkete ait işyerinde 01.03,2004 - 13 04.2013 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin devamsızlık sebebiyle haklı nedenle feshedildiğini, davacının iş akdi devam ederken görülen lüzum üzerine görev yaptığı ... Projesinden aynı şartlarla ... Projesine atandığını, davacının 22,03.2013 tarihli ihtarnamesiyle sürekli çalışma yaptığından bahsettiği kendisine 27.03.2013 tarihinde gönderilen cevabi ihtarnamede fazla çalışma ücretlerinin davacıya ödendiği bildirildiğini ve işe davet edildiği 26.03.2013 tarihinden itibaren devamsızlık yaptığını, mazeretini bildirecek belgenin ibrazının istendiğini, davacının mazeret bildirmediğini ve bu nedenle hizmet akdinin 13.04.2013 tarihi itibariyle 4857 Sayılı İş Kanun'nun 25/Il-g maddesi uyarınca devamsızlık sebebiyle feshedildiğini, bu nedenle davacının ihbar ve kıdem tazminatı talep edemeyeceğini, davacının maaş alacağı talebinin de reddinin gerektiği ve davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

C)Yerel Mahkeme kararının özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacının davalı işyerinde 01.03.2004-22.03.2013 tarihleri arasında çalıştığı, iş akdinin davacı tarafından 22.03.2014 tarihinde gönderdiği fesih bildirimi uyarınca hak kazandığı fazla çalışma ücretlerinin ödenmemiş olması sebebiyle haklı olarak feshedildiği, bu şekilde davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, yine davacı tarafça ispatlanan ve ödenmeyen fazla mesai ve ücreti alacakları yönünden davanın kısmen kabulü ile aşağıdaki şekilde karar vermek gerektiği, her ne kadar davacı tarafından ihbar tazminatı talep edilmiş ise de iş akdinin davacı tarafından feshedildiği anlaşıldığından davacının ihbar tazminatına hak kazanamayacağı bu sebeple ihbar tazminatı talebinin reddi gerektiği gerekçesi ile ihbar tazminatı haricindeki taleplerin kabulüne karar verilmiştir.

D)Temyiz:

Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E)Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Ücret alacağının ödendiğini ispat yükü işverene düşer.

Somut uyuşmazlıkta, ücret alacağı bakımından, davalı vekili bankaya tüm ücretlerin yatırıldığını savunmuştur. Davalı vekilinin hangi banka olduğu hakkında beyanı bulunmamakla birlikte dava dilekçesinde banka adı, şubesi bildirilmiştir.

Mahkeme tarafından yapılacak iş taraf vekillerinden banka adı, şubesi, hesap numarası bilgilerini temin ederek davacının işçilik alacaklarının yatırıldığı hesap ekstreleri celbedilerek ücret alacağının ödenip ödenmediğini tespit ederek sonuca gitmektir.

3-Hükmedilen miktarın net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, 24/01/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler