Anasayfa » Mevzuat » Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

Tarih :
Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

MEVZUAT ÇALIŞMA KOMİSYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma komisyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak komisyonların kuruluş ve çalışma usulleri ile mali hükümlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 64 ve 537 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Komisyon: Bakanlıkça oluşturulan mevzuat çalışma komisyonunu,

ifade eder.

Kuruluş

MADDE 4 - (1) Bakanlık, ihtiyaç duyulan alanlarda mevzuat üzerinde çalışma yapmak amacıyla komisyonlar kurabilir.

(2) Komisyonlar; konusuna göre Bakanlık, üniversiteler, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanlar ile sekretarya işlerini yerine getiren katip üyeden oluşur.

(3) Komisyonlara katılacak temsilci, üye ve uzmanlar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Komisyonlar, başkanlarını kendi üyeleri arasından seçerler.

(5) Komisyonlar, Bakanlığa bağlı olarak görev yaparlar ve sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür.

(6) Katip üye; toplantılara katılarak gerekli notları alır, komisyonlarca karara bağlanan metin taslaklarını yazar, arşiv işleri ile sekretarya işlemlerini yapar.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usulleri

Hizmet süresi

MADDE 5 - (1) Komisyonların hizmet süresi Bakanlıkça belirlenir.

Çalışma usulleri

MADDE 6 - (1) Komisyon, üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(2) Komisyon gerektiğinde alt komisyonlara ayrılmak suretiyle çalışmalarını sürdürebilir.

(3) Alt Komisyonlar, kararlarını çoğunlukla verir.

(4) Komisyon, alt komisyonların hazırladıkları rapor ve taslaklarla bağlı olmayıp, bunları bizzat tespit eder ve uygun gördüğünde yapılması gereken işleri alt komisyonlardan isteyebilir.

(5) Komisyon ve alt komisyonların çalışmaları gizli olarak yapılır.

(6) İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç veya bir yıl içinde toplam beş defa komisyon toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Durum komisyon başkanı tarafından komisyon üyesinin kendisine ve mensup olduğu mercie bildirilir.

Çalışma günleri ve saatleri

MADDE 7 - (1) Komisyon ve alt komisyonlar, üyelerinin iş durumlarını da göz önünde bulundurarak çalışma gün ve saatlerini tespit eder.

Komisyon başkanı

MADDE 8 - (1) Komisyon başkanı, komisyonun etkin ve verimli çalışmasını sağlar ve komisyonu temsil eder.

(2) Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra, hazırladığı rapor veya taslağı Adalet Bakanına teslim eder.

Komisyon başkanına vekalet

MADDE 9 - (1) Herhangi bir nedenle Başkanın Komisyona katılmaması halinde, Başkana vekalet edecek üye, Komisyonun ilk toplantısında alınacak bir kararla tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Ödemelerin yapılacağı bütçe

MADDE 10 - (1) Komisyonların üyelerine ödenecek huzur ücreti ve 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Huzur ücreti

MADDE 11 - (1) Huzur ücreti, başkan ve üyeler ile katip üyeye ödenir.

(2) Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, komisyonlarda görev alanlardan uhdesinde bir kamu görevi bulunanlara, fiilen görev yapılan her gün için (1.000) gösterge rakamının; uhdesinde bir kamu görevi bulunmayanlara, fiilen görev yapılan her gün için (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, huzur ücreti olarak ödenir. Yarım günlük çalışmalarda bu ücretin yarısı ödenir.

(3) Huzur ücreti, uhdesinde kamu görevi bulunanlar için ayda en fazla 18.000, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlar için ayda en fazla 36.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçemez.

Yolluklar

MADDE 12 - (1) Komisyonlara memuriyet mahalli dışından katılacak üyelere 11 inci maddeyle yapılan ödemeler dışında Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 - (1) 22/9/1984 tarihli ve 18523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Temel Kanunlarda Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulacak Komisyonların Kuruluş ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete
Maske takmamakta direnip 'yaz cezamı' dedi
Karlıova Belediye Başkanı koronaya yakalandı
Yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı
Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik hafta
Gıda zehirlenmesi sandılar, 5 yaşındaki çocuk koronadan öldü
Yakınları şehidi böyle karşıladı: Dimdik ayaktayız. Vatan sağolsun
MHP gündeme getirdi: Vekiller için çatı yasa geliyor
İşçiye 918 TL milletvekiline 20.497 TL ölüm yardımı!
KDK: Sınava giriş ihtilaflarında kamera kayıtlarına bakılsın
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi
Vurgun zincirinin son halkası: SAS
Bayram tatilinin 9 günlük bilançosu: 50 vefat, 373 yaralı
Aşı sırası gelmesine rağmen olmayanların sayısı 22 milyon 17 bin
Şanlıurfa'da korkutan görüntü: Ölümler 2 gün önce başladı
Tatile götürmediği çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz inşa etti
İzmir'de anne ile kızı aynı üniversiteden mezun oldu
81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar

Benzer Haberler