Anasayfa » İlan » Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2019-02

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi

20.11.2019

Son Başvuru Tarihi

04.12.2019

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

05.12.2019

Giriş Sınavı Tarihi

11.12.2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

12.12.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://www.karatekin.edu.tr

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 sayı l ı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen ş artları taşımak,

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen

bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3 -Adaylar ı n lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eş de ğ erlik tablosu kullanılacaktı r.

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde transkripteki yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktı r.

- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde veya Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde

Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4 - Öğretim görevlisi kadrosuna baş vuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ş artı aranır.

5 - Meslek Yüksekokulları n ı n Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans

derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın

eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasın ı n ( ı ) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin ilana çıkılan uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları;

GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek:RG-3/10/2019-30907)

(1) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunları n ı n öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)

2 - Özgeçmiş ,

3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)

4 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,(Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir.)

5 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6 - Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

7 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

8 - Nüfus cüzdan fotokopisi.

9 - Tecrübe Belgesi (Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü) (Onaylı)

10 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen( noter vekaleti ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir) veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir)

3 - Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. E-devletten alınabilen belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı Suretleri talep edilecektir.

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5 - Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

6- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI

ADRES

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Uluyazı Kampüsü (Edebiyat Fakültesi karşısı)

Kat:3 ÇANKIRI

0 (376) 218 95 60

(Dahili / 8612)

islamiilimler@karatekin.edu.tr

Kaynak : SGK Rehberi
Düz vites sevenlere debriyajsız otomobil müjdesi!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ayasofya açıklaması
Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan 'Topuklu ayakkabı' kararı
Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması
Üç ilde daha asker uğurlamalarına yasak getirildi
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek
TÜRKPATENT'en personel alımı! İşte şartlar
Ayasofya yeniden ibadete açılıyor! Peki içerideki mozaikler ne olacak?
Vali uyardı: 8'e düşen vaka sayısı 71'e çıktı
Bataklık Operasyonu' şüphelilerinin şirketlerine kayyum
56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü
Ayda 1.451 TL maaş veriliyor! Peki kimler nasıl alıyor?
Çeyrek altın haftayı 647 TL'den tamamladı
Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı
Eski rektörü telefonla 117 bin dolar dolandıran kişi tutuklandı
Tarihçi İlber Ortaylı’nın acı günü
Bakan Soylu: Dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkeyiz
Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Vaka sayısının arttığı o ilde polis sahaya indi
Danıştay'ın 'Ayasofya' kararı gerekçesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya kararını imzaladı! Hayırlı olsun
Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu!
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren tutuklandı

Benzer Haberler