Anasayfa » İlan » Artvin Hemşin Belediyesi Memur Alacak

Artvin Hemşin Belediyesi Memur Alacak

Artvin Hemşin Belediyesi Memur Alacak

Tarih :
Artvin Hemşin Belediyesi Memur Alacak

HEMŞİN BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Hemşin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KPSS Türü

KPSS Puanı

1

TAHSİLDAR

GİH

8

1

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Ekonomi bölümlerinin birinden mezun olmak.

E/K

P3

60 Puan ve Üzeri

2

TEKNİKER

THS

10

1

Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak

E/K

P93

60 Puan ve Üzeri

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin boş Memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

. Türk vatandaşı olmak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

. İlan edilen Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

. Her iki kadro için alanında bir lisans programından mezun olmuş olmak,

. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında; Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;

. İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden (www.hemşin.bel.tr) temin edilecektir,

. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

. 2 Fotoğraf ,(1 adedi forma yapıştırılacak)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 10/03/2020 tarihinden itibaren 20/03/2020 günü saat 17:00 kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), kuruma teslim ederek müracaatlarını yapabilirler,

. Başvuru belgelerinin Atatürk Cad. No: 70 Hemşin RİZE Adresinde bulunan Hemşin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir,

. Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır,

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 23/03/2020 tarihinde www.hemsin.bel.tr internet sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecektir,

. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ''Sınav Giriş Belgesi'' posta ile gönderilecektir,

. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Hemşin Belediyesi Meclis Salonunda; Memur alımı için 09/04/2020 Günü saat 10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Hemşin Belediye Başkanlığı

Kaynak : SGK Rehberi
Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliği sahaya yansıyor
28 Şubat mağduru öğretmen Zekiye Yağmurcu vefat etti
Vefat eden KHK'lı öğretmene göreve iade kararı
Adnan Oktar örgütüyle ilgili yeni süreç... Twitter ve İnstagram'a suç duyurusu
İki büyük otomobil firmasının birleşmesi tamamlandı
Erdoğan o bürokratı uyardı! Mikrofonu milletvekilimize ver...
15 Kurum Personel Alımı Yapıyor
Annenin doğum parası ne kadar oldu?
'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama
Kocaeli Valiliği'nden kayıp doktora ilişkin açıklama
Mesut Özil, Fenerbahçe'de
Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi
Bazı reform başlıkları ya da reform çıkmazı!
Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti
Bakanlık belediyeye verdiği görüşle hulle atamaları onayladı!
11 bin 150 kişi o mesajı bekliyor!
Erdoğan’a o rapor sunuldu
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Boğaziçi dünyasının kültürel krizi
1 milyon TL'lik makam odası itibarı için yapılmış!
Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı
Emekliler tepkili: Maaş farkları yatmadı!
Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti
Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırıda 4 kişi serbest
30 Kasım 2021'de emeklisiniz
İzmir'de etkili olan sağanaklar barajlara 'can suyu' oldu

Benzer Haberler