Anasayfa » İlan » Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak

Tarih :
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak

GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Son Başvuru Tarihi : 18 Şubat 2020
Yayınlanma Tarihi : 14 Şubat 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trtr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

I) GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

9) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,

şartları aranır.

II) ÖZEL ŞARTLAR:

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1) En az Ortaöğretim (lise ve dengi ) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

2) 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

3) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

III) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

IV) KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞKUR tarafından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 24.02.2020 tarihinde, saat 10:30 'da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) duyurulacaktır.

Yine kura sonucu belirlenen adaylar Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V) KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplam 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki terim ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

VI) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre Rektörlük Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.

Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII) GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Güvenlik Görevlisi

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18---35 (18.02.2002 - 14.02.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -
Erkek 18---35 (18.02.2002 - 14.02.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
GAZİANTEP İSLAM - BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONU24.02.202010:00 - 11:00

Aranan Nitelikler

Nitelik BaşlığıNitelik Aciklamasi
Güvenlik SertifikalarıKimlikli( sayılı yasaya uygun)

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : BEŞTEPE MAH. 192180 NOLU CADDE 27010
ŞAHİNBEY
GAZİANTEP / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :GAZİANTEP/MERKEZ, NURDAĞI, KARKAMIŞ, ŞEHİTKAMİL, ŞAHİNBEY, YAVUZELİ, OĞUZELİ, NİZİP, İSLAHİYE, ARABAN

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 9
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Son Başvuru Tarihi : 18 Şubat 2020
Yayınlanma Tarihi : 14 Şubat 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trtr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

I) GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

9) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,

şartları aranır.

II) ÖZEL ŞARTLAR:

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

1) En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-50 yaş arasında olmak.

2) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

III) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

IV) KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞKUR tarafından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 24.02.2020 tarihinde, saat 10:30 'da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) duyurulacaktır.

Yine kura sonucu belirlenen adaylar Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V) KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplam 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki terim ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

VI) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre Rektörlük Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.

Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII) GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi internet sayfasında (www.gibtu.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Temizlik Görevlisi

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18---50 (18.02.2002 - 14.02.1970 tarihleri arasında doğan kişiler) - -
Erkek 18---50 (18.02.2002 - 14.02.1970 tarihleri arasında doğan kişiler) - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
GAZİANTEP İSLAM - BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONU24.02.202010:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : BEŞTEPE MAH. 192180 NOLU CADDE 27010
ŞAHİNBEY
GAZİANTEP / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :GAZİANTEP/MERKEZ, NURDAĞI, KARKAMIŞ, ŞEHİTKAMİL, ŞAHİNBEY, YAVUZELİ, OĞUZELİ, NİZİP, İSLAHİYE, ARABAN

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 6
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

Kaynak : SGK Rehberi
Doğa kontrolü geri alıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 yaş altı yolcu kartlarını geçici süreyle kapattı
Eski milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Antalya Valisi : "Ceza yazmaktan çekinmeyelim"
5 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları...
Diyanet'ten umrecilere ilişkin iddialara yanıt
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Amerikada ölenlerin sayısı 6.803 oldu
KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ücretli öğretmenler sorunun kökten çözümünü bekliyor
Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere teşekkür
Fahrettin Koca, Bahçeli'nin önerisini reddetti!
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İYİ Partili Yokuş: Vebali başta Diyanet İşleri Başkanı’na aittir
Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin STK'lerden ortak açıklama
İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 yaş altındakilere para cezası
TÜRK-İŞ Kapmanya'ya 3 milyon TL bağışladı
Bilim Kurulu'nda 6 üyede enfeksiyon şüphesi! O ismi meslektaşı açıkladı...
Evde kalan vatandaşlara muhtarlardan davullu, zurnalı eğlence
Hakan Aygün tutuklandı
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Kısıtlamalara rağmen 3 tır solunum cihazı Türkiye'ye ulaştı
Altın yükselişini devam ettirdi
3 Nisan 2020 itibariyle koranavirüs sonuçları açıklandı!
Giriş çıkışın yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
Yargıtay’da iki üyede koronavirüs tespit edildi
İnfaz düzenlemesi değişiklik olmadan Komisyon'dan geçti
Marmarabirlik'ten e'alışverişte yüzde 10 indirim
CHP'li Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüse yakalandı
Fırsatçılar vatandaşın ekmeğine de dadandı
Kuyumculara koronovirüs ayarı
Vali talimat verdi: Ceza yazmaktan çekinmeyelim
Ülke kabusu yaşıyor! Son 24 saatte...
İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Valilikten cenaze izinlerine ilişkin açıklama
Bakan Selçuk, işveren temsilcileriyle 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor!
KDK'da Koronovirüs başvuyu artırdı
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur?
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
İBB'de çalışan 118 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüste devletten nasıl nakit yardım alınır?
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ABD'den koronavirüs açıklaması: Bir organa daha hasar verdiği ortaya çıktı
Evde kalanlar en çok bunları sipariş etti
Su faturalandırmasında İzmir'den müjdeli haber!
Koç Holding'in yardım kampanyasına desteği belli oldu
Seyahat İzin Belgesi'ni kimler alabilecek?
Koronovirüsü yendi..Neler yaşadığını anlattı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İşte koronavirüsü anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar!

Benzer Haberler