Anasayfa » İlan » Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak

Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak

Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak

Tarih :
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA 5 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Başvuru Tarihi : 17.02.2020

Son Başvuru Tarihi : 21.02.2020

Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Sürekli İşçi alınacaktır.

İlan İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını İstanbul İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Talep şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden iş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

2- Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir.

3- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

4- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da üniversitemiz internet sitesinden (www.pdb.tau.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

5- Sözlü Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitemizin internet sitesinde ( www.pdb.tau.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

8- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

9- Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

10- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

11- Belgelerini teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel)gerekmektedir. Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesine göre "Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır." denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

Alınacak sürekli işçi kadroları:

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER (5 KİŞİ)

1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

3- Başvuru şartlarının 7 inci maddesine göre Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

4- 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Noter kurasına katılacakların isim listesi 26.02.2020 günü (www.pdb.tau.edu.tr) internet adresinde duyurularda yayınlanacaktır.

2- Noter kura çekimi 28.02.2020 günü saat 10:00'da Türk-Alman Üniversitesi'nde Beykoz 1. Noteri huzurunda gerçekleştirilecektir.

3- İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.

4- Kura sonucu belirlenen adaylar (www.pdb.tau.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi, kura sonucu belirlenen adayların (www.pdb.tau.edu.tr ) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir.

Hazırlaması gereken tüm belgeleri "Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı K:3 - İdari Personel (Şahinkaya Cad. No: 106 Beykoz/İSTANBUL)" odasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında (http://www.pdb.tau.edu.tr) internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN

İSTENEN BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.

2- (2) Adet Vesikalık fotoğraf.

3- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

4- SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir onaylı belge.

5- Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

6- Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim)

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1- Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ve İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili sözlü sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Üniversitemiz kurumsal internet (http://www.pdb.tau.edu.tr) sayfasında takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

3- Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.pdb.tau.edu.tr) ilan edilecektir.

4- Yapılan sözlü sınavda asil olarak belirlenenlerin yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

İlanen duyurulur.

1328/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Vakıflar Bankası'nda hesabı olanlara önemli duyuru!
Kapalı ortamda çalışılan iş yerlerinde alınacak önlemler!
Bakan Albayrak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Açık Kapı'dan herkese 400 TL harçlık için resmi açıklama
Bilim Kurulu Üyesi 'Uzun süre evde kalmaya hazır olun'
Kadro alan taşerona bu ay 5 günlük ikramiye ödenecek
Dev banka duyurdu!Hesabı olan herkes....
Akrabası bile değildi! 25 milyonluk mirasa kondu
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bakan Koca: O malzemeleri İngiltere'ye hibe olarak verdik
Avrupa'da morga dönüştürülen alanda, ölü yakınlarına isyan ettiren uygulama
Evde bakımdan herkes yararlanacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Prof. Dr. Serdar Sayan: 'Yüzde 25-30’luk işsizlik kimseyi şaşırtmasın'
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Evde bakım maaşı müjdesi! 'Gelir ölçütü' şartı kalkıyor!
10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır?
Bazı vergiler alınmayacak, elektrik borçları yapılandırılacak
İmamoğlu önce müjdeyi verdi, sonra uyardı!
Adım adım geldi ve felç etti

Benzer Haberler