Anasayfa » Mevzuat » Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete'de

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete'de

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete'de

Tarih :
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete'de

18 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31159

KANUN

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU

Kanun No. 7245 Kabul Tarihi: 11/6/2020

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve İstihdam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İstihdam

MADDE 2 – (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

(2) Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylarda Aranacak Şartlar, Sınav, Atama ve Adaylık Süreci

Adaylarda aranacak şartlar ve sınav

MADDE 3 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranır.

(2) Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

Atama ve adaylık süreci

MADDE 4 – (1) Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş bulunanlar emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday memur olarak atanırlar.

(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan fazla olamaz. Adaylık süresi içerisinde en az üç ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilir.

(3) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayı ile kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Halka yardım görevi

MADDE 5 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından;

a) Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

b) Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim etmek,

c) Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

ç) Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele hâller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

d) Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmak,

e) Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırmak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar etmek,

ile görevli ve yetkilidir.

Önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler

MADDE 6 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri;

a) Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek,

b) Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

c) Görev saatleri içerisinde vâkıf oldukları şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,

ç) Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

d) Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,

e) Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

f) Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızaları, bağlı bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,

g) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek,

ğ) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu genel kolluk birimlerine bildirmek,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,

ile görevli ve yetkilidir.

Durdurma ve kimlik sorma

MADDE 7 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları;

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek,

amacıyla durdurabilir.

(2) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfîlik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

(3) Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Bu kişilere kimliğini ispatlama hususunda gerekli kolaylık gösterilir. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilir.

(4) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamaz.

(5) Durdurma sebebinin ortadan kalkması hâlinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.

(6) Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı hâlinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dâhil gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.

Adli görev ve yetkiler

MADDE 8 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken;

a) Şüphelileri yakalamak,

b) Yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak,

c) Suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak,

ç) Varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmek,

ile görevli ve yetkilidir.

(2) Çarşı ve mahalle bekçileri haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kimseleri gördükleri takdirde yakalamak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek ile görevli ve yetkilidir.

Zor ve silah kullanma yetkisi

MADDE 9 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen zor ve silah kullanma yetkisini haizdir.

Genel kolluk kuvvetlerine yardım görevi

MADDE 10 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatla genel kolluk kuvvetlerine tevdi edilen görevlerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başka görevde çalıştırma yasağı

MADDE 11 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamazlar.

Çalışma saatleri

MADDE 12 – (1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilir.

(2) Günlük çalışma saatleri esas olarak güneşin batış saatinden doğuş saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenir.

(3) Çarşı ve mahalle bekçileri güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hâlleri haricinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamaz. Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hâllerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Disiplin, ödül ve performans değerlendirme

MADDE 13 – (1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanır.

Yönetmelik

MADDE 14 – (1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 15 – (1) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin “II- Emniyet mensupları” başlıklı alt bendine aşağıdaki (5) numaralı sıra eklenmiştir.

“5- Çarşı ve mahalle bekçileri 60”

(2) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinde yer alan “ve uzman jandarmaları” ibaresi “, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Jandarma Hizmetleri Sınıfında yer alan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan emsali çarşı ve mahalle bekçilerinin mali ve sosyal hakları aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır. Bunlar hakkında birinci fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz.”

Yürürlükten kaldırılan Kanun ve atıflar

MADDE 16 – (1) 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta 772 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunla çıkarılması öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılır.

(2) Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, yürürlükteki yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17/6/2020

 

Kaynak : Resmi Gazete
Biden’a destek eriyor: Bir ayda 6 puan düştü
Maske takmayan işçi işten atılabilir mi?
YKS tercih kılavuzunda hata: Ücret var, bölüm yok
Elektrik fiyatını 2025’e kadar sabitledi!
Türkiye'de ilk: Üç boyutlu yazıcı ile ev
ABD, Türkiye sınırına 400 tank yığdı
Bayram tatilinden dönen aile kaza yaptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Filenin sultanları, son olimpiyat şampiyonunu set vermeden devirdi
Yeni corona virüsü varyantı ortaya çıktı! 16 vaka tespit edildi
KDK: Sınava giriş ihtilaflarında kamera kayıtlarına bakılsın
SSK emekli olanın yetim aylığını keser mi?
Gizli anlaşmasının detayları ortaya çıktı… Ölmesini bekliyor
Yekta Saraç, Melih Bulu ve Naci İnci hakkında suç duyurusu
Bedelli askerlik ücreti düşürülsün
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Meteoroloji'nin uyarısı ve AFAD'ın müdahalesi olası faciayı önlendi
Aşı şirketleri damga vurdu !
Türkiye ve KKTC'den BMGK'ye peş peşe Maraş tepkileri
Dönüş çilesi: 15 kilometre araç kuyruğu
Hackerler 14 bin kişinin 'diş'ini çekti!
Temmuz ayında gıda fiyatlarında art arda zam
11 yaşındaki çocuk davet etti, Vali Yırık icabet etti
A Haber ekibine saldıran cankurtaran serbest bırakıldı
İBB'nin Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda Abdülhamid tuğrasına yer vermemesine tepki
Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan uyardı! 4. dalga mı geliyor?
Uludağ'da piknikte odun toplarken kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
TÜİK’E kritik soru: 3.7 milyon işsiz nereye gitti?
Türkiye'de son 8 günde 16'sı çocuk 43 kişi boğuldu
Vurgun zincirinin son halkası: SAS
Çalışan kadına yeni sosyal haklar
Şanlıurfa'da korkutan görüntü: Ölümler 2 gün önce başladı
25 Temmuz 2021 den önemli gündem başlıkları
Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu
Meclis'te kürsüde peynir de var, direksiyon da
Malatya kayısısı 115 ülkede damakları tatlandırdı
Şile'de denizde kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu
Ağrı kesici böbreğin düşmanı
Bakan Koca: Aşı yaptıranlar arasında yerimizi alalım
Meteoroloji'den 11 ilimiz için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı
Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İstanbul Şile açıklarında hortum oluştu.
Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü
İki doz arası kaç hafta olmalı: İşte en ideal süre
81 ilin kütüphaneleri dijitalleşiyor
Diyarbakır'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Mansur Yavaş paylaştı: Bir itfaiyeci yaşamını yitirdi
Genç arıcı devlet desteğiyle kovan sayısını 30'dan 300'e çıkardı
Kuzenlerin 'dut ağacı sınırı geçti' kavgası kanlı bitti
PKK'ya 'Sırrı beni aldatıyor' mektubu
Yargıtay'dan 'fazla mesai' konusunda emsal karar!
Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak
Vaka sayısı bin bin artıyor!
Böyle giderse 4. dalga muhtemel
TCDD personeli ve eşi trafik kazasında yaşamını yitirdi
CHP'li vekilin "Makedonyalı Lütfi" paylaşımı tartışma çıkardı!
Samsun'da Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü kurudu
Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı
24 Temmuz 2021 den önemli gündem başlıkları
Tatilcilerin 70 kilometrelik dönüş kuyruğu
İzmir'de anne ile kızı aynı üniversiteden mezun oldu

Benzer Haberler