Hamilelikte idari izinde geçen süreler doğum sonrasına ilave edilir mi?

Hamilelikte idari izinde geçen süreler doğum sonrasına ilave edilir mi?

Hamilelikte idari izinde geçen süreler doğum sonrasına ilave edilir mi?

Tarih :
Hamilelikte idari izinde geçen süreler doğum sonrasına ilave edilir mi?

Hem 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm hem de Tebliğde yer alan açıklamalar dikkate alındığında; doğum öncesi 8 haftalık analık izninden 5 haftalık sürenin doğum sonrasına aktarılabilmesi için birinci koşul öncelikle çalışabilir içerikli tabip raporu alınması, ikinci koşul ise bu sürenin fiilen çalışılmış olmasıdır.

Soru: Hamile çalışanlar pandemi ile birlikte 24. haftadan itibaren idari izinli sayılmaktadır. 24. haftada başlayan idari izni önceki gibi doğum sonrasında annelik izni olarak kullanabilir miyiz?

Cevap: Devlet Memurları Kanunu'nun 104/A maddesinde, "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Madde hükmüne göre tekil gebelikte memur 32. haftadan sonra, çoğul gebelikte ise 30. haftadan sonra analık iznine ayrılmaktadır.

Söz konusu hükmün uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan 6 Seri No.lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin Analık İznine ilişkin açıklamalar bölümünde doğum sonrası analık iznine eklenebilecek sürelerle ilgili olarak, "a) Memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesi kaydıyla, isteği üzerine beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilir.
b) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmaya devam etmek isteyen memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporunu, doğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur.
c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınabilir.
ç) Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta) doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir.
d) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin vb.) kullanması mümkündür. Ancak, bu kanuni izin süreleri doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.
e) Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışması mümkün değildir." denilmektedir.

 

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler