Anasayfa » Medya Haberleri » Binlerce memuru ilgilendiriyor! Tazminat farkı...

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Tazminat farkı...

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Tazminat farkı...

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Tazminat farkı...

Tarih :
Binlerce memuru ilgilendiriyor! Tazminat farkı...

Dolu kadroya vekalet edenlere (mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere) vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminat farkının ödenmesi mümkün mü? Sabah kamu kurum ve kuruluşlarında vekalet görevi ile sorulan sorulara cevap veriyor

Soru: Dolu kadroya vekalet mümkün mü? Mümkün olması halinde zam ve tazminatların fazla olanı ödenebilir mi?

Cevap: Anayasamızın 128 inci maddesindeki? "… Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır..." hükmü gereğince memurlar ile diğer kamu görevlilerinin aylık, ödenek ve diğer özlük işlerinin toplu sözleşme hükümleri dışında kanuna dayanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Anayasa hükmüne uygun olarak, Devlet memurlarının sınıfları, nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir.

Devlet memurlarının vekalet müessesesinin dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 ncı maddesi oluşturmakta olup, söz konusu maddede; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
…

Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, … vekalet aylığı ödenir…

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. …", 174 üncü maddesinde? "Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır." ve 175 inci maddesinde; "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise … üçte ikisi verilir.

Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. …"hükümlerine yer verilmek suretiyle, dolu kadrolara vekalet halinde vekalet aylığının hangi şartlarda ve tutarda ödenebileceği öngörülmüşken, boş kadrolara vekalet halinde ise vekalet aylığının ödenmeyeceği ifade edilmişti.

Ancak? Anayasa Mahkemesinin, 13/10/2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5/7/2012 tarihli ve E. 2012/11, K.2012/104 sayılı kararı çerçevesinde, kurum içerisinden boş kadrolara vekaleten atanan memurlara, asilde aranan şartları taşımaları halinde vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, vekalet aylığı ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan 17/05/1987 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No: 99)? "Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılarda, boş bulunan kadrolara vekaleten atanacaklarda, o göreve asaleten atanacakların haiz olmaları gereken şartların aranıp aranmayacağı konusundaki Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

1 - Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple?

a) 1-4 üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları,

b) 5-15 inci dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları itibariyle tesbit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması, gerekmektedir.

2. Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir.

3 - 657 sayılı Kanunun vekalet ücreti ödenmesine ilişkin 175 inci maddesine göre, tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır…" denilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine istinaden 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 2018/11547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 yılında da uygulamaya devam edilmesi kararlaştırılan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın 9 uncu maddesinde; " (1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca?

a) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları, kaydıyla? vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark? 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,

bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere, … vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde?

1- Vekaletin asili atamaya yetkili amirlerce ve 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre verilmesi, vekillerin genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca kadroya asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımaları kaydıyla, vekalet görevi sebebiyle vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkının ödenebileceği,

2- Ancak? dolu kadroya vekalet edenlere ( mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere) vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminat farkının ödenemeyeceği düşünülmektedir.

Kaynak : Sabah
Trafikte kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti... İşte perde arkası
Okulların açılması kasıma kadar zor
Eski AK Parti'li vekile yeni görev Resmi Gazete'de!
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rus enerji devi dev zarar açıkladı!
Dünya, Kovid-19 aşısı içinen az 100 milyar dolar harcamalı
Sivas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
İş sağlığı ve güvenliğinde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi
Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme!
Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ev yapana 40 bin TL, evini onarana 20 bin TL
Nakit döviz çekimine komisyon geldi!
DSÖ'den korona virüs açıklaması: En az 100 milyar dolar lazım
Eski kocası Gizem’i boğarak öldürdü
Erol Mütercimler'den yeni dolar kuru tahmini!
Sahte hacamata dikkat, Bakanlık uyardı
Doktor'a 'güvensiz algı oluşturuyor' iddiası: Soruşturma başlatıldı
Pandemide kıdem tazminatını yakmadan işten nasıl ayrılabilirsiniz?
AKINCI TİHA'nın prototipi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Benzer Haberler