Anasayfa » Memurlar (4c) » KPSS Tercihlerinde Adaylara Öneriler - Altın Kurallar

KPSS Tercihlerinde Adaylara Öneriler - Altın Kurallar

KPSS Tercihlerinde Adaylara Öneriler - Altın Kurallar

KPSS Atamalarında Yaş Şartı Var mıdır? 50 Yaşındaki Bir Kişi KPSS B Grubu Kadrolara Yerleşebilir mi?

Tarih :
KPSS Tercihlerinde Adaylara Öneriler - Altın Kurallar

KPSS-2011/1 TERCİH KILAVUZUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR- ADAYLARA ÖNERİLER- ALTIN KURALLAR

1- KPSS Atamalarında Yaş Şartı Var mıdır? 50 Yaşındaki Bir Kişi KPSS B Grubu Kadrolara Yerleşebilir mi?
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 3'üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler. Dolayısıyla 50 yaşındaki birisi de KPSS B grubu kadrolara yerleşmesi halinde memur olarak atanabilir.
Ancak, bu yerleştirmede Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kadroları arasında İcra Memurlarının olduğu görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliğinde İcra Memuru olarak atanabilmek için Başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır. Bu nedenle 30 yaşını bitiren adayların yerleştirme işlemi yapılsa dahi atanamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle adayların dikkatli tercihte bulunmaları gerekmektedir. Kılavuzda bu konunun atlanmış olduğunu görüyoruz.

2- Hangi Kurumlar tercih edilmeli

Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların tercihinde; nakil imkanları (yani farklı illerde birimleri olmadığı için) kısıtlı olduğu için Belediyeler ve üniversiteler en son tercih edilmelidir. KİT'ler, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun hem maaşları diğer kamu kurumlarına göre yüksek olduğu hem de bu kurumların değişik illerde birimleri olduğu için bu kurumlara tercih önceliği verilmelidir.
3- Özürlü adaylar tercihte bulunursa ataması yapılır mı?
Kılavuzda Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşlarının bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmelerine yeşil ışık yakılmıştır. Ancak, Kılavuzda bu ifadelere yer verilmekle birlikte Özürlü olan adayların tercihte bulunmamalarını öneririz. Çünkü, kamu kurumları yerleşen adaylardan atamaya esas belgeleri isteyecekler ve bu belgeler arasında da sağlık raporu veya sağlık kurulu raporu bulunmaktadır. Bu raporlarda özür durumu % 40 ve üzerinde olanların atamaları yapılmayacaktır daha önce bir çok kamu kurumu yerleşen özürlü adayları bu gerekçeyle atamamıştır. Mağdur olmak istemeyen adaylara bu durumu önemle hatırlatmak istiyoruz.

4- Kılavuzdaki derece ve kademeler ne anlama geliyor?

Kılavuzda, bazı kadroların yanında GİH, THS, SHS gibi kısaltmalar ve dereceler bulunmaktadır. Adayların tercihlerini yaparken bu ayrıntıya hiç dikkat etmemesi gerekmektedir. Sınıf belirtilmeyen ve derecesi olmayan pozisyonlar KİT'leri ifade etmektedir; GİH Genel İdare Hizmetleri Sınıfını, TH Teknik Hizmetler Sınıfını, SH Sağlık Hizmetlerini ifade etmektedir.
Dereceler: Derece, memuriyete giriş derecesidir. Bu detay, tamamıyla teknik bir düzenleme olup, adayları ilgilendirmemektedir. Bu nedenle tercih yapılırken derece hususuna hiç dikkat edilmemelidir.

5- Yerleştirmesi yapılanların atama için müracaat etmemesi halinde yaptırım var mıdır? Atama işlemi dondurulur mu? 4/B de durum nedir?

Yerleştiği halde atanmak için müracaat etmeyenler, ÖSYM tarafından yapılacak sonraki KPSS tercih işlemlerine (memur ve 399'a tabi sözleşmeli) katılamayacaktır. Ayrıca adayların atamayı dondurma gibi bir hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle adayların atanmayı düşünmedikleri kurumları tercih etmemelerini öneririz. 4/B sözleşmeli pozisyonlar için yerleşenlerin gitmemesi halinde ise bir yaptırım söz konusu değildir. Ayrıca, bazen adaylar, nitelikleri taşımamasına rağmen, istemedikleri bölümleri yazabilmektedir. Örneğin kadroda ehliyet şartı yer alabilmekte ancak aday bunu göremeyebilmektedir. İşte, bu tür küçük hatalar nedeniyle, yerleştirilme yapılmış olsa dahi, bu adayın ataması iptal edilecektir. Yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen adaylar 2012'ye kadar yapılacak KPSS tercih işlemlerine katılmayacaktır.

6- Şu an bir kurumda memur olarak çalışmaktayım. Kılavuzda yer alan hangi kadroları tercih edersem muvafakata gerek yoktur?

Halen Memur olarak çalışan bir kişi başka bir memur kadrosunu tercih eder ve yerleşirse, bu kişi o kadroya ancak kurumlar arası muvafakat ile geçebilir. Çalışılan kurum muvafakat vermez ise naklen atanılması mümkün değildir. Eğer memur kişi kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları (Kılavuzda sınıfı bölümü boş olan kadrolar sözleşmelidir.) seçerse muvafakata gerek yoktur. Bu halde istifa edip geçebilir. Aynı durum şuan sözleşmeli olup, memur kadrosunu tercih edecek adaylar için de geçerlidir.

7- Göreve başlama ve aday memurluk statüsü

Bir kamu kurumuna memur olarak atanan kişinin ilk statüsü aday memurluktur. Aday memurluk süresi 1 ila 2 yıl arasında değişmektedir. Aday memurluk süresinin ne kadar olacağı 657 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir. Kanunun 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme şu şekildedir: "Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."
Bu hükme göre adaylık süresi 1 ile 2 yıl arasında değişebilmektedir. Kamu kurumlarının hangi süreyi uygulayacağı kendi takdirlerinde olan bir konudur. Adaylık süresinde KPSS sonuçlarına göre başka kurumlara yerleşenlerin daha önceki süreleri adaylık süresinin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, KİT lerde veya 657 sayılı Kanunun 4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışılan süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine rağmen bunun dışındadır.

8- Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi?

Aday memurun nakline ilişkin olarak 657'de yer alan hükme yukarıda yer verilmiştir. Madde hükmünde adaylık süresince "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre aday başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir.
Burada bir örnek verecek olursak; Ankara İl Tarım Müdürlüğü'ne atanan bir aday memur, aday memurken, Bursa İl Tarım Müdürlüğü'ne naklen atanabilir. Ancak, bu kişi aday memurken, sınavsız olarak aynı düzey unvanla diğer kamu kurumlarına örneğin Maliye Bakanlığı'na naklen geçemez. Ancak, kamu kurumlarının, kurumsal düzeyde çıkardıkları atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde, nakle ilişkin düzenlemelere de yer verilmekte olup, bu yönetmeliklerde bazen süre sınırı getirilebilmektedir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda, aday olarak atanmış bir öğretmen, adaylığı kaldırılmadığı sürece nakil isteyememektedir.

9- Aday memurken başka kuruma geçilebilir mi? Muvafakat verilmezse ne yapılabilir?

Aday memurken başka kuruma naklen geçiş yapılamamaktadır. Zira 657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasında, aday memurluk süresince, başka kuruma geçiş yapılamayacağı belirtilmiştir. Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı bu madde hakkında önemli bir mütalaa vermiştir. Başkanlık mütalaasında, "657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tâbi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğinden, sınav sonucuna göre yapılan atamalar gereğince yapılması gereken nakiller 54'üncü maddesinde geçen 'nakil' anlamında değerlendirilmemektedir" denilmiştir. Sınav kazanların kurumlarınca muvafakat verilmezse dava yoluyla muvafakat alınabilmektedir. Bu konudaki idari yargının kararları istikrar kazanmıştır ve kesinlikle ümitsizliğe kapılmamalıdır.

10- Aday memur iken hangi nedenlerden dolayı göreve son verilebilir?

Adaylık dönemi çok kritik bir süreçtir. Bu nedenle aday memurların çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinde yapılmıştır. Maddede, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her hangi birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerinin kesileceği hüküm altına alınmıştır.

11- Aday memurun yıllık izni nasıl hesaplanır?

657 sayılı Kanunun Yıllık İzni düzenleyen 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür... " hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde, hizmetin bir yıl olması halinde yıllık izne hak kazanılabilmektedir. Hizmet kavramı ise kazanılmış hak aylık hesabında değerlendirilen hizmet süresini ifade etmektedir. Aday memur olarak göreve başlayanlar bir yıl görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Yani izin kullanmada adaylığın önemi yoktur. Uzun süre sözleşmeli olarak çalışan bir aday memur izin hakkı kullanabilecektir.

12- Adaylık döneminde disiplin cezası memuriyeti sona erdirir

657 sayılı Kanunun adaylık süresi sonunda başarısızlık halinin düzenlendiği 57 nci maddesinde; "Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar."hükmü gereğince itiraz sonucunda disiplin cezası kesinleşenlerin memuriyeti sona erdirilecektir. Bu nedenle adaylık döneminde disiplin cezası alınmamaya dikkat edilmelidir.

13- Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak personel yerleştirmesi için yerleştirildikleri 2010-KPSS puanı ile tercih yapamazlar. Sözleşmeli personel pozisyonları bunun istisnasıdır.

14- Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadro ve pozisyonların koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadro ve pozisyonlardan tercih yapmamaları son derece önemlidir.

15- Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2010-KPSS Lisans ve 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

16- Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

17- Merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

18- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

19- Adaylar tercihlerini 20 Haziran - 1 Temmuz 2011 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 1 Temmuz 2011 gecesi, saat 00:00'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

20- Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. Örnek vermek gerekirse kadronun karşısında İktisat, İşletme, Maliye yazıyorsa Maliye bölümünden mezun olan bir aday bu kadroyu tercih edebilecektir.

21- Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

22- Tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

23- Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

24- İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2011/1 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır.
Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. İsteyen adaylar tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3,00 TL. ödeyerek yaptırabilirler. KKTC uyruklu adaylar T.C Kimlik Numarası yerine sınava başvururken kullandıkları numarayı kullanacaklardır.

25- Mezun olduğunuz program tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda "KPSS-2011/1 Tercihleriniz ……….. tarihinde başarı ile ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada "Yazdır" alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

26- Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM'nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro veya pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

27- Mezun olunan program/alan bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, öğrenci belgesi…vb.) ve bu kılavuzdaki "Genel Amaçlı Dilekçe" örneği ile birlikte 30 Haziran 2011 günü saat 17:00'ye kadar SHDB KPSS Bürosuna ÖSYM'ye şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız.

28- Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda tercih süresi içerisinde kendiniz yapabilirsiniz. Tercih süresi tamamlandıktan mezuniyet tarihinde değişiklik yapılamayacaktır.

29- Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

30- Önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

31- Ortaöğretim mezunları için kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirmede, mezun olunan alan/dal kontrolü yapılmayacaktır (Sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet kontrolü yapılacaktır.). Ortaöğretim mezunu adaylar tercihlerini yaparken kadronun istemiş olduğu mezuniyet niteliklerine uygun olup/olmadıklarına dikkat etmelidirler. Mezuniyet alan/dalı istenenden farklı olan adayların, yerleşmiş olsalar bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz. Bir mağduriyet yaşamamaları için ortaöğretim mezunu adayların tercihlerini yaparken, kadronun belirttiği mezun olunan alan/dal niteliklerini çok dikkatli incelemelidir.

32- Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

33- Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

34- Yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum veya kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

35- ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

36- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir.

37- Kılavuzda: "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak."genel şartlar arasında belirtilmiştir.
Ancak, haklarında mahkemelerce hükmün açıklanmasına karar verilmiş olanlar müracaat edebilirler.

38- Kılavuzda: "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak."ifadesi olsa da askerde olanlar hem müracaat edebilir hem de yerleştirilirlerse kurumlar atama yapmak zorundadır. Bu konudaki yargı kararları istikrar kazanmıştır.

39- Özürlüler müracaat etmesin. Yani doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olanlar müracaat etmemelidir. Çünkü, uygulamada kamu kurumları özürlü olarak yerleşenlerin atamalarını yapmıyor.

40- Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların "tamamını" taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer "BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ..." ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları
taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

41- Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Sağlık kurulu raporunun ise atama yapılacak kuruma belgelerin teslim edilmesi sırasında alınması yeterlidir.

42- Adayların öncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.

43- Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

44- Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.

45- Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.

46- Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece "İNGİLİZCE BİLMEK" gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.5.)'te belirtilenler ile birlikte ortaöğretimde yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler, yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar, yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler de tercih
edebileceklerdir.

47- Başvuru şartları arasında "B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK" niteliği aranan kadroları, "C", "D" ve "E" sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

48- Başvuru şartları arasında "MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak" niteliği aranan kadroları, MEB'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB'den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

49- Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "M.E.B.'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, "M.E.B.'dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

50- Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

51- Yerleştirme işlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017) "Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak." koşulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar başvurabilecek, diğer programlardan Sağlık Teknikeri unvanıyla mezun olanlar başvuramayacaktır.)

52- Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe düzeyinde gösterilen kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il düzeyinde gösterilen kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine atanabileceklerdir. Bu nedenle adayların taşra teşkilatı olan kurumların özellikle ilçe teşkilatı olup olmadığına bakmaları gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse Sosyal Güvenlik Kurumunun Adana ilini tercih eden bir adayın bu kurumun ilçe teşkilatı olan Kozan merkez müdürlüğüne atanacağını da öngörmesi gerekmektedir.

53- Kendi Kurumunda iller arası nakil yaptıramayanlar müracaat edebilirler mi?
Buna engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, buna gerekte bulunmamaktadır. Bazı haller vardır ki memurların müracaatı kaçınılmaz olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan bir personel genel idare hizmetleri sınıfında yer alan memur unvanlı kadroya yerleşme talebinde bulunabilir. Sadece yer değişikliği talebi için yapılan yerleştirme işlemini kamu kurumları yerine getirmeyebilir. Bu nedenle halen bir kurumda memur olarak çalışan bir memurun aynı unvanla kendi kurumunun başka bir birimine yerleştirmeyi talep etmemelerini öneririz. Hem başka insanların hakları zayi olacaktır hem de kurumları bunu yerine getirmeyebilir.

Kaynak : SGK Rehberi
Tokar Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bahçeli'nin çağrısı sonrası İstifa edip MHP'ye geçtiler
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi
Bloomberg: Türkiye ve Rusya olası ABD yaptırımlarına karşı toplantı yaptı
'Erdoğan'ı Erdoğan yapan sır burada yatıyor'
Manisa Şehzadeler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Memura zam için yeni hedef 'Hakem Kurulu'
İstanbul için korkutan uyarı: Haftalarca kar altında kalabilir
Sakın Beyazıt'ta sıkışmayın! Tuvalet yok boşuna arama
Karadeniz için ciddi uyarı!
Manisa Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
O bakanlıkta 35 genel müdür ve yardımcısı atandı!
Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi
Türkiye Barolar Birliği'nden Kayyum açıklaması
4 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a mektup!
Belediye Başkanı maaşıyla 30 öğrenciye burs verecek
İstifa edip MHP'ye geçtiler...
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
General ve amiral atamalarının dikkat çeken isimler
Devletten karşılıksız yardım eli
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Öğretmen yer değiştirme tercih başvuruları başladı
Van Valiliği'nden sert polis müdahalesiyle ilgili açıklama
Antalya Ebton 23 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Aydın Akn Turizim 6 İşçi Alacak
Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
Bakan Selçuk okulların açılış ve ara tatil tarihlerini açıkladı
‘Memur ve emeklinin hak kaybı olmayacak’
İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması gündemde değil'
İBB'de işten çıkarılanlar: Bankamatik yada trol değiliz
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama
Siirt'te 'pat pat' devrildi: 1'i ağır, 12 yaralı
Karpuz tezgahında çalışarak fen lisesini kazandı
Çeyrek altın günü 450,00 TL'den tamamladı
Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan başvuru
Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı
Çeyrek altın günü 453,00 TL'den tamamladı
TÜBİTAK'tan çok önemli adım!
Balıkesir Marmara Belediyesi 3 İşçi Alacak
Öğrencinin barınması zamlandı!
Polisin bir telefonu doktoru işinden etti
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bakan Koca 'sağlık turizmi yetki belgesi' iddialarına cevap verdi
MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak
1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret
'Drone' ile izlenen evden 4 milyon liralık hırsızlık
Ordu Valiliği'nden meteorolojik uyarı
Malatya Püraş İmar 2 İşçi Alacak
Acı haber geldi! 2 asker daha şehit oldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Erzurum Tekman Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
Kamuya personel alımına ilişkin genelge! Cumhurbaşkanlığı yayımladı...
Bu şartları sağlıyorsanız ücretsiz seyahat edebilirsiniz!
Dolarda yükseliş devam eder mi?
Meteoroloji bu il için uyardı...Sağanak bekleniyor
Kamil Koç satıldı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Açık öğretim ortaokul ve lise kayıtları başladı

Benzer Haberler