Anasayfa » Medya Haberleri » 17 yaşındaki stajyerin telefonunu müşterisine veren otel çalışanı tazminatsız atıldı!

17 yaşındaki stajyerin telefonunu müşterisine veren otel çalışanı tazminatsız atıldı!

17 yaşındaki stajyerin telefonunu müşterisine veren otel çalışanı tazminatsız atıldı!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İşçinin aynı işyerinde stajyer olarak çalışan kadın çalışanın kimlik bilgilerini ve telefon numarasını, işverenin müşterisine vermesi doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğindedir.

Tarih :
17 yaşındaki stajyerin telefonunu müşterisine veren otel çalışanı tazminatsız atıldı!

9. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2017/17485 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 07.05.2012-14.08.2015 tarihleri arasında davalı işverene ait .... Hotel ... At The ... Otelinde Yiyecek & İçecek Süpervizörü olarak çalıştığını, evlilik hazırlığı yapan davacının haksız olarak 14.08.2015 tarihinde işten çıkarıldığını, yapılan feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, otelde staj yapan kadın çalışanın telefon numarasının otel müşterisine verilmesi suretiyle, otelin yazılı kural ve prosedürlerini ihlal eden davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının 3 yılı aşkın süredir davalı şirkette çalıştığı, herhangi bir olumsuz hareket ve davranışının bulunmadığı, telefonunun verildiği iddia edilen kadın çalışan ile de her hangi bir sorununun bulunmadığı, davalı tarafından işyerindeki kadın çalışanın telefon numarasının işyeri müşterisine verildiği iddiası ile iş akdinin feshedildiği, işyerinin devamlı müşterisi olan bu şahsı tanık .... kanalı ile davacının da tanıdığı, davacının işyerindeki kadın çalışanın telefonunu kasıtlı olarak müşteriye verdiğine dair dosyada bir delil bulunmadığı, davacının bunu kabul etmediği, ispat yükü kendisinde olan davalının müşteriyi bu konuda dinletmediği, sadece tanık...'in davacının kendisine "Bir boşluğuna gelerek kendisinin telefonu verdiğini söyledi" beyanının tek başına haklı feshi ispat edemeyeceği, işveren tarafınca yapılan feshin geçerli nedene dayalı olarak yapıldığının ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacı işçinin, çalıştığı otelin devamlı müşterilerinden birisinin talebi üzerine aynı işyerinde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki kadın çalışanın kimlik bilgileri ve telefon numarasını verdiği, telefon numarasını bu şekilde öğrenen müşterinin de stajyer kadın çalışanı arayarak yakınlaşma isteğinde bulunduğu, bu durumdan rahatsız olan stajyerin durumu işyeri yetkililerine bildirmesi ile olayın açığa çıktığı ve iş akdinin işveren tarafından bu sebeple feshedildiği anlaşılmaktadır.

17 yaşındaki stajyer genç kızın kimlik ve telefon bilgilerinin hangi maksatla istendiğinin belli olmasına rağmen, davacı işçinin bu talebi reddetmek yerine karşılaması doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliğinde olup, işverenin fesihte haklı olduğu gözetilerek davanın reddi gerekirken kabulü hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 100,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 06.11.2017 günü oybirliği ile karar verildi.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler