Anasayfa » İşçi » İşçi, başka bir kadın işçiye yanıma uzan dedi tazminatsız işten atıldı!

İşçi, başka bir kadın işçiye yanıma uzan dedi tazminatsız işten atıldı!

İşçi, başka bir kadın işçiye yanıma uzan dedi tazminatsız işten atıldı!

Tarih :
İşçi, başka bir kadın işçiye yanıma uzan dedi tazminatsız işten atıldı!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/2829 E. , 2019/7808 K. ile ilginç bir karara imza attı.

İşçi, başka bir işçiye yanıma uzan dedi

Olayda, davacının 15/09/1997 tarihinde işe başladığını, çalışmasının haftalık 45 saati aşmadığını, 03/09/2006 tarihinde hastalara mahsus odada uzanmış olduğunu, temizlik maksadı ile gelen İ.E.ye yanına uzanmasını söylediğini, olayın başhemşireliğe intikalinden sonra istifa ettiğini, noter aracılığı ile iş akdine son verildiğini, yıllık izinlerini kullandığını, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Olay nasıl gerçekleşti?

Davacı, yasak olmasına rağmen hasta yatağına uzandığı ve başka bir personelin de uzanmasını söylemesi nedeni ile iş akdi tazminatsız olarak feshedilmiştir.

Konuyla ilgili olarak davacının savunmasının alındığı, savunmasında boş hasta odasında dinlendiğini, diğer çalışanın da yorgun olarak gelmesi üzerine kendisinin de dinlenebileceğini söylediğini, art niyeti olmadığını beyan ettiği, iftira atılarak işten çıkartılmasına neden olunduğundan şikayetle ... Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğu beyan ettiği, davalı tarafça 4857/25-II-c maddesine dayanılarak iş akdine son verilmiştir.

Maddede belirtilen "İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması" hususunun kesin olarak ispat edilemediği, davacının dinlenmek için uzanmasını söylemesini beyan ettiği, diğer çalışan ...nin beyanlarında da cinsel tacize ilişkin bir beyanın bulunmadığı, çekyata uzanmasını söylediğini beyan ettiği, davalı tarafça cinsel tacize dayalı feshin ispat edilemediği kanaatine varıldığı, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin yerinde olduğu, davacının 2006 yılı Eylül ayına ilişkin 8 günlük ücretinin ödendiğine ilişkin dekont ibraz edilmediği anlaşıldığından davacı tarafın ücret alacağı talebinin de yerinde olduğu, davacının 1 yıllık izin ücreti talebinde bulunduğu, iznin kullandırıldığı yada ücretinin ödendiğine dair davalı tarafça ispata yarar resmi bir evrakın ibraz edilmediği, bu talebin de yerinde olduğu, ayrıca davacının fazla mesai ücreti talebinde bulunduğu, dinlenen tanık beyanlarına göre davacının haftalık 7,5 saat fazla mesai yaptığının beyan edildiği, bu iddiaların da tanık anlatımları ile doğrulandığı anlaşıldığından, bilirkişi tarafından yapılan değerlendirme ve hesaplama nazara alındığında; davacının 5.731,27 TL kıdem tazminatı, 1.011,29 TL ihbar tazminatı, 699,40 TL fazla ... ücreti, 101,64 TL ücret ve 254,09 TL yıllık izin ücreti alacaklarının bulunduğu, ancak davacı tarafça ıslah dilekçesi ibraz edilerek taleplerin arttırılmadığı, bu nedenle taleple bağlılık ilkesi gereği dava dilekçesinde yer alan ve bilirkişi raporu ile de tespit edilen; 4.000,00 TL kıdem tazminatı, 800,00 TL ihbar tazminatı, 699,40 TL fazla ... ücreti, 100,00 TL ücret ve 200,00 TL yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesi gerektiği, fazla ... ücretinin tanık anlatımları ile tespit edilmesi nedeni ile % 30 hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği takdir ve kanaatine varıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Yargıtay yerel mahkeme kararına ne dedi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi vermiş olduğu kararda şu hususlara yer vermiştir.

Somut uyuşmazlıkta, fazla mesai ücretinin hesaplanmasında çalışılan ulusal bayram genel tatil günlerindeki günlük ... saatinden ara dinlenmesi düşüldükten sonra artan fiili çalışmanın 7,5 saate kadar olan kısmı fazla mesai ücretinin hesaplanmasından dışlanmalı, bu 7,5 saatlik fiili çalışmayı aşan kısmı ise fazla mesai süresine eklenmelidir. Var ise çalışılmayan ulusal bayram genel tatil günleri ise tamamen dışlanmalıdır. Ayrıca yıllık izin günlerinin fazla mesai ücretinin hesaplanması esnasında dışlanmaması da hatalıdır. Neticeten, hesaplanan fazla mesai ücretine, eldeki hükümde halihazırda uygulanmış bulunan takdiri indirim oranı yine uygulanarak sonuca gidilmelidir.

Mahkeme tarafından davacının diğer dosyaları hakkına tarafların iddia ve savunmaları değerlendirilerek davacının diğer dosyalarının kapsamlarının eldeki dosya konusu taleplere etkisi ayrı ayrı ve denetime elverişli şekilde irdelenmelidir.

Yıllık izin ücreti bakımından, bilirkişi raporunda davalının sunduğu yıllık izin defteri fotokopisi Mahkeme tarafından geçerli sayılır ise davacının yıllık izin ücreti hakkı bulunmadığı belirtilmiştir. Mahkeme gerekçesinde ise yıllık izin belgesi olmadığı yazılmıştır.
Taraflardan / vekillerinden sorularak var ise yıllık izin belgelerinin ibrazı temin edilmeli, bu yıllık izin belgeleri davacı asıl duruşmaya bizzat çağırılıp kendisine gösterilerek bu belgeler hakkındaki açıklamaları sorulmalı, imza inkarı vs benzeri durumlar gerekli incelemeler yapılmalı, neticeten eldeki hususlar birlikte incelenerek neticeye varılmalıdır.

Hükmedilen miktarın net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağının düşünülmemesi hatalıdır. Temyiz olunan karar bu nedenlerden dolayı bozulmuştur. Sonuç olarak, Yargıtay davacının kıdem ve ihbar tazminatı verilmeden iş akdinin feshini uygun görmemiştir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler