Anasayfa » Medya Haberleri » İşyerinde iki defa uyudu! Kovuldu!..

İşyerinde iki defa uyudu! Kovuldu!..

İşyerinde iki defa uyudu! Kovuldu!..

Tarih :
İşyerinde iki defa uyudu! Kovuldu!..

İŞÇİ İŞYERİNDE İKİ DEFA UYUDU VE ARAÇ İÇİNDEKİ BOMBAYI BULAMADI
YARGITAY KIDEM VE İHBARINI ALIR DEDİ.
İşyerinde iki kez uyuyan ve bomba denemelerinde araç içerisindeki bombayı bulamaması sebep gösterilerek işverence çalışanın iş akdine son verildi.

Bunun üzerine,İşçinin açtığı işe iade davasında, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından hatalı bulunarak bozuldu.

Kararın gerekçesinde özetle,

1-Davacının işyerinde uyuması nedeni ile işverence iki kez ikaz cezası verilmiştir. Aynı davranışa ihtar cezası verildikten sonra tekrarlanmaması halinde, feshe konu edilmesi bir eyleme iki ceza verilmesi anlamına gelir ki, bu doğru değildir.


2- Bomba eğitimi ise teknik bir eğitim olup araç içinde bomba bulamaması nedeni ile iş akdinin feshinin haklı olarak kabulü ağır bir sonuçtur.

3- ……aylarına ait imzalı bordrolarda fazla mesai ve asgari geçim indirimi tahakkuklarının bulunduğu anlaşılmış olup, imzalı bordroların değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi de hatalıdır.
Şeklinde değerlendirerek, davcının kıdem ve ihbar tazminatlarını da alması gerektiğini
belirterek bozmaya karar verdi.

Sözün özü, İşçinin ihtar verilen eylemini tekarlamama-sına rağmen o eyleme dayanılarak iş akdinin feshedilmesi bir eyleme iki ceza verilmesi anlamına gelir ki, bu doğru değildir.
Ayrıca,Teknik bir eğitimden geçirilmemiş olan işçinin o konuda yetersizliğinden söz edilemez. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 09/02/2015 tarihli,2013/7702 esas, 2015/4632 Karar sayılı kararı emsal niteliktedir.

İÇTİHAT METNİ:
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2013/7702 K: 2015/4632 T: 09.02.2015
Davacı, iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, ücret ve asgari geçim indirimi alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş akdinin bomba denemelerinde başarısız olması ve görev başında uyuduğunun tespit edilmesi nedenleri ile haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş akdini feshinin haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-rektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının derdine
2- Yerel mahkemece davalının iş akdini feshinin haklı olduğu gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de, kabul dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Davalı tarafça fesih nedeni olarak davacının işyerinde iki kez uyuması ve bomba eğitiminde araç içerisindeki bombayı bulamaması gösterilmiştir. Davacının işyerinde uyuması nedeni ile işverence iki kez ikaz cezası verilmiştir. Aynı davranışa ihtar cezası verildikten sonra tekrarlanmaması halinde, feshe konu edilmesi bir eyleme iki ceza verilmesi anlamına gelir ki, bu doğru değildir. Bomba eğitimi ise teknik bir eğitim olup araç içinde bomba bulamaması nedeni ile iş akdinin feshinin haklı olarak kabulü ağır bir sonuçtur. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.
3- Bilirkişi raporundan sonra davalı tarafça ibraz edilen 2008/3, 4, 2008/9, 10, 2009/1. aylarına ait imzalı bordrolarda fazla mesai ve asgari geçim indirimi tahakkuklarının bulunduğu anlaşılmış olup, imzalı bordroların değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.


Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler