İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?

İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde, kronik idari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenmesi mümkün değildir.

Tarih :
İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?
SORU: Bir kamu kurumunda şef olarak görev yapıyorum. Şube Müdürümüz, kronik hastalığı sebebiyle süresiz idari izindedir. Onun izinde olduğu dönemde görevlerin tarafımca yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu süre zarfında vekalet ücreti alabilir miyim?

CEVAP: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde;

"Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir.

Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.

Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hali dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır."

Düzenlemeleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genelgeleriyle bir takım tedbirler alınmış, halihazırda yürürlükte olan 29 Mayıs 2020 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/8 sayılı Genelgede, ".çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir." ifadesi yer almıştır.

Söz konusu genelgeden de anlaşılacağı üzere, salgının seyrine göre alınan bu tedbir kapsamı itibarıyla kamu çalışanlarının virüsten korunmasını öncelediği gibi, idari hizmetlerin yoğunluğuna göre amirlere bu çalışanları göreve çağırma yetkisi de tanımıştır. Haliyle, bu düzenlemenin kamu hizmetinin durumuna göre değişkenlikte göstermesi olağan bir durumdur.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, aylıksız izinler düzenlenmiş olup, idari izin hakkında herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu açıdan, idari iznin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda geçen "KANUNİ İZİN" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Sonuç olarak, kronik idari izinde olan Şube Müdürünüz yerine bu süreler içerisinde vekalet ücreti almanız yasal mevzuat açısından uygun olmadığı düşünülmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler