Anasayfa » İlan » Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak

Tarih :
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla ANKARA' da çalıştırılmak üzere kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle bir (1) kadın ve bir (1) erkek olmak üzere toplam 2 adet Güvenlik Görevlisi alanında sürekli işçi alımı yapılacaktır.

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Kadınlarda 160 cm, erkeklerde 170 cm' den kısa boylu olmamak,

4) En az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) olmak,

5) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Kuradan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) tarafından ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.

10) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

11) Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.

12) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

13) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Görevini özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı Kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.

15) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

16) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.

17) Bu ilanda, 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu kıldığı durumlar kapsamında Kurumumuza gelen kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 16/04/2021-20/04/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

III. KURA ÖNCESİ BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1) Kurum tarafından başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler, Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır.

2) Kura çekiminden önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listede yer alan adayların başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler 3/05/2021 - 7/05/2021 tarihleri arasında Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak. No: 4 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna elden teslim edilecektir. Teslim tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır.

3) Durumunu belgelemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkartılacaktır.

4) Adaylar, kura listesinin açıklanmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde Kurumumuza yazılı olarak itiraz edebilir.

IV. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

1) Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların kura çekimi (kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı gerçekleştirilmek üzere) noter huzurunda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 10/06/2021 tarihinde yapılacak olup, kura çekim yeri ve saati Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır. Kura tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden ayrıca duyuru yapılacaktır.

2) COVİD-19 pandemisi sebebiyle HES kodu ile Kurumumuza gelen ilk 20 aday kura çekimini izleyebilecektir.

3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının dört (4) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday (kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı belirlenmek üzere) belirlenecektir. Belirlenen adaylar Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

5) Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının dört (4) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

VI. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kuruluna teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

3) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren beş (5) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra beş (5) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben iki (2) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur. 3220/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor
153,4 milyon kişi numarasını taşıdı
'Kademeli normalleşme' genelgesine AK Parti'den itiraz
İşçi konfederasyonları birleşti: Kamu işçileri için zam pazarlığı başlıyor
Bakanlık, Yunan pilot yerine sayıyı açıkladı
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Dezenfektan incelemesi İmamoğlu için başlatıldı
İl il Türkiye'nin aşı tablosu! İşte rakamlar...
Yargıtay: Eşinin maaşına el koyan koca kusurlu
Memurlar emeklilik dilekçesini ne zaman vermeli?
Korona haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü
Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek
Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
Kastamonu eski Milletvekili vefat etti
Beton duvara çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
TÜBİTAK'tan nefesten koronavirüs testi yapacak
Beşiktaş’ın şampiyonluk golü motorlu kuryeden geldi!
Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı
Ahmet Hakan: Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını
mRNA aşıları DNA'yı bozar mı?
İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi
Vali sevindiren haberi verdi: Vaka sayısı yüzde 85 azaldı
Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret
Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor
Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu

Benzer Haberler