Anasayfa » Mevzuat » Milyonlarca memuru ilgilendiren disiplin yönetmeliği yayımlandı

Milyonlarca memuru ilgilendiren disiplin yönetmeliği yayımlandı

Milyonlarca memuru ilgilendiren disiplin yönetmeliği yayımlandı

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Tarih :
Milyonlarca memuru ilgilendiren disiplin yönetmeliği yayımlandı
30 Nisan 2021 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31470

YÖNETMELİK


Karar Sayısı: 3935

Ekli "Devlet Memurların Disiplin Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; disiplin kurullarının kuruluşunu, üyelerinin görev süresini, görüşme ve karar usulünü, hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.
(2) Memurlar için bu Yönetmeliğin öngördüğü düzenlemeleri yapma yetkisi;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına,
b) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında, Cumhurbaşkanına,
c) Adalet Bakanlığında, Adalet Bakanına,
ç) Hakimler ve Savcılar Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanına,
aittir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen hususlar bakımından özel kanunlar, kanun hükmünde kararnameler veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümler saklıdır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık teşkilatı: Bakanlık merkez teşkilatı ve ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarelerini,
b) Disiplin kurulu: Bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin kurulunu,
c) Kamu idaresi: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam eden kamu kurum veya kuruluşunu,
ç) Üst yönetici: Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında İdari İşler Başkanını, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda bu kuruluşların üst yöneticisini, Bakanlık merkez teşkilatında kendilerine bağlı birimler yönünden bakan yardımcısı ile bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinin başında bulunan en üst yöneticiyi,
d) Yüksek disiplin kurulu: Bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan yüksek disiplin kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Amirlerinin Tespiti ile Görev ve Yetkileri

Disiplin amirleri
MADDE 5- (1) 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından;
a) Cumhurbaşkanı, tüm kamu idarelerinde,
b) Bakanlar, bakanlık teşkilatında,
c) Üst yöneticiler, başında bulundukları kamu idarelerinde veya kendilerine bağlı birimlerde,
ç) Bölge müdürleri, taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında,
d) Valiler, taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında,
e) Kaymakamlar, taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında,
f) Belediye başkanları, belediye ve bağlı kuruluşlarında,
g) Misyon şefleri yurt dışı teşkilatında,
görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir.
(2) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarının merkezinin bulunduğu ilin valisi, bölge müdürünün disiplin amiridir.
(3) Birinci fıkra dışındaki diğer disiplin amirleri; kamu idarelerinin kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlanan ve yürürlüğe konulan özel yönetmelikler ile tespit edilir.
(4) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde görevli memurların disiplin amirleri; İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilir.
(5) Disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait kadrolara görevlendirilenler veya bu görevleri vekaleten yürütenler, görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisini haizdir.
Diğer amirler ile misyon şeflerinin yetkileri
MADDE 6- (1) Disiplin amiri olarak tespit edilmeyen amirler, kendilerine bağlı memurların disipline aykırı davranışları hakkında doğrudan ilgili disiplin amirlerine başvurabilir.
(2) Misyon şefleri, kamu idarelerinin kendilerine bağlı olmayan yurt dışı teşkilatında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığına başvurarak ilgili kamu idaresince soruşturma yapılmasını ister. İlgili kamu idaresince yapılan soruşturmanın sonucundan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir.
Disiplin amirlerinin görev ve yetkileri
MADDE 7- (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkilidir.
(2) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezasına karşı yapılan itirazın kabulü halinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.
(3) Disiplin amirliği yetkisi devredilemez.
(4) Disiplin amirleri, memurların 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır.
(5) Disiplin amirleri yetkilerini, ilgili mevzuatın memurlara tanıdığı hakları göz önünde tutarak, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurullarının Tespiti ile Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulları
MADDE 8- (1) Disiplin ve soruşturma işlemlerinde 657 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince verilen görevleri yapmak üzere;
a) Kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında disiplin kurulu,
b) Taşra teşkilatlan için illerde müşterek bir il disiplin kurulu,
c) İl milli eğitim müdürlüklerinde il milli eğitim disiplin kurulu,
ç) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarının bölge merkezinde bölge disiplin kurulu,
d) İl özel idarelerinde il özel idare disiplin kurulu,
e) Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerde belediye disiplin kurulu,
f) Mahalli idare birliklerinde birlik disiplin kurulu,
kurulur.
(2) Kefalet sandıkları, kamu idarelerindeki döner sermayeli kuruluşlarda ve kanunlarla kurulan fonlarda görevli memurların disiplin işlerinde, bu kuruluşlarının bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları kamu idarelerindeki disiplin kurulları yetkilidir.
Merkez teşkilatındaki disiplin kurulunun oluşturulma esasları
MADDE 9- (1) Kamu idarelerinin merkez teşkilatındaki disiplin kurulu, aşağıda belirtilen esaslara uyularak oluşturulur:
a) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde disiplin kurulu başkan ve üyeleri; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı için İdari İşler Başkanı onayı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde üst yönetici onayı ile görevlendirilir.
b) Bakanlık teşkilatındaki disiplin kurulunun başkan ve üyeleri bakan onayı ile görevlendirilir.
c) Disiplin kurulu, bir başkan ve dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
ç) Disiplin kurullarının başkanı; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile bakanlıklarda en az genel müdür düzeyindeki yöneticilerden, diğer kamu idarelerinde varsa üst yöneticinin yardımcıları yoksa hizmet birimlerinin başında bulunan yöneticiler arasından görevlendirilir. Disiplin kurulu üyeliklerine, kamu idareleri hizmet birimlerinin birim yöneticilerinin varsa yardımcıları yoksa bu birimlerde görev yapan ve hizmet birimi yöneticiliğine atanmada aranan şartları haiz memurlar arasından görevlendirme yapılır. Bu durumda öncelikle hukuk, personel, teftiş veya denetim hizmetlerini yürüten hizmet birimlerinden görevlendirme yapılması esastır.
(2) Hizmet özellikleri, teşkilat yapılan veya kadro unvanlarındaki farklılık sebebiyle disiplin kurullarının başkan ve üyelerini birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen kamu idareleri, disiplin kurullarını farklı yapıda kurabilirler. Bu halde birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine uyulması zorunludur.
İl disiplin kurulu
MADDE 10- (1) İl disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, vali tarafından görevlendirilen il hukuk işleri müdürü veya il idare kurulu müdürü ile üç il idare şube başkanı ve varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
İl milli eğitim disiplin kurulu
MADDE 11- (1) İl milli eğitim disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürü, vali tarafından görevlendirilen milli eğitim müdürlüğünde personelden sorumlu bir şube müdürü ve biri ilköğretim, diğeri ortaöğretim kurumları müdürlerinden olmak üzere iki eğitim kurumu müdürü ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
Bölge disiplin kurulu
MADDE 12- (1) Bölge disiplin kurulu; taşra teşkilatı bölge kuruluşunun merkezinin bulunduğu ilin valisinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, bölge müdürü, vali tarafından görevlendirilen ilgili taşra teşkilatı bölge kuruluşunun üç yöneticisi ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
Mahalli idarelerin disiplin kurulu
MADDE 13- (l) İl özel idare disiplin kurulu; genel sekreterin başkanlığında, vali tarafından görevlendirilen dört il özel idare yöneticisi ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
(2) Belediye disiplin kurulu;
a) Büyükşehir belediyelerinde, genel sekreter veya büyükşehir belediye başkanı tarafından belirlenen genel sekreter yardımcısının başkanlığında, birim müdürü veya üstü yöneticiler,
b) Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlarda, genel müdür veya belediye başkanı tarafından belirlenen genel müdür yardımcısının başkanlığında, birim müdürü veya üstü yöneticiler,
c) İl ve ilçe belediyelerinde, belediye başkanı tarafından belirlenen belediye başkan yardımcısının başkanlığında, hiyerarşik konumları dikkate alınarak belediyedeki memurlar,
arasından ilgili belediye başkanınca görevlendirilen dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
(3) Belde belediyeleri disiplin kurulu, belediye encümeni ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
(4) Birlik disiplin kurulu, birlik encümeni ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
Disiplin kurullarının görev ve yetkileri
MADDE 14- (1) Disiplin kurulları;
a) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini değerlendirmeye,
b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması talepleri hakkında mütalaa vermeye,
yetkilidir.
(2) Disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.
Yüksek disiplin kurulları
MADDE 15- (1) Disiplin ve soruşturma işlemlerinde 657 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince verilen görevleri yapmak üzere kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında yüksek disiplin kurulu kurulur.
(2) Kefalet sandıkları, kamu idarelerindeki döner sermayeli kuruluşlarda ve kanunlarla kurulan fonlarda görevli memurların yüksek disiplin kurulu kararı gerektiren disiplin işlerinde, bu kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları kamu idarelerindeki yüksek disiplin kurulu yetkilidir.
Yüksek disiplin kurullarının oluşturulma esasları
MADDE 16- (1) Kamu idarelerinin merkez teşkilatındaki yüksek disiplin kurulu aşağıda belirtilen esaslara uyularak oluşturulur:
a) Yüksek disiplin kurulu, bir başkan ve dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
b) Yüksek disiplin kurullarının başkanı;
1) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında İdari İşler Başkanıdır.
2) Bakanlıklarda bakan tarafından görevlendirilen bakan yardımcısıdır.
3) Diğer kamu idarelerinde üst yöneticidir.
c) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde yüksek disiplin kurulu üyeleri; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı onayı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde üst yönetici onayı ile görevlendirilir.
ç) Bakanlık teşkilatında yüksek disiplin kurulunun başkan ve üyeleri bakan onayı ile görevlendirilir.
d) Yüksek disiplin kurullarının üyeliklerine; kamu idarelerinde hukuk, personel, teftiş veya denetim hizmetlerini yürüten hizmet birimlerinin başında bulunan yöneticiler esas olmak kaydıyla birim yöneticileri arasından görevlendirme yapılır.
e) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi gereğince oluşturulan yüksek disiplin kurulunun başkanı İçişleri Bakanının uygun gördüğü bakan yardımcısıdır.
(2) Hizmet özellikleri, teşkilat yapıları veya kadro unvanlarındaki farklılık sebebiyle yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerini birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen kamu idareleri, yüksek disiplin kurullarını idarecilerden oluşmak kaydıyla farklı yapıda kurabilirler. Bu halde birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerine uyulması zorunludur.
Mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu
MADDE 17- (1) Mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kuruludur.
Yüksek disiplin kurullarının görev ve yetkileri
MADDE 18- (1) Yüksek disiplin kurulları;
a) Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye,
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye,
yetkilidir.
(2) Yüksek disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.
Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin görev süresi ile görevlendirilemeyecek olanlar
MADDE 19- (1) Disiplin kurullarının ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolanlar aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Aylıktan kesme cezası alanlar beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar on yıl boyunca disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarında görevlendirilemez.
(3) Disiplin kurulları ve/veya yüksek disiplin kurullarının başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşemez ve üyeliklerine yapılacak görevlendirme esnasında hizmet birimlerinden birden fazla üye belirlenemez.
Sendika temsilcisi
MADDE 20- (1) Sendikalar tarafından disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu toplantılarına, hangi temsilcinin katılacağı toplantı tarihinden önce ilgili kamu idaresine bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kurulları ile Yüksek Disiplin Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları

Disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının çalışma esasları
MADDE 21- (1) Disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının başkanları; toplantı gündemini, toplantı gün, saat ve yerini belirler ve üyeler arasından bir raportör tayin eder, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar, bu amaçla gerekli olan diğer hususlarda yetki kullanır.
(2) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının üyelerine, soruşturma dosyasını inceleme imkanı sağlanır.
(3) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının sekretarya hizmetleri, kamu idarelerinin personel ile ilgili birimleri tarafından yerine getirilir.
(4) Yüksek disiplin kurulu, kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
Disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının görüşme usulü, toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 22- (1) Üç kişilik kurullar üye tam sayısıyla, üye sayısı üçten fazla olan kurullar salt çoğunlukla toplanır.
(2) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin görev başında bulunamamaları halinde kurullara vekilleri katılır.
(3) Sendikalar tarafından sendika temsilcisinin bildirilmemesi veya bildirilen sendika temsilcisinin davet edilmesine rağmen toplantıya katılmaması durumunda sendika temsilcisi toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz.
(4) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri; kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya disiplin soruşturmasını ya da muhakkikliğini yaptıkları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamaz.
(5) Toplantılara, bu maddenin dördüncü fıkrasındaki sebeplerle katılamayan üyeler, toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz. Başkanın bu sebeplerle toplantıya katılamaması halinde başkanlık görevi; hiyerarşik olarak en üst görevde bulunan üye, hiyerarşik olarak aynı düzey görevde bulunan üye sayısı birden çok ise bunlar arasından en kıdemli üye tarafından yürütülür.
(6) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarında raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Üyeler, toplantılarda soruşturma konusu fiil veya hal hakkındaki görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır. Oylama açık oyla yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.
(7) Oylamanın sonucu Başkan tarafından açıklanır ve başkan ile üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.
Kararların yazılması
MADDE 23- (1) Karar, oylama tarihini izleyen yedi gün içinde gerekçeli olarak, karara karşı başvuru yolları ve süreleri ile oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportör tarafından yazılır ve başkan ile üyeler tarafından imzalanır Kararda karşı oy kullananların görüşlerine de yer verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki

Yetkili disiplin amirleri
MADDE 24- (1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezası gerektiren fiil veya hali bulunan memurlar hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesine ilişkin hususlarda yetkili disiplin amirleri, disipline aykırı fiil veya halin işlendiği sırada memurun görev yerindeki disiplin amirleridir.
Yetkili disiplin kurulları
MADDE 25- (1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini ve uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye yetkili disiplin kurulu, disipline aykırı fiil veya halin işlendiği sırada memurun görev yerindeki disiplin kuruludur. Ancak;
a) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini inceleme yönünden;
1) Cumhurbaşkanınca atanmış olan memurlar hakkında merkez teşkilatı disiplin kurulu,
2) Cezanın, bakan veya üst yönetici tarafından verilecek olması halinde ilgisine göre bakanlık veya kamu idaresi merkez teşkilatı disiplin kurulu,
3) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında çalışmakta olan memurlar hakkında merkez teşkilatı disiplin kurulu,
b) Disiplin cezalarına yapılan itirazları inceleme yönünden;
1) Taşra teşkilatında görevli memurlar hakkında bakan veya üst yönetici tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları hakkında ilgisine göre bakanlık veya kamu idaresi merkez teşkilatı disiplin kurulu,
2) Bölge müdürüne vali tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları hakkında merkez teşkilatı disiplin kurulu,
3) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli memurlara verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları hakkında merkez teşkilatı disiplin kurulu,
yetkilidir.
Yetkili yüksek disiplin kurulları
MADDE 26- (1) Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye, memurun bağlı bulunduğu kamu idaresinin yüksek disiplin kurulu yetkilidir.
(2) Mahalli idarelerde görev yapan memurlar hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeye ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kurulu yetkilidir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun değerlendirmesi neticesinde yetki
MADDE 27- (1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin olarak;
a) Ceza teklifinin ilgili disiplin kurulunca kabul edilmesi üzerine ceza vermeye yetkili amirler, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü de dikkate alarak yapacağı değerlendirmeye göre cezayı verir veya gerekçesini de belirtmek suretiyle reddeder.
b) Ceza teklifinin disiplin kurulunca reddedilmesi üzerine ceza vermeye yetkili amirler, 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla gerekçesini de belirterek, başka bir disiplin cezası vermeye veya disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermeye yetkilidir.
(2) Yüksek disiplin kurulu tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi isteminin reddine karar verilmesi üzerine ceza vermeye yetkili amirler, 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla gerekçesini de belirterek, başka bir disiplin cezası vermeye veya disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermeye yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM
Disiplin Soruşturması, Süreler ve Kararların Tebliği

Disiplin soruşturması
MADDE 28- (1) Disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkında soruşturma açılması zorunludur. Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez.
(2) Disiplin soruşturması, memurlar arasından görevlendirilen muhakkik ya da teftiş, denetim ve soruşturma yapmakla görevli memurlar eliyle yapılır. Disiplin soruşturmasında birden fazla memur birlikte görevlendirilebilir.
(3) Disiplin soruşturmasında muhakkik görevlendirilmesi halinde muhakkik, hakkında soruşturma yapacağı memurdan hiyerarşik olarak alt seviyede olamaz.
Muhakkikin çalışma usulü
MADDE 29- (1) Muhakkik, savunma isteme ve disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere soruşturma konusuyla sınırlı olarak kendisini görevlendiren disiplin amirinin bütün yetkilerini haiz olup bu kapsamda her türlü evrakı incelemeye, hakkında inceleme yapılan memurun ifadesini almaya, memur tarafından gösterilen veya bilgisi olabileceğini değerlendirdiği kişilerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye yetkilidir.
(2) Muhakkik, soruşturma konusu fiil veya hal dışında disipline aykırı yeni bir fiil veya hal tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu disiplin amirine yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma görevi verildiği takdirde bu konularda da soruşturma yapabilir.
(3) Muhakkik, "Giriş bilgileri", "Maddi delil ve belgeler", "İfade ve bilgisine başvurulanlar", "Konuya ilişkin mevzuat", "Değerlendirme ve kanaat" ile ihtiyaca göre oluşturulan diğer bölümlerden ibaret bir "Muhakkik Raporu" düzenler ve gizli yazıyla kendisini görevlendiren disiplin amirine sunar.
(4) Muhakkik, hazırladığı raporda atıf yaptığı belgelerin asıllarını ya da onaylı örneklerini eksiksiz olarak soruşturma dosyasına ekler. Dosyadaki her sayfa ve belgeyi numaralandırarak dizi pusulası hazırlar.
Savunma
MADDE 30- (1) Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma, soruşturma sürecinin son aşamasında disiplin amiri tarafından istenir.
(2) Savunma, memur hakkındaki iddialar, bu iddiaların dayandığı deliller, isnat edilen fiil veya hallerin hukuki nitelendirmesi ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil veya hallerden hangisinin kapsamına girdiği bent ve alt bent belirtilerek istenir.
(3) Memur, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar.
(4) Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içinde yapılmaması halinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir.
(5) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri savunmayı aldıktan sonra soruşturma dosyasını disiplin kuruluna gönderir.
(6) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri savunmayı aldıktan sonra ceza verilmesi gerektiği kanaatine varırsa soruşturma dosyasını, kanaatini içeren yazı ile birlikte yüksek disiplin kuruluna gönderir. Yüksek disiplin kurulunca, memurun sözlü veya yazılı olarak son savunması, 657 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinde tanınmış olan haklardan yararlanmasına imkan sağlanmak suretiyle ayrıca talep edilir.
Karar süreleri
MADDE 31- (1) Disiplin amirleri; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren on beş gün içinde vermek zorundadır.
(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna on beş gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kamu idaresinin yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır.
(4) Disiplin cezası tekliflerinin disiplin kurulları veya yüksek disiplin kurullarınca reddedilmesi halinde, ceza vermeye yetkili amirlerce, ret kararlarının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası verilebilir.
(5) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
Zamanaşımı
MADDE 32- (1) Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Devlet memurluğundan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Kararların ilgililere tebliği
MADDE 33- (1) Disiplin amirleri, atamaya yetkili amirler veya valilerce verilen disiplin cezaları, kararların verildiği tarihi izleyen on beş gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.
(2) Devlet memurluğundan çıkarma cezası, kararının verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.
(3) Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazların sonucu, bu husustaki kararının verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.
Disiplin soruşturması ve cezaları hakkında çeşitli hükümler
MADDE 34- (1) Kesinleşmiş disiplin cezaları, kanuni düzenleme ile yargı kararlarının gerektirdiği durumlar hariç başka bir idari işlemle geri alınamaz, değiştirilemez veya ortadan kaldırılamaz.
(2) Başka kamu idaresine atanan memurlar hakkında daha önce görev yaptığı kamu idarelerinde yetkili disiplin amiri veya kurullarınca verilen disiplin cezaları ve soruşturma dosyaları, verilmiş cezalarının uygulanabilmesi için ilgililerin görev yaptığı kamu idarelerine gönderilir.
(3) Hakkında açılan disiplin soruşturması devam ettiği sırada, ölüm hali hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple memuriyeti sona erenlerin soruşturmaları tamamlanır. Soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları ilgililere tebliğ edilir ve karar özlük dosyasına konulur. Bu durumda olanların tekrar memuriyete dönmeleri durumunda verilmiş olan ceza uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezalarına İtiraz ve Yargı Yolu ile Disiplin Cezalarının Uygulanması

Disiplin cezalarına karşı itiraz
MADDE 35- (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
(2) İtirazda süre, kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.
(3) Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
Disiplin cezalarına karşı yargı yolu
MADDE 36- (1) Disiplin cezası verilen memur, tüm disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurabilir.
Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 37- (1) Disiplin cezaları, memurun özlük dosyasına işlenir, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, verildiği tarihi takip eden ay başında uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İşleme konulmayacak ihbar ve şikayetler
MADDE 38- (1) Devlet memuru hakkında;
a) Belirli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,
b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan,
c) Daha önceden şikayet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,
ç) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar veya henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan,
ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerin somut delillere dayanması durumunda konu hakkında disiplin soruşturmasına başlanır.
Bildirim yükümlülüğü
MADDE 39- (1) Amirlerce verilen disiplin cezaları, bu amirlerin bağlı bulunduğu disiplin amirine bildirilir.
(2) Disiplin iş ve işlemlerine ilişkin talep edilen bilgiler kamu idarelerince, kamu personeli bilgi sisteminin ilgili bölümlerine kaydedilir.
Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi
MADDE 40- (1) Özlük dosyasına uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalan işlenen devlet memurları, cezanın uygulanma tarihinden itibaren;
a) Uyarma ve kınama cezalarında beş yıl,
b) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında on yıl,
geçtikten sonra, atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini talep edebilir.
(2) Atamaya yetkili amir; disiplin cezası alan memurun birinci fıkrada belirtilen süreler içindeki davranışlarını, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebini haklı kılacak nitelikte görmesi halinde, talebin kabulüne karar verilebilir. Bu karar özlük dosyasına işlenir.
(3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması talebine ilişkin ayrıca ilgili disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra ikinci fıkra gereğince işlem yapılır.
Kurumsal disiplin amirleri yönetmelikleri
MADDE 41- (1) Kurumsal disiplin amirleri yönetmeliklerinin hazırlanmasında aşağıda yer verilen usul ve esaslara uyulur:
a) Kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bu Yönetmelik veya ilgili diğer mevzuatında yer verilen usul ve esasları tekraren düzenleyen maddelere yer verilmez.
b) Ekli cetvellerde, disiplin amirleri kısmında; "Üst Disiplin Amiri" ve "En Üst Disiplin Amiri" gibi üstünlük dereceli ifadeler kullanılmadan tek bir "Disiplin Amiri" sütunu açılır.
c) Cetvellere yazılan memuriyet unvanlarının ilgili mevzuatına göre ihdas edilmiş kadro unvanı olması zorunlu olup unvanlarda kısaltma yapılmaz.
ç) Uhdelerinde yöneticilik görevi bulunmayanlar, cetvellerde disiplin amiri olarak gösterilmez.
d) Ekli cetvellere herhangi bir açıklama ve not yazılmaz.
e) Ekli cetveller; kamu idarelerinin teşkilat yapılarına göre merkez teşkilatı, taşra teşkilatı bölge kuruluşları, taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlun, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ve yurt dışı teşkilatı bölümlerine ayrılarak düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42- (1) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 43- (1) Mevzuatta, bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Kamu idarelerinin uyumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamu idareleri, disiplin kurullarını ve disiplin amirleri hakkındaki yönetmeliklerini, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuralları yeniden oluşturulması ve disiplin amirlerinin yönetmeliklerle yeniden belirlenmesine kadar, mevcut kurullar ve disiplin amirlerinin görev ve yetkileri devam eder.
Yürürlük
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete
Normalleşme gıda fiyatlarını düşürür mü?
Hadise, Times Meydanı'nda
Bakan Koca: 'Vaka sayılarındaki artış devam ediyor'
Elektrik fiyatını 2025’e kadar sabitledi!
Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı
Bayram tatilinden dönen aile kaza yaptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Aşının dini ırkı yoktur: Yerli aşıyı beklemeden yaptırın
Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü
Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt
İzmir'de anne ile kızı aynı üniversiteden mezun oldu
Uzmandan altın ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih belli oldu fiyatlar uçacak
Bayram tatilinin 7. gününde kazalarda ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
Toplum bağışıklığı sağlandıkça, vaka sayıları önemsiz hale gelecek'
Mehmet Ceyhan’dan takipçisine çok sert tepki!
Malatya kayısısı 115 ülkede damakları tatlandırdı
Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Şile açıklarında hortum oluştu.
13 milyar bütçesi olan diyanet ek para istiyor
Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi
Yekta Saraç, Melih Bulu ve Naci İnci hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünü kutladı
Türkiye'de ilk: Üç boyutlu yazıcı ile ev
Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü
Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar
Bayramda bile hiçbir yakınının arayıp sormadığı ortaya çıktı
Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü kurudu
Türkiye’deki altyapı artan internet ihtiyacına yetişemiyor
Hackerler 14 bin kişinin 'diş'ini çekti!
İsteği dışında sendikaya üye yapılan personel, ne yapabilir?
Danıştay, uzman personelin maaş talebine son noktayı koydu!
Tatile götürmediği çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz inşa etti
Bakan Koca'nın paylaştığı güvercini tedavi eden 112 sağlık ekibi konuştu
Erdoğan Rize'de konuştu: 550 konut inşa edeceğiz
Yeni corona virüsü varyantı ortaya çıktı! 16 vaka tespit edildi
İşçiye yapılan evlenme yardımı Gelir Vergisi'ne tabi mi?
Para desteği! Hepsi alıyor... Yaşlı, engelli, öğrenci, ihtiyaç sahibi aileler...
Ambulanslarda görev yapan 3 bin 552 personeli Kovid-19'a yakalandı
Temmuz ayında gıda fiyatlarında art arda zam
Askere giden kıdemini alır
Ankara'da dolunay
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti
ABD, Türkiye sınırına 400 tank yığdı
Emekli Albay, iki kadını ezdi 'intihar ettiler' dedi, serbest kaldı
İki doz arası kaç hafta olmalı: İşte en ideal süre
MHP gündeme getirdi: Vekiller için çatı yasa geliyor
Türk-İş ve Hak-İş'ten hükümete müzakere çağrısı!
TMV Başkanı Birol Akgün: FETÖ'nün eğitim istismarını engelledik
TİS masası karışık: Memur ve işçi zammında yeni süreç mi geliyor!
Yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı
MSB: 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi
Karadeniz'de yeni tehlike: Asya Kaplan Sivrisineği
Ford 775 bin aracı geri çağırdı
Yakınları şehidi böyle karşıladı: Dimdik ayaktayız. Vatan sağolsun
Geri dönüş başladı, trafik durma noktasına geldi
Türkiye'de son 8 günde 16'sı çocuk 43 kişi boğuldu
Asıl müjde Kıbrıs'ın tanınmasıdır
Canlı yayında inanılmaz kavga
74 doğumluya 2024 yılından emeklilik!
Genç arıcı devlet desteğiyle kovan sayısını 30'dan 300'e çıkardı
Bu davranışlar hem tazminattan hem de işinizden edebilir…
Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan uyardı! 4. dalga mı geliyor?
Komşu kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Çin, ABD'li 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacak
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda yarı finale çıktı
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 yaşında
Kira sözleşmesine dikkat! Okumadan atılan bir imza hayalinizi kabusa çevirebilir
PKK'ya 'Sırrı beni aldatıyor' mektubu
Maske takmamakta direnip 'yaz cezamı' dedi
81 ilin kütüphaneleri dijitalleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı
Selvi Kılıçdaroğlu: Yemeğe gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum
Diyarbakır'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Benzer Haberler