Emekli memur kamuya yeniden atanırsa yıllık izin durumu ne olur?

Emekli memur kamuya yeniden atanırsa yıllık izin durumu ne olur?

Devlet memurlarından emekli olanların yeniden kamu hizmetine girmeleri halinde göreve başladığı tarih itibarıyla ilgili yıla ait izni alabilir.

Tarih :
Emekli memur kamuya yeniden atanırsa yıllık izin durumu ne olur?

Soru: Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken yaş haddinden emekli oldum. 2547 sayılı Kanunun geçici 55 inci maddesindeki yasal düzenlemeden yararlanarak başka bir kamu kurumuna yeniden atandım. Geçmiş hizmetlerim dikkate alınarak başladığım yıl itibarıyla yıllık izin alabilir miyim?

Cevap: Bilindiği üzere, emekli olan memurların yeniden kamu hizmetine dönüşleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede, "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu konuya dair 27 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 30 uncu maddesinde "Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." hükümlerine göre öğretim üyelerinin emekli olduktan sonra yükseköğretim kurumlarına açıktan atanmalarına imkan verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık İzin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." İfadesi bulunmaktadır.


Bununla birlikte, 6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Sorunuza kıyasen yakın olan bir konuda mülga Devlet Personel Başkanlığının görüşünde ise; "...657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca asgari 1 yıl hizmeti olan devlet memurlarının istemeleri halinde cari yıl ile bir önceki yıldan dolayı hak kazandıkları izinleri bulundukları yıl içerisinde kullanmalarının mümkün olduğu, bu yıllar içinde birkaç gün de olsa fiilen çalışmış olanlara yıllık izin verilebileceği, dolayısıyla 2007 yılında memuriyetten istifa edip 2008 yılında tekrar göreve başlayan ilgili personelin 2007 yılında birkaç gün de olsa fiilen çalışmış olması halinde 2007 yılına ilişkini iznini 2008 yılında kullanabileceği" değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen ilgili düzenlemeler ve görüş çerçevesinde,

1- Emekli olan memurların yeniden kamu hizmetine alınmaları halinde geçmiş yıllara ait kazanılmış hak aylığında geçen sürelerin dikkate alınmak suretiyle yeniden atama yapıldığı yılın iznini almalarında sakınca bulunmadığı,

2- Geçmiş yıla ait yıllık izin talebinde ise, bir önceki yıl (2020) emekli olan kişinin takip eden yılda (2021) kamuya tekrar dönmesi halinde geçtiğimiz yıl kullanmadığı yıllık izinlerle ilgili yıla ait izni kullanabileceği,


Değerlendirilmektedir.

Memurlar.Net - Özel
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler