Anasayfa » İlan » Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 15 Uzman Yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 15 Uzman Yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 15 Uzman Yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 15 Uzman Yardımcısı alınacaktır

Tarih :
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 15 Uzman Yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısı, sözlü sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar
TABLO 1’de belirtilmiştir.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.
b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava
giriş yerleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfasında sınavdan
en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III. SINAV ŞEKLİ
Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.
IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda
son başvuru tarihi (22 Kasım 2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak
(01.01.1986 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az dört yıllık
lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına
(KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip
olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip
oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),
d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.
TABLO 1
V. SINAV BAŞVURUSU
a) Sınav başvurusu, 12.11.2021 tarihinden 22.11.2021 günü mesai saati bitimine (Saat
18:00) kadar
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfası üzerinden
elektronik ortamda yapılacaktır.
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir
örneğinin, en geç sınavdan önce Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta
yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular
işleme konulmaz.
VI. GİRİŞ SINAVI
a) Başvuran adaylardan KPSS puan türlerine göre en yüksek puana sahip olandan
başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son
sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağırılacaktır.
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların adları, soyadları, KPSS puanları, sınav
tarih ve saatleri https://www.oib.gov.tr web sitesinde ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası
girişinde son başvuru tarihinden sonra 15 gün içinde ilan edilecektir.
c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, sınavda
kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk
damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi
geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile
birlikte hazır bulunacaklardır.
VII. SINAV KONULARI
Sözlü sınav;
a) Hukuk ile Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu
adaylar için, İdarenin görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların
yanında, aşağıda belirtilen konulardan yapılır:
1) Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik
İlişkiler ve Kuruluşlar,
2) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe
Politikası, Türk Bütçe Sistemi,
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni
Hukuk (Aile ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku
(Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar
Analizi.
b) Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan adaylar için, İdarenin görev alanı
dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların yanında, üniversite eğitimine ait
mesleki bilgilere ilişkin konulardan yapılır.
VIII. DEĞERLENDİRME
Giriş sınavı;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş)
olması şarttır.
IX. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sözlü giriş sınavında başarı sıralaması, sözlü sınav puanlarına göre belirlenecektir. Sözlü
sınav puanının eşitliği durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda
puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının
yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının
https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az
olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin
kontenjan sayıları arasında iptal etme veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Adaylar, sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını
https://www.oib.gov.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi)
gün içerisinde, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapacaklardır. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır. İtirazlar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içerisinde
incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir.
X. ATAMA
Giriş sınavında başarılı olan adayların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı
kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.
Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına
göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip
eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik
teşkil etmez. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman
Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.
Atama işlemlerinin yapılması için ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı
halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda
bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların
yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.
XI. DİĞER HUSUSLAR
a) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bu konuda hiçbir hak talep edemez.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
c) Başvurular 22.11.2021 tarihi mesai saati (18:00) sonunda sona ereceğinden, adayların
elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak,
başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
XII. BİLGİ ALMA
Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının
0 (312) 585 84 62-585 80 79 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.
İlan olunur. 9883/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Kasapoğlu: 2022 yılında 60 bin genç istihdamla buluşturulacak
Memur zammını Türk İş Başkanı açıkladı!
Yabancı para mevduat oranı tarihi zirvesinde
TİSK : Ümit ederiz ki asgari ücreti bu hafta açıklarız
Kar, çok kuvvetli yağış ve rüzgar! İşte il il hava durumu...
Bakan Dönmez'den elektrik faturalarına ilişkin açıklama
Hakkari Üniversitesi 25 sözleşmeli Büro ve Destek Personeli alacak
Türk-İş'in Genel Başkanı 'Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada altına anlaşamayız'
Tedarik zincirinin yeni zayıf halkası kalay
1 litre süt 10 TL’ye dayandı: Daha büyük zam kapıda
THY 210 Bin TL'ye Uçak Bileti Satıyor!
Erkek arkadaşını cipiyle öldüren kadının müebbet hapsi istendi
CHP'li belediye Ak partiye geçti
Kızılay 10 müfettiş yardımcısı alacak
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Havalimanında soyunan kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı
Fazla mesai 'ücrete' dahil olabilir mi?
Çalıştıkları hastaneye cenazeleri gitti
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu
Meteorolojiden 9 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden üç il için fırtına uyarısı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Faiz indirimi sürerse dolar 15 lira olur
Otomobil fiyatları TBMM gündeminde

Benzer Haberler