Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 sözleşmeli personel alacak

Tarih :
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli
Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak.
3) 2020 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

UNVANLAR VE MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI
UNVANI ADI
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER TAPU VE KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
EMLAK YÖNETİMİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvurular, 25.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat: 17:00' a kadar e-Devlet
üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve
kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri
aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir.
Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan
gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların
ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru
yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.
5) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini
Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecektir. Ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi
gerekmektedir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak
ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, aşağıda belirtilen
birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların
yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan
sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi
de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

GENEL HÜKÜMLER
1) Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal
işlem yapılacaktır.
2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal
edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek
adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
İLETİŞİM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0 (312) 5514517 - 5514716
e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler