Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor

Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor

Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı arttırılmıyor

Tarih :
Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor
Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi'nde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Bu tutarlar 2022 yılında en azından yeniden değerleme oranında arttırılmalıydı, ancak arttırılmadı.

Diğer yandan 633 sayılı KHK'daki düzenleme öncesinde yani 657 sayılı Kanunun 207 nci maddesindeki hükme göre bu tutar çocuğu dünyaya gelen memurlara 2500 x 0,23545469 = 588,63 TL doğum yardımı ödeneği olarak verilmekteydi. Ancak 657 sayılı Kanunun 207 nci maddesi yürürlükten kaldırılarak yerine 633 sayılı KHK'deki hüküm getirilmiştir.

Sonuç olarak 633 sayılı KHK'da yer verilen bu düzenlemenin bir mantık içerisinde gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimsenin bu rakamlara güvenerek çocuk yapmayacağını birilerinin hem anlaması hem de anlatması gerekiyor. Ayrıca 2015 yılından beridir doğum yardımı tutarında hiçbir artışa gidilmemesi de izah edilebilir bir durum değildir. Kaldı ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının müştereken bu tutarı arttırma yetkisi bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler