Anasayfa » Kamu » Güvenlik görevlisine bırakılan tebligat geçerli sayılır mı?

Güvenlik görevlisine bırakılan tebligat geçerli sayılır mı?

Güvenlik görevlisine bırakılan tebligat geçerli sayılır mı?

Güvenlik Görevlisine Bırakılan Tebligat Usulsüz Olur mu?

Tarih :
Güvenlik görevlisine bırakılan tebligat geçerli sayılır mı?

Herhangi bir tebligat işlemi ile karşılaşılacağı zaman kişinin adreste bulunmaması halinde bazı sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.Tebligat Kanunu adreste olmadığı zaman komşuya ya da yöneticiyi bilgilendirilerek muhtara bırakılan tebliği de geçerli saymakta.Ancak uygulamada bazen tebligat görevlileri ya da postacıların tebligatları site güvenlik görevlilerine bıraktığı görülmekte.Yargıtay 20. Hukuk Dairesi bu konuda emsal bir karar verdi.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi güvenlik görevlisine yapılan tebligatı usulsüz tebliğ saydı. Kararın gerekçesinde özetle,

'Tebligat Kanunu uyarınca; yapılacak tebliğ işleminde tebliğ yapılacak kişi adreste bulunmazsa, adreste bulunmama nedeni araştırılarak komşu, kapıcı veya yönetici beyanının alınması, beyanda bulunan komşunun mutlaka adı ve soyadının ve komşu olduğunun belirtilmesi ayrıca imzasının alınması ya da imzadan kaçınması halinde bu durumunda tebligat parçasına yazılması gerekir. Aksi halde yapılan tebliğ işlemi geçersiz olur.' ifadesine dayandı.

İçtihat Metni:

T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017/4438
KARAR NO: 2017/6687
KARAR TARİHİ: 21.9.2017


>USULSÜZ TEBLİGAT--MUHATABIN O AN İÇİN ADRESİNDE BULUNMAMASI NEDENİ İLE "SİTE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE HABER VERİLİP, MUHTARA BIRAKILMASI" ŞEKLİNDE TEBLİGAT USULE AYKIRIDIR. GÜVENLİK GÖREVLİSİ YASADA SAYILAN YÖNETİCİ, KOMŞU VE KAPICI DIŞINDADIR.


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının kat maliki olduğu numaralı bağımsız bölüme dair tahakkuk eden aidat bedelleri ve Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca uygulanan gecikme tazminatı ile davalının bağımsız bölümüne dair yüklenici . tarafından davalı adına yapılan enerji abonmanlık güvence bedelinin davalı/borçlu tarafından ödenmemesi üzerine davalı aleyhine 2013/7955 Sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, davalının haksız yere söz konusu takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile takibin devamı ve % 20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davanın kabulüyle sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin 7.119.01 TL asıl alacak ve 1.628.40 TL işlemiş gecikme tazminatı olmak üzere toplam 8.747.41 TL üzerinden devamına, %20 icra-inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 27. maddesinde yer bulan “Hukuki Dinlenilme Hakkı” gereğince davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olup, bu hakkın yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içermektedir. Mahkeme, iki tarafa eşit şekilde hukukî dinlenilme hakkı tanıyarak hükmünü vermelidir.

Anayasanın 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukukî dinlenilme hakkı, adil yargılanma hakkı içinde teminat altına alınmıştır. Bu hakka, tarafın hâkime meramını anlatma hakkı ya da iddia ve savunma hakkı da denilmektedir. Ancak, hukukî dinlenilme hakkı, bu ifadeleri de kapsayan daha geniş bir anlama sahiptir. Bu hak çerçevesinde, tarafların gerek yargı organlarınca gerekse karşı tarafça yapılan işlemler konusunda bilgilendirilmeleri zorunludur. Kişinin kendisinden habersiz yargılama yapılarak karar verilmesi, kural olarak mümkün değildir.
Bu kapsamda hukuki dinlenilme hakkının, bilgilenme/bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği açıktır. Bilgilenme hakkı, yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karşı tarafın gerekse de yargı organlarının dosya içeriğine yapmış oldukları işlemleri öğrenmelerini kapsar. Bilgilenme/bilgilendirme hakkının etkin biçimde kullanılabilmesi için gönderilecek tebligat ve davetiyelerde kanunda öngörülmüş şekil şartlarına sıkı sıkıya uyulması gerekmektedir.

Tebligat Kanununun 21. ve Tebligat Tüzüğünün 28. maddeleri uyarınca; yapılacak tebliğ işleminde muhatap adreste bulunmaz ise, adreste bulunmama nedeni araştırılarak komşu, kapıcı veya yönetici beyanının alınması, beyanda bulunan komşunun mutlaka adı ve soyadının ve komşu olduğunun belirtilmesi ayrıca imzasının alınması ya da imzadan imtina durumunda tebligat parçasına yazılması gerekir. Aksi halde yapılan tebliğ işlemi geçersiz olur.

Somut olayda, davalıya çıkarılan dava dilekçesini içerir tebligat “isim ve imzadan imtina eden site güvenlik görevlisinin” beyanına göre davalı çarşıya gittiğinden Barbaros mahallesi muhtarlığına teslim edilmiş ve yine “isim ve imzadan imtina eden site güvenlik görevlisine” haber verilmiştir. Site güvenlik görevlisi yasada sayılan komşu, yönetici ve kapıcı dışında kaldığından davalıya yapılan tebligat usulsüzdür.

Davalının usulüne uygun olarak duruşmalara davet edilmesi hukuki dinlenilme hakkının zorunlu bir sonucu olup, aksi hâl savunma hakkının kısıtlanmasına neden olur. Bir başka anlatımla, mahkeme davalıyı savunma hakkı tanımak amacıyla usulüne uygun olarak cevap vermeye ve duruşmalara katılmaya davet etmedikçe yargılamaya devam edip hükmünü veremez.

Hal böyle olunca; davalıya usulüne uygun olarak dava dilekçesinin tebliğ edilmesi, taraf teşkili sağlandıktan sonra tarafların gösterecekleri delillerin toplanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken usulsüz tebligat ile yetinilip yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine 21/09/2017 günü oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi
Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Bakan Bilgin: EYT, ocaktan sonra uygulamaya sokulacak
Sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak? Bakan açıkladı..
Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan kurtuldu
Maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi
Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi
Bu üniversiteden 4 bilim insani 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı
'Arz talep dengesini yakalayacağız ve konut fiyatları düşecek'
İBB, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında program düzenledi
Benzin ve motorinde indirim var mı?
'Sermaye düşmanı değiliz ama sermayenin emeğe düşmanlık etmesine izin vermeyiz'
Eski HDP'li vekil Güven'e 'terör örgütü propagandası'ndan 11 yıl 7 ay hapis
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
Dolar günü 18,58 TL'den kapattı
İngiliz bakandan skandal emekli maaşı açıklaması: Söz veremem
'TDT devletleri arasında karşılıklı savunma altyapısı güçlendirilecek'
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Benzer Haberler