Anasayfa » Soru Cevap » Yıllık izinde ispat yükümlülüğü kime aittir?

Yıllık izinde ispat yükümlülüğü kime aittir?

Yıllık izinde ispat yükümlülüğü kime aittir?

Yıllık izinler çalışanlar için büyük önem taşıyor. Dolaysıyla yıllık izin alacakları sık sık dava konusu oluyor. İzin alacakların hesaplanması da büyük önem taşıyor. Yargıtay bu konuda açılacak davalarda emsal olabilecek bir karara imza attı. Yargıtay'ın bir çalışanın izin alacağından yola çıkarak verdiği karara göre, yılık izinlerin kullanılıp kullanılmadığının ispatından işveren sorumludur.

Tarih :
Yıllık izinde ispat yükümlülüğü kime aittir?

İşte Yargıtay'ın yıllık izinlerin hesaplanmasıyla ilgili verdiği karar:

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
Esas : 2015/457
Karar : 2016/6316
Tarih : 03.03.2016

Özet: Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının yirmiiki gün yıllık izin kullandığı kabul edilerek yıllık izin ücreti alacağı hesaplanmış ise de, yapılan hesaplama hatalıdır. Dosya içeriğinden, davacının toplamda otuzaltı gün yıllık izin kullandığının anlaşılmasına göre, belirtilen miktarın yıllık izin hesabında nazara alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izinle hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili davanın reddine karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.


Temyiz:

Kararı, davalı vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.
2-Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü İŞVERENE AİTTİR. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belgeyle KANITLAMALIDIR. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının yirmiiki gün yıllık izin kullandığı kabul edilerek yıllık izin ücreti alacağı hesaplanmış ise de, yapılan HESAPLAMA HATALIDIR. Dosya içeriğinden, davacının toplamda otuzaltı gün yıllık izin kullandığının anlaşılmasına göre, belirtilen miktarın yıllık izin hesabında nazara alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.03.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler