İşçi zorla ücretsiz izne çıkarılabilir mi?

İşçi zorla ücretsiz izne çıkarılabilir mi?

İşveren çalışanlarını zorla ücretsiz izne çıkarabilir mi? Ücretsiz izinde işçinin rızası aranır mı?

Tarih :
İşçi zorla ücretsiz izne çıkarılabilir mi?
Ücretsiz izin, işçinin çalışmadığı ve ücrete hak kazanmadığı bir dönem olup İş Kanununun öngördüğü bir izin türüdür. Ücretsiz izinde geçen sürelerde işçi, adından da anlaşıldığı üzere ücrete hak kazamayacağı gibi,Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 21/03/2012 tarihli, 2010/1982 Eesas,2012/9363 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere,ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından da dikkate alınmaz.
Peki işveren tarafından zorla ücretsiz izne gönderilen işçi ne olacaktır?


İş sözleşmesinde, işçinin zorla ücretsiz izne çıkarılması esaslı bir değişikliktir.Ve esaslı değişiklikler ancak İŞÇİNİN YAZILI RIZASI ile gerçekleşmektedir. Ancak, İşçi her hangi bir onay vermeden / imza atmadan ücretsiz izne yollanmışsa bu durumda işçi İş Kanununun 24 üncü maddesinin 2/f bendine dayanarak iş sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshedebilir.

İşverenlerin, işçiyi isteği dışında ücretsiz izne göndermesinin iki sonucu doğacaktır;Ya işçi işverenin bu isteğini kabul ederek ücretsiz izin kullanacak ve bu sürenin bitmesi halinde tekrar işyerinde çalışmaya devam edecektir.
Ya da, işçi ücretsiz izne çıkmayı kabul etmeyecek ve bir ihtarname yazarak "işverence sözlü beyan edilen ücretsiz izin teklifini kabul etmiyorum, ücretsiz izin uygulandığı takdirde yapılan uygulamanın iş sözleşmesinin feshi olarak kabul edileceğini ve kıdem, ihbar tazminatı ve diğer işçi alacaklarını tarafıma ödenmesini ihtar ederim" şeklinde beyan ederek bu ihtarı da Noter tarafından işverene tebliğ ettirmesi gereklidir. İşveren, işçinin yazılı ihtarnamesinin tebliğine rağmen işçiyi, ücretsiz izine çıkarmış ise işçi işyerini terkederek hakkını iş mahkemelerinde aramalıdır. İşçinin rıza göstermemesine rağmen işveren tarafından uygulanan ücretsiz izin durumu Yargıtay'ın 02/12/2015 tarihli,2014/22908 Esas ve 2015/34195 Karar sayılı kararlarında işveren tarafından yapılan fesih olarak kabul edilmektedir. Bu durumda işçi, feshe bağlı tazminatlarını hak etmiş olur. Ayrıca iş güvencesi uyarınca işverene, işe iade davası da açabilir.

Ancak burada şu hususu da hatırlatmak da yarar var. Zorla ücretsiz izne çıkarma diye ifade etmeye çalıştığımız durumla ilgili olarak, Yargıtay uygulamasında bir takım hallerin varlığı halinde, ki bunlar, 'işletmesel zorunluluk ve son çare olarak işverence uygulanan fesh'in geçerli fesih niteliği taşıyacağı açıkça belirtilmiştir.Örneğin, 2015/29258 esas, 2015/30748 Karar sayılı kararında,'.... diğer işletmelerde işe devam edebilme hakkı sunulduğu, davacının kabul etmediği, valilik ile sözleşmenin yenilenmesi ve davacının çalıştığı bölümün yeniden faaliyete geçmesi ihtimaline binaen ücretsiz izin teklifinin de işverence işçilere teklif edildiği, davacının bu teklifi de kabul etmediği... bu durumda davalının iş sözleşmesini işletmesel zorunlulukla ve son çare olarak feshettiği feshin geçerli olduğu..'na hükmedilmiştir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler