Anasayfa » İşçi » İş-Kur'dan meslek öğrenene günlük 106 TL harçlık!

İş-Kur'dan meslek öğrenene günlük 106 TL harçlık!

İş-Kur'dan meslek öğrenene günlük 106 TL harçlık!

Türkiye İŞ Kurumu, mesleksizlik sorununa çözüm getirmek için oluşturulan Meslek Eğitim Kurslarını yeniden tanzim etti. Buna göre, milyonlarca işsiz yeni meslek sahibi olabilecek. Ayrıca kursiyerlere günlük 65,44 TL, sanayi sektöründe 106,34 TL harçlık ödenecek. Yeniden tanzim edilen mesleki eğitim kurslarının ayrıntıları şöyle.

Tarih :
İş-Kur'dan meslek öğrenene günlük 106 TL harçlık!

1. GİRİŞ

Bir önceki yazımızda Türkiye İş Kurumu tarafından organize edilen İşbaşı Eğitim Programlarını anlatmıştık. Bu yazımızda ise "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında İŞKUR tarafından yeniden düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarını değerlendireceğiz. Kursların usul ve esaslarını, kimlerin hangi koşullarda yararlanabileceğini, kursların süresi ve diğer temel hususlarını ele alacağız.

2. MESLEKİ EĞİTİM KURSU (MEK)

İşverenlerin işgücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile çeşitli hizmet sağlayıcılarla birlikte düzenlenen mesleki eğitim kursları, talep edilen mesleklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamaktadır. Böylece işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacı, işverenlerin herhangi bir maliyete katlanmalarına gerek kalmadan temin edilmektedir.

Mesleki eğitim kursları Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, kursların detaylarını aşağıda açıklayacağız.

2.1. Mesleki Eğitim Kurslarının (MEK) Tanımı

Mesleki eğitim kursu, herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan, mesleğini değiştirmek isteyen veya mesleğinde yeterli olmayan kişilerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimleridir.

2.2. Kursların Açılması

Öncelikle kurs düzenlenebilmesi için yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde işgücü piyasasından veya işverenlerden talep gelmesi gerekir. Söz konusu talebin, il müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda Kurum kayıtlarından karşılanamaması halinde İŞKUR Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alınması şartıyla sadece karşılanamayan kısım için mesleki eğitim kursu düzenlenebilecektir.

Planda bulunmayan bir meslek için hizmet alımı veya iş birliği yöntemi ile kurs düzenlenmek istenildiğinde öncelikle il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun onayıyla planda değişiklik yapılması, bilahare ise Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması gerekmektedir.

2.3. Mesleki Eğitim Kursu Düzenlenebilecek Hizmet Sağlayıcılar

Mesleki eğitim kursları iş birliği ve hizmet alımı olmak üzere 2 ayrı yöntemle düzenlenir. İş birliği veya hizmet alımı yapılabilecek hizmet sağlayıcılar şunlardır:

¢ Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel öğretim kurumları,

¢ Üniversiteler,

¢ Özel sektör işyerleri,

¢ Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları ve bunlara bağlı işyerleri ile iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar.

MEB'e bağlı kurum ve kuruluşlar hizmet alımı yöntemiyle teklif sunamaz, sadece iş birliği kapsamında teklif sunabilirler.

MEB'e bağlı kurum ve kuruluşların alt yapısının diğer hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılması durumunda, bu hizmet sağlayıcılar sadece iş birliği kapsamında teklif sunabilirler.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre MEB tarafından verilen kurs açma iznine sahip olan kurumlar ile sadece izin alınan konularda kurs düzenlenebilir.

Dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde mesleki eğitim verebileceğinin bulunması şartıyla vakıf ve dernekler kendilerine ait iktisadi işletme ile teklif sunabilecek olup merkezlerinin olduğu il dışında teklif sunabilmeleri için, o ilde şubelerinin yer alması gerekmektedir.

Üniversitelerin ise, teklif sundukları ilde faaliyet gösterdiklerine dair resmî belgeleri ve kendilerini temsil edebilecek yetkilendirilmiş yerleşik birimlerinin yer alması gereklidir.

2.4. Kurs Eğitim Programları

Kurs eğitim programları MEB veya üniversite tarafından onaylanır. MEB veya üniversite kurs eğitim programlarının müfredatının Ulusal Meslek Standartları (UMS) ile uyumlu olmasını temin eder.

UMS ve/veya ulusal yeterlilik bulunan mesleklerde kurslar ilgili UMS, ulusal yeterlilikler veya yeterlilik birimleri temel alınarak açılır. Bu kapsamda açılacak tüm kursların eğitim programlarının, bu standartlara ve/veya ulusal yeterliliklere uygun olarak hazırlandığının da MEB veya üniversite onayında belirtilmesi gerekir.

UMS ve/veya ulusal yeterlilikleri yayımlanmayan mesleklerde ise kurs eğitim programlarının yüklenicilerle veya iş birliği yapılan kuruluşlarla sözleşme veya protokol imzalanmadan önce MEB il müdürlüklerine veya bunların belirlediği okul veya kurum müdürlüklerine onaylattırılması gerekmektedir.

Kurs eğitim programları, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşabilir. Mesleğin özelliğine göre, kurslarda teorik ve uygulamalı bölümler birlikte verilebilir.

İl müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde teorik ve uygulamalı bölümler farklı eğitim mekânlarında veya farklı illerde yapılabilir.

Ayrıca, ilgili mesleğin uygun olması halinde bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan eğitim yöntemleri ile de kurs düzenlenmesi mümkündür.

2.5. Eğitim Yeri

Kurs düzenlenecek eğitim mekânının eğitim verilecek mesleğe göre gerekli asgari standartlara sahip olup olmadığı il müdürlüğü ve MEB veya il müdürlüğü ve üniversite tarafından tespit edilmelidir.

Üniversiteler ve özel kanunlar ile uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle yetkilendirilmiş kurumlarla düzenlenecek kurslarda, eğitim mekânının eğitim verilecek mesleğe göre asgari standartlara uygun olduğunu kendi mevzuatları uyarınca alınacak belgelerle ispat etmeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda, eğitim mekânının uygunluğuna ilişkin onay belgesinin eğitimin teorik ve uygulamalı bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmış olması gerekir.

Diğer taraftan, eğitimler onaylanmış mekânlar dışında gerçekleştirilemez.

2.6. Kurs Eğiticileri

Kurslarda görev alabilecek eğiticiler veya öğreticiler şunlardır:

¢ MEB'e bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev alan öğretmen, uzman öğretici, usta öğreticiler.

¢ Yükseköğretim Kanununa tabi olarak görev yapan öğretim elemanları.

¢ Usta öğreticilik belgesine sahip olanlar.

¢ MEB ve üniversiteler tarafından eğitici veya öğretici olarak görevlendirilmiş olanlar.

Üniversitelerin yüklenici olduğu kurslarda eğitimler, 2547 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan öğretim elemanları veya üniversite tarafından görevlendirilen eğiticilerce verilir.

Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda ön lisans ve üzeri eğitime sahip olanlar ve/veya en az usta öğreticilik belgesine sahip olanlar eğitici veya öğretici olarak görev alabilir.

Eğiticiler veya öğreticiler, ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu mevzuat hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, haftada en fazla 45 saat eğitim verebilirler.

2.7. Kurs Süresi

Toplam kurs süresi, kursun düzenleneceği meslek konusunda eğitim programını onaylayan üniversitenin veya MEB'in belirlediği süre kadardır. Toplam kurs süresi 120 fiili günü aşamaz.

Kursların, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 45 saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dâhil olmak üzere milli ve dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dâhil edilemez.

Kursların mesai saatleri içerisinde yapılması esastır. Ancak il müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü takdirde, denetim imkânları da göz önünde bulundurularak il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun onayı alınmak ve yukarıda belirtilen sürelere aykırı olmamak şartıyla, mesai saatleri ve günleri dışında da kurs düzenlenebilir. Kursların günlük bitiş saati, il müdürlüğü tarafından yüklenici ile imzalanacak sözleşme veya protokol ile belirlenir.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol düzenlenmesi halinde yukarıda yer alan günlük ve haftalık eğitim sürelerine ilişkin düzenlemeler dikkate alınmayabilecektir.

2.8. Kursiyer Sayısı

Özel sektör işyerleri ile düzenlenecek kurslara katılabilecek kursiyer sayısına esas sigortalı sayısı; hizmet sağlayıcıya ait vergi numarası altında ve kursun düzenleneceği ilde bulunan işyerlerine ait kursun başlama tarihinden önceki 12 aylık dönem içerisinde yer almak şartıyla son 3 aya/döneme ilişkin olarak SGK'ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede bulunan toplam prim gün sayısının 90'a bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan;

" Sigortalı sayısı 5 ile 9 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı 12 kişiden,

" Sigortalı sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı 24 kişiden,

" Sigortalı sayısı 50 ve daha fazla olan işyerleri için kursiyer sayısı sigortalı sayısının %50'sinden fazla olamayacaktır.

Ayrıca, kursiyer sayısı sektör, meslek veya işyeri bazında İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından sınırlandırılabilecektir.

Bir sınıfın en az 10, en fazla 25 kursiyerden oluşması esastır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenecek kurslarda kursiyer sayısı il müdürlüğü tarafından belirlenebilecektir.

Diğer yandan, engellilere yönelik düzenlenen kurslarda daha esnek davranılmakta olup, en az 5 kursiyer için kurs düzenlenebilecektir.

2.9. Kursa Katılma Şartları

Kursa katılmak için aşağıda yer alan şartlar aranmaktadır;

¢ İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

¢ 15 yaşını tamamlamış ve İŞKUR tarafından tespit edilecek üst yaş sınırını aşmamış olmak,

¢ Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

¢ Kurum tarafından aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

¢ İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

¢ Emekli olmamak,

¢ Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

¢ Kurslara katılmama yönünde yasaklılık uygulanmıyor olmak.

Ayrıca, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinden eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce değerlendirilen kişiler kurslara katılabilirler.

2.10. Kursiyerlerin Devam Mecburiyeti

Kursiyerlerin kurslara devam etmesi zorunludur. Kurum tarafından kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile belgelenen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında bu izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun fiili kurs süresinin 1/10'unu aşamaz.

Bu sürenin aşımı halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir. 5 günü aşan sağlık izinleri 1/10'luk izin süresinden düşülür.

2.11. Denetim

Kurslara ilişkin denetimler, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak şartıyla Denetim Kurulu tarafından yapılır. Kurum personeli tarafından iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde ve gerekli görüldüğünde İŞKUR Genel Müdürlüğü personeli tarafından da programın her aşamasında denetim ve ziyaretler gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince de denetim yapılabilir.

İl müdürlüğünce tespit edilecek çerçevede olması ve usul ve esaslarına sözleşmede yer verilmesi koşuluyla eğitim süresince sınıflar yüklenici tarafından teknolojik araçlarla kaydedilir ve kayıtlar, denetim ve teftiş sırasında ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere 5 yıl boyunca yüklenici tarafından saklanır.

2.12. Katılım Belgesi

Mesleki eğitim kursuna katılanlara, öncelikle uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversite onaylı kurs bitirme belgesi yada sertifikası verilmektedir.

2.13. İstihdam Yükümlülüğü

Özel sektör işyerlerinin kursiyerlerin en az %70'ini, 120 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekmektedir.

2.14. Kurs Giderleri ve Ödenme Usulleri

Kurs giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur;

¢ Hizmet alımı ile gerçekleştirilen kurslarda hizmet alım bedeli.

¢ Özel sektör işyerleri ile iş birliği yöntemi ile yapılan kurslarda eğitici gideri.

¢ Kursiyerlere ödenen zaruri gider (65,44 TL, sanayi sektöründe 106,34 TL).

¢ Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi.

Katılımcılara yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir.

3. SONUÇ

Mesleki Eğitim Kursları İŞKUR İl Müdürlükleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumları, üniversiteler, özel sektör işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları ve bunlara bağlı işyerleri ile iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflarla birlikte düzenlenmektedir.

Mesleki eğitim kursları sayesinde işverenlerin eleman ihtiyacı karşılanabilmekte ve talep edilen mesleklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacı, işverenlerin herhangi bir maliyete katlanmalarına gerek kalmadan temin edilmektedir. Ayrıca kursa katılanlardan herhangi bir ücret alınmamakta, kurs süresince yol yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla kursiyerlere cep harçlığı ödemesi yapılmaktadır.

Diğer taraftan kurs bitiminde de kurslara katılanlara, uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı yada Üniversite onaylı kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Kaynak : SGK Rehberi
İki ilde sel nedeniyle hasta ve engelliler tahliye edildi
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
28 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanlığı'ndan 'ziyaret' açıklamaları
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
"Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı?"
Yaralandığı trafik kazalarında nisan ayında nişanlısını, dün ise arkadaşını
Motorine beklenen indirim geldi
Şirketlerin yüzde 80'i ara zam yapmayı planlıyor
Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı
Altının kilogramı 976 bin 350 liraya geriledi
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
İş dünyasından BDDK kararına destek: Krediler doğru adrese gidecek
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişe geçti!
Ziraat profesörü, üçüncü üniversiteden 66 yaşında diplomasını aldı
Bartın Belediye Başkanından çağrı: Boşaltın, varsa üst katlara çıkın
Emekliler bayram ikramiyesinde artış istedi!
Nureddin Nebati: Piyasada ne oluyor, ne bitiyor her şeyin farkındayız
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Memurlara ve diğer kamu görevlilerine yapılacak bazı ödemelerin tutarları arttı
Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Trafiğe mayısta 112 bin 709 aracın kaydı yapıldı
Geçen yıl 2 milyondan fazla kişi kamu kurumlarına bilgi edinme başvurusu yaptı
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Sendikalar taleplerini açıkladı
Meteoroloji'den Karadeniz'e yeni uyarı! İşte sarı kodla uyarılan iller
Çalışma Bakanı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile görüşecek
Beyin tümörünü nokta atışıyla tespit eden karma sanal gerçeklik Türkiye'de
Borsa günü düşüşle tamamladı
Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebi belli oldu!
Bakan Kurum uyardı: Önümüzdeki saatler kritik
CHP'den Aykut Erdoğdu’nun ses kayıtlarıyla ilgili açıklama
Türk-İş: Açlık sınırı haziranda 6 bin 391 lira oldu

Benzer Haberler