Anasayfa » Kamu » '8 dakika erken başvurdun' denilerek başvurusu kabul edilmedi!

'8 dakika erken başvurdun' denilerek başvurusu kabul edilmedi!

'8 dakika erken başvurdun' denilerek başvurusu kabul edilmedi!

KDK'dan bu kadar da olmaz dedirten memur alım sınavı hakkında kritik karar...

Tarih :
'8 dakika erken başvurdun' denilerek başvurusu kabul edilmedi!

Kararda; "İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde başvuranın belgelerini gönderdiği e-postanın saati 9:22'dir. İdarede mesai saati 8:00'de başlamıştır. İlanda belirtilen süreden 8 dakika erken gönderilmesi sebebiyle başvurunun kabul edilmemesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık tespit edilememiştir. Her ne kadar İlan metnindeki ifadeye dayanarak 9:30-16:30 arasında e-posta adresine başvuru yapılabileceği ifade edilse de bu konuda herhangi bir mevzuatın ve İdarenin bu kısıtlamayı uygulamasında Kamu yararı gözetildiğine dair herhangi bir açıklamasının da bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda başvurunun kabulü gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır." ifadesine yer verilmiştir.

T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2022/9758-S.22.15017 BAŞVURU NO : 2022/5744 KARAR TARİHİ : 02/08/2022

TAVSİYE KARARI

BAŞVURUYA KONU İDARE : İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Memur alım sınavı hakkında

BAŞVURU TARİHİ : 15/04/2022

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran https://www.ilan.gov.tr/ilan/939997/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu personelalim-vesinavlari-iskilipbelediye-baskanligindan-ilk-defa-atanmak-uzere-memur-alim-ilani internet bağlantı adresindeki şartları belirtilen, Çorum ili İskilip Belediyesinde münhal bulunan kadrosuna 11 Nisan 2022 tarihinde 8 adet eki bulunan e-posta ile başvurduğunu, 24 Aralık 2019 tarihinde mahalli idarelerin memur alımlarını nasıl yapacağına dair usul ve esasları belirlemek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin yürürlüğe konulduğunu ve yönetmeliğin 12. maddesinde "İdare, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağırır" hükmünün yer aldığını, Belediyeye ait https://www.iskilip.bel.tr/2022/04/11/iskilip-belediye-baskanligindan-4/ bağlantı adresinde, söz konusu personel ilanına ait sonuç bilgileri paylaşıldığını, ilgili V.H.K.İ. kadrosu için sözlü sınava çağrılan adayın beş adet olduğunu ve 2 kişinin kendisinin KPSS puanından düşük olduğunu kendi durumumun ve mülakata çağrılan kişilerin evraklarının tekrar incelenmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2. Başvuruya konu iddialar hakkında bilgi ve belge talebi içeren yazımıza İskilip Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen cevabi yazıda özetle;
2.1. V.H.K.İ kadrosu için başvurusu kabul edilmeyen yahut kabul edilen tüm adayların gönderdikleri e-posta mesajları yazımız ekinde sunulmuştur. (Ek: 147 sayfa)
2.2. Başvuran tarafından 09:22 saatinde gönderilen başvuru belgelerine İlişkin e-posta mesajının saat kaçta okunduğu bilgisine dair kurumumuzda herhangi bir bilgi ve belge olmadığı nedeniyle İşbu talebe cevap verilememektedir. Ek olarak, başvuru süresi 06.04.2022 tarihinde, saat 16:30'da sonlanmakla beraber kurumumuzca gönderilen e-postalar bu tarih itibariyle açılmış olup fiziki ortama dökülmüştür.
2.3. Elektronik ortamda yapılan başvuruların değerlendirilmesine ilişkin olarak başvurunun e-posta gönderim saati esas alınmaktadır.
2.4. Başvurularda belirlenmiş olan saat ve tarihler, ek olarak başvuru saatlerinde kısıtlamaya gidilmesi eylemi T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından görüş alınması ile gerçekleştirilmiştir. Bu husus ilan metninin 4. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.
2.5. 4. Maddede belirtmiş olduğumuz izahat, " İskilip Belediye Başkanlığı'na İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı” madde 4 Başvuru yeri Tarihi, Şekli ve Süresi kısmında belirtilen hususlar için de geçerli olup, T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından görüş alınması neticesi ile oluşmuştur.
2.6. 9:30-16:30 saatleri arasında başvuruların kabul edileceği durumu ilan İçin geçerli olup, kurumumuzun resmi çalışma saatleri 08:00- 17:00 arasındadır.
2.7. 'in başvurusuna İlişkin ve başvuru koşullarını sağlamayan ( gerek başvuru içeriği gerekse başvurunun şekline uygun bulunmayan ) tüm adaylar için T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından görüş alınmıştır.
2.8. Tüm başvuranların KPSS puan bilgileri cevap yazımız ekinde sunulmuştur. (Ek: 127 sayfa KPSS Sonuç belgesi)
2.9. Sözlü sınav gerçekleştirilmiş olup, sonuç bilgileri cevap yazımız ekinde sunulmuştur. (Ek:2 Sayfa)
2.10. Başvuranın başvurusunun kabul edilmediğine ilişkin e-posta marifeti ile cevap verilmemesinin İzahı T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan görüş neticesinde, başvuranların başvurularının kabul edilip, edilmediğine dair cevap verme zaruretimizin olmadığı nedeniyledir. (Memur Alım İlanı sayfa 3 Madde 5 "Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır” denilmektedir.
ifade edilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT

3. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;
“Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,

4. 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”,
5. 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
5.1. “Genel ve özel şartlar” başlıklı 48 inci maddesinde; “Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel şartlar: ... 7. 53 üncü 5.2. “Sınav şartı” başlıklı 50 nci maddesinde; “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.”

5.3. “Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli” başlıklı 52 nci maddesinde; “Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır.” ,

6. 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinin “İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi” başlıklı beşinci bölümünün altında yer alan; “Seçme yöntemi ve duyuru” başlıklı 27/A maddesinin birinci fıkrasında; İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına bu Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabileceği gibi, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilir.”

7. 24 /12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin; “Başvuru” başlıklı 11 nci maddesinde; “(1) Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.
(2)Başvuru sırasında; adaylardan bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya sureti istenir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda yukarıdaki belgeler duyuruda belirtilen tarihe kadar ibraz edilir.
(3)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
(4)Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilir.
hükümleri yer almaktadır.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN'IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

8. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebinin kabulü ve tavsiyede bulunulması yönünde öneri, Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

9. Başvuran Çorum ili İskilip Belediyesinde münhal bulunan kadrosuna 11 Nisan 2022 tarihinde
8 adet eki bulunan e-posta ile başvurduğunu, 24 Aralık 2019 tarihinde mahalli idarelerin memur alımlarını nasıl yapacağına dair usul ve esasları belirlemek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin yürürlüğe konulduğunu ve yönetmeliğin 12. maddesinde "İdare, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağırır" hükmünün yer aldığını, Belediyeye ait https://www.iskilip.bel.tr/2022/04/11/iskilip-belediye-baskanligindan-4/ bağlantı adresinde, söz konusu personel ilanına ait sonuç bilgileri paylaşıldığını, ilgili kadrosu için sözlü sınava çağrılan adayın
beş adet olduğunu ve 2 kişinin kendisinin KPSS puanından düşük olduğunu kendi durumumun ve mülakata çağrılan kişilerin evraklarının tekrar incelenmesini talep etmektedir.

10. Lisans düzeyinde kadrosu için alımlarında; başvuranın KPSS Puan 3 türünde puanının 64,49138 olduğu, mülakata çağrılan adayların KPSS puanlarının, sırasıyla; 82.16742, 74.30433, 65.84690, 63.47146, 61.28727 olduğu ve başarılı olarak kabul edilen kişinin KPSS Puanının 63,47146 olduğu görülmüştür. Sınavı kazanan kişinin belgelerine bilgi ve belge eklerinde rastlanmamıştır. Bu nedenler telefonla Belediye'ye ulaşılmış ve istenmiştir. Başvuranın iddia ettiği şekilde mülakata çağrılan iki kişinin puanları başvuranın puanının altındadır.

11. Başvurunun ilan metninde;

“4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 04.04.2022-06.04.2022 (mesai günlerinde saat 9:30-16:30 arasında)
a) Elektronik ortamda, Belediyemizin Yaziisleri@iskilip.bel.tr mail adresine yapabileceklerdir,
b) Şahsen veya İadeli taahhütlü posta yolu İle İskilip Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yenicami Mahallesi Çorum I. Sokak No.214 İskilip/ÇORUM adresine gönderebileceklerdir.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre İçinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Başvuru sırasında HES ( hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.”
olarak yer verilmiştir.

12. İdarenin açıklamalarında “başvuru süresi 06.04.2022 tarihinde, saat 16:30'da sonlanmakla
beraber Kurumumuzca gönderilen e-postalar bu tarih itibariyle açılmış olup fiziki ortama dökülmüştür.”
olarak ifade edilmiştir. Elektronik ortamda yapılan başvurular için saat sınırlandırması yapılmasının öneminin olmadığı idarenin bu açıklamasında görülmektedir. İdare ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN başvurulara EKSİKLİKLER İLE İLGİLİ BAŞVURANLARA GERİ BİLDİRİMDE BULUNMAMIŞ OLDUĞUNDAN ve ayrıca BAŞVURU TARİHİ VE SAATİNİN SONLANMASINI MÜTEAKİP ELEKTRONİK POSTALARIN KURUM TARAFINDAN AÇILDIĞI İFADE EDİLDİĞİNDEN 9:30-16:30 SAATLERİ ARASINDA E-POSTA GÖNDERİLMİŞ OLMASI KOŞULUNU GEREKLİ VE ANLAMLI KILMAMAKTADIR.

13. İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde başvuranın belgelerini gönderdiği e-postanın saati 9:22'dir. İdarede mesai saati 8:00'de başlamıştır. İlanda belirtilen süreden 8 dakika erken gönderilmesi sebebiyle başvurunun kabul edilmemesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık tespit edilememiştir. Her ne kadar İlan metnindeki ifadeye dayanarak 9:30-16:30 arasında e-posta adresine başvuru yapılabileceği ifade edilse de bu konuda herhangi bir mevzuatın ve İdarenin bu kısıtlamayı uygulamasında Kamu yararı gözetildiğine dair herhangi bir açıklamasının da bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda başvurunun kabulü gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

14. Yapılan incelemede lisans düzeyinde eğitim veren Fakülte mezunlarından belirlenen adaylardan sözlü sınavda da başarılı bulunarak memur olmaya hak kazanan 'nün belgelerine İdare tarafından Kurumumuza gönderilen bilgi ve belgelerde rastlanmamıştır. İdare ile yapılan telefon görüşmesinde bazı başvuruların şahsen yapıldığı ve 'nün başvurusunun da bu şekilde olduğu ifade edilmiştir. Ancak Mesai saatlerinin 8:00-17:00 olduğu göz önünde bulundurulduğunda 'nün idareye 9:30-16:30 saatlerinde gelip gelmediği tespiti yapılamamıştır çünkü idare şahsen yapılan başvurularda başvuru saatine ilişkin herhangi bir kayıt tutmamıştır.

15. Elektronik ortamda yapılan başvuruların değerlendirilmesine ilişkin olarak başvurunun e-posta gönderim saatinin esas alındığı İdare tarafından ifade edilirken şahsen yapılan başvurularda başvuru saatine ilişkin herhangi bir başvuru kabul etmeme durumunun söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir.

16. Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; İskilip Belediyesi tarafından gerçekleştirilen memur alım sınavında başvuru saati ile ilgili olarak yapılan uygulamanın hakkaniyete uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

17. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikayet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda “kararların gerekçeli olması” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun hareket ettiği ancak, başvuru sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

18. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup ÇORUM İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Açıklanan nedenlerle BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Başvuranın BAŞVURU Belediyelerin alım sınavlarında elektronik başvurularda başvuru tarihleri arasında sınırlı kalmak koşuluyla gün içerisinde saat kısıtlaması yapılmaması hususunda ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI VE İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA bu karar üzerine tesis edilecek işlemlerin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
Kararın BAŞVURANA ve gereği için ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI VE İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

Kaynak : SGK Rehberi
Ünlü sunucu hayatını kaybetti
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklif TBMM Komisyonu'nda!
Bakan Dönmez gözyaşlarını tutamadı
Kamudaki elektronik harcamalara ilişkin önemli düzenleme!
18 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
BES sağladığı getiriyle birikim yapan vatandaşın gözde adresi oldu
Yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü
Önleyici bakım teknolojileri yenilenebilir enerji santrallerinde verimliliği artırıyor
Artık hiçbir örgüt, grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek'
Öğrenciler öğretmenlerini düğününde yalnız bırakmadı
Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Erdoğan'a sunuldu
Halı saha maçına gideceği arkadaşlarının cenazelerini çıkardı
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Bartın Amasra'daki maden faciası Meclis gündeminde
16 Ekim 2022 den önemli gündem başlıkları
Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti
AYM'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konut projesinde ilk temel ne zaman atılacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Bin öğrenci 'İstikbal göklerdedir' yazdı, 700 kilometre yukarıdan fotoğrafladı
Bakan Bilgin: EYT, ocaktan sonra uygulamaya sokulacak
İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
İmar affı yolda! İşte teklifi veren parti...
Dev bankadan kaçış başladı! Herkes parasını çekiyor
'Tarım ürünlerinin fiyatı daha da artabilir'
Yazlık ilçeler memura artık sürgün yeri oldu
İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?
Sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak? Bakan açıkladı..
100. yıla yakışan bütçe Meclis'e sunuldu!
Altun'dan Yunanistan'a tepki: Yalan haber makinesi yine devrede
'TDT devletleri arasında karşılıklı savunma altyapısı güçlendirilecek'
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
EYT'de 'gün ve prim' detayı!
Benzin ve motorinde indirim var mı?
Düzce'de kestane toplayan kişiye ayı saldırdı
'Maden ocağı patlaması soruşturmasını 5 savcı yürütüyor'
Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AK Parti'den Amasra için 'araştırma komisyonu' kurulması teklifi

Benzer Haberler