Anasayfa » İlan » Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 temizlik görevlisi alacak

Tarih :
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak
Nükleer Düzenleme Kurumunda görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 adet temizlik görevlisi alınacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.


3. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. (26.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak.)

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.


8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

II- ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1. "Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitimi" sertifika programına katılmış ve son başvuru tarihi (26.08.2022 ve öncesi) itibariyle söz konusu programa ilişkin onaylı belge sahibi olmak.

2. Son başvuru tarihi (26.08.2022 ve öncesi) itibariyle onaylı "Hijyen Eğitimi" belgesine sahip olmak.

3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22.08.2022-26.08.2022 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

IV- BELGE TESLİMİ


Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuran adaylar özel şartlarda yer alan belgeler ile Ek-1 de yer alan formu doldurarak 22.08.2022 tarihinden itibaren 29.08.2022 tarihi mesai saati (18.00) bitimine kadar Nükleer Düzenleme Kurumu (Devlet Mahallesi 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA) adresine bizzat teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde özel şartlarda yer alan belgeler ile Ek-1 de yer alan formu teslim etmeyenler veya eksik evrak teslim edenler IŞKUR'a başvurmuş olsalar dahi kur'a çekimine dahil edilmeyeceklerdir.

V- KUR'A KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından, 12.09.2022 tarihinde saat 11.00'de Nükleer Düzenleme Kurumu 6 ncı katta noter huzurunda kur'a çekimi yapılacak olup, adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kur'a çekimine katılamayacaklardır. Kur'a çekimi Nükleer Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından www.ndk.ora.tr adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kur'a çekilişi kur'anm gerçekleştirildiği gün ve saatte video ile kayıt altına alınacaktır. Kur'a ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı (60) asıl ve aynı sayıda (60) yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Nükleer Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


VI- KUR'A SONUCUNA GÖRE ASİL VE YEDEK OLARAK İLAN EDİLEN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1. EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.

(Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.)

VII- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılacak inceleme neticesinde kur'a çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kur'a sırasına göre şartları taşıyan adaylar eklenerek açık iş sayısının 4 (dört) katı aday belirlenmek suretiyle sözlü sınava katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak Nükleer Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az altmış (60) puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Nükleer Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde sınavı yapan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar on gün içinde incelenir ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- G0REVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Atanma hakkından vazgeçenler ile aranılan şartlan taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.


Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

X- ÜCRET

Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;

istihdam edilecek işçilere 2022 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10'u oranında artırılmış olarak günlük brüt 237,27 TL ödenecektir.

Duyurulur.

Kaynak : SGK Rehberi
İngiliz bakandan skandal emekli maaşı açıklaması: Söz veremem
'41 şehidimizin evlatlarının eğitimini bugün itibariyle üstlenmiş oluyoruz'
OSD Başkanı Eroldu'dan otomobilde ÖTV mesajı
Bartın'da madencilerin kaza öncesi son fotoğrafları ortaya çıktı
Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan kurtuldu
2023 yılı Finansman Programı’nda atamalarla ilgili neler yer alıyor?
İBB, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında program düzenledi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Orta Amerika’da şiddetli deprem
EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan açıkladı...
Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan kurtuldu
Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi
Mesai Saati dışında Patrona 'Hakaret' Kovulma Sebebi midir?
Öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti
Ünlü oyuncudan acı haber!
'Arz talep dengesini yakalayacağız ve konut fiyatları düşecek'
2022-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama
AYM'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti
Kamudaki elektronik harcamalara ilişkin önemli düzenleme!
Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
'Her işçinin üzerinde çip vardı'
Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan özel halk otobüsleri kontak kapatacak

Benzer Haberler