Anasayfa » İlan » Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 eylül 2022

Tarih :
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B'Lİ (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P(93) puanı ve ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınmak suretiyle 32 (otuz iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlar aranır:

*Türk vatandaşı olmak,

*Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

*Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

*Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. )


*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek.

*01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak (Tüm unvanlar için geçerlidir)

*İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten önce istenilen genel ve özel şartları taşıyor olmak.

*Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Nevşehir dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez yerleşke veya ilçe kampüslerinde görevlendirileceklerdir.)


*İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

*7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması ve 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

*Belirtilen öğrenim düzeyinden bölüm/program ve alandan mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

*İlanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi öncesinde geçerlilik süresi dolmamış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)

*Her unvan için açık bulunan pozisyonun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. (Örneğin 2 Tekniker unvanı için 2 asil ve 10 yedek aday belirlenecektir.)

*Adaylar ilan dönemi içerisinde sadece bir pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*İşe alınacak adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.

*Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

*6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Ek madde 7" maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.


*Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. Adayların başvurucu sürecini Üniversitemiz web sayfası https://www.nevsehir.edu.tr üzerinden takip etmeleri gerekmektedir, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Şekli ve Adresi

*Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.nevsehir.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlu değildir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (384) 228 10 53 numaralı hattan arayarak yardım alabileceklerdir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Belgeler

*Başvuru Formu (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir.)

*Nüfus cüzdanı fotokopisi.

*Diploma veya Mezuniyet Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)

*2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi

*Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)

*Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya fotokopisi)

*1 (Bir) adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

*Sertifika/Belge/Ehliyet vb. (Başvurulan pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı suretinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.)

*Tecrübe istenen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ya da resmi veya özel kuruluşlardan başvuru alınmış iş deneyim belgesi kabul edilir. SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır. Çalışılan Kurumdan alınan deneyim belgesi, işyerinin antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı olmalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir.)

*Akıl ve ruh sağlığının (akli meleke) yerinde olduğuna dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanından alınacak rapor (Psikiyatri). (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir. Tüm unvanlar için sağlık kurumlanılın Psikiyatri bölümünden alınmış Tek Hekim Raporu geçerlidir.)

*Temizlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı.

*5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Başlıklı Yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

*Programcı unvanı için Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

NOT: Belgelerin fotokopilerini teslim edecek adaylar, belge teslimi esnasında asıllarını ibraz etmeleri ve teslim edilen tüm belgelerin okunaklı olması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

*Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Programcı unvanı hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ve evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.

*Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2'nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların puanlarının eşit olması durumunda doğum tarihi önce gelen aday, doğum tarihlerinin aynı olması durumunda mezuniyet tarihi önce gelen aday tercih edilecektir.

*İlan edilen her bir pozisyonun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, nihai sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde daha sonra ilan edilecek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

*Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Programcı Yazılı Sınavı Hakkında Açıklamalar

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

*Programcı ilan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS (P93) puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak sınav yeri ve tarihi, sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı https://bidb.nevsehir.edu.tr/tr ve Üniversitemiz sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Yeri, Şekli ve Sınav Konuları

*Programcı sınavı yazılı olarak yapılacaktır. Sınav, özel şartlarda belirtilen ve bilgi sahibi olunması istenilen konular ile adayın eğitim /mezuniyetine ilişkin mesleki bilgi ve deneyimini ölçmeye yönelik konuları kapsamaktadır. Sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Yazılı sınav, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır.

Sınav Değerlendirmesi

*Programcı yazılı sınavında başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Yerleştirme İşlemleri

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesinin (c) bendi uyarınca yapılacak yazılı sınav sonucunda yapılacak puan sıralamasına göre (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.

*Programcı yazılı sınavında puan eşitliği olması durumunda doğum tarihi önce gelen aday, doğum tarihlerinin aynı olması durumunda mezuniyet tarihi önce gelen aday, mezuniyet tarihlerinin aynı olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan aday öncelikle yerleştirilecektir.

*Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve açık bulunan pozisyonun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

*Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) puan altında olan adaylar boş pozisyon bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

İLETİŞİM:

Adres : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. NEVŞEHİR

Telefon : (0384) 228 10 53

10053/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
'Maden ocağı patlaması soruşturmasını 5 savcı yürütüyor'
BES sağladığı getiriyle birikim yapan vatandaşın gözde adresi oldu
EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan açıkladı...
2023 yılı Finansman Programı’nda atamalarla ilgili neler yer alıyor?
OSD Başkanı Eroldu'dan otomobilde ÖTV mesajı
Bin öğrenci 'İstikbal göklerdedir' yazdı, 700 kilometre yukarıdan fotoğrafladı
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır
'41 şehidimizin evlatlarının eğitimini bugün itibariyle üstlenmiş oluyoruz'
Bakan Bilgin: EYT, ocaktan sonra uygulamaya sokulacak
Maden kazası soruşturması sürüyor: İşçilerinin ifadeleri alınıyor
18 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti
Altun'dan Yunanistan'a tepki: Yalan haber makinesi yine devrede
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklif TBMM Komisyonu'nda!
Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin darbettiği diş teknisyeni gözünü kaybetti
Orta Amerika’da şiddetli deprem
Savaş, Rus sermayesini Türkiye’ye yönlendirdi
Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi
Maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi
Benzin ve motorinde indirim var mı?
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan 'uyku' uyarısı: 8 saate dikkat!
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak? Bakan açıkladı..
Evlat nöbetinde kansere yenik düştü
Marmaris'te otelde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Artık hiçbir örgüt, grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek'
Bu üniversiteden 4 bilim insani 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı
Öğrenciler öğretmenlerini düğününde yalnız bırakmadı
Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan özel halk otobüsleri kontak kapatacak
6 bin km şartında sözlü beyan oyunu
AK Parti'den Amasra için 'araştırma komisyonu' kurulması teklifi
'Arz talep dengesini yakalayacağız ve konut fiyatları düşecek'
Orkun Kökçü'den kaptanlık bandı kararı
2023 yılı Finansman Programı’nda personel sınavlarıyla ilgili neler yer alıyor?

Benzer Haberler