Anasayfa » İlan » Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak

Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak

Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak

Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 10 ekim 2022

Tarih :
Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12,2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I) BAŞVURU ŞARTLARI


A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazıtım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, 3 (üç) katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl ve 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU;

I. Java Yazılım Uzmanı Takım Lideri (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurulularda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,


b) Java programlama diline hakim olmak,

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

ç) RDBMS-llişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL PostgreSQL, DB2 vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

d) OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıplan (Design Pattem) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,

ğ) ORM Teknolojileri (Hibernate, JPA) hakkında deneyim sahibi olmak,

h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report) konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML5, XHTML, java seript kütüphanelerinden ez az biri (React, Vue, Angular) gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

j) Versiyon kontrol sistemleri (GİT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,

k) CI-CD Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,

1) DcvOps süreçleri ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle) konusunda deneyim sahibi olmak,


m)Microservice mimari konusunda deneyim sahibi olmak,

n) iş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda deneyim sahibi olmak,

o) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly vb.) uygulama sunucularının yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,

ö) UML veya BPMN modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, stored procedure veya tünetion hakkında bilgi sahibi olmak,

s) JUnit framework'ü, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ş) Konteyner mimarileri, docker, kubemetes konularında bilgi sahibi olmak,

t) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,

u) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, JWT, Siııgle Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Java SE, Java EE veya J ava ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,

b) Redis, ElasticSearch, RabbitMÇ, Apache Kafka gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,

e) Java Swing deneyimine sahip olmak,

ç) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

d) COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında deneyim sahibi olmak, e) Ehcache, Memcached gibi önbellek teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak, f) Sonatype nexus, Jenkins hakkında deneyim sahibi olmak.

2. PostgrcSQL Veritabanı Takım Lideri (1 Kişi, Tanı Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en 8 (sekiz) yıl veritabanı uzmam/yöneticisi olarak çalışmış olmak,


b) PostgreSQL veritabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

c) PostgreSQL kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı, yedekleme (backup) ve yeniden yükleme (restore), sorun giderme konularında deneyim sahibi olmak (PgBackrest, Batman vb.),

ç) PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), aulo failover cluster, replication, disaster recovery mimarilerine hakim olmak,

d) PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer vs.) deneyim sahibi olmak,

e) PostgreSQL monitoring uygulamaları (Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve entegrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,

f) Performans tasanmı, optimizasyonu/normalizasyonu, tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi, iyileştirme ve hata tespit etme konularında deneyim sahibi olmak,

g) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu ve yönetiminde, Shell ve Perl seripting dillerinde deneyim sahibi olmak,

ğ) PostgreSQL veritabanı güvenliğini sağlama konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Veritabanı yedekleme politikaları oluşturma, mevcut yedekleri doğrulama ve gerektiğinde yedekten geri dönme konularında deneyim sahibi olmak,

ı) PostgreSQL sunucularından diğer veritabanlanna doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarında deneyim sahibi olmak,

i) PL-PGSQL ile geliştirme yapma konusunda bilgi sahibi olmak,

j) PostgreSQL veritabanı göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak, k) PostgreSQL veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında deneyim sahibi olmak,

1) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veritabanı şema değişikliklerini yapma konusunda konularında deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) Veritabanı migrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,

Sponsored by Medicalpark
Kalp Krizi Nasıl Önlenir? (Günde 3 Kez Bunu Yapın)!
SEE MORE
b) Veri görselleştirme (Tableau, SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) PostgreSQL veritabanı sisteminin mekansal (spatıal) eklentisinin kullanımı ve coğrafi verilerin veritabanma aktarılması konularında deneyim sahibi olmak,

d) PostgreSQL 10/11/12 Associate/Profcssinal Certifıcation scrtifikasyonların en az birine sahip olmak,

e) PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim , PostgreSQL İleri Sistem Yönetici Eğitim konularında eğitimlerden birine katıldığını belgelemek.

3. Sistem Uzmanı Takım Lideri (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kuramlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 8 (sekiz) yıl sistem uzmam/yöneticisi olarak çalışmış olmak,

b) Activc Directory, DNS, DHCP, WSUS, Proxy, File Scrver, İnternet Information Services (US), Certifıcation Authority konfıgürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahibi olmak,

ç) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda deneyime sahibi olmak,

d) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında deneyim sahibi olmak.

e) Windows (7, 8, 10) ve açık kaynak (Pardus işletim Sistemi) işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında deneyim sahibi olmak,

f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

g) Failover, cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoft VMware veya Hyper-V sanallaştırma platformu kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma sistemlerinde (Linux ve Microsoft Windows Server) ve yönetimi konusunda deneyime sahip olmak,

ı) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,


i) İstemci Yönetimi (Endpoint Confıguration Manager), GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında deneyim sahibi olmak,

j) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfıgürasyon ve sorun giderme konularında deneyime sahip olmak,

k) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,

1) Veri depolama sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell, Hitachi, Fujitsu) ürünlerinden en az birinde ve SAN (Storage Area Network) anahtarlar konusunda, kurulum, konfıgürasyon, bakım ve yönetiminde deneyime sahip olmak,

m)iş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

o) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak,

ö) Firewall (Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Konteynerlar ve konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından en az birisine sahip olmak,

b) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), Linux Foundation Certified Engineer (LFCE), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.

B GRUBU:

1. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (3 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firmada bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Java programlama diline hakim olmak.

c) Kurumsal Web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL, PostgreSQL DB2 vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

d) OOP, SOLID Prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattem) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartlan ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,

ğ) ORM Teknolojileri (Ilibernate, JPA) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Raporlama araçları (Style Report, JasperReport) konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Web Service teknolojileri(SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

j) Versiyon kontrol sistemleri (GİT, SVN) hakkında deneyim sahibi olmak,

k) Cf-CD Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

1) DevOps ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle) konusunda deneyim sahibi olmak,

m)Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Microservice mimari konusunda deneyim sahibi olmak,

o) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi sahibi olmak,

ö) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

p) UML veya BPMN modelleme dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,


s) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, stored procedure ve funetion hakkında deneyim sahibi olmak,

ş) JUnit framework'ü, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,

b) Java Script Kütüphaneleri (React, Vue veya Angular) hakkında deneyim sahibi olmak,

c) Redis, ElasticSearch, RabbitMÇ, Kafka gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,

ç) Java Swing deneyimine sahip olmak,

d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak.

2. Kıdemli Bilgi Güvenliği ve Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, DLP, EDR ve IDS/IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Merkezi iz kaydı (log) ve S1EM Yönetimi konusunda deneyimli olmak,

d) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

e) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,

f) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Kod analizi konusunda deneyimli olmak,

ğ) Veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Sızma (penetration) ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldın önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,

ı) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, Corelmpact, Fortify, Checkmars, vb.) en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,

i) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, 1PV4-1PV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

j) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,

k) Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

I) Ağların performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik deneyim sahibi olmak,

m)E-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,

n) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

o) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak

Tercihen;

a) ITILv3 eğitim sertifikalarına sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğilimi sertifikasına sahip olmak,

c) Cisco Certified Network Associatc (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Çenter, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provıder, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek,

ç) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

C GRUBU:

1. Java Yazılını Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kuramlarda danışmanlık yapan firmada sistemin yazılım geliştirici olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Javaprogramlama diline hakim olmak,

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL PostgreSÇL DB2 vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

d) OOP (Nesne Yönelimli Programlama), veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kuramsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,

ğ) ORM Teknolojileri (Hibemate, JPA) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report vb.) konusunda bilgi sahibi olmak, ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML5, XHTML gibi Web teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

j) Versiyon kontrol sistemleri (GİT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,

k) Proje bağımlılık yönetim aracı(Maven, Gradle) konusunda deneyimli olmak,

1) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCoIlab vb.) kullanma konusunda bilgi sahibi olmak,

m)Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly vb.) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Çevik (Agiie) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

o) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

ö) Unit test, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,

b) Java Script Kütüphaneleri (React, Vue, Angular) hakkında deneyim sahibi olmak, e) SOLID prensipler ve tasanın kahplarıfDesign Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, ç) Microservice Mimari hakkında deneyim sahibi olmak,

d) CI-CD Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,

e) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Katka gibi servis ve uygulamalarda deneyim sahibi olmak,

f) Java Swing deneyimine sahip olmak,

g) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak.

2. PostgreSQL Veritabanı Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firmada veritabanı uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) PostgreSQL veritabanı uzmanı olarak en az 1 (bir) yıllık iş deneyimine sahip olmak, c) PostgreSQL veritabanı kurulum, konfıgürasyon ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

ç) Performans tasarımı, optimizasyonu/normalizasyonu, tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi, iyileştirme ve hata tespit etme konularında bilgi sahibi olmak,

d) PostgreSQL monitoring uygulamaları (Grafana, Zabbts vb.) kullanımı ve entegrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,

e) PostgreSQL veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonlan ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,

t) PostgreSQL veritabanı göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

g) Veritabanım kullanarak veri sıralama, gruplama, birleştirme ile raporlama konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) PL-PGSQL ile geliştirme yapma konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Veritabanı güvenliğini sağlama konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış, veri ambarı konusunda deneyim sahibi olmak,

b) PostgreSQL veritabanı hakkında kurulum, konfigürasyon, yönetim, yedekleme, sorun giderme, izlenmesi ve Shell ve Perl seripting dillerinde deneyim sahibi olmak,

c) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

ç) PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), auto failover cluster, rcplication, disaster rccovery mimarileri deneyimine sahibi olmak,

d) PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer vs.) deneyim sahibi olmak,

e) PostgreSQL 10/11/12 Associate Certifıcation sertifikasyonlarm en az birine sahip olmak,

f) PostgreSQL Temelleri, PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim konularında en az birinden eğitim programlarına katıldığını belgelemek.

3. Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezinde Ağ Yöneticisi (Network Admin) veya Ağ Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

d) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/1P, 1PV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802. lx ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

f) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,

g) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,

h) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ı) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

i) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak,

b) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,

e) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

4. Sistem Uzmanı (2 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl olarak çalışmış olmak,

b) Actıve Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Internet Information Services (1IS), Certifıcation Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırmada bilgi sahibi olmak,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahip olmak,

ç) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,

e) Windows (7, 8, 10) ve açık kaynak işletim sistemleri (Pardus işletim Sistemi), işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,

f) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Sanallaştırma platformlarının kurulumu yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Fiziksel veya sanal sunucu cluster yapılandırma sistemleri (Linux ve Microsoft Windows Server) konusunda deneyime sahip olmak,

h) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında deneyim sahibi olmak,

ı) Linux fiziksel veya sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,

i) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager), GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

k) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyim sahibi olmak.

1) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, mjYedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

n) Firewall(Güvenlik Duvarı), IPS, İDS, İçerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Linux Professional Institute (LPIC-3) veya Red HatCertifıed System Administrator (RHCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Microsoft Certifıed Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Microsoft Certifıed Professional(MCP), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DK1M, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.

ç) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında deneyime sahip olmak,

d) Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

II) SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş: Fotoğraflı ve detaylı bir şekilde pdf formatında hazırlanan özgeçmiş başvuru esnasında yüklenmesi gerekecektir. (İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

b) Mezuniyet Belgesi: Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kuruntundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarmdan mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylann, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yabancı Dil Puanına İlişkin Belge: Varsa, son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS puanı e-Devlet üzerinden ÖSYM'den otomatik olarak gelmektedir. Ancak İngilizce dilinde YDS/e-YDS denkliği YÖK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavına ilişkin belgenin e-Devlet Başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokumanı pdf formatında mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.

ç) Mesleki Tecrübe Süresini Gösteren Belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

- Kamu kuramlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

(*Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

*e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge veya kurumdan alınacak belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

d) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren ve hakim olunması istenen alanlar ile birlikte deneyim sahibi olunması istenen alanlarda bu durumu gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelermiş olarak onayl atılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

e) En az 2 (iki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Ytiksek Seçim Kurulu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

f) Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yilksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlığımız görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

III) BAŞVURU ZAMANI, YERİ VE ŞEKLİ

a) Başvurular 27.09.2022 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 06.10.2022 tarihinde saat 23;59:59'da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu işe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak "Sözleşmeli Bilişim Personeli" tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

c) Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

ç) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavından alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sözlü sınava alınacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

ç) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanlan 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanlan 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

d) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

e) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız resmi internet sitesinde (https://www.vsk.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sürece ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir.

f) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, boş kalan bu pozisyonları aynı grupta olmak kaydıyla ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

V) SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

b) Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere nihai başarı listesi oluşturulacaktır. Puan sırasına göre, en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar asil aday, başarılı aday bulunması halinde en fazla kadro sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir.

c) Sözlü sınav konulan; mesleki bilgileri ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak özel şartlarda her bir pozisyon için belirtilen konular ve hususlardır.

ç) Sözlü sınav Başkanlığımızın merkez teşkilat yerleşkesi olan Kızılay Mahallesi, İhlamur Sokak No:4 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi bilgileri Başkanlığımız resmi internet sitesinden ayrıca ilan edilecek ve adaylar Kariyer Kapısı üzerinden de süreci takip edebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınav katılamayacak olanlar bu durumu belgelendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir.

e) Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

f) Sözlü sınava hak kazanan adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

g) Sözlü sınava katılacak adayların 2 (iki) nüsha Arşiv Araştırması Ve Güvenlik Soruşturması Formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Formun uyarı bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 (iki) adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.)

VI) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için nihai başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi Başkanlığımız resmi sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir.

b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri tebligat adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatla bulunacaklardır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

ç) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII) ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında belirlenen bürüt ücret tavanı 16.277,45 TL'dir) Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonları Tablosunda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenebilecektir. Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kuramlara da bildirilecektir. Bu durumun sözleşme yapılmasından sonra ortaya çıkması halinde ise sözleşme feshedilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

IX) İLETİŞİM

l'.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

Kızılay Mahallesi İhlamur Sokak No:4 06420 Sıhhiye - Çankaya/ANKARA (0312)419 10 39- Dahili: 1907- 1916 - 1919

11411/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var
Putin'in nükleer tehdidine Stoltenberg'den yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Kamudaki elektronik harcamalara ilişkin önemli düzenleme!
Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Bu üniversiteden 4 bilim insani 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı
15 Ekim 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı
Yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi tanıtım tırı 17 il gezecek
Dolar günü 18,58 TL'den kapattı
Amasra'da maden ocağında patlama: Göçük altında kalan işçiler var
Bir karede üç şehit: Omuz omuza çalıştılar, omuz omuza şehit düştüler
Süt ve peynir üretimindeki düşüş sürüyor
Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü adliyede
Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan özel halk otobüsleri kontak kapatacak
Amasra'da hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine verilmeye başlandı
Kombi bacasından sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı
Bakan Yardımcısı paylaştı: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' neler getiriyor?
Orta Amerika’da şiddetli deprem
HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi
AFAD, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'ya takviye ekip gönderdi
''Yılda toplam 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak''
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammında!
İki kurumda işçilere memur kadrosu yolu açıldı!
4 ildeki yatırıma 'proje bazlı teşvik' verilecek
Son dakika: Motorine bir zam daha geldi! İndirimin sevinci kısa sürdü
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi!
17 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
20 bin seyirci kapasiteli stat, lise öğrencilerine okul oldu
Dev bankadan kaçış başladı! Herkes parasını çekiyor
Erdoğan Bartın'da maden ocağında incelemelerde bulunuyor
İmar affı yolda! İşte teklifi veren parti...
Fransa'da akaryakıt krizinin hasat dönemine denk gelmesi çiftçileri zora soktu
Asgari ücrette tahminler güncellendi: İşte konuşulan yeni miktar...
Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ABD temasları sona erdi
Önleyici bakım teknolojileri yenilenebilir enerji santrallerinde verimliliği artırıyor
Üçüncü çocuğunu kucağına almayı beklerken madende hayatını kaybetti
BES sağladığı getiriyle birikim yapan vatandaşın gözde adresi oldu
Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin devrimcisidir
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kara listeden çıkıyorlar
Fed tutanakları yayımlandı: Yüksek faiz oranları devam edecek
Hayati Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
Oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim
Akşener, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
Çocuklarımız Okusun Diye' projesiyle 25 bin öğrenci ücretsiz kitapla buluştu
'Tarım ürünlerinin fiyatı daha da artabilir'
Erdoğan Bartın'da maden ocağında incelemelerde bulunuyor
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı
Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim
Bartın Amasra'daki maden faciası Meclis gündeminde
Uşak'ta otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Milyonlara dört müjde! EYT yasası ve kadro çalışmasında geri sayım başladı
'TDT devletleri arasında karşılıklı savunma altyapısı güçlendirilecek'
Tartıştığı oğlunu silahla öldürdü
İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan 'uyku' uyarısı: 8 saate dikkat!
Marmaris'te otelde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İbrahim Kalın'dan, ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme
Otomobil fiyatlarına enerji ayarı! Çifte zam gündemde
Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
'Maden ocağı patlaması soruşturmasını 5 savcı yürütüyor'
Maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi
Kamu işçisi uzlaştırmacı olabilir mi?
Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu
Öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti
'41 şehidimizin evlatlarının eğitimini bugün itibariyle üstlenmiş oluyoruz'
Mesai Saati dışında Patrona 'Hakaret' Kovulma Sebebi midir?
KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti
AK Parti'den Amasra için 'araştırma komisyonu' kurulması teklifi
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da
Sosyal konutta ilk kazmanın vurulmasıyla 250 alt sektörde hareketlilik bekleniyor
İngiliz bakandan skandal emekli maaşı açıklaması: Söz veremem
Bakan'dan asgari ücret açıklaması! Enflasyonu aşacak...
Cumhurbaşkanı talimat verdi! Müzeye çevrilecek..
Motorine 99 kuruş zam geldi
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Çorum'da elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
15 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
Motorine zam geliyor
Ünlü oyuncudan acı haber!
Üniversiteliye ulaşım desteğinin tutarı belli oldu
Lübnan'daki mehmetçiğin görev süresi 1 yıl daha uzatılacak
İstanbul'da otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Sahte erişim engeli kararıyla doktor ve akademisyenleri dolandırdılar
İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
Yargıtayın yeni seçilen üyelerinin görev yerleri belli oldu
TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama
Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan kurtuldu

Benzer Haberler