Anasayfa » Medya Haberleri » Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklarla İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklarla İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklarla İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Tarih :
Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklarla İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklarla İlgili Bilinmesi Gereken Herşey
Bu yazıda vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklarla ilgili olarak nereye ve nasıl başvurulacağı, istenen belgeler, çalışmayan, aylık veya geliri olmayanlara verilen aylığın yükseltilmesi ve vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların hangi miktarlarda ödeneceği gibi bir çok konuyu açıklamaya çalışacağız.

Kimlere Aylık Bağlanır?


Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunların ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile aylık bağlanabilir.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Yapılmış olan hizmetten dolayı ilgili Kamu Kurumuna müracaat edilir. İlgili kamu kurumu da tevsik belgeleri ile birlikte Maliye Bakanlığı'na intikal ettirir. Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'ndan alacağı karar ile birlikte Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığına karar ve gerekli belgeleri gönderir.
Aylık almakta iken vefat edenlerin hak sahipleri, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurur.

İstenen Belgeler:

Vatani Hizmet Tertibi Aylığını hak eden kişinin kendisinden;

1) Başvuru Dilekçesi

2) Vatani Hizmet Tertibinden aylık alacağına dair Maliye Bakanlığı'nca onaylı Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar belgesi

Vefat eden Vatani Hizmet Tertibi Aylığını Alan kişinin hak sahiplerinden; Dilekçe alınır.


Çalışmayan, Aylık veya Geliri Olmayanlara Verilen Aylığın Yükseltilmesi

Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanlardan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde kendilerine 30 günlük net asgarî ücret tutarı ödenir. Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanların hak sahiplerine, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde ise 30 günlük net asgarî ücret tutarı esas alınmak şartıyla dul eşe % 75, diğer yakınlarına ise % 50 oranında aylık ödenir.

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Aylığının, asgari ücretin net tutarına yükseltilebilmesi için gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname ile birlikte Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı'na başvurulur.


Aylık almakta iken vefat eden Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanların hak sahipleri, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı'na taahhütname ile başvurur.

İstenen Belgeler:

Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanların kendisinden;

1- Gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname

Vefat eden Vatani Hizmet tertibinden aylık alanların hak sahibi kişilerinden;

1- Gelir veya aylık almadığını belirtir taahhütname

Vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar hangi miktarlarda ödenir?


İlgililerin kendileri için 700, dul eşleri için 550, yetim ve bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınları için 400 gösterge rakamının, Bütçe Kanunuyla Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenir. Belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın yüzde 75'i, diğer yakınları için ise yüzde 50'si) esas alınarak ödenir. Bu aylıklar hiçbir vergi veya kesintiye tabi değildir, ayrıca haciz işlemleri de gerçekleşemez.


Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde Hangi Oranda İndirim Yapılmaktadır?

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin "h" bendi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 24/ 08/ 2006 gün ve 875 sayılı Kararı gereğince; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca kendilerine maaş bağlanan şehit dul ve yetimlerinin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine %40 oranında indirim uygulanmaktadır.

Elektrik Enerjisinde İndirimden Nasıl Faydalanılır?


Şehit dul ve yetimlerinin, söz konusu indirimli elektrik tarifesinden yaralanabilmek için kendilerine maaş bağlandığını gösteren belgesi ve mesken elektrik abonesi için http://www.tedas.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte, bağlı bulundukları yerin İl Müdürlüğü veya İlçe İşletme Müdürlüğü/İlçe İşletme Şefliği Müşteriler veya Abone Servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.


Kimler Meskende Tüketilen Su İndiriminden Faydalanır ve Nereye Başvurmak Gerekir?

1005 ve 3292 sayılı kanunlara göre aylık bağlananlar ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanlardan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50'den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.
Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığı'na istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

Kaynak SGK
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler