Anasayfa » Medya Haberleri » 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı Taslağı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı Taslağı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı Taslağı

Tarih :
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı Taslağı

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI TASLAĞI

MADDE 1- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun adı "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 4688 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sonunda yer alan "her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir." ibaresi, "toplu sözleşme yapılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 4688 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a), (h), (ı), (j), (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (1) bendi eklenmiştir.
"a) Kamu Görevlisi: Bu kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda işçi statüsü dışında kalan bütün çalışanları,"
"h) Genel Toplu Sözleşme: Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen genel toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda müzakere konularının tamamında mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,"
"ı) Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi: Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yerel yönetimler hizmet kolu kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere bir hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin hizmet koluna özgü mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda müzakere konularının tamamında mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,"
"j) Toplantı Tutanağı: Genel ve hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı ve uzlaşamadığı konuların yer aldığı tutanağı,"
"k) İşyeri sendika temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o iş yerinden seçilen kamu görevlisini,"
"1) Sendika işyeri temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini,"

MADDE 4- 4688 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 4688 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "en az iki yıldan beri" ibaresi metinden çıkarılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "onbeş" olarak değiştirilmiş, bu fıkrada yer alan "ile Devlet Personel Başkanlığı" ibaresi metinden çıkarılmıştır.
"Sendikanın kurucuları; sendika tüzüğü ve kamu görevlisi olduklarını gösterir belge ile sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini kuruluş dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar.
Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararını ve ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine alındı belgesi karşılığında vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına seçilmcmişlerse, kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeyi eklemekle yükümlüdürler."

MADDE 6- 4688 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (g), (k) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"g) Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayıları ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşumu, bu kurulların görevleri ve toplantı usulü."
"k) Üyelik ödentisinin oranı."
"n) Tüzüğün değiştirilmesi usulü, ilgili makamlarca kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenilen tüzük değişikliklerinde yönetim kuruluna yetki verilebilmesi."

MADDE 7- 4688 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan ", Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi metinden çıkarılmıştır.
"Sendika ve konfederasyonlar, birinci fıkrada belirtilen organların dışında da organlar kurabilir. Tüzüklerde belirtilmesi kaydıyla genel kurul dışındaki organlar, görev, yetki ve sorumluluklarını kurulacak bu organlara devredebilir."

MADDE 8- 4688 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sendika şubesi genel kurulları ve üye sayısı bini aşan sendikaların genel kurulları delegelerle yapılabilir."

MADDE 9- 4688 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "tüzük hükümleri gereğince" ibaresinden sonra gelmek üzere " altmış günü geçmemek kaydıyla" ibaresi eklenmiştir.
"Olağan genel kurul toplantıları dört yılı aşmamak üzere tüzüklerde belirtilen sürede yapılır.
İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az onbeş gün önce elektronik ortamda gönderilir veya internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 10- 4688 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"h) Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme."

MADDE 11- 4688 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "denetçiden oluşur." ibaresinden önce gelmek üzere ", en çok beş" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları," ile (j) bendinde yer alan "ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli" ibareleri metinden çıkarılmıştır.

MADDE 13- 4688 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer."

MADDE 14- 4688 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sendika veya konfederasyonlar, uluslararası kuruluş kurabilir, uluslararası kuruluşlara üye olabilir. Sendika ve konfederasyonlar bu fıkra kapsamına giren faaliyetlerini gerçekleşme tarihinden itibaren onbeş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Bildirime ilgili kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir."

MADDE 15- 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "işyeri sendika temsilcisi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi" ibaresi eklenmiş, bu fıkrada yer alan "haklı bir sebep olmadıkça ve" ibaresi ile dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde" ibaresi metinden çıkarılmış, dördüncü ve beşinci fıkraların sonuna sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Sendika yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada öngörülen haklardan yararlanabilmesi için; bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması; konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin ise bu fıkrada öngörülen haklardan yararlanabilmesi için konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının, genel kurullarını delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir."
"Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği oluşturulabilir."

MADDE 16- 4688 sayılı Kanunun Dördüncü Kısım başlığında yer alan "İdari Kurullar" ibaresi, "Yönetime Katılma" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- 4688 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinde yer alan "dinlenme yerleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "misafirhane," ibaresi eklenmiş, (h) bendinde yer alan "yapmak ve bu amaçla" ibaresi, "yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ile" ibaresi ile değiştirilmiştir.
"Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonları bu Kanundaki hükümler çerçevesinde, toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya, toplu sözleşme görüşmelerinde taraf olmaya ve toplu sözleşmeyi imzalamaya yetkilidir."
"a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilciler göndermek."
"f) Sendikanın ve sendika üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda sendika ve sendika üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, sendika ve sendika üyeleri hakkında tesis edilen düzenleyici ve bireysel işlemlere karşı dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak. Konfederasyonların kamu görevlilerini ilgilendiren düzenleyici işlemlere karşı dava açmaları da bu bent kapsamındadır."

MADDE 18- 4688 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri Anayasa ve kanunlara aykırı olamaz."

MADDE 19- 4688 sayılı Kanunun Dördüncü Kısım İkinci Bölüm başlığı "Yönetime Katılma" olarak, 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kamu Personeli Danışma Kurulu
Madde 21- Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla; Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ve Devlet Personel Başkanından oluşur. Kurula gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile yetkili sendikaların temsilcileri de çağrı üzerine katılabilir.
28 inci maddede belirtilen toplu sözleşme konuları ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, Kamu Personeli Danışma Kurulunda değerlendirilir.
Kamu Personeli Danışma Kurulu, her yıl mart ve kasım aylarında toplanır. Kurulun sekreterya hizmetleri, Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 20- 4688 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri
Madde 23 - İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla iş yerinden seçilen sendika üyeleridir.
İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200'e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000'den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden biri ilgili sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir.
İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar.
Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dışında faaliyette bulunan sendikalar da, bu Kanun kapsamına giren sendikal faaliyetlerin yürütülmesi açısından koordinasyon görevini yürütmek üzere o işyerinden sendika işyeri temsilcileri belirleyebilirler.
Kamu işvereni yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkanlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar."

MADDE 21- 4688 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "herkesin görebileceği yerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 4688 sayılı Kanunun Altıncı Kısım başlığı "Toplu Sözleşme" olarak, 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Toplu sözleşmenin kapsamı
Madde 28- Genel toplu sözleşme, kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile diğer mali ve sosyal hakları kapsar.
Hizmet kolu toplu sözleşmesi, yerel yönetimler hizmet kolu kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere genel toplu sözleşmede belirlenen toplam artış ve mali çerçeve aşılmamak, kurumsal hiyerarşi ve farklı kurumlarda aynı unvanda çalışmakta olan kamu görevlileri arasındaki genel ücret dengesi korunmak kaydıyla sadece o hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine yaptıkları görevle ilgili olarak yapılan ödemeleri kapsar.
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacak oransal artış veya kamu görevlilerinin faydalanacağı genel ödeme unsurları hariç olmak üzere, maaş ve ücret sisteminde değişiklik öngören talepler toplu sözleşmenin kapsamı dışındadır.
Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz.
Genel ve hizmet kolu toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir.
Genel toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine yapılan oransal artışlar kamu görevlileri emeklilerine de yansıtılır."

MADDE 23- 4688 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" Toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi
Madde 29- Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu işveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır.
Genel toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu işveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Bakan tarafından belirlenecek ilgili kurumların temsilcilerinden, hizmet kolu toplu sözleşme görüşmelerinde ise Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek Başkan ve üyelerden oluşur.
Genel toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibariyle en çok üyeye sahip konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla en çok üyeye sahip üç konfederasyonunun belirleyeceği altı temsilci olmak üzere yedi üyeden oluşur. Bu altı temsilcinin belirlenmesinde en çok üyeye sahip üç konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısı, altıya bölünmek suretiyle bir temsilcilik için gerekli üye sayısı belirlenir. Her bir konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısı, bir temsilcilik için gerekli üye sayısına bölünmek suretiyle konfederasyonların Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetindeki temsilci sayıları tespit edilir. Bu işlem sonunda tam sayıları gösteren temsilci sayıları konfederasyonlara dağıtıldıktan sonra kalan temsilcilikler, arta kalan yüzdelik rakamların büyükten küçüğe doğru sıralaması esas alınarak konfederasyonlar arasında dağıtılır. Bu fıkra hükmüne göre her bir konfederasyonun belirleyeceği temsilci sayıları Devlet Personel Başkanlığınca ilgili konfederasyonlara bildirilir. Bağlı sendikaların üye sayısı itibariyle en çok üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenen Heyet Başkanı ve temsilciler ile diğer konfederasyonlar tarafından belirlenen temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından bir hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Heyet Başkanlığı sıfatını haiz konfederasyon temsilcisinin genel toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması halinde Heyet Başkanlığı yetkisi, en çok üyeye sahip olma sırası esas alınarak görüşmelere katılmaya yetkili diğer konfederasyon temsilcileri tarafından kullanılır.
Genel toplu sözleşme, Kamu İşveren Heyet Başkanı ile görüşmelere katılan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet üyelerinin salt çoğunluğu arasında imzalanır. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet üyeleri arasında toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanması konusunda uyuşmazlık çıkması ve sayıların eşitliği halinde Heyet Başkanının bulunduğu tarafa itibar olunur. Toplu sözleşmenin oy çokluğu ile imzalanması halinde azınlıkta kalan temsilciler, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuramaz. Kamu İşveren Heyeti ile anlaşmaya varan üyelerin bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde azınlıkta kalması halinde anlaşılan konular toplu sözleşme olarak kabul edilemez.
Hizmet kolu toplu sözleşmesi görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, o hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendikanın en çok üç temsilcisinden oluşur. Bu temsilcilerden biri ilgili sendika tarafından Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak belirlenir. Her bir hizmet kolu kapsamında toplu sözleşme görüşmelerine katılacak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve üyeleri, ilgili sendika tarafından genel toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından bir hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika niteliğini haiz olmakla birlikte, bağlı olduğu konfederasyonu katılma yetkisine sahip olduğu halde genel toplu sözleşme görüşmelerine katılmayan sendikanın temsilcisi hizmet kolu toplu görüşmelerine katılamaz.
Hizmet kolu toplu sözleşmesi, Kamu İşveren Heyet Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet başkanı arasında imzalanır.
Genel veya hizmet kolu toplu sözleşmesinin imzalanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz."

MADDE 24- 4688 sayılı Kanunun Altıncı Kısım İkinci Bölüm Başlığı "Üye Sayılarının Tespiti ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri", 30 uncu maddesinin başlığı "Üye sayılarının tespiti" olarak değiştirilmiş, birinci fıkrası madde metninden çıkarılmış, madde metninde geçen "mayıs" ibareleri "Haziran", "temmuz" ibaresi de "ağustos" olarak değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Sonuçların yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde yayımlanan kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının üye sayılarının yanlışlığı savıyla diğer sendika ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesine itiraz edilebilir.
Mahkeme itirazı onbeş gün içinde karara bağlar."

MADDE 25- 4688 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" Toplu sözleşme görüşmeleri
Madde 31- Toplu sözleşme, genel toplu sözleşme ve hizmet kolu toplu sözleşmesi olmak üzere iki düzeyde yapılır.
Yerel yönetimler hizmet kolu kapsamına giren kuruluşlar; yürütme organının teklifi üzerine en yüksek karar organınca uygun görülmesi kaydıyla, bu Kanun hükümlerine göre toplu sözleşme sayılmamak ve o kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine ödenecek mahalli idare tazminatını belirlemek üzere kurumsal sözleşme yapabilirler.
Genel toplu sözleşme görüşmelerinde Heyetler, son rakamı tek olan yıllarda eylül ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara bir hafta önceden bildirilen yerde toplanır.
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti tarafından hazırlanan genel toplu sözleşme teklifi ile her bir hizmet kolu için ilgili Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti tarafından hazırlanan hizmet kolu toplu sözleşme teklifleri, genel toplu sözleşme görüşmelerinin başlama tarihinden en az bir hafta önce, Kamu İşveren Heyetine sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığına verilir.
İlgisi sebebiyle Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanının belirleyeceği temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerine teknik heyet olarak iştirak eder.
Genel toplu sözleşme görüşmeleri en geç on gün içinde sonuçlandırılır. Kamu İşveren Heyeti Başkanınca uygun görülmesi halinde bu süre beş gün uzatılabilir.
Genel toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere edilen bütün konular üzerinde anlaşma sağlanmışsa toplu sözleşme imzalanır.
Hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri, genel toplu sözleşmenin imzalanması halinde imza tarihini takip eden iş günü, uzlaşmazlığın Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna götürülmesi halinde ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının açıklanmasını takip eden üç gün içerisinde başlar.
Hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri, beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde hizmet kollarına ayrı gün ve saat tahsisi yapılabilir.
Hizmet kolu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere edilen bütün konular üzerinde anlaşma sağlanmışsa toplu sözleşme imzalanır.
Genel ve hizmet kolu toplu sözleşme metinleri, imzalandığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde Resmi Gazetede yayımlanır.
Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon veya sendika temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması halinde, kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl için uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenir."

MADDE 26- 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yerelyönetim kuruluşlarında sözleşme yapabilme
Madde 32- Yerel yönetimler hizmet kolu kapsamına giren kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine, genel toplu sözleşmelerle belirlenen ödemeler dışında her ay aylık veya ücretleriyle birlikte ödenecek mahalli idare tazminatını belirlemek üzere; o yerel yönetim kuruluşunda en çok üyeye sahip sendikanın Genel Başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile ilgili mahalli idarenin en üst yöneticisi arasında sözleşme imzalanabilir.
Bir mahalli idare düzeyinde yapılacak sözleşme ile belirlenecek mahalli idare tazminatı, başka bir kurum veya kuruluşa atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.
Bir mahalli idarede çalışmakta olan kamu görevlilerine her ay aylık ve ücretleriyle birlikte ödenebilecek mahalli idare tazminatını belirlemeye ilişkin ihtiyari nitelik taşıyan bu sözleşmenin süresi ve yürürlüğe giriş zamanı ile gerekli diğer hususlar ilgili yerel yönetim ile en çok üyeye sahip sendika tarafından yapılacak sözleşmede belirtilir. Bir seçim döneminde en çok iki sözleşme yapılabilir, seçim dönemini aşan sözleşme yapılamaz. Bu madde hükmüne göre yapılacak sözleşme, bu Kanun uygulamasında toplu sözleşme sayılmaz. İlgili yerel yönetim kuruluşunun bu fıkra kapsamında mahalli idare tazminatı ödenmesine dönük müzakerelere katılmaması, en çok üyeye sahip sendikanın bu konudaki müzakere talebine karşılık vermemesi veya yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.
Yerel yönetim kuruluşunun yıllık toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşması halinde bu madde kapsamına giren müzakereler yürütülemez ve sözleşme yapılamaz. Personelin aylık ve ücretlerini, ödeyemeyen mahalli idarelerde ve mahalli genel seçimlere yirmidört aydan az süre kalması halinde mahalli idare tazminatı müzakereleri ve sözleşmesi yapılamaz.
Bu madde hükmü ile bu Kanunun 28 inci maddesi kapsamına giren ödeme unsurları dışında, yerel yönetim kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine, yapılacak sözleşmelerle mahalli idare tazminatı dışında her ne ad altında olursa olsun ayni veya nakdi ödeme yapılamaz, yardım ve katkı sağlanamaz.
Bu madde hükmüne aykırı işlem tesis edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşun üst yöneticisi ile ödemenin yapılmasına dayanak teşkil eden işleme iştirak eden diğer yetkililer ortaya çıkan külfet ve zararın tazmini konusunda şahsen sorumludur. Bu görevlilerin cezai sorumlulukları saklıdır."

MADDE 27- 4688 sayılı Kanunun Altıncı Kısım Üçüncü Bölüm başlığı 32 nci maddeden sonraya alınmış, 33 ve 34 üncü maddeleri başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
"Uyuşmazlık hali
Madde 33- Genel ve hizmet kolu toplu sözleşme görüşmelerinde toplu sözleşme imzalanamaması halinde, Kamu İşveren Heyet Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı tarafından imza edilen ve üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağı düzenlenir.
Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı düzenlenememesi halinde sekreterya hizmetini yürüten kurum tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulur.
Toplantı tutanağı imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren üç işgünü içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir.
Toplu sözleşme görüşmeleri sonunda toplantı tutanağı imzalanması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesi halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurma yetkisi; kamu işvereni adına Kamu işveren Heyet Başkanına, kamu görevlileri adına ise genel toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil olan her bir konfederasyona, hizmet kolu toplu sözleşme görüşmelerinde ise Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanına aittir.
Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz."
"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
Madde 34- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu;
a) Kamu İşveren Heyet Başkanınca Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye,
b) Bağlı sendikaların üye sayısı itibariyle en çok üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,
c) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi ve çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla; Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek yedi öğretim üyesi arasından Kamu İşveren Heyet Başkanı tarafından belirlenecek bir öğretim üyesi; bağlı sendikaların üye sayısı itibariyle en çok üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek ikişer olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi arasından yine Kamu işveren Heyet Başkanı tarafından belirlenecek bir öğretim üyesi ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun başkanı olan Sayıştay Başkanı olmak üzere onbir üyeden oluşur.
Konfederasyonlarca belirlenen temsilciler ile öğretim üyeleri, genel toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından bir hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır. Toplantı gündemi, çalışma programı, toplantı veya tespit tutanağının inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir. Kurul çalışmaları tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde sonuçlandırılır.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.
Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır.
Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
Her toplantı günü için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanına (5000), üyelere (4500) gösterge rakamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca belirlenen aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür. Toplu sözleşme görüşmeleri ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarına katılacak olanların ağırlama, konaklama, yolluk ve gündelikleri ile diğer her türlü giderleri Devlet Personel Başkanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır."

MADDE 28- 4688 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara" ibaresi,
"Anayasa ve kanunlara" ibaresi ile değiştirilmiştir.

MADDE 29- 4688 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
"c) Kamu Personeli Danışma Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma usul ve esasları, toplu sözleşme görüşmelerinin yapılma usul ve esasları, sekreterya hizmetlerinin görülme usul ve esasları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili ve çalışma usul ve esasları ile Kanunun uygulanmasını göstermek üzere ihtiyaç duyulacak diğer hususlar,"

MADDE 30- 4688 sayılı Kanunun Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9 ve Geçici 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmış, Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
"Geçici Madde 1- 2011 yılı toplu sözleşme görüşmeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden otuz gün içerisinde başlar. Bu toplu sözleşmede, yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde 2011 yılı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 07/07/2011 tarihli ve 27987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan konfederasyon ve sendika üye sayılarının belirlenmesine ilişkin Tebliğ esas alınır."
"Geçici Madde 2- 4688 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (e) ve (d) bendinde belirtilen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen üç ay içinde yürürlüğe konulur."
"Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yerel yönetimler ile ilgili sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi, toplu sözleşme, sosyal denge sözleşmesi ve benzeri adlar altında imzalanan sözleşmelere dayalı olarak ilgili yerel yönetimlerde çalışmakta olan kamu görevlilerine değişik adlar altında her ay mutat olarak yapılmakta olan ödemelerin miktarının, her bir personel için bu Kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen sözleşmelerde belirlenen mahalli idare tazminatını aşması halinde yapılan toplam ödeme, sözleşme ile belirlenen mahalli idare tazminatı düzeyine ininceye kadar artırılamaz. İlgili yerel yönetimlerde aylık ve ücretlerle birlikte düzenli olarak verilmemekle beraber, belirli günlerde bütün kamu görevlilerine ayırım yapılmaksızın yapılan ödemeler de onikiye bölünmek suretiyle bu hesaplamada dikkate alınır. Bu Kanun hükümlerine dayalı olarak sözleşme ile belirlenen mahalli idare tazminatını aşmamak kaydıyla bu madde kapsamına giren ve geçmiş yıllarda çeşitli adlar altında akdedilen sözleşmelere dayalı olarak her ay itibariyle mutat olarak yapılmakta olan ödemelerin tamamı ile o mahalli idare itibariyle tüm kamu görevlilerine belirli günlerde defaten ödenen tutarların onikide biri eklenmek suretiyle bulunacak miktar, bu maddede öngörülen esas ve usuller dahilinde mahalli idare tazminatına dönüştürülerek ödenmeye devam olunur."

MADDE 31- 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesinde geçen "toplu sözleşme primi" ibaresi, "toplu sözleşme ikramiyesi" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 32- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 33- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
Manavgat'ta çiftliği yanan eski manken felç geçirdi
Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?
Bolu Valisi Ümit'ten, Tanju Özcan'ın ifadelerine yönelik açıklama
Emekli adaylarına kredi müjdesi!
Büyükelçilikteki casusluk krizinden güvenlikçinin sapık fantezisi çıktı
Ekonomistler enflasyon raporu toplantısından ne bekliyor?
Genç kız 4 kez çığlık atmış: ‘Kendini attı deriz, yırtarız’
Cumhuriyet'in yayın yönetmeni istifa etti
İşçinin verdiği zarar 'kıdem tazminatından' kesilebilir mi?
YKS Birincileri bu illerden çıktı
Eşcinsel olanların polislik yapmasının önü açıldı mı?
Generali Sigorta, yeni normal çalışma modeline geçiyor
Engelliler dikkat! Vergi indiriminizi alın
Beyaz yakalı işçiden mavi yakalı işçinin yaptığı işi yapması istenebilir mi?
Karadeniz gazında ilk ateş
Mansur Yavaş'tan YKS paylaşımı
Manavgat'ta orman yangını: 3 mahalle boşaltıldı
İş ilanıyla ilginç tuzaklar: Gamze tek kurban değil!
Merkez Bankası enflasyon raporunu yarın açıklayacak
Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha!
Erdoğan, 'Çok ama çok hafif' diyerek ticaret hedefini açıkladı
21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek
Erdoğan talimatı vermişti! Hak sahiplerine teslim edildi
Bakan Koca: Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi
5 yılın ardından şaşırtan keşif! ABD ve Almanya sıraya girdi
Milyonları üzen haber: Temmuz'da da zam geldi
Belediye Başkanına 'zam' soruşturması!
Geleceğin Popüler Meslekleri
Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var
Bir batında 9 bebek doğuran anne: Sonu gelmeyecek sandım
Sağlık-Sen, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için teklifini açıkladı
71 yaşında liseyi bitirdi, hedefi üniversite
CHP 36 maddeden oluşan ekonomi paketi hazırladı
Binali Yıldırım bakın nerede görüntülendi!
Altın alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar...
Bakan Koca illerin yeni vaka sayılarını açıkladı!
Suudi Arabistan’dan Türkiye dahil kırmızı listedeki ülkelere seyahat yasağı
Öğretmen arabasında cinsel ilişkiye girdi Danıştay cezayı iptal etti!
Belediyelerde kadrolu istihdam uygulanmalı!
Kral'dan habersiz OHAL kaldırılınca ülke karıştı
Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
YKS cevap kağıtları erişime açıldı
Düzce'de aşı kampanyası muhtarlarla başlatıldı
Eski yasaya göre emekli olan babamdan aylık bağlanır mı?
Bakan Koca: 2. ve 3. doz aşılar da son derece önemli
Bilim Kurulu üyesinden aşı olmayanlara 'akciğer enfeksiyonu' uyarısı
Dünya eve kapandı Google kârı patlattı
Korkutan maske uyarısı: Delta varyantı eskisi gibi değil
Hangi konfederasyon, toplu sözleşmede memurlar için ne talep ediyor?
Toyota 'dünyanın en çok araç satan üreticisi' unvanını sürdürdü
Göç tartışmasındaki Afganlar: Türkiye çok güzel
Haziran ayı yaş çay bedeli ödemeleri başladı
Lavanta hasadı için işçi bulamayan doktor, hasat makinesi geliştirdi
29 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
CHP'li vekilden tepki: Kıbrıs'a 8 uçakla git yangına ise 2 uçak...
Bakan Selçuk: Okulları açmak konusunda çok kararlıyız
22 milyon 124 bin kişi aşı yaptırmadı
Akaryakıt satışında bayram rekoru
Kovid-19 testi için sürüntü verirken hayatını kaybetti
TRT Haber muhabiri, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Aşı olana bisiklet kampanyası başladı!
SGK, 3 Bankayla anlaştı! Emekli olmak isteyene kredi imkanı
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 97,7 milyar dolara yükseldi
Akşener: Erdoğan da bakanları da herkes duyacak
Bakan Koca'dan kritik 'Aşı' açıklaması
Türkiye'de nakit ödeme önemini koruyacak
AK Parti'li eski vekil CHP'ye geçti
Soylu'dan sel bölgesinde Afganistanlı göçmenler hakkında açıklama
Bakanlar Kurulu'ndan aşı olmayanlara yönelik ilk çalışma
Turizmi Teşvik Kanunundaki değişiklikler, Resmi Gazetede yayımlandı
AFAD: Manavgat'taki yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması ilgi görüyor
Vakalar arttı! Gözler saat 18.00’de
Merkez Bankası'ndan güzel haber: 98 milyar dolara yaklaştı
2 bin emniyet personeli Olay Yeri İnceleme Branşı için mülakat sınavına alınacak

Benzer Haberler