Anasayfa » Borçlanma » Kimler Borçlanma Yapabilir?

Kimler Borçlanma Yapabilir?

Kimler Borçlanma Yapabilir?

Hangi süreleri borçlanabilirim?

Tarih :
Kimler Borçlanma Yapabilir?

Sigortalılar emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim günü ile yaş şartlarını yerine getirmek durumundadırlar. Bununla birlikte ülkemizde yaş ve süresini tamamlayan ancak prim günü eksil olduğundan emekliliğe hak kazanamayan çok sayıda insan bulunmaktadır.

İşte emekliliğe hak kazanmada bu sıkıntıya çözüm yollarından biri de borçlanma yapmaktır.

Sigortalılar veya hak sahipleri kanunda belirtilen süreleri borçlanıp prim yatırarak gün eksiğini giderebilirler.

Kişiler Hangi Süreleri Borçlanabilirler?

a) Doğum Borçlanması: Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere (3 defalık süre son çıkartılan Torba Kanunda yer almıştır) doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri

b) Askerlik Borçlanması: Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c) Memurların Aylıksız İzin Süreleri: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri (yalnız, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu arada yer alan “ve Kurumca kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere bu süreleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.)

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

i) (Ek: 13/2/2011-6111/30 md.) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

j) (Ek: 4/7/2012-6353/37 md.) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılanların kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde sayılan süreler borçlanılabilecektir.

Başvuruda bulunacakların talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler