Anasayfa » Sigortalı » Sağlık Bakanlığına fiili hizmette yanlış yapıyorsun uyarısı geldi

Sağlık Bakanlığına fiili hizmette yanlış yapıyorsun uyarısı geldi

Sağlık Bakanlığına fiili hizmette yanlış yapıyorsun uyarısı geldi

Tarih :
Sağlık Bakanlığına fiili hizmette yanlış yapıyorsun uyarısı geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda fiili hizmet zammını yanlış uyguluyorsunuz uyarısı yapıldı. Gönderilen yazıda; "Kurumumuza gönderilen fiili hizmet süresi zammı prim hizmet bildirgelerinin incelenmesinde, sigortalıların radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle çalıştıkları süreler dikkate alınmadan, mesai saatleri içerisindeki çalışmaların tamamının bu kapsamda çalışılmış gibi değerlendirilerek düzenlendiği veya bu kapsamda çalışması olmadığı halde çalışmış gibi değerlendirilerek düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu tür yanlış uygulamalar haksız hizmet edinimlerine veya gereksiz zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır."ifadesi kullanıldı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

Sayı: B.13.2. SGK.0.12.01.19 / 5510.40.11 / 14129275

Konu: Fiili Hizmet Süresi Zammı

SAĞLIK BAKANLIĞINA

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

(İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı)


5434 sayılı Kanunun mülga 32. maddesinin (h) fıkrası ile röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonla laboratuarlarında; radyoiyonizan ve radyoaktif maddelerle çalışanlara fiili hizmet süresi zammı verilmekte iken, bu kapsamda çalışanlara ait uygulama 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40 ıncı maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartına bağlanması hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendi ile radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlardan, doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile fiilen çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler uyarınca, ilgililerin 07.09.1985 tarih ve 18861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve 24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen, Denetimli Alanlarda; Radyasyon kaynağı, radyoaktif maddeler, radyasyon yayıcı aygıtlar, radyasyon üretici aygıtlarla fiilen çalışmaları ve 07.09.1985 tarih ve 18861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2 inci maddesinin K bendine göre Radyasyon Görevlisi sayılmaları halinde çalıştıkları süreyle orantılı olarak fiili hizmet zammından yararlandırılmaları gerekmektedir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin uygulaması, 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğimizle ve 05.06.2009 tarih ve 2009/79 sayılı Genelgemizle duyurulmuştur.

Bu kapsamda görev yapan sigortalıların denetimli alanlarda fiilen radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle geçen çalışma saatlerine göre fiili hizmet süresi zammından yararlandırı1ması gerekmektedir.

Ayrıca, 19.04.1937 tarihinde kabul edilip, 28.04.1937 tarihinde yürürlüğe giren 3153 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca hazırlanan 27.04.1939 tarih ve 10857 sayılı Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri hakkındaki Nizamnamede röntgen, radyum ve radyasyonla çalışanlara verilen haklar, tam süre ön koşullarına bağlanmıştır. Sözü edilen tam süre ise günde daimi olarak 5 saat iyonizan radyasyonla fiilen çalışma olarak kabul edilmiştir.

Bu defa, 3153 sayılı Kanunun 30.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanunla eklenen Ek linci maddesi ile iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresinin 35 saat olacağı, bu süre içerisinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitlerinin de ayrıca dikkate alınacağı, doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirlerin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, radyoiyonizan maddelerle geçen çalışmalar, 30.01.2010 tarihinden itibaren haftalık 35 saat, 30.01.2010 tarihinden önce ise günde 5 saatten fazla olmaması gerekmektedir.

Örnek-1 : 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olup, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan sigortalının, 15.09.2012-14.10.2012 tarihleri arasında (bir ayda) söz konusu işlerde fiilen 106 saat çalışması halinde, bu çalışma saati sigortalının tabi olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 99 ve 100 üncü maddesinde belirtilen günlük çalışma saati olan 8 'e bölünerek, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığı gün sayısı bulunur (106/8= 13,25 gün). Gün küsuratları tama iblağ edileceğinden 14 gün olarak değerlendirilir. Kanun kapsamında geçen 14 günlük çalışmasına karşılık verilecek fiili hizmet süresi zammı ise 14 x 7,5 / 30 = 3,5 gün olarak tespit edilerek, Kesenek Bilgi Sisteminden aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi ile Kuruma bildirilir.

Ornek-2 : 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışması bulunup, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden, sonra 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerden, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan sigortalının, 15.01.2012-14.01.2013 tarihleri arasında (bir yılda) söz konusu işlerde fiilen 1250 saat çalışması halinde, bu çalışma saati sigortalının tabi olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 99 ve 100 üncü maddesinde belirtilen günlük çalışma saati olan 8 'e bölünerek, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığı gün sayısı bulunur (1250 / 8 = 156,25 gün). Gün küsuratları tama iblağ edileceğinden 157 gün olarak değerlendirilir. Kanun kapsamında geçen 157 günlük çalışmasına karşılık verilecek fiili hizmet süresi zammı ise 157 x 90 / 360 = 39,25 gün olarak tespit edilerek, Kesenek Bilgi Sisteminden yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi ile Kuruma bildirilir.

Ornek-3 : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olup, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan sigortalının, 2012 yılı Ağutos ayında söz konusu işlerde fiilen 104 saat çalışması halinde, bu çalışma saati sigortalının tabi olduğu 4857 sayılı iş Kanunun 63 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 15.04.2004 tarih ve 25434 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma saati olan 7,5'e bölünerek, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığı gün sayısı bulunur (104 / 7,5 = 13,86 gün). Gün küsuratları tama iblağ edileceğinden 14 günlük süre için (32) nolu, kalan 16 günlük süre için ise (01) nolu belge türü ile Kuruma bildirilir.

Ancak, kurumumuza gönderilen fiili hizmet süresi zammı prim hizmet bildirgelerinin incelenmesinde, sigortalıların radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle çalıştıkları süreler dikkate alınmadan, mesai saatleri içerisindeki çalışmaların tamamının bu kapsamda çalışılmış gibi değerlendirilerek düzenlendiği veya bu kapsamda çalışması olmadığı halde çalışmış gibi değerlendirilerek düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu tür yanlış uygulamalar haksız hizmet edinimlerine veya gereksiz zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen açıklamaların da dikkate alınarak, sigortalıların denetimli alanlarda fiilen radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle geçen çalışma saatlerine göre fiili hizmet süresi zammı verilmesi ve fiili hizmet süresi zammı prim bildirgelerinin bu esaslara göre düzenlenerek Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve ilgili birimlerinize duyurulmasını arz ederim.

Yakup SUNGU
Genel Müdür a. Daire Başkanı V

Kaynak : Memurlar.Net
Patates fiyatıyla hüsrana uğrattı
İmamoğlu: İşten çıkardıklarımız hukuk yoluna başvurabilir
100 bin liraya tespih satıyorlar
İBB'de işten çıkarılan medya çalışanlarından tepki
Sürücü belgesi raporu almaya gittiler, doktoru darp ettiler
Evlenenler dikkat! Bu hatayı yapan kıdem tazminatı alamaz...
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ilanı
Manisa Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Tokar Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sülümenli Geçici 4 İşçi Alacak
AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
Bakan Selçuk okulların açılış ve ara tatil tarihlerini açıkladı
Sürücüler dikkat! Trafik cezasında emsal karar
Bahçeli'nin çağrısı sonrası İstifa edip MHP'ye geçtiler
Bakan Pakdemirli'den 'Volkswagen' açıklaması
Avukatlık stajıyla erken emeklilik yolu açılabilir
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
HAK-İŞ ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı
İstifa edip MHP'ye geçtiler...
Manisa Şehzadeler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mutabakatı yerle bir ettiler! Esed o kenti ele geçirdi

Benzer Haberler