Anasayfa » Medya Haberleri » SGK Yönetim Kurulu taşınmaz kiralarını günün koşullarına göre belirleyecek

SGK Yönetim Kurulu taşınmaz kiralarını günün koşullarına göre belirleyecek

SGK Yönetim Kurulu taşınmaz kiralarını günün koşullarına göre belirleyecek

Tarih :
SGK Yönetim Kurulu taşınmaz kiralarını günün koşullarına göre belirleyecek

SGK Yönetim Kurulu Taşınmaz kiralarını istediği gibi belirleyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu kamu kurumları içerisinde en fazla gayrimenkulü olan kurum olma özelliğini hala taşımaktadır. Hatta bir süre öncesine kadar nerede hangi gayrimenkulünün olduğu dahi bilinmemekteydi. Çünkü, 5502 sayılı Kanunla sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilmiş ve haliyle yeni kurulan kurumun nerede hangi taşınmazı olduğunun bilinmesi için bilgisayar programlarının yapılması ve bu programa kaydının yapılması gerekmekteydi.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukukî durumu başlıklı 35 inci maddesinde; "Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz edinemez. Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları imtiyazlı alacaklardır. Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun haciz ve iflas hükümleri uygulanmaz. Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır. Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 2886 sayılı Kanun kapsamına giren işlerde uygulanacak usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların kira artış oranları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranından az olmamak üzere rayiç değerle belirlenir. (Ek cümle: 17/1/2012-6270/4 md.) Ancak ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak kira bedellerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir."hükmüne yer verilmiştir.

6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen hükümden önce SGK'nın mülkiyetinde bulunan birçok gayrimenkuldeki kiracılar kiraların rayicin çok üzerinde olması nedeniyle sözleşmelerini feshederek binaları boşaltıyorlar ve bu binalar kiraya verilemediği için sürekli olarak boş kalıyor ve bu Kurum kira kaybına uğruyordu. İşte bu düzenlemeyle Yönetim Kurulu o bölgedeki ekonomik durumu da göz önünde bulundurarak kira bedellerini günün koşullarına göre belirleyebilecektir.

Burada asıl sorulması gereken husus ise Hazineden sürekli yardım alan bir kurumun elinde bu kadar gayrimenkulün atıl bir şekilde bulunmasıdır. Halbuki bir kamu kurumunun bu kadar çok gayrimenkulü etkin bir şekilde yönetilebilmesi mümkün değildir. Ümit ederiz ki bu kadar çok gayrimenkulü idare etmek yerine değeri bedelinden elinden çıkarırlar.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler