Anasayfa » Sigortalı » Bütün yönleriyle meslek hastalığı

Bütün yönleriyle meslek hastalığı

Bütün yönleriyle meslek hastalığı

Tarih :
Bütün yönleriyle meslek hastalığı
Untitled Document Bütün yönleriyle meslek hastalığı

Meslek hastalığının tanımı

5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde meslek hastalığı; sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hali olarak tanımlanmıştır.
Maddenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere meslek hastalığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan hastalık sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

ÖRNEK
Kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları "silikoz" , "Pnömokonyoz", "Antrekozis" gibi hastalıklar işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen meslek hastalıklarından sayıldığı gibi sıtma savaş işyerlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları "sıtma" hastalığı veya hayvanlarla ilgili işte çalışanların yakalandıkları "şarbon" son yıllarda gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde de görülen "kuş gribi" gibi hastalıklarında işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelmesi nedeniyle meslek hastalığı sayılmaktadır.

Meslek hastalığının tespiti

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
b) Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.
Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edebilirler, herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Sosyal Güvenlik Kurumunun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Meslek hastalığının bildirilmesi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. Bildirim doğrudan, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yada e-Sigorta ortamında yapılabilir. Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır.

ÖRNEK
02/05/2008 Cuma günü "silikoz" teşhisli meslek hastalığına tutulduğunu hekim raporundan öğrenen Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların işvereni ya da Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı meslek hastalığına tutulduğunu öğrendiği günden itibaren 06/05/2008 Salı günü sonuna kadar Kuruma bildirmesi gerekmektedir.

Kanunun 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edileceği öngörüldüğünden, öncelikle meslek hastalığının Kuruma bildirilip bildirilmediğinin araştırılması, süresi içinde bildirilmemiş ise, Kurumun haberdar olduğu tarih itibariyle herhangi bir masrafın yapılıp yapılmadığı, geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenip ödenmediğinin araştırılması, şayet yapılmış bir masraf tespit edilirse sigortalının işvereninden veya işveren durumundaki Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıdan alınması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu kimseler tarafından madde metninde öngörülen süre içinde meslek hastalığının Kuruma bildirildiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılmayan tedavi masrafları ile ödenmeyen geçici iş göremezlik ödeneklerinin ise, Kanunda aksine bir hüküm olmadığından bu tarihten sonra karşılanması gerekmektedir.

Meslek hastalığının soruşturulması

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.

Meslek hastalığı soruşturmaları, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu ile bildirilen olayın bu sigorta kollarından yararlanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği, olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı, ağır kusuru, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi ile üçüncü şahısların kusurlu hallerinin olup olmadığı hakkında karar verilebilmesi için yapılır.

Bakanlık iş müfettişlerinin rapor ve tutanaklarında meslek hastalığı ilişkin gerekli bilgilerin yer alması veya yargı kararının bulunması durumlarında, ünitelerce ikinci bir incelemeye gerek duyulmaz.

Sosyal Güvenlik Kurumunca gerek gördüğü takdirde, 4 (a) kapsamındaki sigortalı bakımından işverence, 4 (b) kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından düzenlenen iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu ve eki belgeler ile Kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlemiş olduğu belge ve tutanakları meslek hastalığının tespiti amacıyla ilgili sağlık birimine sevk eder.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın meslek hastalığı olmadığının anlaşılması halinde, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil olunur.

Meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar

5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a) Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi
Akşener'den, CHP ile ittifak devam edecek mi sorusuna cevap
Ehliyet almak ateş pahası
Bir belediye de daha TİS imzaladı! Çalışanların yüzleri güldü...
Yaşı beklemek için istifa eden vefat ederse ne olur?
THY Yönetim Kurulu Başkanı'ndan öğrencilere tavsiye
Engelli Kimlik Kartı nereden nasıl alınır?
Carrefour ve Casino birleşiyor mu?
12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu!
Meral Akşener'den erken seçim iddiası!
Ali Bayramoğlu, Babacan'ın partisinin kurucularını açıkladı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti
Hava Harp Okulu darbe davasında istenen cezalar belli oldu
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
İYİ Partili başkana saldırı!
Türkiye’nin Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yeri belli oldu
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 milyon kişiyi öldürmek istemem
Bursa SGK Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bakan Kasapoğlu: 150 bin öğrenciye burs verildi

Benzer Haberler