Anasayfa » Pratik Bilgiler » Röntgen teknisyenleri ile bu kapsamda çalışanların fiili hizmet süresi zamları nasıl hesaplanmalı?

Röntgen teknisyenleri ile bu kapsamda çalışanların fiili hizmet süresi zamları nasıl hesaplanmalı?

Röntgen teknisyenleri ile bu kapsamda çalışanların fiili hizmet süresi zamları nasıl hesaplanmalı?

Tarih :
Röntgen teknisyenleri ile bu kapsamda çalışanların fiili hizmet süresi zamları nasıl hesaplanmalı?

Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 506 sayılı Kanunun itibari hizmet süresine ilişkin ek 5 inci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış, Kanunun 40 ıncı maddesi ile fiili hizmet süresi zammı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan röntgen teknisyenleri ile bu kapsamda çalışan diğer sigortalılar, Kanunun 40 ıncı maddesinin 11 inci bendinde de yer alan işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanacaklardır.

Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sayılan iş veya görevleri yapan bu kapsamdaki sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, kanunda belirtilen işyerlerinde ve belirtilen işleri fiilen yapması ve bu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir.

Fiili hizmet süresi zammından faydalanılacak sürenin tespitinde sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine maruz kalmadıkları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, şua izni, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri düşülerek hesaplanacaktır.

Günlük çalışma süresinin bir bölümünde radyoaktif maddeler ve iyonizan radyasyon kaynaklı işlerde fiilen çalışan sigortalılar çalıştıkları sürelerle orantılı olarak fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaklardır.

Örnek - 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında çalışan röntgen teknisyeni (a) 22 gün çalışma günü olan ayın 8 günü radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışmadı. Kalan 14 günün 4 gününde ise günde 3 saat bu kapsamda çalıştı. Kalan 10 günde ise günde 6 saat bu kapsamda çalıştı. Bu ay toplam çalışma süresi 72 saat çalışan sigortalının, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığı gün sayısı 72 / 8 = 9 gün olarak bulunur. Bu sigortalının ayın tamamında (30 x 8 = 240 saat) söz konusu işlerde çalışması halinde bir ay için en fazla 7,5 gün fiili hizmet süresi zammı alması gerektiğinden, Kanun kapsamında geçen 9 günlük çalışmasına karşılık verilecek fiili hizmet süresi zammı; FHZ Süresi = 9 x 7,5 / 30 = 2,25 gün olur.

Bu kapsamda çalışan sigortalıların mesai saatleri 30.01.2010 tarihinden sonra haftalık 35 saat ile sınırlandırılmıştır. Buna göre günlük çalışma süresi 7 saat olarak belirlenmiştir. Bu çalışma süresinin tamamı fiili hizmet süresi zammı kapsamında geçmeyebilir. Fiili hizmet süresi zammına esas olan işlerde geçen süre kadar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yapılan hesaplama sonucunda, fiili hizmet süresi zammı kapsamında geçen çalışma günlerinin küsuratlı çıkması halinde bu süre tam güne iblağ edilecek, söz konusu sigortalının hesaplanan dönemine ait fiili hizmet süresi zammının küsuratlı çıkması halinde ise tama iblağ yapılmayacaktır

Kontrol, denetim ve idareciliğin gerektirdiği gözlem ve benzeri amaçlarla süreklilik arz etmeyen kısa süreli çalışmalar, bu işlerin fiilen yapılmayıp işin yönetim görevinin yapılması ile söz konusu işleri yapmakla birlikte işin otomasyonla yapılması, ileri teknolojilerin kullanılması gibi sebeplerle iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınarak, riskin ve zararlı faktörlerin etkilerinin ortadan kalktığı durumlarda sigortalılar fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmamalıdırlar.

Aylık bildirimde bulunulan sigortalıların fiili hizmet süresi zammının tespiti

Aylık fiili hizmet süresi zammı, bu kapsamda çalışan sigortalıların ay içerisinde Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde fiilen çalıştığı gün sayısına göre anılan maddede belirtilen süreyle orantılı olarak tespit edilmektedir.

İşverenin; günlük çalışma süresinin bir bölümünde fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalıların, ay içinde bu nitelikteki işlerde geçen çalışma saatleri toplamının günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacak gün üzerinden maddede belirtilen miktarlarda verilen süreyle orantılı olarak hesap edilecektir.

Örnek - Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında çalışan bir sigortalının bir ayda 125 saat çalışan sigortalının, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığı gün sayısı 125 / 8 = 15,6 gün olarak bulunur. Gün küsuratları tama iblağ edileceğinden 16 gün olarak değerlendirilir. Bu sigortalının ayın tamamında (30 x 8 = 240 saat) söz konusu işlerde çalışması halinde bir ay için en fazla 7,5 gün fiili hizmet süresi zammı alması gerektiğinden, Kanun kapsamında geçen 16 günlük çalışmasına karşılık verilecek fiili hizmet süresi zammı; FHZ Süresi = 16 x 7,5 / 30 = 4 gün olur.

Örnek - Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan bir sigortalının bir ayda 125 saat çalışan sigortalının, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığı gün sayısı 125 / 7,5 = 16,6 gün olarak bulunur. Gün küsuratları tama iblağ edileceğinden 17 gün olarak değerlendirilir. Bu sigortalının ayın tamamında (30 x 7,5 = 225 saat) söz konusu işlerde çalışması halinde bir ay için en fazla 7,5 gün fiili hizmet süresi zammı alması gerektiğinden, Kanun kapsamında geçen 16 günlük çalışmasına karşılık verilecek fiili hizmet süresi zammı; FHZ Süresi = 17 x 7,5 / 30 = 4,25 gün olur.

Yıllık bildirimde bulunulan sigortalıların fiili hizmet süresi zammının tespiti

Yıllık fiili hizmet süresi zammı, sigortalıların yıl içerisinde Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde fiilen çalıştığı gün sayısına göre anılan maddede belirtilen miktarlarda verilen süreyle orantılı olarak tespit edilen gün sayısı olup, sürenin tespitinde Genelgenin bu bölümünde belirlenen esaslara göre işlem yapılacaktır.

Örnek - Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan sigortalının, bir yılda 1240 saat söz konusu işlerde çalışması halinde, 1240 / 8 = 155 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığı gün sayısı bulunur. Bu sigortalının yılın tamamında (360 x 8 = 2880 saat) söz konusu işlerde çalışması halinde bir yıl için en fazla 90 gün fiili hizmet süresi zammı alması gerektiğinden, Kanun kapsamında geçen 155 günlük çalışmasına karşılık verilecek fiili hizmet süresi zammı; FHZ Süresi = 155 x 90 / 360 = 38,75 gün olur.

Yıllık fiili hizmet süresi zammı bildirilecek sigortalılara ait prim hizmet belgeleri en geç Mart ayı son günü 23:59‘a kadar bildirilmesi gerekmektedir. Bu sürenin geçirilmesi halinde belgeleri göndermeyen sorumlulara idari para cezası uygulanacaktır.

Fiili hizmet süresi zammının değerlendirilmesi

2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zammı, 2008 yılı Ekim ayı başından sonraki fiili hizmet süresi zammı sigortalılık sürelerine eklenir. Ancak, önceki süresi Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre sınırlamasından fazla ise önceki süreleri değerlendirilir, sonraki süreler ise değerlendirilmez.

Örnek - Sigortalının 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammı 1 yıl, Kanunun 40 ıncı maddesine göre fiili hizmet süresi zammı 2 yıl ise fiili hizmet süresi zammından yararlanacağı azami süre 3 yıl olacaktır.

Örnek - Radyoiyonizan maddelerle çalışan sigortalının 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammı 6 yıl, Kanunun 40 ıncı maddesine göre fiili hizmet süresi zammı 1 yıl ise, fiili hizmet süresi zammından yararlanacağı azami süre 6 yıl olacaktır.

Örnek - Radyoiyonizan maddelerle çalışan sigortalının 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammı 4 yıl 2 ay, Kanunun 40 ıncı maddesine göre fiili hizmet süresi zammı 1 yıl ise, fiili hizmet süresi zammından yararlanacağı azami süre 5 yıl olacaktır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ekim 2008 tarihinden sonrası için fiili hizmte süresi 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu fiili hizmet süresi zammının yarısı ölüm ve maluliyet halleri hariç üç yılı geçmemek üzere Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi
Bütçe görüşmeleri 24 Ekim'de başlayacak
Bacağından bıçaklanan çocuğu yürüterek acile götürdü
Acı haber geldi! Roket saldırısında şehit düştü
Suriye için tarihi anlaşma: YPG 150 saatte çekilecek
Somalı madencilerin ücretleri 2020'de faiziyle ödenecek
Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
İş arayanlara müjdeli haber! 900 lira verilecek
Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde yangın!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı tutuklandı
Askerlik ve doğum borçlanması yapan daha az vergi öder
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rus askeri polisi, YPG unsurlarını 30 km dışarı çıkaracak'
Memurluktan istifa edip köyüne muhtar oldu
Altaylı’dan yeni parti için bomba kulis! ‘Yolları hiç kesişmemiş ki ayrılsınlar’
İmamoğlu, İBB'nin en değerli arazisini satışa çıkarıyor!
Memur anketten kaçtı!
İşte Türkiye-Rusya arasındaki Mutabakat Muhtırası
SGK hangi saatler arasında hizmet vermektedir? SGK çalışma saatleri…
Emekli bayram ikramiyesi haczedilir mi?
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İşçi servis midibüsü devrildi: 3'ü ağır 20 yaralı
Valilik açıkladı: Belediye Başkanına kelepçe takılmadı

Benzer Haberler