Anasayfa » Tebliğler » İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL

İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL

İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL

Tarih :
İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL
İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL

GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90 ıncı maddesine 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesi ile eklenen altıncı fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemekte; devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanacak olanları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c) İşveren: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruşları,

ç) İşyeri: 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptırdıkları yerleri,

ifade eder.

Kapsama giren Devlet yardımı, teşvik ve destekler

MADDE 4 - (1) Belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve destekler bu Tebliğ kapsamında yer alır.

(2) Buna göre;

a) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sağlanan sigorta primi işveren hissesi teşviki, enerji desteği, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişilikleri tarafından, gerçek ve tüzel kişilere yapılan bedelsiz arsa tahsisi,

b) 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu” ile sağlanan sigorta primi işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği,

c) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu kararları uyarınca uygulanmakta olan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan; katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kredi desteği, faiz desteği, turizm enerji desteği,

ç) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği ile sağlanan geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler ile 4/5/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden verilen kredi, faiz destekleri,

d) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) destekleri,

e) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca sağlanan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan destek ve teşvikleri,

f) 26/7/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca sağlanan kredi destekleri,

g) İhracat Teşvikleri,

gibi devlet yardımı, teşvik ve destekler ile bu maddenin birinci fıkrasında tanımı yapılmış uygulamalar, Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında sağlanan Devlet yardımı, teşvik ve destekler olarak kabul edilir.

(3) Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan Devlet yardımı, teşvik ve destekler ile daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayan Devlet yardımı, teşvik ve destekler bu Tebliğ kapsamına girmez.

Kapsama giren borç türleri

MADDE 5 - (1) Bu tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak olan tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı (Değişik ibare:RG-14/11/2009-27406)(1) Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren borçları oluşturur.

Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanma şartı ve bunların geri alınması

MADDE 6 - (1) İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde bu tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve yazının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.

(2) Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. (Ek ikinci cümle:RG-14/11/2009-27406)(1) Ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, bu Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.

Devlet yardımı, teşvik ve destekleri sağlayacak kurum ve kuruluşlarca aranacak borcu yoktur yazısı

MADDE 7 - (1) Bu tebliğin, 4 üncü maddesinde sayılan Devlet yardımları ile teşvik ve destekleri sağlayan ve ödeme işlemlerini tesis eden kurum ve kuruluşlar, yapacakları Devlet yardımı, teşvik ve destekleri sağlamasına karar verilmeden önce işverenlerden, Tebliğin 5 inci maddesi kapsamına giren borçlarına ilişkin olarak;

a) Kapsama giren borçlarının bulunmadığı,

b) Kapsama giren borçlarının tecil ve taksitlendirildiği ya da yapılandırıldığı,

şeklinde Kurum Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden alınacak yazıyı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktıyı talep etmeleri zorunludur.

(2) Kurum, Devlet yardımları ile teşvik ve destekleri sağlayan kurum ve kuruluşlara, işverenlerin kapsama giren borçlarına ilişkin bilgileri internet, elektronik bilgi iletişim ortamında da verebilir.

(3) (Mülga:RG-14/11/2009-27406)(1)

Daha önce verilen devlet yardımı, teşvik ve destekler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) İşverenlere, 1/10/2008 tarihinden önce verilen Devlet yardımı, teşvik ve destekler hakkında bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : E-Mevzuat
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Borçluya bildirimde yeni dönem: SMS'le tebligat dönemi başlıyor
Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu
Carrefour’dan Türkiye’ye boykot!
Hande Erçel'den milyonluk reklam anlaşması!
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Covid-19 süresince, TYP kapsamında şoför de alınabilecek
Fransa'da yine aynı senaryo
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
'Aracım çalındı' dedi, ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi
Kuru saldık enflasyonu bağladık
'Korona 2022'den itibaren mevsimsel bir özellik kazanacak'
KDK'da seçim rüzgarı esiyor
Kadın işçinin kıdem tazminatı almak için bulduğu yöntem Yargıtay'ı bile şaşırttı!
Kamuya personel alımında kritik düzenleme! İŞKUR'dan alınacak...
Virüs bulaştırmada yeni trend: Yumruk tokuşturma
Paris'te kaçış kaosu! Yağma, izdiham ve kaçış hepsi bir arada...
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
MİT TIR'larının durdurulması davasında karar

Benzer Haberler