Anasayfa » İşveren » İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik

İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik

İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik

İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarih :
İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik

8 Kasım 2015 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 29526

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin 2.3.1 - Başvuru bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İşverenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan kişilerce (yönetim kurulu başkanı, şirket müdürü, kooperatif, dernek, oda, vakıf başkanları ve benzeri) ya da bu kişilerin yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekaletname ile yetkilendirdiği kişilerce de yapılabilecektir. Başvuru formuna yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekaletname ile imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı suretleri veya ilgili idarelerce onaylı suretleri eklenir."

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 3.3 -Prime Esas Kazançlar bölümünün üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 4.5 -Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Gereğince Emekli Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434 sayılı Kanunun Mülga Hükümlerine Göre Tespit Olunanlar Yönünden Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenme Şekli ve Süresi bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4.5 - Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenme Şekli ve Süresi

4.5.1 -Personel Mevzuatı Uyarınca Aylıksız İzinli Sayılanlar

4.5.1.1 -Prim Ödeme Yükümlüleri

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar;

Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın,

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bulunması halinde,

genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca 2010 yılı Ocak ayından itibaren aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları için tanınan yasal sürelerde Kuruma ödenir.

Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların ise göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma ödenir.

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlar;

Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın bir yıl süreyle sınırlı olacak şekilde,

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde,

genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca 2011 yılı Mart ayından itibaren aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları için tanınan yasal sürelerde Kuruma ödenir.

Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların ise göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma ödenir.

4.5.1.2 -Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Hesaplanması

Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların genel sağlık sigortası primleri, aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas derece, kademe, ek gösterge ve kıdem hizmet süresi ve primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre hesap edilecek emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden % 12 oranında tahakkuk ettirilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanların genel sağlık sigortası primleri ise Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla primin ilişkin olduğu aydaki kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki tespit edilecek prime esas kazançları üzerinden %12 oranında tahakkuk ettirilir.

4.5.2 -4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Uyarınca Aylıksız İzne Ayrılanlar

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi ile zorunlu sigortalı sayıldıklarından talepte bulunmalarına bakılmaksızın aylıksız izinli sayıldıkları bu sürelerde;

Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanların %16 oranında emeklilik keseneği ve %20 oranında kurum karşılığı ile %100 artış farklarının görev yaptıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca, %12 oranındaki genel sağlık sigorta primleri ise aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanların ise %9 sigortalı ve %11 işveren hissesi olmak üzere toplam %20 oranındaki malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile %5 sigortalı ve %7,5 işveren hissesi olmak üzere toplam %12,5 oranındaki genel sağlık sigortası primi görev yaptıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca

tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilir.

Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olanların gerek sendikalar ve konfederasyonlar tarafından ödenmesi gereken emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları gerekse aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca ödenmesi gereken %12 oranındaki genel sağlık sigortası primleri, sendikalar ve konfederasyonlarca emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ödenen sürelerinin de emeklilik keseneğine esas aylık ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi suretiyle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden tahakkuk ettirilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanların sendikalar ve konfederasyonlar tarafından gönderilmesi gereken sigorta primleri, sendikalar ve konfederasyonlarca prim ödenen sürelerinin de kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmek suretiyle aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki kendi kadrosunun veya emsali kadronun Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarları üzerinden tahakkuk ettirilir.

4.5.3 -Kanunları Uyarınca Kurumlarından Aylıksız İzinli Sayılarak Başka Bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda Görev Alanlar

Kanunları uyarınca kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum veya kuruluşunda görev yapanların genel sağlık sigortası primleri emeklilik keseneği ve kurum karşılığı veya malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ile birlikte aylıklarını ödeyen kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenir.

4.5.4 -Prim Belgelerinin Gönderilme Şekli, Süresi ve Ödenmesi

Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olanlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlardan, personel kanunları uyarınca veya 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izine ayrılanların gerek sendikalar ve konfederasyonlar tarafından, gerekse aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca gönderilmesi gereken emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim tutarlarına ilişkin prim belgelerinin gönderilmesi ve prim tutarlarının ödenmesi, personelin ücretsiz izne ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak bu Tebliğin 4 numaralı bölümünde belirtilen şekilde ve sürelerde gerçekleştirilir.

Ancak, kanunları uyarınca kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda görev alanların prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesi hakkında görev yaptıkları kurumlarca yapılan aylık ödeme zamanı dikkate alınır.

Prim ödeme yükümlüsü olan kamu idareleri, muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası prim belgelerini göreve başladığı tarihi takip eden 10 gün içinde Kuruma vermeleri ve muhteviyatı prim tutarlarını da göreve başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde Kuruma ödemeleri halinde yükümlülüklerini yasal süresi içinde yerine getirmiş sayılır.

Bu Tebliğin 4 numaralı bölümünde belirtilen şekilde ve sürelerde prim belgelerinin Kuruma verilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim tutarların ödenmemesi halinde ise Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.

4.5.5 -Açığa Alınma veya Görevine Son Verilme Sonrası Görevlerine Tekrar İade Edilenlerin Genel Sağlık Sigortası Primleri

Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müstahak bulunanların genel sağlık sigortası primleri, emeklilik keseneğine esas aylıklarının/prime esas kazanç tutarının yarısı üzerinden tahakkuk ettirilerek Kuruma ödenir.

Kanunlarına göre sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananlardan ise birinci paragrafta belirtilen süreler için emeklilik keseneğine esas aylıklarının/prime esas kazanç tutarının tamamı üzerinden genel sağlık sigortası primlerinin alınması gerektiğinden, daha önce emeklilik keseneğine esas aylıklarının/prime esas kazanç tutarının yarısı üzerinden tahakkuk yapılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilmiş olan genel sağlık sigortası primlerinin, ilgili aydaki emeklilik keseneğine esas aylıklarının/primlerinin yarısı üzerinden ilave tahakkuklarının yapılarak, karşılığı primlerinin bu sürelere ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları/primleri ile birlikte Kuruma ödenmesi gerekmektedir.

Görevine son verilenlerden daha sonra yargı kararı ile görevlerine tekrar iade edilenlerin, görevine son verildiği tarihten görevine tekrar başladığı tarihe kadar olan emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları/primleri ile birlikte genel sağlık sigortası primi de tahakkuk ettirilerek Kuruma ödenir.

4.5.6 -Geçiş Hükümleri

Prim ödeme yükümlüsü olan kamu idareleri, Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emeklilik kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanlardan aylıksız izinli sayılan kamu personelinin 2010 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait genel sağlık sigortası prim belgelerini 25/3/2010 tarihine kadar Kuruma vermeleri ve muhteviyatı prim tutarlarını da aynı süre içinde ödemeleri halinde, söz konusu aylara ilişkin yükümlülüklerini yasal süresi içinde yerine getirmiş sayılır.

Aylıksız izinli sayılan kamu personelinin 2010 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait genel sağlık sigortası prim belgelerinin 25/3/2010 tarihine kadar Kuruma verilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, muhteviyatı primlerinin aynı süre içinde ödenmemesi halinde ise 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır."

MADDE 4 - Aynı Tebliğin 7.7.1 -Yemek Paraları (Yardımı) bölümünde yer alan örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Örnek- Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 300 TL tutarında yemek parası ödenmiştir. (E) sigortalısının ilgili ayda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar günleri) ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında fiilen çalışmadığı göz önüne alındığında yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Günlük Asgari ÜcretX%6=Günlük İstisna tutarı

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)XGünlük İstisna tutarı=Aylık İstisna Tutarı,

29,55 TLX%6=1,77 TL (Günlük İstisna tutarı)

1,77 TLX20 Gün=35,40 TL (Aylık İstisna Tutarı)

300 TL-35,40 TL=264,60 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek yemek parası)"

MADDE 5 - Aynı Tebliğin 7.7.2 -Çocuk Zammı (Yardımı) bölümünde yer alan örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Örnek- Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 3 çocuğu göz önüne alınarak çocuk başına 100 TL çocuk zammı verilmiştir. Sigortalı (E) nin prime esas kazancına dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için)

Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için)XÇocuk Sayısı(İki Çocuğa Kadar)=İstisna Tutarı,

886,50 TLX%2=17,73 TL(Tek Çocuk için İstisna Tutarı)

17,73 TLX2=35,46 TL (İki Çocuk için İstisna Tutarı)

300 TL-35,46 TL=264,54 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek çocuk zammı)"

MADDE 6 - Aynı Tebliğin 7.7.3 -Aile Zammı (Yardımı) bölümünde yer alan yemek parası ve çocuk zammı hesaplamaya ilişkin formüller aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari ÜcretX%6=Günlük İstisna tutarı

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)XGünlük İstisna tutarı=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası-Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için)

Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için)XÇocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar)X12 Ay=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı-Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,"

MADDE 7 - Bu Tebliğin;

1) İkinci maddesi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

2) Üçüncü maddesiyle değiştirilen 4.5 - Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenme Şekli ve Süresi bölümünün;

a) 4.5.1.1 bölümünün (a) fıkrasının birinci cümlesi, 4.5.1.2 bölümünün birinci paragrafı, 4.5.3 bölümü, 4.5.4 bölümünün birinci, ikinci ve dördüncü paragrafı, 4.5.5 bölümü, 4.5.6 bölümü 15/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4.5.1.1 bölümünün (b) fıkrasının birinci cümlesi, 4.5.1.2 bölümünün ikinci paragrafı 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 4.5.2 bölümü 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

3) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
Hangi ülke ile nasılız? Fatih Portakal böyle yorumladı
Valilik açıkladı: Belediye Başkanına kelepçe takılmadı
Çanakkale Gestaş 4 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Japon yapıştırıcı kullandılar, EPDK harekete geçti
Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş bir ayda 7 ton sattı
İsmail Küçükkaya'dan Abdullah Gül itirafı
Deniz Feneri’nin hakimlerine ihraç
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! İşe iade konusunda emsal karar...
Dışarıda yemek yiyenler dikkat! Büyük tehlike
Denizli Babadağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Lübnan tezkeresi Genel Kurulda kabul edildi
Yeni vergi paketi açıklaması: Çok sağacağım derken inek öldürülmemeli
Özel Güvenlikçiler dikkat! Kimliğini yenilemeyen yanar
İstanbul Gopkent 15 İşçi Alacak
Erdoğan'a makam aracıyla suikast iması!
Uşak’ta facia! Bir aile yok oldu
Türkiye’deki evlerin yarısına diş macunu girmiyor
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır
Olimpiyat şampiyonu ötenazi ile hayata veda etti!
Baldızdan enişteye korkunç tuzak!
Memurları dikkat! İşte gün gün bütçe takvimi
BDDK'nin bazı yetkilerinin devrine ilişkin teklif kabul edildi
Suriye için tarihi anlaşma: YPG 150 saatte çekilecek
ABD'den şaşırtan çıkış: Defolup gitme zamanı geldi
Fatma Girik veliahtını açıkladı
Sütte %35, ette yüzde 22 hile var! İşte o firmalar...
Erdoğan ile Putin arasında dikkat çeken diyalog
Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde yangın!
Yaş ve şartlar azalıyor! Eksik primleri tamamlamanın yolları
Bacağından bıçaklanan çocuğu yürüterek acile götürdü
Eksik primi olanlar dikkat! İşte emekli olmanın yolları...
Afyon SYDV Personel Alım İlanı
İstihdam için yeni paket
İşte Türkiye'deki emeklilik beklentisi!
Telafi çalışması hangi durumlarda yapılır?
Çalışanlar dikkat! Maaşta yapılabilecek kesinti miktarı belli oldu

Benzer Haberler