Anasayfa » Borçlanma » Doğum borçlanması ve askerliği ertelemeyin

Doğum borçlanması ve askerliği ertelemeyin

Doğum borçlanması ve askerliği ertelemeyin

Tarih :
Doğum borçlanması ve askerliği ertelemeyin

Sigortalının kendi isteği dışında, sigortalılık süresinin kesilmesi, sona ermesi veya askıya alınması hallerinde bu sürelerin primlerinin sigortalı tarafından ödenerek sigortalılık sürelerinden saydırılması işlemi sigorta borçlanması olarak isimlendirilir. Sigorta borçlanmasına sosyal güvenlik hukukunda pek rastlanmamakla birlikte Milletlerarası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 1933 tarihli 43 sayılı Sakatlık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Tavsiye Kararında hizmet borçlanmasına yer verilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda, süreli (geçici) ve sürekli olmak üzere çok sayıda hizmet borçlanması düzenlemesine yer verilmiştir. Bunun yanında sigortalıların, 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında borçlanma yapabilme hakları da bulunmaktadır. 

Sigortalıların borçlanabileceği süreler 5510 sayılı Kanunun 41, 46, geçici madde 4, 31, 36 ve 43. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunda sayılan borçlanma hakkı sınırlı sayı ilkesine tabidir. Dolayısıyla gerek 5510 sayılı Kanun gerekse diğer kanunlarda öngörülen haller dışında hizmet borçlanması yapılamaz. 

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR

Toplumun genelini ilgilendiren sigorta borçlanmaları 5510 sayılı kanunun 41’inci maddesinde düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41’inci maddesine göre aşağıda belirtilen hallerde borçlanma yapılabilir.

a) Ücretsiz doğum ve analık izin süreleri ile doğum sonrasına ait primi ödenmemiş iki yıllık süre,

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,

c) 4/I-c kapsamında sigortalı sayılanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Beraatla sonuçlanan tutukluluk veya gözaltında geçen süreler,

g) Grev ve lokavtta geçen süreler,

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereği görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler,

i) 4857 sayılı kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler (25.2.2011 tarihinden itibaren),

i) 1416 sayılı kanun gereği yurt dışında geçen öğrencilik süreleri (4/I-c kapsamındaki sigortalılar-memurlar),

BORÇLANMA MİKTARI YÜKSELECEK

5510 sayılı kanun kapsamındaki sigorta borçlanmaları borçlanma müracaatında bulunulan tarihteki günlük sigorta primine esas kazanç yani günlük asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. En düşük günlük borçlanma tutarı 31 Aralık 2015 tarihine kadar yürürlükte olan günlük asgari ücret olan 42,45 TL tutarın yüzde 32’si yani 13,58 TL’dir.

Asgari ücretin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bekar veya eşi çalışan işçiye ödenecek asgari geçim indirimi ile birlikte aylık net 1.300 TL olacağı dikkate alındığında aylık brüt asgari ücret 1645,80 TL dolayısıyla brüt günlük asgari ücret 54,86 TL olacaktır. 

Buna göre günlük borçlanma tutarı da 13,58 TL’den 17,56 TL tutara yükseltilmiş olacak. Asgari ücret artışının günlük sigorta borçlanma tutarını artıracağı dikkate alınarak borçlanma müracaatlarının 1 Ocak 2016 tarihinden önce yapılması ve çıkacak borcun da bir ay içinde ödenmesi sigortalıların menfaatine olacaktır.   

Yeni Akit

Benzer Haberler