Anasayfa » Kamu » Memura Ek Ücret Müjdesi

Memura Ek Ücret Müjdesi

Memura Ek Ücret Müjdesi

Tarih :
Memura Ek Ücret Müjdesi

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, avcı eğitimi kursları sonrasında yapılan sınavlarda görev alan sınav komisyon üyeleri ile sınav gözcülerine her bir sınav için dört saat ek ders ücreti verilecek.

Daha önceki düzenlemede, sadece eğitici olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilere, fiilen girdikleri ders saatlerinin karşılığında ek ders ücreti verilmekteydi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARNAME

Karar Sayısı : 2016/8943

Ekli "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 3/5/2016 tarihli ve 95505 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KURS, SEMİNER VE BENZERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 7/4/2014 tarihli ve 2014/6250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar'Tn 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde açılan avcı eğitimi kurslarında;

a) Eğitici olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilere, fiilen girdikleri ders saatlerinin karşılığında,

b) Yapılan sınavlarda fiilen görev alan sınav komisyon üyeleri ile sınav gözcülerine her bir sınav için dört saat,

döner sermaye bütçesinin ilgili faslında 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinde belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi verilmesi halinde sadece bir görev dikkate alınır.

MADDE 2- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Esasları Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

ESKİ HÜKÜM

(2) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde açılan avcı eğitimi kurslarında eğitici olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilere, fiilen girdikleri ders saatlerinin karşılığında, döner sermaye bütçesinin ilgili faslından 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinde belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler