Anasayfa » Kamu » Hakim ve savcı adaylarının eğitimlerini düzenleyen yönetmelikte değişiklik

Hakim ve savcı adaylarının eğitimlerini düzenleyen yönetmelikte değişiklik

Hakim ve savcı adaylarının eğitimlerini düzenleyen yönetmelikte değişiklik

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih :
Hakim ve savcı adaylarının eğitimlerini düzenleyen yönetmelikte değişiklik

29 Temmuz 2016 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29785

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM

ADAYLARININ EĞİTİMLERİ SONUNDA YAPILACAK YAZILI

SINAVIN USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/7/2004 tarihli ve 25535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ EĞİTİMLERİ SONUNDA YAPILACAK YAZILI VE SÖZLÜ SINAVIN USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının meslek öncesi eğitimleri sonunda yapılacak, yazılı ve sözlü sınava ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 - Bu Yönetmelik, meslek öncesi eğitim süresi sonunda adaylara uygulanacak yazılı ve sözlü sınavın kapsamı, yeri, şekli, değerlendirilmesi ve sınav kurullarının oluşumuna dair hususları kapsar."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Adli yargıda hakim ve savcı adaylığına atananlar ile idari yargıda hakim adaylığına atananları,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

e) Eğitim: Meslek öncesi eğitimi,

f) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

g) Nihai Başarı Listesi: Yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamı yetmiş ve üstü olanları gösteren liste,

ğ) Öğretim elemanları: 4954 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri kapsamında olanlardan, Akademide ders vermek üzere görevlendirilenleri,

h) Sınav görevlisi: Başkan tarafından belirlenen ve yazılı sınavın yapılmasına nezaret eden görevlileri,

ı) Sözlü Sınav: Akademi son dönem eğitiminin bitiminde yapılan sözlü sınavı,

i) Sözlü Sınav Kurulu: Sözlü sınavı yapacak kurulu,

j) Yazılı Sınav: Meslek öncesi eğitimin bitiminde yapılan yazılı sınavı,

k) Yazılı Sınav Kurulu: Yazılı Sınavı yapacak kurulu,

l) Yazılı Sınav Kurulu Başkanı: Yazılı Sınav Kurulu başkanını,

m) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınav Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Ücret"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınav Kurulunun Oluşumu

Madde 5 - Yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir Sınav Kurulu oluşturulur.

Yazılı Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim görevlileri arasından Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca seçilir.

Yazılı Sınav Kurulu, üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

Yazılı Sınav Kurulu Başkanının toplantılara katılamaması durumunda yerine mesleki olarak en kıdemli asıl üye vekalet eder.

Asıl üyelerden birisinin mazeret nedeniyle katılamaması veya Yazılı Sınav Kurulu Başkanına vekalet etmesi halinde mesleki olarak en kıdemli yedek üye Yazılı Sınav Kuruluna katılır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 6 - Yazılı Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavın süresini ve puanlama esaslarını belirlemek.

b) Oluşturulan soru bankası içinden soruları belirlemek.

c) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Cevapları değerlendirmek, sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Başkanlığa teslim etmek.

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınavın Yeri, Şekli ve Günü

Madde 8 - Yazılı Sınavlar, eğitimin bittiği tarihten en az onbeş gün sonra yapılır.

Yazılı Sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınavın usulü, adli ve idari yargı adayları için ayrı ayrı olmak üzere, Başkan tarafından belirlenir.

Yazılı Sınavın yeri ve zamanı eğitimin sona ereceği tarihten üç gün önce Eğitim Merkezinin ilan panosunda ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınav Konuları

Madde 9 - Yazılı sınav, meslek öncesi eğitimin hazırlık ve son eğitim dönemlerinde adaylara öğretilen konuları kapsar."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 - Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde ders veren öğretim görevlileri yazılı sınav gününden en geç beş gün önce kendi alanlarıyla ilgili klasik veya test usulüne göre hazırlayacakları dört sınav sorusunu cevap anahtarlarıyla birlikte yazılı ve dijital olarak kapalı ve imzalı zarf içinde Yazılı Sınav Kurulu Başkanına ulaştırılmak üzere Başkanlığa teslim ederler.

Yazılı Sınav, Sınav Kurulu tarafından daha önce Başkanlığa teslim edilmiş olan sorular içerisinden, sınavda sorulacak olan sorular seçilir ve her sorunun 100 üzerinden ağırlık puanı belirlenir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınavın Yapılması

Madde 11 - Yazılı Sınav süresi, sınavda uyulacak kurallar ve puan hesaplama esasları, yazılı sınav tarihinden en geç bir gün önce Akademinin internet sitesinden duyurulur.

Adaylar yazılı sınav saatinden yarım saat önce sınav salonuna alınırlar.

Yazılı sınav soruları sınav görevlileri tarafından adaylar önünde açılır ve dağıtılır."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 12 - Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede (70) ve daha yüksek puan alanlar sınavda başarılı kabul edilirler.

Yazılı sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden Yazılı Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri tarafından birlikte değerlendirilir.

Bu değerlendirme sonucunda (0,5) ve daha büyük kesirler bir sonraki tam sayıya tamamlanır."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 13 - Yazılı Sınav sonuçları tutanakla tespit edilip, Yazılı Sınav Kurulu tarafından imzalandıktan sonra Başkanlıkça aynı gün ilan edilir.

Tutanakta sınava giren adayların sayısı, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, adayların aldıkları puanlar, başarılı ve başarısız kabul edilenlerin isimleri ile sınavı etkileyecek herhangi bir olayın meydana gelip gelmediği konularına yer verilir.

Sınavda başarısız kabul edilen adaylara sınav sonucu ayrıca tebliğ edilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 14 - Yazılı sınav sonucunda başarısız kabul edilenler tebliğ tarihinden, başarılı kabul edilenler ise sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş gün içinde Başkanlığa yazılı olarak itiraz edebilirler.

İtirazlar, Yazılı Sınav Kurulunca beş gün içinde karara bağlanır ve ilgilisine tebliğ edilir."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınava Katılamama

Madde 15 - Adaylardan haklı bir sebeple Yazılı sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Başkanlığa bildirir.

Mazereti Başkan tarafından haklı görülen adayların Yazılı sınavı, belirlenen günde yapılır."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınavın Geçersiz Sayılması

Madde 16 - Adaylardan;

a) Yazılı Sınav Kurulu başkanının izni olmadan sınav salonunu terk edenler,

b) Sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler,

c) Sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar,

ç) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,

d) Sınav düzenine ve kurallarına aykırı davranışta bulunanlar,

hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınavda Başarısız Kabul Edilme

Madde 17 - Adaylardan;

a) Yapılan sınavda 70 puandan daha düşük puan alanlar,

b) Sınavı geçersiz sayılanlar,

c) Sınava haklı sebep olmaksızın katılmayanlar,

başarısız kabul edilir."

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözlü Sınav Kurulunun oluşumu

Madde 19 - Sözlü Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Personel Genel Müdürü, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürü ve Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu tarafından Akademide ders veren öğretim elemanları arasından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

Başkanın veya Bakanlıktan katılan kurul üyelerinden herhangi birinin toplantılara katılamaması durumunda yerine vekalet eden kurula katılır ve Başkana vekalet eden kurula da başkanlık eder.

Akademi yönetim kurulunca seçilen üyelerden birisinin mazereti nedeniyle katılamaması halinde yedek üye kurula katılır.

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözlü Sınav Kurulu Başkanının görevleri

Madde 20 - Sözlü Sınav Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

a) Sınav tarihini ve yerini belirlemek.

b) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak."

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir.

"Sözlü Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 20/A - (1) Sözlü Sınav Kurulunun görevleri şunladır:

a) Değerlendirme ve puanlama yapmak.

b) Sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Başkanlığa teslim etmek.

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak."

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/B maddesi eklenmiştir.

"Sözlü sınavın yeri ve günü

MADDE 20/B - (1) Sözlü sınav, Başkan tarafından belirlenen tarihte ve yerde yapılır.

(2) Sözlü sınavın yeri ve zamanı sınav tarihinden on beş gün önce Eğitim Merkezinin ilan panosu ile Akademinin internet sitesinde ilan edilir, bu ilan tebliğ yerine geçer."

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/C maddesi eklenmiştir.

"Sözlü Sınav Konuları

MADDE 20/C - (1) Sözlü sınav;

a) Eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisi,

b) Mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği,

c) Özgüveni, temsil kabiliyeti ve davranışlarının mesleğe uygunluğu,

konularını kapsar."

MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/Ç maddesi eklenmiştir.

"Sözlü Sınavın Yapılması

MADDE 20/Ç - (1) Yazılı sınavda yetmiş ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır.

(2) Sözlü sınav konularına ilişkin sorular, sözlü sınav kurulu üyeleri tarafından adaylara doğrudan yöneltilir."

MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/D maddesi eklenmiştir.

"Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi ve Başarılı Sayılma

MADDE 20/D - (1) Sözlü sınav;

a) Eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisi otuz,

b) Mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği otuz,

c) Özgüveni, temsil kabiliyeti ve davranışlarının mesleğe uygunluğu kırk,

puan olmak üzere, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin birinci fıkrada belirtilen hususları değerlendirerek yüz üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasıdır.

(3) Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş olması şarttır."

MADDE 25 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/E maddesi eklenmiştir.

"Sözlü Sınav Sonuçları ve Nihai Başarı Listesinin İlanı

MADDE 20/E - (1) Sözlü sınav sonuçları tutanakla tespit edilerek, Sözlü Sınav Kurulu tarafından imzalandıktan sonra Başkanlıkça, Akademinin internet sitesinde nihai başarı listesi, başarısız olanlar ile birlikte ilan edilir, bu ilan tebliğ yerine geçer.

(2) Sınavda başarısız kabul edilen adaylara sınav sonucu ayrıca tebliğ edilir."

MADDE 26 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/F maddesi eklenmiştir.

"Sözlü sınava katılamama

MADDE 20/F - (1) Adaylardan haklı bir sebeple sözlü sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Başkanlığa bildirir.

(2) Mazereti sınav kurulu tarafından haklı görülen adayların sözlü sınavı, Başkan tarafından belirlenen günde yapılır."

MADDE 27 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/G maddesi eklenmiştir.

"Sınav Sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesi

MADDE 20/G - (1) Sınav sonucunda başarılı ve başarısız olanların isim listesi Başkanlıkça Bakanlığa gönderilir."

MADDE 28 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/Ğ maddesi eklenmiştir.

"Sınav Evrakının Saklanması

MADDE 20/Ğ - (1) Yazılı ve sözlü sınav evrakı, iki yıl süreyle Akademi arşivinde saklanır. Ancak; yazılı ve sözlü sınava ilişkin idari yargı yoluna başvuran adaylar hakkındaki karar kesinleşinceye kadar evrakın muhafazasına devam edilir.

(2) Saklanma süresi sonunda sınav evrakı adayın özel dosyasına konulmak üzere Bakanlığa gönderilir."

Yürürlük

MADDE 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
15 Farklı Şehir ve kurum 207 personel alımı yapıyor
İmamoğlu, Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu
Kadınlar 3 emekli aylığı alabilir mi?
Kadınlar için emeklilik yaşı kaç?
O genel müdür istifa etti!
Ankara'da 3.4 büyüğünde deprem
Alım başladı! Sabahın ilk saatlerinde yola çıktılar
İBB'de 50 kişi işten çıkarıldı, İmamoğlu açıklama yaptı
Bakan Yardımcısının tabutunu Erdoğan ile Davutoğlu omuzladı
'Ömür gitti, ben artık burada yeşilliği göremem'
Hükümetle memur anlaşamadı
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında önemli değişiklik....
Pakistanlı mühendisler TUSAŞ'ta yaz stajına başladı
Isparta Sütçüler Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Çatıya koydular, şehir sakinlerinin kabusu oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketleri zarara uğratıldı mı?
AK Parti'den açıklama! Yeni parti hazırlığındaki 3 'A' davet edilmeyecek
Şeker fabrikasıydı havuzlu villa oldu
Çaya 3. zam yapılacak mı? Yetkili isim konuştu...
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK hükümetin yeni TİS teklifini reddetti
Esed'den skandal Türkiye açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
ATM'lerde sahte para iddiaları!
Soygun sürüyor: Lahmacundan sonra şimdi de waffle
Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat!
‘İş, tayin ve atama’ örgütü! Kamu görevlileride var!
Kamu İşveren Heyeti görüşmeye yanaşmıyor
Kabine bugün toplanıyor
Emeklilik için yaşı bekleyenlere kritik uyarı!
Gönen’de torun dehşeti!
21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Askıda gelinlik! İhtiyaç sahiplerine gelinlik dağıtıyor
Üniversiteliye iş fırsatı
Diş çekimi sonrası gözünü kaybeden kişiyi Valilik yalanladı
Ölen kişinin kredi borcu için emsal karar
Erkekler için emekli yaşı kaç?
Belediye Başkanının üzerine aracını sürdü
Merkez Bankası sert oynuyor
İŞKUR KPSS şartsız yüzlerce persnel alacak!İşte şartlar...

Benzer Haberler