Anasayfa » Mevzuat » SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri

SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri

SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri

Tarih :
SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

25 Ağustos 2016 tarihinde Rersmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ilgili yapılan değişikliklerle ilgili bazı maddelerini  paylaşmanın faydalı olacağını ümit ederek bilgilerinize sunmaya çalışacağız.

Bu yönetmeliği 3 üncü maddesinde, 12/05/2010 tarihli 27579 sayılı SSİY’nin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlar ve vergi mükellefinin işe başlamaya ilişkin yoklama dahil tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların ya da vergi mükellefiyeti tesisi ile ilgili mahkeme kararının uygulanmak üzere ilgili vergi dairesine gönderildiği tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere, vergi mükellefiyeti işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefiyeti işlemlerinin tamamlanması akabinde, vergi dairesince bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi dairelerince,”

“(7) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.”

8 inci madesinde  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine ise aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılır.”

19 uncu maddesinde,  Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenerek değişikliğe gidilmiştir..

“Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalışmak üzere götürülen Türk işçiler için isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulandığından Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi alınır.”

20 nci maddesinde Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki “kazanç alt sınırının” ibaresi “kazancın” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen sigortalıların, ay içinde 30 günden az çalışan veya Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların ve Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınır ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Beyanda bulunmayan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katıdır.”

21 inci maddesinde, Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Aynı ay içinde başlatılan yeniden sigortalılık hali hariç olmak üzere, sigortalılık süresi sona erdikten sonra beyanın geçerliliği ortadan kalkar. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılan ve tescil işlemleri sonradan geriye yönelik olarak yapılan sigortalıların prime esas kazançları, tescil işlemlerine ilişkin bildirimin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde beyanda bulunulması ve beyanın 1/10/2008 ve sonraki sürelere ilişkin olması şartıyla kabul edilir.”

“c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde yukarıda belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.”

22 inci maddesinde, Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde;

1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

2) Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin ise işverenin, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının taraf sendikaya tebliğ edildiği tarihi, işverenin herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,

3) İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mahkemelerce anılan Kanuna aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin  uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,”

25 inci maddesinde  Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin dördüncü fıkrasına “anlaşılması halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili Tebliğde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınır, işverenin itirazı durumunda” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmaz.”

            Diğer taraftan bu yönetmeliğin “Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar” başlıklı bölümünde,

EK MADDE 3 – (1) Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. Bu kişiler hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

(2) Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için iş kazasının olduğu, meslek hastalığının ise öğrenildiği tarihten itibaren en az on gün önce sigortalılığının tescil edilmiş ve sona ermemiş olması, bu Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için ise prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

(3) İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin; kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma ise kazadan sonraki en geç 3 iş günü içerisinde yanlarında çalıştıkları kişiler tarafından bildirilmesi, bildirimin yanlarında çalıştıkları kişiler tarafından yapılmaması durumunda ise kendilerince Kuruma aynı süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Ancak bu kapsamdaki sigortalıları çalıştıranlar bu Kanun uygulamasında işveren sayılmadığından bu sigortalılar ile ilgili iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” Şeklinde hüküm ifade edilirken,

 “İşverenlerin ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı prim oranı başlıklı bölümünde ise,

GEÇİCİ MADDE 32 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı 1/10/2008 tarihinden 2013 Eylül ayı başına kadar geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır. Şeklinde hüküm getirilmiş olup ilgililerin buna göre işlemlerini sürdürmeleri gerekecektir.

Kaynak : SGK Rehberi
Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı
TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
Ordu Valisi: Sorumsuz şahıslar yüzünden vaka sayıları artıyor
Virüs ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi...
İçişleri, bu hafta için sokağa çıkma genelgesini yayımladı
AK Partili Turan, ele alınacak 4 kanun teklifini açıkladı
Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek
Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki döviz kullanım oranları yeniden düzenlendi
Emniyet müdürlerine 4 yıl ek süre verildi
Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek
İki dev hastane 45 günde bitti
AK Parti'den 'Haliç' itirazı
Kabine Toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı açıklama yapacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Normalleşme sürecinde de kişisel önlemler almamız lazım'
Yeni dönemde kafelerde okey ve tavla oynamak serbest mi?
İçişleri Genelgesi: Çocuklar, velileriyle birlikte yolculuk yapabilecek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şehirler arası kısıtlamalar 1 Haziran'da kaldırılıyor
SYDV kamu kuruluşu mudur? Vakıf personeli idari izin kullanabilir mi?
Otomotivden turizme milyonlara yeni destekler geliyor
Karantinada vatandaş 48 ton altın aldı
Vitrinler 1 yıl geriden gelecek

Benzer Haberler