Anasayfa » İşveren » İşverenler, Yapılandırmada Fark İşçiliklere Dikkat!

İşverenler, Yapılandırmada Fark İşçiliklere Dikkat!

İşverenler, Yapılandırmada Fark İşçiliklere Dikkat!

Tarih :
İşverenler, Yapılandırmada Fark İşçiliklere Dikkat!

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

Sosyal Güvenlik Kurumunca 22/8/2016 tarihinde yayımlanan 2016/18 sayılı genelgenin,

 “Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları, Türü Ve Dönemi” başlıklı bölümünün

3.7 maddesinde  30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçlarının yapılandırma kapsamında olduğundan bahsedilmiş,

Yeniden Yapılandırma Usül Ve Esasları’nın belirlendiği beş numaralı bölümünde ise,

a.2)Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde peşin ödenmesi halinde,

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borç tutarı varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

 a.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmesi halinde peşin ödenmesi durumunda,

30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için 31/10/2016 tarihine kadar başvurulmuş olmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının re’sen tahakkuk ettirilerek 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden, Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ilk taksiti ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayından başlamak üzere bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı feri’lerinin tamamının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir. Buna hususa vereceğimiz iki örnekle dahada anlaşılır olacağını düşünmekteyiz.

ÖRNEK: (1) Gerçek kişisinin, 28/10/2014 tarihinde bitirdiği ihale konusu işe ilişkin borçlarının yapılandırılması için 11/9/2016 tarihinde peşin ödeme tercihi ile Kurumumuza başvuruda bulunduğu, ancak eksik işçilik borcu ile yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın 11/11/2016 tarihi itibariyle işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun tamamının 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde, Kanunun yayım tarihi olan 19/8/2016 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

ÖRNEK (2) Özel nitelikteki inşaat işinin 30/11/2015 tarihi itibariyle tamamlandığı ve işyerinde sigortalı çalıştırmaya son verildiği hususunda 23/12/2015 tarihinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı bildirimde bulunmuş olan (A) işvereninin, özel nitelikteki inşaat işyerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile eksik işçilikten kaynaklanan borçları için 30/9/2016 tarihinde 6736 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve 6736 sayılı Kanuna göre ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31/10/2016 tarihinden sonra 2/12/2016 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, özel nitelikteki inşaat işyerinin;

Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının en geç 2/1/2017 tarihine kadar,

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ise en geç 28/2/2017 tarihine kadar, ödenmesi halinde,

Kanunun yayımı tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Bu bağlamda, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili olarak 31/10/2016 tarihine kadar borçlarının yapılandırılması için peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlarının yanı sıra, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde;

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak sigorta prim borçları en geç 2/1/2017 tarihine kadar,

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ayrı ayrı hesaplanacak ve sigorta prim alacağı en geç 2/1/2017 tarihine kadar, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ise bu borca ilişkin ödeme planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, ödenmesi gerektiği,

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçların peşin ödenmesi ile ilgili ortak hükümlere baktığımızda,

30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmasına rağmen eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, 6736 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar örneği Ek:3’ de yer alan matbu forma kaydedilerek eksik işçilik borçları ile birlikte aynı tebliğ zarfında işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilen yazının;

-31/10/2016 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları diğer sigorta prim borçları ile birlikte,

-31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları sigorta prim borçlarından ayrı olarak,

yapılandırılacaktır.

Yapılandırma kapsamında ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut “Tahsilat/Yapılandırmalar/6736” menüsü üzerinden yapılacaktır.

Buna karşın, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31/10/2016 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borç tutarı, varsa sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planı içinde yer alacağından, bahse konu ekranlardan herhangi bir işlem yapılmayacağı,

Taksitler Halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri

Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi,

Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi,  ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan başvuru süresi sona ermeden talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.

ÖRNEK: Yukarıda belirtilen örnekteki borçlunun kapsama giren sigorta prim borçlarını dokuz taksitte ödeme talebinde bulunmuşken dördüncü taksit ödeme süresi geçtikten sonra kalan taksitlerinin tamamını altıncı taksit süresi içinde ödemek istediği varsayıldığında;

Daha önce dokuz taksite göre hesaplanan taksitlendirme farkı, bu defa altı taksit üzerinden yeniden hesaplanacaktır.

Bu durumda, sigorta prim borcuna isabet eden tutar için taksitlendirme farkı olarak; 9 taksite ait 1,083 katsayısı üzerinden değil (6 taksite ait) 1,045 katsayısı üzerinden yeniden hesaplanacak, dokuz taksit üzerinden hesaplanan taksitlendirme farkı yerine, altı taksit üzerinden yeniden hesaplanan taksitlendirme farkı dikkate alınarak, bakiye taksit tutarı ile bakiye taksitlendirme farkı tahsil edilecektir.

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 2/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.

Diğer taraftan,  Kurumumun denetim ve kontrolle görevli memurları ile SMMM veya YMM’ lerce Kurumumuza bildirilmesi gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda düzenlenen raporlarda tespit edilen eksik işçiliğe ilişkin prim borçlarının yapılandırılması hususunda ise,

6736 sayılı Kanunu 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarlarının da yapılandırılması öngörülmüştür.

Dolayısıyla gerek ihale konusu işlere ilişkin gerekse özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin 31/10/2016 tarihine kadar Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya (meslek mensupları) SMMM ile YMM’ lerce düzenlenen raporlara istinaden tespit edilen fark işçilik tutarlarına ait primlerin yapılandırılabilmesi için,

-Tespit edilen fark işçilik tutarlarının 30/6/2016 ve önceki aylara ilişkin olması,

-Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca, meslek mensuplarınca raporların en geç 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmiş olması, halinde sözkonusu raporda tespit edilen fark işçilikten kaynaklanan prim tutarlarının 31/10/2016 tarihinden önce tebliğ edilenler için 2016/18 sayılı genelgenin (5.3-a.2) maddesinde açıklandığı şekilde; 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilenler için ise (5.3-a.3) maddelerinde açıklanan esaslar çerçevesinde peşin ödeme veya taksitli ödeme tercihine göre yapılandırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için 31/10/2016 tarihine kadar başvurulmuş olmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının re’sen tahakkuk ettirilerek 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden, Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ilk taksiti ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayından başlamak üzere bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde usulüne göre ödenmiş sayılacağından bahsedilmiştir.

Ancak, 31/10/2016 tarihine kadar prim ve diğer alacaklarla birlikte ilgililere tebliğ edilememiş eksik işçilik borçları  açısından, tebliğ tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödenmesi durumunda yine süresinde,  usul ve esaslara göre ödenmiş sayılacağı öngörülmüşse de, burada bir milat belirlenmemiştir başka bir ifadeyle sürenin ucu açık bırakılmıştır. Bu durumda altı ay, bir yıl veya beş yıl sonra işverene tebliği yapılmış fark işçilik alacaklarının yapılandırma kapsamında sayılacağı mevzuat  açısından ve teknik/yazılımsal olarak pek mümkün görünmese de, ilerleyen süreçte bunun Kuruma yada işverenlere neler getireceğini hep birlikte göreceğiz.

Kaynak : SGK Rehberi
Emekliye maaş zammı getirecek 'intibak' Meclis'e geldi
Milyonlarca memuru sevindirecek düzenleme! Ahmet Ünlü yazdı.
Evde kız kardeşiyle yabancı adamı görünce dehşet saçtı
Tartıştığı annesini öldürdü
Yıldırım 25 İlçe 180 meclis üyesi kazandık! Kaybettik mi diyecektik...
Memura temmuzda 1.94 enflasyon farkı bekleniyor
CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti
Anadolu Ajansı'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Ünlü psikolog Üstün Dökmen İmamoğlu ve Yıldırımı mercek altına aldı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tablo...
Yüzde 30’u depoda çürüyen limon, 12 TL’ye dayandı!
Yıldırım ve İmamoğlu’na mal varlığı sorusu
17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
Orkestra şefi 'mezar kazıcısı' görevine atandı!
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
YKS'de matematik testinden bir soru iptal edildi
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını kime yaradı?
İmamoğlu'nun 'particilik' eleştirisine Yıldırım'dan İzmir yanıtı
İşsizlik rakamları açıkladı! Artış sürüyor
Sayıştay'ın ilk başkanı bakın kim çıktı!
İlk değerlendirme canlı yayında Akşener' den geldi!
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu karşılaşmasında konuşulan her şey
Çiftçinin ayağına tarım danışmanı
Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu
Memurlardan kritik toplu sözleşme hamlesi!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! En az yüzde 6 zam yolda
İşte tüm detaylarıyla 'Yargı reformu paketi'

Benzer Haberler