Anasayfa » Mevzuat » 6736 Sayılı Mali Af Yasasından Faydalanmak Üzere Dilekçe Verip Tekrar Bu Talepten Cayma Hakkı

6736 Sayılı Mali Af Yasasından Faydalanmak Üzere Dilekçe Verip Tekrar Bu Talepten Cayma Hakkı

6736 Sayılı Mali Af Yasasından Faydalanmak Üzere Dilekçe Verip Tekrar Bu Talepten Cayma Hakkı

Dr. Mustafa ALPASLAN

Tarih :
6736 Sayılı Mali Af Yasasından Faydalanmak Üzere Dilekçe Verip Tekrar Bu Talepten Cayma Hakkı

Bilindiği üzere, 6736 sayılı Yasa Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili olup, 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasadan yararlanıp yararlanmamak tamamıyla mükelleflerin kendi iradelerine bırakılmıştır. Ancak, her beyanda olduğu gibi bu beyandan da belli bazı durumlarda caymak veya vazgeçmek mümkündür. Buna göre;

1-      Şirket borçları için ortaklar tarafından ortaklık payı kadar dilekçe verilebilir. Emlak vergileri, öğrenci harçları, trafik para cezaları, motorlu taşıt vergileri, vergi ve para cezaları, gümrük vergileri, SGK prim ve cezaları özetle 30.06.2016 tarihine kadar ödenmemiş bütün vergi ve cezalar Yasa kapsamındadır. (Bkz: 6736 sayılı Yasa mad. 2-3)

2-      Limited şirket ortakları şirkette kanuni temsilci yani müdür olsalar bile ortaklık dönemleri için ilgili standart dilekçeyi verebilir.

3-      Küçükler, kısıtlılar veya vasiler bunların kanuni temsilcileri dilekçe verecektir.

4-      Standart dilekçeler yerine düz beyaz kağıt kullanılabilir. Ancak Maliye Bakanlığı standart dilekçeyi kabul etmektedir.

5-     Müracaat dilekçeleri PTT ile taahhütlü veya normal posta ile ilgili kuruma ulaştırılmak kaydıyla ( 31.10.2016 tarihine kadar) yollanabilir. Yine aynı süre içerisinde e-mail yoluyla veya kargo yoluyla da söz konusu dilekçeler yollanabilir.

6-      Yapılandırma talebinden caymak veya vazgeçmek mümkündür. Konuyla ilgili taksitlendirme yapan kuruma dilekçeyle başvurup, bu irade beyanı gerçekleştirilebilir.

7-      Yapılandırma talepleri mutlak surette 31.10.2016 tarihine kadar verilmelidir. Müracaat süresinin 1 ay daha uzatılması mümkündür. Çünkü araya Kurban bayramı girmiş olması nedeni ile süreler daralmıştır.

8-      Yurt dışından da amme borçları ilgili kurumlara, SGK, Maliye, Gümrük ve ilgili diğer alacaklı kurumlara başvuru yapabilirler.

9-      6736 sayılı Yasa işletmelerin bozulan bilançoları açısından da kolaylıklar getirmektedir. Örneğin; kasa hesabı, faturasız mallar, faturasız makinalar vs., ortaklardan alacaklar, ortaklara borçlar hesapları, kayıtlarda bulunduğu halde işletmede fiilen bulunmayan makine ve teçhizatlar vs. bu gibi durumlarda işletmelerin 31.12.2015 tarihli bilançoları ve bu tarih itibari ile düzenlenen Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi beyannameleri baz alınacaktır. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığının 6736 sayılı Yasa hakkındaki genel tebliği incelenmelidir.

10-  Yapılandırma talepleri sadece borçlar için geçerli olmayıp, 6736 sayılı Yasa’nın kapsadığı vergiler, muhasebe kayıtları, eczanelerde stok bakımından, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların Milli Ekonomiye kazandırılması (Varlık Barışı) açılarından önem taşımaktadır. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ücretsiz broşürler ve rehberler bastırmış olup, söz konusu broşür ve rehberler incelenmelidir. Ayrıca, VİMER (444 0 189) ile (www.gib.gov.tr) iletişim adreslerinden ayrıntılı bilgi edinilebilir.

11-  Son günlerde yerel Ticaret ve Sanayi odaları, meslek odaları iş dernekleri 6736 sayılı Yasa’nın açıklanması, tanıtılması ve ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla seminerler, toplantılar düzenlemektedirler.

12-  6736 sayılı Yasa vergi Mahkemesinde veya Danıştay’ da devam eden ihtilaflı dosyaları da kapsamına almaktadır. 6736 sayılı Yasa’nın 2’inci maddesi kesinleşmiş vergi borçları için geçerli hükümler içermektedir. Bu hükme göre öğrencilerin kredi borçları, yapılandırma kapsamına girdiği gibi öğrenim ve katkı kredisi borçları, geçmiş dönemlerle ilgili beyan edilmemiş gelir ve kazançların özel pişmanlıkla bildirilmesi mümkündür. Bu özel pişmanlık 213 sayılı VUK’ un 371’inci mad. haricinde yer alan yeni bir düzenlemedir. Bu madde hükmüne göre 30.06.2016 tarihinden önce verilmeyen beyannameler 31.10.2016 tarihine kadar özel pişmanlıkla 6736 sayılı Yasa’ya göre verilecektir.

13-  Yukarıda izah edildiği gibi yapılandırma talebi vergi dairesine verildiği halde bu talepten tekrar caymak mümkündür. Cayma taleplerinin ilgili yapılandırma süreleri içerisinde verilmesi zorunludur.

14-  Taksit ödemeleri mutlak surette zamanında yapılmalıdır. Ancak ilk iki taksit mutlak surette vadesinde yatırılmalıdır.

15-   Kredi kartlarıyla ödemeler yapılabilir. Banka veya vergi dairesi veznelerine ödemeler yapılabilecektir.

16-  Vadesi 31.12.2010 tarihinden önce bir şekilde zamanaşımına uğramış borçlar yönünden herhangi bir dilekçe VERİLMEMELİDİR. Çünkü Türkiye’de zamanaşımı 6183 sayılı Kanunun 102’inci maddesine göre 5 yıldır. Buna tahsilat zamanaşımı denilmektedir. MuhasebeTR

Benzer Haberler